Beweging.net Herent: politiek onafhankelijk

Beweging.net Herent: politiek onafhankelijk

dinsdag 26 februari 2019 11:07
Spread the love

Interview met Willy Verbeek

Met beweging.strijdbaar staan we voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging. De band met de CVP en de CD&V  hebben wij steeds ter discussie gesteld. Groot was onze verbazing toen Marc Leemans, ACV voorzitter, vorig jaar in oktober (eindelijk) bekend  maakte (1) dat die relatie onhoudbaar wordt. Maar vele decennia eerder ging het ACW (nu beweging.net) in Herent bij Leuven al zijn eigen weg.

Beweging: Wat is de aanleiding geweest om niet langer met de CD&V in zee te gaan bij de verkiezingen?

Willy: In Herent is de breuk tussen beweging.net en de CD&V al tot stand gekomen in 1976. De directe aanleiding was een dispuut over de keuze van een intercommunale voor de energievoorziening: de gemengde of de zuivere intercommunale. De CVP en bestuursleden van de beweging die op de CVP lijst stonden kwamen frontaal met mekaar in botsing. De wrevel was hieromtrent zo groot dat elke samenwerking werd opgeschort. Dat speelde zich allemaal af ‘van voor mijn tijd’. Naast mijn activiteiten in de vakbond en de kwb werd ik in 2008 ook bestuurslid van het ACW. En toen ging het snel. Kort na mijn zitje in het bestuur kwam er een vacature voor het voorzitterschap en werd ik prompt gebombardeerd tot voorzitter. Geheel in de lijn van de vorige jaren werd ook de nieuwe voorzitter op het hart gedrukt er absoluut over te waken dat het ACW in Herent zich onafhankelijk van de partijpolitiek zou opstellen.

Beweging: En wat betekent dat concreet, hoe gaan jullie dan te werk?

Willy: ACW Herent en beweging.net Herent (sinds 2014) heeft dus geen enkele structurele of organisatorische band met een of andere partij, we gaan principieel in gesprek met alle politieke partijen. Dat deden we al in 2012 en opnieuw bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober  2018. Daarbij vertrekken we van ons eigen memorandum. Dat is opgebouwd  rond veertien maatschappelijke thema’s waarvoor we ook te rade zijn geweest bij de partners van de christelijke arbeidersbeweging, een twintigtal diverse Herentse organisaties en verenigingen zonder de individuele burgers te vergeten (zie:.http://users.skynet.be/fa232793/iedereenburgemeester/index.htm). We organiseerden twee keer een politiek debat met alle partijen waarop er 230 aanwezigen waren. We hielden ook een bevraging bij 300 van de 13.000 kiesgerechtigden, via internet en persoonlijke contacten.  We legden de partijprogramma’s naast elkaar. Waar wordt het verschil gemaakt en hoe kijken we daar tegenaan vanuit ons eigen memorandum? Met beweging.net bestookten we de partijen met ons ambitieus programma maar vielen na de verkiezingen en het samenstellen van het nieuwe bestuur, van de ene verbazing in de ander. Op basis van de verkiezingsresultaten was zelfs een redelijk progressieve coalitie mogelijk. Uiteindelijk, na veel interne strubbelingen tussen de partijen, wederzijdse veto’s en ouderwets gemarchandeer over postjes, kwam de meest rechtse coalitie (CD&V- N-VA- Open VLD) tot stand. En of wij ontgoocheld waren. Maar dat is geen reden voor ons om bij de pakken te blijven zitten. We blijven trouw aan onze visie.

Beweging: Hoe realiseer je die visie en waarom is die onafhankelijke politieke opstelling zo belangrijk voor jou?

Willy: Beweging.net Herent is geen partij is en we willen ook niet als onafhankelijke partij  opkomen. We zijn en blijven een drukkingsgroep, iets wat beweging.net, per definitie, overal zou moeten zijn. We sluiten geen democratische partijen uit, we onderhouden daar goeie relaties mee, maar we hangen nooit als onafhankelijke beweging ons karretje aan een of andere partij. We bekijken hun programma, toetsen dat aan ons programma en als we dat goed vinden, zeggen we het ook en ondersteunen we dat. Maar ook omgekeerd: als het programma ons niet aanstaat en de beleidsdaden die er uit volgen ons niet correct lijken, laten we dat ook duidelijk weten. Vanuit onze onafhankelijke positie zijn wij absoluut geen voorstander van het systeem van ‘erkende mandatarissen’. De geschiedenis leert ons dat zoiets niet werkt. Kijk maar naar de relatie tussen ACW/beweging.net en de CVP/CD&V. Tot op vandaag wordt de indruk gewekt dat de mandataris van beweging.net in de CD&V de pleitbezorger is van de visie van beweging.net en die visie dan ook met het nodige gewicht en via allerlei inspraakorganen kan doordrukken en door de partij laten uitvoeren. Maar dat werkt niet. De mandataris verbindt er zich ook toe de belangen van de partij te verdedigen. En uiteindelijk primeert het partijbelang. en dat staat vaak haaks op wat de christelijke arbeidersbeweging voor ogen heeft. De mandataris wordt gereduceerd tot partijsoldaat. Het gevolg? Het bewegingsgehalte verschraalt van bewegingsgroen tot oranje, tot kleurloos grijs. Waar zit dan de meerwaarde van de mandatarissen?

Beweging: En dus pakken jullie het anders aan. In welke acties komt dat tot uiting? En is er ook betrokkenheid op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van vandaag?

Willy: We zijn een lokale beweging en dus zijn we niet altijd bezig met nationale thema’s. Daar is het regionale en het nationaal bestuur meer voor geschikt en daar spelen we onze rol. Toch proberen we ook nationale beslissingen die gevolgen hebben op lokaal vlak aan te kaarten. Omdat we in Herent nogal begaan zijn met de vluchtelingenproblematiek deden we een poging om de ‘woonstbetreding’, een federaal voorstel, ook op de gemeenteraad te brengen. We schreven hierover de burgemeester en de schepenen aan om een brief met onze bekommernissen over te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken. We vingen bot en schreven toen alle fractieleiders van de verschillende partijen aan. Uiteindelijk stemde op de gemeenteraad enkel Groen en Herent 21 (een plaatselijke eerder progressieve partij) voor en de rest was tegen omdat het hier om een federale materie ging Lokaal roepen we verder op voor een avondenreeks van het ACV over de sociale zekerheid en op onze volgende bestuursvergadering bespreken we het belang en de inzet van de verkiezingen van 26 mei. Maar de hoofdmoot van onze inzet ligt op de plaatselijke problematiek.

Beweging: En boeken jullie daar nu meer succes mee dan vroeger?

Willy: Als voorzitter van beweging.net ben ik geen lid van gelijk welke partij. Ik heb dus eigenlijk niets te zeggen in die partijen. Sommigen zullen dan zeggen dat ik sta te roepen langs de zijlijn. Lokaal wordt ons programma positief onthaald. Er is duidelijk waardering voor onze initiatieven. Inwoners van Herent zijn tevreden over onze aanpak. Door onze onafhankelijke opstelling en de samenwerking over de partijgrenzen heen boekten we vooruitgang rond het belang van het vrijwilligerswerk, werden de opvangplaatsen voor vluchtelingen weer opgetrokken van negen naar eenentwintig, was er een positieve kentering inzake  een ‘doortrekkersdomein’ voor woonwagenbewoners. We eisten meer burgerparticipatie. Met een vragenuurtje na de gemeenteraad te voorzien werd hierin een eerste stap gezet.  Onze aanpak werkt natuurlijk niet altijd. Toch blijft ons  uitgangspunt dat het uiterst belangrijk is om nauwe contacten te onderhouden met oppositie en meerderheid. En dat doen we door het indienen van voorstellen en persoonlijke contacten..

Beweging: Jij stelt eigenlijk voor dat deze aanpak ook door beweging.net zou worden overgenomen. Je ziet daar duidelijke voordelen in. Maar zie je ook nadelen en wat denk je van de opening die  Peter Wouters (2) maakt om over de partijgrenzen heen samen werk te maken van enkele dossiers?

Willy: Het nadeel dat aan deze aanpak kleeft is dat het veel tijd zal kosten. Het zal lang duren eer het beeld verdwijnt  dat beweging.net een afdeling is van CD&V. Het vertrouwen in beweging.net zal maar kunnen groeien als de beweging ook publiekelijk de sterke standpunten van de andere partijen gaat steunen. Er is dus nog een weg te gaan. Maar daar moeten we naartoe. Zo zou beweging.net bijvoorbeeld de voorstellen van Groen, SP.A en PVDA  ivm  hospitalisatieverzekering, bedrijfswagens en pensioensparen vanuit een eigen visie en accenten (wat de concrete invulling betreft) voluit moeten ondersteunen.
Dan speelt beweging.net zijn rol als drukkingsgroep. Beweging.net maakt sociale keuzes en laat de politieke vertaling over aan de partijen. Een tweede nadeel dat soms wordt geopperd, zie ook de kritiek op de aanpak van de MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien), is dat beweging.net geen leden meer heeft in het bestuur van nationale partijen, je kan dus niet rechtstreeks beïnvloeden. Maar zoals eerder gezegd, vaak gaat het dan eigenlijk maar om ‘postjes’ omdat die vertegenwoordigers uiteindelijk toch moeten zwichten voor het partijbelang.
Het grote voordeel is simpelweg dat we als beweging.net geloofwaardigheid terug winnen.

Beweging: Het is niet te verwachten dat n.a.v. de verkiezingen in mei beweging.net overal in Vlaanderen het geweer van schouder zal veranderen. De oude formule van samenwerking met de CD&V bij verkiezingen is organisatorisch en structureel in vele gemeenten een vanzelfsprekendheid. Hoe kunnen we de uitspraak van Leemans hard maken dat het niet meer mogelijk is zich aan één partij te binden? Hoe krijgt een nieuwe aanpak, een nieuw model of modellen, kans op slagen?  

Willy: Politiek gezien komt er een opening of een mogelijkheid indien CD&V na de verkiezingen niet meer in de meerderheid zit. Maar daar is ook een keerzijde aan. In de oppositie  vertelt de partij al eens meer wat ‘linkse klap’.
Er moet dus eerst een dynamiek gecreëerd worden waarbij beweging.net zich als een echte drukkingsgroep manifesteert: van onderuit aan de basis als drukkingsgroep macht veroveren. En dus moeten we afstappen van de binding met één partij. Onze ‘politieke vrienden’ zijn dan personen en partijen die voorstellen doen en acties ondernemen die in de lijn van onze doelstellingen liggen. Het probleem is dat beweging.net zowel door de Arco-affaire als door de nieuwe statuten minder dan vroeger een dominante rol kan spelen in dit proces. Nu staan alle partners in de beweging meer op gelijk niveau. Het wordt dus ten tweede belangrijk dat het ACV en haar vakcentrales een tand(je) bijsteken in de opbouw van een grotere politieke slagkracht. En ook de andere partners moeten uit de eigen schulp komen. Als één partner een stelling neemt of een actie lanceert, moeten de anderen mee op de kar springen en front vormen. Ten derde is het belangrijk om naast ‘overleg’ evengoed in te zetten op actie en strijd. Daarbij is politieke vorming essentieel. Hoe zit deze samenleving in mekaar. Wie deelt de lakens uit? En wat doet dat met ons? Hierbij kan het ook geen kwaad in eigen boezem te kijken. Ik ben voorstander van een strijdbare opstelling maar in bedrijven en sectoren waar men terecht bekommerd is om bv. premies en verlofregelingen, moet men ook oog hebben voor het bredere politieke plaatje. Acties en zeker stakingen krijgen maar een breder draagvlak als er ook ruimere maatschappelijke eisen (dan premies voor het eigen personeel) worden gesteld. Als we de problemen van ‘het spoor’ koppelen aan de milieuproblematiek is de kans op een draagvlak veel groter. Ten vierde is het duidelijk dat de druk van onderuit ook ‘boven’ dwingt om te volgen. Kijk hoe de politici vandaag allemaal tegen mekaar op willen tonen dat het klimaat hen erg ter harte gaat en hoe het thema in alle geledingen van de samenleving niet meer weg te krijgen is. Waarom zouden we er dan  niet kunnen in lukken om met het thema van de sociale zekerheid hetzelfde te doen?
Tenslotte geloof ik dat we meer kunnen dan dat we tot nu toe zelf altijd gedacht hebben. En dat kan binnen onze benadering. Wij vragen dan ook aan beweging.net om een aanpak te promoten die ruimte biedt om plaatselijk en ook nationaal aan het politieke leven deel te nemen zonder enige organisatorische en structurele binding met eender welke politieke partij. Om die aanpak alle kansen te geven moet de christelijke arbeidersbeweging wel als een sterk geheel en met één duidelijke stem spreken. Onze eigen identiteit, de waarden waar wij voor staan zoals rechtvaardigheid, solidariteit en diversiteit mogen uitdrukkelijker geëxpliciteerd worden. Het zijn de toetsstenen om partijprogramma’s en maatschappelijke acties te beoordelen en tegelijk de voorwaarden om tot beweging.net te kunnen toetreden.
    
Beweging: Bedankt Willy en nog veel succes.
 
Interview: Jef Mariën en Anne Dhooghe

Noten

    1) https://www.mo.be/podcast/marc-leemans-onze-grootste-medestanders-de-strijd-tegen-belastingontduiking-zitten-niet-de?fbclid=IwAR3Hilp-BAeavaog9DdLdqHoP8kozx1p8UW4CpeHmACaxAIE3844H2UXSO
    2) Peter Wouters, Ook CD&V moet nu eens duidelijk keuzes maken, De Standaard, 26 januari, 2019

   

take down
the paywall
steun ons nu!