De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Week van de kinderopvang
week van de kinderopvang

Wat is het concreet effect van de investeringen in de kinderopvang.

dinsdag 11 oktober 2022 17:20
Spread the love

Open brief aan de Minister van Welzijn en aan de Vlaamse politici.

De kinderopvang verdient beter. Een concreet voorbeeld.

In Villa Politica was er een levendig debat over de 115 miljoen die de Vlaamse regering extra wil investeren in de kinderopvang. De meeste politici vergaten in te gaan op de concrete invulling van deze vele miljoenen. Men was blijkbaar ook vergeten dat de Vlaamse overheid reeds in 2014 een groeipad uittekende in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies.
(Wat zou het Grondwettelijk Hof hiervan gevonden hebben)
Verschillende jaren zijn er stappen gezet en kreeg de kinderopvang van 2b financiële aanpassingen.
Maar elk jaar opnieuw werden er budgettaire redenen ingeroepen om de definitieve gelijkschakeling niet te realiseren. Veel van de investeringen die de regering nu voorstelt zijn gewoon de uitvoering van vroeger genomen beslissingen die omwille van besparingen zijn uitgesteld.

In de media en het parlement gaat de discussie of deze som wel voldoende is om de problemen in de kinderopvang op te vangen. Het antwoord is neen. Bekijk en beoordeel zelf een voorbeeld hieronder.
De gelijkschakeling is voor vele kinderdagverblijven een goede financiële en rechtvaardige zaak maar lost het probleem van de werkomstandigheden niet op. Het voornaamste punt van kritiek van de sector is de kindratio, het aantal kinderen per begeleider. Op dit ogenblik zijn dat 9 kinderen per begeleider. Dit is het hoogst van de ons omliggende landen. Het is slecht voor het kind en ook voor de begeleider en dus niet verantwoord.
Het aantal zou moeten dalen naar 5 à 6 kinderen per begeleider. Terwijl alle studies en experten dit probleem en de oplossing reeds jaren aanwijzen, vindt de regering niets beters dan opnieuw een onderzoek aan te kondigen in plaats van de nodige gelden te voorzien om meer kinderbegeleiders aan te werven. Ik besef ten zeerste dat dit een enorme budgettaire inspanning vraagt, maar dat is een noodzakelijke beleidskeuze. De minister en zijn regering hun excuus is, dat er op de arbeidsmarkt geen kinderbegeleiders te vinden zijn.
Een reden te meer om het beroep eerst aantrekkelijk te maken. Dat kan met met hogere lonen maar ook door de kindratio te verlagen en zo te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.

Ja, dit is voor de kinderopvang die nog in categorie 2b staan, een mooie financiële verhoging. Maar… die gelijkschakeling van de kinderopvang was reeds beloofd in 2014 in een groeipad en werd door de Vlaamse regering steeds uitgesteld. Als ik niets over het hoofd zie is er zelfs weinig of geen financiële steun voor de kinderopvang die reeds in subsidiecategorie 2a staan.
Bovendien laten deze investeringen de kinderopvang niet toe om een oplossing te bieden aan de drukkende werkbelasting van de kinderbegeleiders.

Politici moeten luisteren naar de noden in het veld en de juiste vaststellingen doen.
Ze moeten aan de problemen de passende oplossingen bieden en daar geld voor ter beschikking stellen. Tezelfdertijd moeten ze een campagne opzetten om mensen te overtuigen dat kinderopvang een magnifieke, normaal betaalde job is.
Waar wacht men op.

Pol Van Camp
Een bezorgde bompa.
Molenstede.

—————————————————————————————————————–

Wat is het effect van de voorziene investeringen in de kinderopvang.
We geven even de cijfers en een concreet voorbeeld.
( Voorbeeld: een kinderdagverblijf met bijvoorbeeld 18 plaatsen dat werkt in het systeem van ‘inkomens tarief’ en op dit ogenblik in subsidiecategorie 2a staat. Het aantal opvangdagen is 220 en het gemiddeld aantal jaren boven de 20j van medewerkers is bijvoorbeeld 19.)

Volgens het persbericht van de minister van Welzijn en de nieuwsbrief van Kind en Gezin zullen de investeringen als volgt geconcretiseerd worden:
• De ‘basissubsidie’ (trap 1) stijgt begin 2023 met 50%. Concreet wil dat zeggen dat de kinderopvang 437,76 € per goedgekeurde plek, extra krijgt. ( 50% van 875,53 €)
Voor ons voorbeeld: 7.880 € / jaar extra ( 437,76 x 18pl)
• Elke plek aan ‘inkomenstarief’ zal de hoogste subsidie krijgen: trap 2A. De subsidietrap trap 2B wordt dus afgeschaft. Dat geeft een verhoging per plek voor de ‘subsidie leeftijd vastbedrag’ van 1.160,57 € ( 4.991,57 in 2B naar 6.152,14 € naar 2A) . Plus een verhoging van het ‘bijkomend bedrag leeftijd’ van 20,27 € ( 90,89 in 2B naar 111,16 in 2A).
Voor ons voorbeeld is dat extra: vast bedrag 20.890 € + bijkomend bedrag 6.932 €

• Het totaal aan bijkomende subsidies in dit voorbeeld van kinderopvang = 35.702 € / jaar

• De subsidie voor ‘inkomenstarief – Prestaties van de kindjes’ ( aanwezigheid, bezetting e.d. ) van 27,20 /dag/plaats blijft ongewijzigd.
• Bovendien zijn er nog allerlei bijkomende investeringen zoals in de zorginspectie, nieuwe aanvragen inkomenstarief enz.. die voor dit voorbeeld geen rol spelen.
• Geen noemenswaardige financiële gevolgen voor de kinderopvang die reeds in 2a staan.

Om de extra subsidies in een just perspectief te plaatsen, nog even enkele cijfers. In dit voorbeeld van kinderopvang schatten we dat de totale inkomsten zullen stijgen met 35.702 € van ongeveer 212.000 € naar 247.000 €. (We schatten dit omdat de inkomsten ook nog bepaald worden door de bezettings- en aanwezigheidsgraad van de kinderen.)
Ter informatie, het loon van een kinderbegeleider 10j dienst is 3.000€ bruto of 2.025 € netto per maand.
Bij aanvang na 1 j dienst in categorie 2A = 2500 € bruto per maand of 15,34 € per uur. Netto is dat 1.900 €/ma
( Het algemeen minimumloon in België is 1.880 €/ma of 11,3 €/u . Of netto 1.720 €/ma )

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!