De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Woensdag 1 april 2015 – Area42 Brussel – 11.11.11 Think Global Day – Seminarie “Is er leven na 2015?”

maandag 6 april 2015 14:41
Spread the love

In 2015 wordt de eindafrekening gemaakt van de
Millenniumdoelen (MDGs). Tegelijk lopen onderhandelingen over een nieuwe reeks
ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s of Sustainable Development Goals. Nog in
2015 komen er nieuwe internationale afspraken over de financiering van
ontwikkelingssamenwerking en de strijd tegen de klimaatverandering.

Het onderwerp van deze Think Global Day is dan ook:
Wat zijn de kansen en valkuilen voor een nieuw kader voor ontwikkeling en
internationale samenwerking?

Met o.a. Amina
Mohammed
, (speciaal adviseur van Ban Ki-moon voor Post-2015), Lidy Nacpil (Jubilee South), Paul Lucas (Nederlands
Planbureau voor de Leefomgeving) en Alexander
De Croo
(minister van Ontwikkelingssamenwerking).

Een initiatief van 11.11.11 in samenwerking met MO*.

Een volle zaal wordt welkom geheten door Jos Geysels,
voorzitter 11.11.11, minister van staat.

“De aarde wordt warmer en de samenleving kouder. Dit dient
omgekeerd te worden!”

De post-2015 ontwikkelingsagenda dient op punt gesteld te
worden voor de volgende 15 jaar. Duizend NGO’s in verschillende landen werken
hier aan mee.

Bart Tierens, beleidsmedewerker 11.11.11 neemt over met
de “do’s-and-don’ts”. Wat moet het nieuwe kader volgens 11.11.11 wel en
absoluut niet bevatten?

Nieuwe thema’s dienen opgenomen te worden zoals:

de “do’s”:

De toenemende ongelijkheid

De klimaatverandering met de ecologische en
milieuproblematiek

De universaliteit in een globaliserende wereld noopt tot
internationale samenwerking

Er is nood aan structurele hervormingen daar de
ontwikkelingslanden achter blijven. De sterke schouders dienen de zwaarste
lasten te dragen want dat zijn de meest “schuldigen”!

Opvolging en evaluatie

De “don’ts”:

Het is geen menukaart

We leven in een zeer complexe wereld

Structurele oplossingen zijn broodnodig

Men mag de verantwoordelijkheid niet bij 1 minister
leggen

Keynote: Het
nieuwe kader, ambitieus én haalbaar?

Het nieuwe kader begint vaste vorm aan te nemen. De secretaris-generaal
van de VN schreef een samenvattend rapport met een aantal sterke uitgangspunten
en aanbevelingen. Ook werden er 17 voorlopige doelen gedefinieerd. Gaat wat nu
voorligt voor de onderhandelingen ver genoeg? Zullen de sterke punten de
onderhandelingsmolen overleven? En zal het plan uiteindelijk haalbaar en
uitvoerbaar zijn?

Amina Mohammed, VN, speciaal adviseur van de secretaris-generaal voor
Post-2015 development planning steekt van wal.

Nu een Think Global Day maar wat met de rest van het jaar? Ook Act Global!

Amina zegt vereerd te zijn om voor een jong publiek te mogen spreken. De
wereld van vandaag is een knoeiboel! Overal is lijden!

De grote uitdagingen en problemen worden groter en groter!

Migratie is een groot probleem en er is veel onzekerheid.

De ambitie is om binnen 15 jaar alle armoede te overwinnen!

Hoe kunnen we een nieuw raamwerk maken en het waar maken?

Het lokale primeert boven het globale = begin lokaal!

Als we niet zorgen voor de kleinste populatie dan zorgen we ook niet
voor onszelf.

Economie – omgeving – sociale omstandigheden dienen verbeterd te worden
zodat we naar een duurzame samenleving evolueren.

We dienen de toppolitici te beïnvloeden en onder druk te zetten.

Nu het hoofdstuk “deeldebatten”.

Er gaan er drie tegelijkertijd door en heb gekozen voor nummer 3 = Interne
hervormingen in de EU en België

Het nieuwe kader wordt
universeel. Dat betekent dat de rechten en plichten overal, in alle landen en
voor iedereen moeten gelden. Het gaat dus niet langer louter over de aanpak van
sociale problemen in de ontwikkelingslanden en de belofte dat de
wereldgemeenschap daarbij een handje zal helpen. België en Europa zullen ook
sterk moeten sleutelen aan hun intern sociaal-economisch en milieubeleid. Denk
maar aan de strijd tegen ongelijkheid, een goede sociale bescherming en waardig
werk. Welke hervormingen zijn nodig?

Sprekers:

Frank
Vandenbroucke
, Professor
KULeuven

Luc
Cortebeeck
, vice voorzitter
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Moderator: Gie
Goris
, MO*

Middelen dienen
beschikbaar gesteld te worden alsook zijn hervormingen nodig in België en de
EU.

Wat is
belangrijk voor de volgende 15 jaar?

We dienen in te
zetten op verantwoordelijkheid.

De houding nu
is: “wij lopen voorop en de rest moet maar volgen”. Wij investeren 0.7 procent
van het BNP aan ontwikkelingshulp. Vanaf september 2015 dient dit grondig te
veranderen. Alle landen zijn betrokken!

Wat staat op
onze agenda?

Wat zijn de standpunten
en waar gaan we naartoe, waar aan dienen we te werken?

Een wereld van
waardigheid en rechtvaardigheid.

Frank
Vandenbroecke mag eerst en refereert naar de denktank Friends of Europe

De klemtoon leggen op het universele is zeer belangrijk. We zitten in
het zelfde schip.

De EU heeft een houding van zelfgenoegzaamheid.

De waarheid is dat we zeer verontrustende ontwikkeling zien en meemaken.
De sociale rechtvaardigheid is slabbakkend!

Hij refereert
naar het rapport van de Friends of Europe “Unequal Europe –
Recommendations for a more caring EU”

http://www.friendsofeurope.org/event/unequal-europe-recommendations-caring-eu/

Het is een oefening in consensus zoeken.

Verontrustend is de groeiende ongelijkheid en de groeiende kloof tussen
landen en daar hang ook de splitsing in de geesten bij wat zeer gevaarlijk is.
Het Noorden tegen het Zuiden.

Groeiende armoede, ongelijkheid, werkloosheid,…

Divergentie i.p.v. convergentie!

Landen met grote sociale uitgaven doen het goed zoals
Zweden, Finland, Denemarken,…

We dienen meer zelfvertrouwen te kweken binnen de EU.

De kernboodschap is dat we meer dienen te investeren vanuit
de EU.

Maar beperk dit niet tot de klassieke dingen zoals
verbindingen per spoor, weg, technologieën, beton,… maar investeer ook in
mensen! Kinderopvang en voorschoolse opvang, onderwijs! In Roemenië is het
onderwijsbeleid ronduit dramatisch! Het menselijk potentiaal dient gevaloriseerd
te worden alsook de kwaliteit van werk. Een minimum loon is belangrijk. Mensen mogen
mobiel zijn. Migratie voor werk is verrijkend -> een EU arbeidsmarkt.

Investeren in een fatsoenlijke bescherming van het
menselijk kapitaal. Een minimumloon dat boven de armoede grens ligt. Dit staat
op de armoede agenda van de EU.

Er dient geen Europees minimumloon te komen maar kan wel
land per land ingesteld worden daar de situatie telkens anders is.

De EU dient een sociale unie te worden van
welvaartstaten.

De EU als ondersteuning en facilitator, sturing van bv de
draagbaarheid van pensioenen.

Luc Cortebeeck zegt het moeilijk te hebben om nog iets
aan te vullen.

Hij zal een beetje het zelfde zeggen vanuit een ander
oogpunt.

–      Waardig
werk, kwaliteitsvol werk

–      Sociale
zekerheid, bescherming

–      Opheffen
van de ongelijkheid

De EU is van de weg gesukkeld en vind deze niet meer
sinds het einde van de ’60-ger jaren.

Duurzaamheid is zeer belangrijk.

We zijn aan de limiet van onze planeet gekomen.

In de EU is 11.2 procent van de werkkrachten werkloos.
Dit vertegenwoordigt 23 miljoen mensen. Van de jongeren heeft 21.2 procent geen
werk.

In de UK zijn er 1.4 miljoen mensen die een “nul-inkomen”
contract hebben. Zij werken als ze worden opgeroepen.

De tendens is dat er minder werkgelegenheid zal komen.

Stijgende ongelijkheid sinds 1985, in de VS zelfs nog
meer.

Sociaal overleg wordt meer en meer geweerd en
teruggedrongen.

De EU gaat in aanvaring geraken met haar doelstellingen
en dient de koers te wijzigen. De EU dient de focus terug te vinden.

Fiscaliteit en taksshift dient onder de loep genomen te
worden.

Frank Vandenbroecke rondt af met de ponering dat het
financiële te zwaar doorweegt alsook de politiek agenda’s. De sociale
departementen wegen te licht.

De wereldbank is niet sociaal bewogen.

De EU is niet meer de sociale trekker, maar wel Brazilië.

Men dient terug het evenwicht te zoeken én te vinden.

De NGO’s staan aan de zijlijn.

Dit is een kantelmoment tussen mogelijkheden en risico’s.

Junker is een man van het midden en christelijk
geïnspireerd maar dient een invulling te geven. Meer dynamiek!

Wat is de toegevoegde waarde van de EU?

Men dient op lange termijn te zien.

In Griekenland dient de sociale dialoog terug opgestart
te worden edoch wordt dit geblokkeerd door de eigen regering en de EU.

De andere deeldebattten gingen over:

Deeldebat 1:
De uitvoering
(means of
implementation)
De sterke uitgangspunten en aanbevelingen blijven dode letter als de
instrumenten om het kader echt te laten functioneren niet tegelijk worden
uitgewerkt. Het recht op ontwikkeling heeft weinig om het lijf zonder middelen,
een goede opvolgingsstructuur en concrete instrumenten om wie grote
beslissingen neemt ook ter verantwoording te kunnen roepen.

Dries Lesage, Professor UGent

Lidy Nacpil, Jubilee South

Jean Saldanha, CIDSE

Moderator : John
Vandaele
, MO*

Deeldebat 2:
Meer Milieu? De ecologische doelen in het nieuwe kader

In de 17 doelen die nu op tafel liggen zijn de ecologische aspecten veel
sterker en uitdrukkelijker opgenomen dan in de Millenniumdoelen. Of niet?
We gaan naar een beleid waarin de sociale, economische en ecologische dimensie
van duurzaamheid goed geïntegreerd wordt aangepakt. Of niet?

Paul Lucas, Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving

Sabien
Leemans
, WWF-Belgium

Moderator : Alma
De Walsche
, MO*

Nu iedereen terug naar de grote zaal voor het politiek
slotdebat:

De politieke inzet van de onderhandelingen in de komende
maanden. Wat kunnen/moeten België en de EU op tafel leggen?

Amina Mohammed, VN, speciaal adviseur Post-2015

Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking

Lidy Nacpil, Jubilee South

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Moderator : Gie Goris, MO*

Men is al eigenlijk bezig met de agenda voor de toekomst!

Amina in interactie met Alexander stelt dat alles draait
rond rechtvaardigheid en duurzame ontwikkelingen zowel van de economie als van
het menselijk kapitaal.

Ze heeft de gelegenheid te baat genomen om met de
ministers van financiën te praten en hen gevraagd om met de ministers voor
ontwikkelingssamenwerking te overleggen zoals met minister De Croo.

We zitten met z’n allen in het zelfde bootje… Schip aarde.

“Make it Happen!” Zijn er genoeg instrumenten? Je kan een
paard naar het water brengen maar het niet dwingen te drinken.

We zijn geen expert maar kunnen wel richtlijnen geven.

We hebben 17 doelstellingen en engagementen = “Do it!”
Faal niet vóór je start.

Zie hiervoor de bijlage.

Vele mensen hebben geen perspectief!

De Belgische ontwikkelingshulp is te verdeeld. Beter focussen
op bepaalde regio’s!

Lidy stelt dat prioriteiten dienen ingevoerd te worden
voor noodlijdende landen en we mogen onze focus niet versmallen. Bv de Filippijnen
zijn kwetsbaar voor klimaatsveranderingen.

Er wordt een gesofisticeerde taal gebruikt en iedereen
vult die anders in naargelang de persoonlijke interpretatie. Zie maar al met de
woorden “sustainable development”.

We moeten zo spreken dat iedereen ons begrijpt = de
neuzen in dezelfde richting zetten.

De beurt aan Bogdan: er is grote nood aan multilaterale
akkoorden en globale akkoorden. Het is een universeel gegeven en niet meer
Noord-Zuid.

Het klimaat is mee opgenomen in het hart van de
doelstellingen.

De impact van de middelen dient zo goed mogelijk te zijn.

Wereldwijd dient dezelfde taal gebruikt te worden.

De agenda rond belastingontwijking dient beter bekeken te
worden want miljarden dollars verdwijnen uit de ontwikkelingslanden.

11.11.11 zal de regeringen onder druk zetten. Belastingparadijzen
dienen afgeschaft te worden! Er “verdwijnt” 100 miljard per jaar naar deze
belastingparadijzen.

Fiscale piraterij is onrechtvaardig en niet aanvaardbaar!

Ontwikkelingssamenwerking doet niet aan lokale inmenging!

De duurzame onderneming is een winstgevende onderneming.

In Afrika worden waterputten geboord en het water wordt
verkocht aan een minimumprijs. Met die opbrengst word bv de lokale school
geholpen. De lokale bevolking werkt zo’n beetje als een coöperatieve.

Dit is “community empowerment” maar de overheid mag zich
niet terugtrekken.

Beleidscoherentie is nodig: samenwerking tussen de
departementen.

Mensenrechten en vrouwenrechten zijn de basis van de
duurzame ontwikkeling en een zeer belangrijke steunpilaar.

We dienen toe te zien dat dit gebeurt. Alle mensen hebben
gelijke rechten!

Zuid-Noord solidariteitsbewegingen.

Hoe denkt de Noord-Zuid beweging over de eigen opdracht?

Waar gaan we rond werken de volgende jaren?

De agenda verruimen:

Standpunt rond asiel en immigratie

Sociale bescherming in België

Allianties sluiten met andere middenveld organisaties

Hoe kunnen we samen het meeste impact hebben:
gemeenschappelijke aanpak

We moeten kiezen en zien dat onze inbreng goed besteed
wordt.

De constante monitoring van mensen middels camera’s e.d.  is in strijd met de mensenrechten.

Nu even tijd voor een opmerking/toevoeging vanuit het
publiek:

Een keuze maken tussen de fragiele staten is moeilijk. Er
zijn omstandigheden die al eens kunnen tegenslagen.

Globale bewegingen komen op om regeringen onder druk te
zetten.

Er dient stevig ingezet te worden op een civiele
maatschappij en dit dient van binnen uit het eigen land te gebeuren!

Afsluiting en netwerkdrink.

Meer info: http://www.11.be/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!