De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VERLOREN VLAAMS AAN FNG

VERLOREN VLAAMS AAN FNG

woensdag 15 juli 2020 15:32
Spread the love

[Focus Keyphrase: FNG – PMV]

 

Hoewel mijn geliefde en ik op basis van gezegende leeftijd geacht worden beter te weten, blijken we ieder op eigen wijze niet helemaal van deze materiële wereld.
Laat ik het in deze bij mijn geliefde houden. Als mens van wetenschap en microcosmos ontgaat haar bijvoorbeeld de grotere plaat ‘politiek’.
Vorige week vrijdagavond wist ze me voor dit laatste segment aangenaam pijnlijk te verrassen. Midden lectuur van een – niet opvallend zichtbaar – krantenartikel over de participatie van overheidsfonds PMV [ParticipatieMaatschappij Vlaanderen Naamloze Vennootschap, dus] in de FNG-ellende vroeg ze zich hardop af hoe het mogelijk is dat voor de zoveelste keer ons belastinggeld in dergelijk project van glinsterend papier, lijm, gemaskerde aandelen en grote jongens/meisjes onder elkaar is kunnen opgaan. ‘In niets anders dan een privé commercieel textielbedrijf.’ Eens te meer met zoveel al te argeloze gezinnen als slachtoffer.

Zelf had ik hetzelfde ontluisterende artikel in de vroege ochtend amper kunnen uitlezen.
Dit is dan het ethisch en deskundig zoveel zuiverder bestuurde, transparante Vlaanderen, dat door degelijk publiek schone handenmanagement nooit een beschamend gat als dat van de federale financiën zou toelaten.

Veel lastiger dan bij de kleinst mogelijke vennootschap met een kruispuntbanknummer is het traceren naar het Who’s Who van PMV als gemeenschapsgefinancierde NV. Men komt op de Graanmarkt terecht en bij een trits vennootschappen, profit en ook social profit. Een burger zou ter plaatse moeten afstappen om na te gaan of die Graanmarkt een simpel bedrijvencentrum is of een huis van ons-kent-onsers. Vrij veel bekende namen in die woonst  met meerdere kamers, bestuurders, aandeelhouders. Een paar Belgische kampioenen in bezoldigde mandaten. Onnoemelijk veel geld passeert daar, waaronder een behoorlijke portefeuille publieke middelen.

Mevrouw Gennez en mijnheer Van de Reyde hebben zich parlementair opgewonden. Als FNG straks – haast voorspelbaar – zinkt als gevolg van manifest mismanagement, zinkt onze ruime Vlaamse overheidsinbreng mee. Het zogenaamde ‘hartige woordje’ hierover zou binnenskamers gesproken worden. Met andere woorden: PMV zou haar eigen audit uitvoeren. Mevrouw Gennez vond dat ‘geen geweldig idee.’

Het is zoveel minder dan ‘geen geweldig idee’, mevrouw Gennez. Het is de slechtst mogelijke constructie om het vertrouwen van de mede-verantwoordelijke burger te herwinnen.
Laten we samen even opnieuw de Graanmarkt binnenstappen. Via de grote poort van de website. Kwaliteitsfoto’s van beheerders en – voornamelijk mannelijke – bestuurders die een kwartpagina beslaan. Ronkende CV’s, synoniem voor marktconforme lonen. Uitstraling: hier kan niets misgaan. Ons gemeenschapsgeld is in de beste handen en geesten. Die hanteren de strengste criteria. Vooral als het om risicokapitaal gaat, innovatie, empowerment van de Vlaamse economie. Zo onder meer zal de PMV aan FNG geen cent toeschuiven als die geen ‘stevig onderbouwd businessplan kan voorleggen dat de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige schulden terug te betalen.’

Wat blijkt? Het verzamelde groottalent aan [gemandateeerd?] beheer en bestuur van PMV zou wel eens inschattingsfouten kunnen gemaakt hebben, toch roekeloos geld over de toonbank geschoven kunnen hebben. Zo mogelijk na een snelle -‘zet maar op de rekening, François’- viergangenlunch. ‘We regelen dat.’ Vlot gekostumeerde dure jongens onder elkaar.

In iedere KMO is het bij gelijkaardige ontwikkelingen spitsroeden lopen voor de betrokken verantwoordelijken, volgt een externe audit, kan ontslag volgen, eist men verontschuldiging. A fortiori wanneer sprake is van wanbeheer.

Bij PMV zou men de zaak graag snel intern afhandelen. Het zou de perfecte illustratie vormen van de cynische vervreemding tussen zogeheten beleidswerkers en de bevolking.
De faling van FNG zal medewerkers opnieuw bijzonder direct treffen.
‘Noodzakelijke afvloeiing’ staat bij economen voor een cijfer. Het zou me verbazen als de bestuurders bij PMV financieel enig nadeel zouden ondervinden van diezelfde afvloeiingen bij FNG. Misschien komen er zelfs wat extra-zitpenningen voor extra-vergaderingen of mag een consultancybureau van naam enig bijkomend rekenwerk verrichten. ‘Het mag iets zijn.’

In dit publiek-private kluwen aan machtig geld vormt de burger de grootst mogelijke naamloze niet-vennootschap. Zelfs als onkritische massa hebben we, volop gesteund door feitelijke ervaring, redenen om achterdochtig te blijven of te worden.
Anders dan bij een ruim deel van de bevolking heeft de generale kwaal van de voorbije maanden de parlementaire wedden, zitpenningen, aandeelhoudersbonussen en ambtelijke wedden niet aangetast. Het is ons niet ontgaan. De ongedekte cheque aan federale en Vlaamse C19-geschenken evenmin.

Mevrouw Gennez pleitte ervoor om PMV door [het ‘externe’] ‘Audit Vlaanderen’ te laten doorlichten en door hen de laatste steen te laten omkeren.
We hebben zo nog een paar eerdere laatste stenen richting verjaring en vrijstelling van vervolging te gaan en we hebben moeten leren telkens de vraag achter de vraag te stellen.

Het zou jullie, mevrouw Gennez en mijnheer Van de Reyde, tot eer strekken dat jullie zich in dit dossier als waarachtige verkozenen hebben vastgebeten. Jullie mogen hierop scoren. Dit is publieke belangstelling waard. Mijn flauwe oprisping dat jullie deel zouden kunnen uitmaken van een rein politiek georkestreerde voor- of achterhoede [‘het mogen eens anderen zijn dan de socialisten die bloeden’], zal jullie dan terecht mateloos ergeren.

Meer nog dan naar jullie, richt ik me tot alle onafhankelijke onderzoeksjournalisten. De zomer is de ideale periode om ver vertakte grootte-ordes als PMV te laten ondersneeuwen [ondersneeuwen, jawel]. Als de nieuwsredacties [kranten, tijdschriften] zouden menen hun informatie-opdracht hierover vervuld te hebben door het laten opgaan van een eendagsvlieger, zouden ze medeplichtig zijn. Wie onze broze democratie genegen blijft, zet deze zaak van algemeen belang tijdens de zomer naast het grondwaterpeil of de sage van de drie koningenkwestie en hun gevolg[en].
Connecties, namen, constructies, subsidies, besluitvorming, procedures. Feitelijk.
Wie onze broze democratie genegen blijft, drijft PMV dwars door de mist van de tweede golf richting Winter. Als die dit jaar – bij ‘s lands jaarrekening, bijvoorbeeld – al niet eerder Komt.

 

Willi Huyghe

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!