De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SCHEIDING VAN ‘FINANCIELE KERK’ EN STAAT

SCHEIDING VAN ‘FINANCIELE KERK’ EN STAAT

zondag 19 juni 2016 00:39
Spread the love

Onze representatieve democratie staat niet langer garant om het algemene belang te dienen.    Het zelfregulerende financieel economische systeem heeft gefaald, of beter gezegd de financieel bancaire wereld heeft de politiek en bevolking langs achter genomen.    Hoog technologische oplichting gebruikmakend van allerhande constructies of criminogene financiële instrumenten zoals default swaps, werden onbestraft gelaten of zelfs vanuit de wetgever legislatief verankert.     De technocraten van het falen, lieten via politieke weg bevolkingen betalen voor het aangerichte debacle.   Diezelfde technocraten treffen we de dag van vandaag ook aan in Europese politieke of bestuurlijke kringen.     Als we dan al kunnen spreken over de strijd tegen financieel gesjoemel op internationaal vlak, dan zijn ‘rulings’ met Luxemburg of de Panama- papers slechts enkele druppels op een hete plaat.   De verhitte plaat van de happy few wordt gedragen door de massa.    Onbewust doch gecontroleerd.       We keuren (al dan niet onbewust) onethische en onmenselijke praktijken van multinationals goed, omdat de globale productie- en distributieketen zorgen voor afstand naar de consument en elke vorm van controle fnuiken in de bronlanden.   Al dan niet gegrondvest op corruptie.       De Westerse consument wordt geconditioneerd te streven naar ‘meer en goedkoper’ onder invloed van vluchtige dopamine shots.    Ondergedompeld in een brainwash van repetitieve reclame, de hype van het moment of statusverhogend aureool, grazen de koeien de weide leeg om op hun beurt leeg gemolken te worden door de ‘hiërarchisch’ concurrerende medemens.   ‘The visible hand mechanism’.             Schizofrene sociale systemen leiden tot een ziek bewustzijn en een onechte identiteit.   Ze worden in stand gehouden door individuen of belangengroepen die oneigenlijke winsten kunnen genereren.     Belangengroepen zoals diamantairs, die via lobbywerk wetgeving en beleid kunnen beïnvloeden of (in grote mate) bepalen.     

Verlies van het gevoel voor verhoudingen en werkelijke inschatting van waarden.    Zoals het in beschouwing nemen van een middelwaarde (geld) als zijnde een eindwaarde (geluk, innermenselijke verrijking en tussenmenselijke uitdieping).    Waarheid, wederkerigheid, zorgzaamheid, rechtvaardigheid ….  niet langer te beschouwen als nastrevenswaardige deugden.   Het betekent het einde van ons aller welzijn.     Er bestaat een koehandel met koolstof certificaten, terwijl organisme dodende chemicaliën dagelijks  ongereguleerd de lucht worden ingepompt tot in onze longen.     Micro partikels van plastic komen in ons lichaam terecht door het eten van mosselen, terwijl we zouden moeten snappen dat dergelijke evolutie mutogeen schadelijk is.   Schadelijk voor onze bloedcirculatie en inwendige organen, maar ook voor onze toekomstige bewoners op aarde.    De kosten en schadelijkheid van onze drift naar oneindige welvaart worden schromelijk onderschat.   We zadelen onze nakomelingen op met onoplosbare problemen.       We spelen hierbij niet langer met een oneigenlijk bewustzijn vanuit religiositeit.      Neen, we spelen met onze genen en de natuur een soort gokspel waar slechts enkelen – en dit tijdelijk – beter van worden, waar onze nakomelingen allerminst boodschap aan hebben.     Als maatschappij nemen we niet de nodige gezondheidsrisico’ s in acht en verliezen het voorzorg- en voorzichtigheidsprincipe uit het oog als economische belangen spelen.   

Het politieke bestel dient dringend het éénzijdige welvaartsdenken achter zich te laten, de bindingen met lobbygroepen door te knippen, financiële of bancaire overlappende engagementen naast zich neer te leggen ….   Ministers of beleidsmakers zouden al helemaal geen eigen economische bedrijvigheid mogen opzetten.    Wetgever en beleidsmakers dienen het algemene belang voor ogen te houden.    Wetenschappelijk onderbouwd.    Neutraal en objectief.   Tolerant en pluralistisch .   Oog hebben voor de meergelaagde gevoeligheden in onze maatschappij.    Zorgzaam, rechtvaardig, empathisch en wederkerig.     Vanuit het Verlichtingsdenken het werkelijke sociale karakter identiteit geven en het Humane inzicht tentoon spreiden.   

Ideologieën achterwege laten, want het libertaire idee en de ‘minimal State’- gedachte zijn al eventjes achterhaald door de sluipende bankencrisis, terwijl er dringend nood is aan het beschermen van onze existentiële vrijheden, vrijheid van denken en handelen.   Deze laatste zijn trouwens ook niet absoluut .  Wel universeel.   De biefstukkenmoraal van de arbeiders was de strop voor het rigide socialisme en het socialisme miskent in deze eeuw haar potentieel verarmend klantenbestand onder de kleine ondernemers, ambtenaren …. Stapt met andere strekkingen in een megalomaan verhaal van zonnecertificaten, waar de maatschappij en de massa niet beter van worden.   Ecologisten missen de macht om te voorkomen dat de appeltjes onder de zon voornamelijk verorberd worden door ‘parkhouders’ die de belastingbetaler wederom te grazen nemen.  Europa bovendien overspoelt met goedkope Chinese panelen.     

Aan de andere kant van het politieke spectrum smeult de communautaire breuklijn als een schijngevecht tussen haan en leeuw, waarvan de uitkomst een existentiële verlossing zou zijn en het resultaat ons een waarachtige Vlaamse identiteit zou opleveren.      Een theekransje met Sartre en Rousseau dat leidt tot meer versplintering en anomie, het wegnemen van sociale empathie, stagnatie, tussenmenselijke verantwoordelijkheid afschuiven op het al dan niet functioneren van structuren of sociale entiteiten.   

Er is dringend nood aan ‘scheiding tussen economie en politiek’  in onze geglobaliseerde maatschappijen, teneinde te komen tot een meer verantwoord mens- en wereldbeeld !                                                 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!