VB-volksvertegenwoordigers Wim Wienen (links) en Philip Claeys (rechts). (Foto's: resp. Vl. en Eu. parl.)

DeWereldMorgen is goed bezig, getuige de pogingen van het Vlaams Belang om de werking te fnuiken

woensdag 9 mei 2012 18:01
Spread the love

Dat DewereldMorgen goed bezig is, leiden we af uit de fanatieke ijver die het Vlaams Belang aan de dag legt om zowel de Europese als Vlaamse overheid aan te zetten te snoeien in de subsidies die we ontvangen. Dat het Vlaams Belang haar toevlucht zoekt tot de leugen in haar klungelige pogingen om onze werking te fnuiken en onze persvrijheid en vrijheid van meningsuiting aan te vallen, zal niemand verbazen.

10 april had ik de aangename eer als eerste het publiek mee te delen dat de Vlaams Belangwebsite ‘Meldpunt Illegaliteit’ het had begeven onder een stortvloed van onzinmeldingen. Enkele duizend, dixit Filip Dewinter op de website Zita.

De snelheid waarmee dit meldpunt op zijn bek ging en hierover bericht werd, moet voor een behoorlijk wrang gevoel gezorgd hebben bij het Vlaams Belang.

De ochtend na het verschijnen van het artikel op deze site stuurde Dewinter tot mijn verbazing al meteen een tweet de wereld in die DWM aanwreef deze actie opgezet te hebben.

De #ABVV website ‘De Wereld Morgen’ heeft geprobeerd via DDOS-aanval #meldpuntillegaliteit.be plat te leggen. Niet gelukt! Terug online….

— Filip Dewinter (@FDW_VB) April 11, 2012

Uiteindelijk dreef de alerte verslaggeving op DWM de Hobokenaar Wim Wienen, opvolger van VB-voorzitter Bruno Valkeniers in het Vlaams Parlement, op 16 april zelfs tot een schriftelijke vraagstelling aan minister Ingrid Lieten (sp.a), verantwoordelijk voor onder andere Media.

Vraag nr. 257
van 16 april 2012
van WIM WIENEN

————————————————————————

Gesubsidieerde nieuwssites   –   Kwaliteitsvolle journalistiek

Journalistieke internetinitiatieven zoals “Apache” en “De Wereld Morgen” worden door de Vlaamse overheid en door het Fonds Pascal Decroos gesubsidieerd. De argumentatie achter deze ondersteuning is dat men wil gaan voor pluriforme media en kwaliteitsvolle journalistiek, al dan niet met veel aandacht voor onderzoeksjournalistiek.

Blijkbaar lanceerde “De Wereld Morgen” via het sociale netwerk Facebook oproepen om de website http://meldpuntillegaliteit.be/ te bestoken met meldingen om zo de betrokken site plat te leggen. De vraag rijst of dergelijke initiatieven vallen onder kwaliteitsjournalistiek dan wel veeleer een politieke actie betreffen.

1. Zijn dergelijke acties volgens de minister te rijmen met kwaliteitsjournalistiek? Zo ja, kan de minister dat argumenteren?

2. Heeft de minister hieromtrent contact gehad met de betrokkenen en wat was daarvan dan het resultaat?

3. Heeft dit gevolgen voor een eventuele toekomstige subsidiëring? Zo neen, waarom niet?

Ik ga niet verhullen dat DWM en ikzelf uitermate veel sympathie hebben voor dit fantastische en slimme initiatief dat werd opgezet door terecht verontwaardigde burgers via Facebook en dat ik er met veel plezier verslag over uitbracht.

Dat het Vlaams Belang wel bijzonder slechte verliezers zijn, blijkt niet enkel uit het feit dat deze partij het medium tracht te viseren dat het eerste over de crash van hun meldpunt berichtte, op basis van een valse bewering, maar dat zij daarenboven op grond van dit bedrieglijk verzinsel bij monde van Wienen ook nog eens graag zouden zien dat er in de subsidies van DWM gesnoeid zou worden.

Uiteraard heeft DWM nergens de oproep ‘gelanceerd’ om “het meldpunt te bestoken met meldingen om zo de site plat te leggen,” zoals Wienen schrijft. Dat is gewoon een schaamteloze leugen. Ik wens het Vlaams Belang dan ook veel succes om deze bewering hard te maken.

Hoewel het Vlaams Belang graag verkondigt een democratische partij te zijn, toont het hiermee voor een zoveelste maal met de haar typerende, vanzelfsprekende minachting voor fundamentele democratische principes, dat ze de hand er niet voor omdraait om zich te verlagen tot laakbare praktijken die ons alleen maar kunnen doen denken aan verwerpelijke dictaturen.

En hoewel het Vlaams Belang duidelijk DWM – en bij uitbreiding andere onafhankelijke, kritische en kwaliteitsvolle, ‘linkse’ pers – vreest en de mond tracht te snoeren, is het glashelder dat de partij feitelijk nog meer zichzelf dient te vrezen wanneer ze zichzelf gedwongen voelt tot dergelijke wanhopige, en daarom wat mij betreft uitermate vermakelijke, bokkensprongen voor het oog van de publieke opinie.

Het is één zaak wanneer je je politieke onschendbaarheid aanwendt om zaken op een behoorlijke manier te controleren en je job als volksvertegenwoordiger ernstig uit te voeren, het is een totaal andere zaak wanneer je die misbruikt om met een klare leugen een organisatie aan te vallen die waarheidsgetrouw bericht over de perikelen van jouw partij omdat dat je niet zint. Het is een teken van zwakte. Schieten op de boodschapper.

Dergelijke demarche spreekt boekdelen over de ‘grootsheid’ van en de heersende moraal binnen het Vlaams Belang. Een kiezer moet zich dan ook de vraag stellen of z/hij gediend is met een partij die, wanneer deze blijkbaar op een punt komt niet meer te weten van welk hout pijlen maken, zich gemakshalve tot de leugen wendt? Wil je hierdoor vertegenwoordigd worden?

Ongetwijfeld moet het Vlaams Belang er zo slecht aan toe zijn, is men in die partij zo ver heen, dat men ter compensatie desperaat zijn verzuchtingen voor werkelijkheid neemt. Onder een of andere vorm van Vlaamse dictatuur namelijk, zo kan ik me voorstellen, zou deze partij inderdaad makkelijk met dergelijke kuiperij wegkomen.

Omdat een Vlaams parlementslid dat een schriftelijke vraag stelt aan een minister vijftien werkdagen het alleenrecht heeft op het antwoord alvorens het gepubliceerd wordt, kunnen we momenteel nog niets schrijven over het antwoord van Lieten op Wienens hallucinatie, dat de minister deze week opstelde.

Echter, de man heeft ongetwijfeld meer baat bij een voorschrift voor een antipsychoticum. Ik wens hem in ieder geval van harte beterschap.

“Linkse oproep tot geweld”

Dit is geen primeur voor het Vlaams Belang. 24 augustus 2011 stelde VB-volksvertegenwoordiger Philip Claeys in het Europees Parlement nog een gelijkaardige vraag aan de Commissie naar aanleiding van de publicatie op DWM van de inleiding die Dominique Willaert gaf bij het Gentse Feestendebat van 24 juli 2011 met als centrale vraag: “Is sociale strijd gedegradeerd tot een feestelijk evenementenbureau?

In deze schriftelijke vraag van Claeys werd gesteld dat Dominique Willaert in zijn toespraak had opgeroepen tot de ontvoering van de leden van de Europese Commissie en van Jean-Luc Dehaene. Een speech die de vermaledijde “linkse website” DWM vervolgens had aangedurfd te publiceren.

Claeys vroeg onder meer of de Commissie van plan was gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze “oproep tot geweld”? Of er naar aanleiding hiervan andere stappen werden overwogen in verband met de veiligheid van de leden van de Europese Commissie?

Ook hier was het een poging om de subsidies van DWM en deze van GetBasic in het gedrang te brengen. Claeys wou dan ook weten hoeveel geld DWM en GetBasic van de EU ontvingen in 2009 en 2010 en of het publiceren van deze “oproep tot ontvoering” gevolgen zou hebben voor de subsidiëring van beide verenigingen?

Hoewel de Overijsenaar Philip Claeys een geboren en getogen Gentenaar is, heeft de brave man niet veel kaas gegeten van de Gentse Feestendebatten. Ik betwijfel of hij er ooit een heeft bijgewoond. Zo’n debat wordt doorgaans ingeleid door iemand die een nogal eens provocerende, doch steeds uitermate kritische stelling poneert. Waarop vervolgens de overige panelleden reageren.

De panelleden waren ditmaal: Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Jeroen Olyslaegers (auteur), Peter Mertens (PVDA), Mattias De Backer (Camping 16), Marijke Pinoy (actrice), Jouwe Vanhoutteghem (Frietrevolutie en Niet in mijn naam Jong) en Jan Dumolyn (historicus UGent). Je kan op DWM het debat nog integraal beluisteren – dan ben je mee met de context – en de opener van Dominique Willaert nalezen.

De Commissie dankte Claeys omdat hij de feiten onder haar aandacht had gebracht – in mijn geboortestreek zou men zeggen: “gij krijgt een speekmedaille” – en dat ze steeds alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid van haar leden te waarborgen.

Verder luidde het antwoord van de Commissie dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen GetBasic, dat subsidies kreeg in het kader van het programma Youth in Action (*) voor drie projecten die jongeren de mogelijkheid boden om buiten hun land van herkomst vrijwilligerswerk te verrichten, en de Gentse Feesten en dat DWM geen subsidies kreeg van de EU.

Ook vermeldde de Commissie dat zij “er borg voor staat” dat alle door haar gesteunde projecten in het kader van Youth in Action in overeenstemming zijn met de beginselen van het project. Zijnde: “waarden als het respect voor culturele diversiteit, solidariteit en inclusie bevorderen en elke vorm van geweld veroordelen.” Totaal het tegenovergestelde van de VB-agenda, zeg maar.

Bummer.

België is Hongarije niet

In ieder geval wil ik Wim Wienen en Philip Claeys bij deze toch bedanken omdat ze me nog eens goed aan het lachen hebben gebracht – hoewel hun interpellaties in essentie buitengewoon zielig zijn, dat geef ik toe. Mijn lachlust was gewoon sterker dan het diep medelijden dat sommige lezers misschien gepaster vinden.

Hoewel we niet naïef mogen zijn en bijzonder goed over onze vrijheden moeten blijven waken, heb ik ook zoiets van: wie kan er bezwaren hebben, zich gekrenkt of geschoffeerd voelen, boos worden wanneer een partij zoals het Vlaams Belang zich door haar vertegenwoordigers op een dergelijk hopeloze, maar overtuigende en doorzichtige wijze te kakken laat zetten?

Wat persvrijheid betreft heb ik nog voldoende vertrouwen in dit land en Europa. Immers het Vlaams Belang maakt de dienst niet uit en bovenstaande interpellaties zijn, denk ik, potentieel goede eyeopeners voor iedereen die er nog steeds aan zou twijfelen dat het Vlaams Belang een gevaar betekent voor de vrijheden die je in een democratie geniet.

Om het dicht bij huis te houden: België is Hongarije niet – dat vorig jaar enorm zwaar inboette aan persvrijheid onder een fel bekritiseerde, nieuwe mediawet die volgens tal van Europese waarnemers en politici, samen met nog enkele andere wetswijzigingen, het land deed afglijden naar een dictatuur omdat ze de pers verhindert vrij en onafhankelijk te berichten – al zou het Vlaams Belang dit anders willen.

DWM is in ieder geval, zo leid ik genoeglijk af uit de schriftelijke vragen van bovengenoemde, duidelijk overgesubsidieerde Vlaams Belangvertegenwoordigers (omdat het voor de heren op geld aankomt: Dewinter en Wienen ontvangen ieder jaarlijks bruto € 110.509,07 van uw belastinggeld voor hun mandaat in het Vlaams Parlement, Claeys € 122.435,87 voor dat in het Europese, naast wat ze nog innen voor andere mandaten etc., ref. DS, 2009), zeer goed bezig.

Wij vrezen deze klungelige aanvallen op onze persvrijheid en vrijheid van meningsuiting geenszins en voelen ons hierdoor niet in het minst geïntimideerd. In tegendeel, wij voelen ons hierdoor uitermate gesterkt en gemotiveerd om aan de hand van media-activisme en door het brengen van degelijke, kwaliteitsvolle burgerjournalistiek de strijd te blijven aangaan met xenofobe, antidemocratische randverschijnselen en aberraties zoals het Vlaams Belang.

Ik ben Vlaming en daar ben ik vet mee.
Zeker met het Vlaanderen dat het Vlaams Belang voor ogen heeft.

* * *

(*) Youth in Action heeft als belangrijkste doelstellingen de verwerving van competenties door jongeren door middel van niet-formeel leren te bevorderen en de actieve participatie van jongeren in de maatschappij aan te moedigen.

Externe links:

Linkse website DeWereldMorgen publiceert oproep tot ontvoering van Europese Commissie en Europees parlementslid Jean-Luc Dehaene – Europees parlementslid Philip Claeys: ‘Totaal onaanvaardbaar’

Betreft: Oproep tot ontvoering van de leden van de Europese Commissie (schriftelijke vraag Philip Claeys aan de Europese Commissie)

Het antwoord van Lieten aan Wienen zal je over een tweetal weken kunnen vinden onder volgende link:

Lees ook:

Meldpunt illegaliteit na dag plat

Is sociale strijd gedegradeerd tot een evenementenbureau?

Gentse Feestendebat: Is sociale strijd gedegradeerd tot feestelijk evenementenbureau?

Joods Actueel zuigt beschuldigingen van antisemitisme uit de duim

Enige duiding bij de aanval op DeWereldMorgen.be door Joods Actueel

take down
the paywall
steun ons nu!