De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zaterdag 21 maart 2015 – Congres Cavaria te Leuven – Diverse workshops rond LGBT thema’s.

zondag 22 maart 2015 20:25
Spread the love

Workshop M/V wordt M/V/A/X/Y? door Katrien Van
Leirberghe, beleidsmedewerker Cavaria.

We kennen in België officieel slechts 2 geslachten en
bijgevolg ook enkel de mogelijkheid om je als vrouw of als man te laten
registreren. Maar dit komt absoluut niet tegemoet aan de realiteit. Onze huidige
“transwet” laat erg te wensen over. Hoe zou onze maatschappij en wetgever
moeten omgaan met vrouwelijkheid, mannelijkheid en alle andere vormen van
gendervariantie? In deze ronde tafel schetsen we de huidige wetgeving en denken
we na over de toekomstige.

De wet op transseksualiteit is dringend aan herziening
toe! Iets voor Justitie (minister Geens) en het Instituut voor Gelijke Kansen.  

Erkenning van genderidentiteit versus afschaffing van
seksregistratie.

De huidige transwet zegt:

Elke Belg of elke in het bevolkingsregister ingeschreven
vreemdeling die:

1.    Van
de overtuiging is van het andere geslacht te zijn

2.    Het
lichaam zoveel als mogelijk vanuit medisch oogpunt aan dat geslacht aangepast
heeft

kan deze overtuiging aangeven bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand.

-> Diversiteit
in genderidentiteiten wordt in de huidige geslachtsregistratie niet erkend.

-> Gendervariante
personen zouden het recht moeten hebben om hun voornaam en de vermelding van
hun geslacht te laten veranderen, zonder dat daar medische, fysieke of andere
eisen worden aan gekoppeld, of een derde over dient te oordelen.

-> Gendervariante
personen zouden een derde optie of blanco optie moeten kunnen aankruisen.

De voorwaarden voor geslachtsregistratie verandering:

§2 Bij de aangifte overhandigt de betrokkene aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van de psychiater en de
chirurg, in de hoedanigheid van behandelende artsen waaruit blijkt:

1.  Dat
de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot
het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van
geboorte.

2.  Dat
de betrokkene een geslachtsaanpassing heeft ondergaan die zoveel als vanuit
medisch oogpunt mogelijk in overeenstemming is gekomen met het andere geslacht.

3.  Dat
de betrokkene niet meer in staat is om kinderen te verwekken.

-> onomkeerbare
onvruchtbaarheid is een voorwaarde om officieel van geslacht te veranderen. Dit
is in strijd met de Yogyakartaprincipes die stellen dat “niemand verplicht mag
worden medische procedures (zoals chirurgie), sterilisatie of hormonale
therapie te ondergaan vooraleer deze persoon wettelijke erkenning krijgt voor
zijn/haar genderidentiteit.”

Voorwaarden voor naamverandering

1°      dat
betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het
andere geslacht te behoren

2°      dat
betrokkene een hormonale substitutietherapie ondergaat of heeft ondergaan, om
de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe de betrokkene
overtuigd is te behoren te induceren.

3°      dat de
voornaamsverandering een essentieel gegeven is bij de rolomkering.

-> Hormoongebruik
is een voorwaarde om van naam te veranderen. Dit is in strijd met de Yogyakartaprincipes
zoals hiervoor beschreven.

Wat willen we bereiken?

België moet de wet op de Transseksualiteit aanpassen
zodat gendervariante personen zonder medische, fysieke of andere eisen hun
voornaam en geslachtsregistratie kunnen veranderen. Dit moet ook makkelijk kunnen
aangepast worden in documenten zoals diploma’s.

Ps: Argentinië heeft momenteel de beste wetgeving
hieromtrent!

Dus: transwet

Demedicalisering van juridische en administratieve
aangelegenheden:

–      medische
criteria moeten geschrapt worden

–      geen
verklaringen meer van deskundigen, maar een verklaring op eer

–      aanpassing
van gendervermelding moet in alle landen erkend worden

–      erkenning
van genderidentiteit die ruimer is dan M en V

–      recht
om nieuwe officiële documenten aan te vragen zoals geboorteakte, huwelijksakte,…
waar transgenderverleden niet afleesbaar is.

En ook:

–      patiënt
moet centraal staan in transgenderzorg

–      zoveel
mogelijk terugbetaling van medische en niet-zo medische behandelingen (bv
lasertherapie)

–      depathologiseren
van alle transgender personen:

Genderdysforie is niet bij
alle transpersonen aanwezig en is meestal tijdelijk van aard

–      psychische
en medische steun voor transgenders en transgenderverenigingen moet worden
uitgebreid

–      wettelijke
erkenning van het genderpasje

Wat zijn de knelpunten?

–      Verklaring
op eer?

–      Leeftijdslimiet?

–      Beperking
in aantal wijzigingen van geslachtsregistratie?

–      Afstamming?

Meer info:  http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/alles-wat-je-altijd-al-wilde-weten-over-transgenders

En

http://www.cavaria.be/congres2015

http://www.beyondthebox.be/

Voor leraars:

http://www.klasse.be/leraren/video/transgender-op-school/

Ook voelen vele transgenderpersonen aan dat een geslachtsoperatie
niet noodzakelijk is. Dit is verder beschreven in een artikel over “gynemimetici/andromimetici”,
alsook zit in alle religies en geloofsovertuigingen het tweeslachtige van de
mens vervat (androgyn, hermafrodiet, yin-yang,…)

http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs1986-4/rn202818.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!