Waarom ik zondag niet aan de kiesplicht voldeed

Waarom ik zondag niet aan de kiesplicht voldeed

Vorige zondag heb ik voldaan aan de opkomstplicht, maar niet aan de kiesplicht. Nadat de bijzitter mijn opkomst had geregistreerd, overhandigde ik aan de voorzitter van het kiesbureau de onderstaande brief. Het kieshokje heb ik niet betreden.

dinsdag 27 mei 2014 19:46
Spread the love

Aan de voorzitter van stembureau nr. 250,
Heiveldstraat 117 te 9040 Sint-Amandsberg

                                                 Gent,
25 mei 2014

Geachte voorzitter

Door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent
werd ik opgevorderd om me vandaag, 25 mei 2014, in uw stembureau aan te melden
ter verkiezing van 12 leden van het Europees Parlement, 20 leden van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en 27 leden van het Vlaams Parlement. Volgens de
kieswet ben ik bovendien verplicht mijn stem uit te brengen.

Echter, ik kan mijn stem niet uitbrengen.

Door vandaag deel te nemen aan de stemming, zou ik erkennen
dat ik mijn democratisch medebeslissingsrecht als soeverein burger voor enkele
jaren afsta aan de verkozen vertegenwoordigers. Ik ben me ervan bewust dat dat
soevereine medebeslissingsrecht, de kern van elk democratisch bestel, volgens
de Belgische grondwet niet bestaat. Zolang wij burgers geen gebruik kunnen
maken van ons soevereine recht om zelf in te grijpen in het wetgevend proces,
dus zolang het bindend referendum op burgerinitiatief in ons land niet
wettelijk is geregeld, kan van democratie geen sprake zijn, en dus evenmin van
democratische verkiezingen. Daarom kan ik vandaag mijn stem niet uitbrengen.

Bovendien verplicht de Belgische kieswet mij, mijn
overtuigingen en oordelen over ethische, institutionele, sociale, ecologische,
economische, fiscale en alle andere maatschappelijke vraagstukken die aan
politieke besluitvorming onderhevig zijn, te bundelen tot een stem voor één
enkele partij of kandidaten van één partij. Welnu, er is geen enkele politieke
partij waarvan ik alle
programmapunten deel. Sterker nog, alle
in het parlement vertegenwoordigde partijen hebben bepaalde partijstandpunten
die strijdig zijn met mijn persoonlijke waarden en overtuigingen. Aan zulke
standpunten wens ik op geen enkele manier mijn steun te verlenen, laat staan
dat ik volksvertegenwoordigers een mandaat
wil schenken om precies die programmapunten te verwezenlijken. Daarom kan ik
vandaag mijn stem niet uitbrengen.

Een stem op een kleine partij uitbrengen is geen oplossing,
omdat een ondemocratische kiesdrempel nieuwe partijen de pas naar het parlement
afsnijdt. Een zinloze stem uitbrengen, dat wil ik niet.

Met een blanco stem zou ik het ondemocratische kiesstelsel
van ons land als legitiem erkennen. Daarom kan ik geen blanco stem uitbrengen.

Ongeldig stemmen, ten slotte, is helemaal uit den boze.
Daarvoor ligt de democratie me te nauw aan het hart.

Mag ik u verzoeken, geachte voorzitter, dit schrijven aan de
bevoegde instanties over te maken, zodat zij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers kunnen aanbevelen onverwijld werk te maken van de
democratisering van de instellingen van ons land?

Hoogachtend,

(get.)

Geert Van Hout

Gent

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!