Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BEWEGING
Beweging Strijdbaar

Bio

VOOR EEN STRIJDBARE EN POLITIEK ONAFHANKELIJKE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING.  Beweging is een groep militanten en vrijgestelden die opkomt voor een strijdbare, sociale en politiek onafhankelijke opstelling van de christelijke arbeidersbeweging. CONTACTADRES: beweging.strijdbaar@gmail.com

Werkgebied

De wortels van Beweging liggen in 1978 toen ACW en MOC op een congres gezamenlijk de ‘Fundamentele Doelstellingen’ neerlegden. In 1979 werd dit document voor Vlaanderen concreter gemaakt tijdens het congres ‘Welzijn in Solidariteit’. In 1979 werd de Werkgroep Kongresbesluiten (WKB) opgericht. De werkgroep wilde er voor zorgen dat de radicale analyse en de doelstellingen van het congres ook in de praktijk werden omgezet. Bijzondere aandacht ging uit naar ‘de vraag naar politieke machtsvorming’, of ‘het bevorderen van een arbeidsgerichte politieke opstelling’. In 1982, '84 en '85 organiseerde WKB druk bijgewoonde samenkomsten in Malle. Hier situeert zich het begin van het blad ‘Beweging’, dat startte met verslagen van deze ‘interne beraden’. Beweging, informatieblad van de Werkgroep Kongresbesluiten, was de titel. In 1985 vormde de werkgroep zich om tot Werkgroep Kristelijke Arbeiderspartij, W-KAP. Toen bleek dat in het begin van de jaren negentig de idee van een autonome christelijke arbeiderspartij door vele factoren achterhaald was, vormde W-KAP zich om tot Beweging voor de politieke zelfstandigheid van de christelijke arbeidersbeweging wat later gevolgd door de naam die we nog steeds hanteren: Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging. In 2007 verscheen de laatste papieren editie. Sindsdien gaat Beweging digitaal. De laatste jaren gebruiken we het trefwoord 'beweging CAB' (= Christelijke ArbeidersBeweging) om alle verwarring met het nieuwe 'beweging.net' uit te sluiten.

  De eerste serieuze bezinning kwam er na de verkiezingen van 1981 waar de toenmalige CVP bijna een vijfde van zijn stemmen verloor. Bij de vorige verkiezingen in 1978 behaalde ze nog 26,1% of meer dan een vierde van alle stemmen in gans België. In 1981 was dat nog 19,3%. Het vormde voor ...

  De redactie van beweging.strijdbaar vroeg aan Mark Selleslach, Algemeen Coördinator ACV Puls Non-Profit, een stand van zaken te geven over de strijd van de zorg- en welzijnssector. In volle opbouw naar een nieuw ‘Non-Profit Pact’ en een online actie op 18 juni, vond hij toch een gaatje ...

“We willen een ander soort leven dat we niet kwijtraken na corona”

  De inzet van vele werknemers en burgers zorgt voor welzijn en welvaart. En daarom heeft iedereen recht op respect en op een eerlijk deel van het welzijn en de welvaart die we samen creëren. We laten niemand achter. Daarom is er meer dan ooit nood aan sociale bescherming en een stevige e...

  In landen waar dit ontbreekt, zie je onmenselijke toestanden. In een opiniestuk op DeWereldMorgen.be geeft Stefaan Decock (algemeen secretaris ACV Puls) hiervan enkele voorbeelden. Zo schrijft hij: “Stel dat je in Nederland woont, waar grote delen van de zorg in privéhanden zijn, met ee...

Voor een nieuw sociaal-ecologisch pact

  In een vorige bijdrage kon je de ingekorte lezersbrief van Joos Wauters in De Morgen lezen waarin hij een oproep deed voor een nieuw sociaal pact en het herstel van de sociale zekerheid. In deze bijdrage gaat hij dieper in op aspecten die in de lezersbrief slechts kort werden aangeraakt...

Voor een nieuw Sociaal Pact

  In zijn bijdrage voor De Wereld Morgen (10/04/20) argumenteerde Denis Bouwen (ACV Puls/Ons Recht) dat de coronacrisis een ‘momentum’ creëert om de Sociale Zekerheid in haar volle glorie te herstellen. In een ingekorte lezersbrief in De Morgen (16/04/20) eindigde Joos Wauters (oud- secre...

Vivaldi.

Wat is vandaag cruciaal? En dan kom je toch gauw uit bij de dringende noodzaak om het overheidstekort terug te dringen en een serieus klimaatplan uit te werken dat ook sociaal en rechtvaardig is. Beide thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met ons sociaaleconomisch model en hebben repercussies op ...

Deze tekst is de neerslag van een uiteenzetting van Jozef Mampuys op de tweejaarlijkse ontmoetingsdag van Christenen voor het Socialisme op 10 juni 2019. De tekst verschijnt in Sprokkels, het intern ledenblad van CvS, juni 2019.   In oktober 2014 kwam na enkele maanden gebakkelei, de r...

Een oproep van beweging.strijdbaar n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019

Van bij het begin was ACV-voorzitter Marc Leemans niet mals voor de regering Michel. Zo omschreef hij het regeringsprogramma als een horrorscenario en ook de jaren daarna bleef hij zeer kritisch. Opvallend was wel dat hij steeds N-VA, Open VLD en MR bij naam noemde. Alsof CD&V geen deel uitma...

“Een ander beleid is mogelijk”: ACV’ers kiezen voor de PVDA

Interview met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys Beweging.strijdbaar sprak met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys. Maria trekt de lijst PTB-PVDA voor het federaal parlement in Brussel waarop zowel Nederlandstaligen als Franstaligen hun stem kunnen uitbrengen. Jozef komt op als lijstduwer voor ...

Load More