De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

POSTMODERNE VERDUISTERING VAN RECHTS POPULISME

POSTMODERNE VERDUISTERING VAN RECHTS POPULISME

zondag 18 december 2016 23:01
Spread the love

DEFAULT SWAP EMOCRACY – DEMAGOGIE 2.0

Dankzij onwetendheid van de massa, het tijdperk van de kortzichtige behoeftebevrediging en het schuldig verzuim van het progressieve intellect, omarmen steeds meer mensen in de Vrije Wereld het platvloerse populisme, hetgeen het concept van democratie op zich ondermijnt.    Ze ondermijnt de ontrollende verlichting binnen de voortschrijdende geglobaliseerde context.     Waarheidsbetrachting en oprechtheid zijn niet langer deugden en staan onder zware druk van de verknipte psyche, reclame, politiek en andere vormen van geïnstitutionaliseerde oplichting.     De verknipte psyche van de Homo Economicus ALS een virus in elk van ons ingepland onder het mom van democratisering, inburgering, integratie en socialisatie.    

Een economische betekenisgeving aan het leven verschraalt het bewustzijn en de samenleving.    Opgelet, we pleiten hier niet voor één of ander communisme dat in realiteit uitdraait op oligarchie, dictatuur ….    Maar als het roer in handen is van populistische profeten, zitten we eigenlijk in hetzelfde schuitje.    

Het leven dat op zich veel meer is dan deze simplistische economische invulling van ons bestaan.     Het irrationele Geloof en radicale economische werkelijkheidsbeleving zijn de massavernietigingswapens van het verleden en de toekomst.      

Tienduizenden jaren van spirituele evolutie worden door een 2000 jaar durende religieuze kolonisatie van het bewustzijn omvergeblazen.   Onze genetische evolutie wordt door het economische denken en de industrialisatie in 200 jaar schadelijk mutogeen verkracht.      De burgers en gemeenschappen worden door de zakenman (multinational), de politici en de bankier onderworpen aan een nieuw heilig verklaard triumviraat.     De ondergang van het denken en handelen, bewustzijn en genen.      Verschraling van bewustzijn, gemeenschappelijk zijn en de natuur.     Resultaat van de economische waardebepaling omtrent onze biodiversiteit en het ‘samenleven’.      Democratie is de samenlevingsvorm waarbij de ganse bevolking uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de tegennatuurlijke dynamiek van het geglobaliseerde woekerkapitalisme.   Een tegennatuurlijk systeem dat in stand gehouden wordt door diegene die er zich mee bedruipt.   En dat zijn er zeer veel !     

Net zoals Goden op een welbepaald moment verwerden tot een kompas van de stompzinnigheid en domheid omtrent mensheid en bestaan, zo kan de Homo Economicus beschouwd worden als de nakomeling van de valse profeet.      Valse sociale profeten in de vorm van politici die onze seculiere identiteit van vooruitgang verloochenen.    In de zak zitten van lobbyisten en  multinationals.   Meten met meerdere maten en gewichten.    Alle vormen van primaire levensbehoeften in de private sfeer trekken.    Mee speculeren op crisis en maatschappelijke ellende.      Op crimineel verwoestende wijze de leefomgeving van onze toekomstige generaties vernietigen.     

Alles begint bij het onderwijs en onze opvoeding alwaar betekenisvolle waarden en normen standaard zouden moeten zijn.    Het politieke beleid, de financieel economische realiteit alsook opvoeding falen op diverse vlakken.    In het onderwijsdebat ontziet men alle reële problemen die men zelf heeft gecreëerd ah nivellering en besparingen op kap van de “massa”.    De massa wordt geacht te kunnen lezen en schrijven,maar niet kritisch na te denken.     Ondanks de democratisering van het onderwijs en onze kennismaatschappij, ontbreekt het werkelijke inzicht bij diegenen die op beslissingsposities zitten alsook bij grote delen van de bevolking.     Want met leugens wint men verkiezingen in de USA en kan men de Brexit realiseren in het VK.       

Men tracht in België bijzonder onderwijs te saneren met natuurlijk negatieve impact wegens de instroom op het ‘normale’ onderwijs.    De bijkomende zorg en steun die zulks een systeem nodig heeft, krijgt onvoldoende aandacht en middelen.    Het is een platvloerse besparingsronde op kap van de midden- en onderklasse.       Natuurlijk legt men (voornamelijk NVA) de focus op de elitaire bovenklasse, waarin zogezegd geïnvesteerd moet worden.     Want deze groep wordt kleiner en kleiner – maar men vergeet hierbij te vermelden dat dit het gevolg is van het eigen politieke beleid van sanering en nivellering – met focus op de middenmoot en onderlaag wat dit laatste betreft.     Dat de elitaire klasse en velen onder hen later voor multinationals zullen werken en de return naar de samenleving vrijwel minimaal zal zijn, horen we niet zeggen.  Want deze groep wordt natuurlijk kleiner doordat men in het onderwijs onvoldoende geïnvesteerd heeft in ondersteuning en onderbouw tegenover de zwakkere of middelmatige groep die men artificieel groter en nog zwakker maakt – voornamelijk in het licht van ondoordachte besparingen hetgeen niet uitgesproken mag worden.     De “selffulfilling prophecy”: creëer een probleem en maak het met corrigerende maatregelen nog groter terwijl je poneert dat er vooral geen alternatieven zijn.     Voormelde is ook resultaat van incompetentie, gebrek aan inzicht en lange termijn visie bij onze politici.      Een eigen geconstrueerde vicieuze cirkelredenering die populistisch wordt vertaald in electoraal gewin bij de onwetende massa.   De leraren op het terrein hebben geen marge, moeten zich houden aan rigide en starre leerplannen – tussen kakbroek en meer gespecialiseerde ‘zorg’ nog wat opvoeden en onderwijs verstrekken.           Daarenboven zitten we met twee stelsels in het onderwijs waar we allen voor betalen.    Hamvraag is of het in deze tijden nog houdbaar is om onderwijs te subsidiëren dat vertrekt vanuit een valselijk religieus mens- en wereldbeeld?    Want de visie en missie in het Katholieke onderwijs kan geen onderdeel vormen van een pedagogisch maatschappelijk project wanneer het botst met gangbare opvattingen en voortschrijdende wetenschappelijke inzichten omtrent onze evolutie, de natuur en het heelal.    Waarom zou onze Katholieke leerstoel deze plaats in de maatschappij moeten innemen, terwijl ze naast alle andere religies even veel (lees even weinig) aanspraak kan maken op realiteit en waarheidsbevinding omtrent het leven.      Maak daar eens werk van !  Hoor de politiek achterlijke lokroep om nog meer gedifferentieerd onderwijs op te zetten (voor onze elite, voor het Judaïsme of voor de Islam).   Wij allen als belastingbetaler draaien op voor de prijs van de zwakzinnigheid uitgaande van onze politieke klasse.    Dictaat van de intellectuele zwakzinnigheid.     De seculiere universele waarden botsen met het Vlaamse plattelandsideaal en de achterlijke terugkeer naar de traditionele gezinswaarden – die langs geen kanten authentiek te bestempelen zijn in onze ontrolde maatschappij maar gewoonweg oubollig (het gezin is qua aard en samenstelling niet langer hetzelfde als in de 19e eeuw – als hoeksteen dien je dit heden ten dage anders in te vullen).    

Maar ja, politici kunnen ook niet afstappen van het idiote idee dat soevereine Staten de oplossing zijn voor de geglobaliseerde problemen als daar zijn migratie, criminaliteit, milieu ….  en ze toveren keer op keer een konijn uit hun toverhoed die de massa verstomd en verweesd achterlaat in een waan van maatschappelijke goochelarij.       Waarom faalt onze politieke klasse en onze versnipperde caleidoscopische maatschappij ?   Men maakt mensen wijs dat de grote vraagstukken van vandaag, dewelke geglobaliseerd zijn en mede een consequentie zijn van onze geïndustrialiseerde samenleving, elk afzonderlijk op te lossen zijn vanuit het 19e eeuws concept van soevereine natiestaten.     Migratie, fraude, georganiseerde criminaliteit, terrorisme, milieu en ga zo maar door.    Heel simplistisch en populistisch.    Maar waar eindigt deze volksverlakkerij en misleiding ?    Bij een Brexit ?   Bij het verkiezen van een clown als Trump ?     Of een oorlogje dat toch op zijn plaats is want kan winstgevend zijn ?      Politiek is niet bij machte om een werkelijk genuanceerd verhaal te brengen zonder in belangenstrijd te vervallen of aan symptoombestrijding te doen.   Want het belang van miserie en maatschappelijk falen is voor sommige belangengroepen winstgevend.      

Het religieuze scheppingsverhaal heeft nog altijd evenveel waarde als de echte realiteit voor grote delen van de bevolking in het vrije Westen.     Zulks een electoraat is watertanden geblazen voor onze valse sociale profeten van vandaag. 

Partij van de NVA (lees :  NVT, niet van toepassing).    Een communautaire zweeppartij heeft geen bestaansrecht in onze huidige representatieve democratie omdat het helemaal niet handelt over het communautaire in se (waar ze verkiezingen mee hebben gewonnen).     De communautaire breuklijn is eigenlijk een structureel detail van de Belgische Kafkaiaanse geschiedenis.  Een soort linguïstiek racisme dat enkel resulteert in polarisatie.    Carnaval heeft voor vele mensen een diepzinnigere betekenis dan de Vlaamse beweging in al haar veruiterlijkingsvormen.   Vizier op de toekomst graag.    Sommige bevoegdheden hadden daarenboven nooit geregionaliseerd mogen worden.     De structuur is complex en faalt door gedeelde verantwoordelijkheden en versnipperde bevoegdheden.     Er dient aldus zeker gesleuteld te worden aan België en zijn structuren, maar niet met het oogpunt van een onafhankelijk Vlaanderen.    Zet da ploatje na mor al af  !       Al waar de partij NVT voor de rest voor staat, is een mix van xenofobe rechtse stuiptrekkingen aangelengd met een ultra liberaal en libertair gedachtegoed.    Ervoor zorgen dat de rechtvaardig te innen belastingen niet deftig binnenkomen omdat ze schuldig verzuim pleegt en niet de nodige stappen onderneemt ?   Saneren op ambtenaren die meer opbrengen voor de schatkist dan ze zelf kosten, is in crisistijd wraakroepend.     De minimal state gedachte die ook bij Trump te horen is.     Staan roepen dat ze vooral geen belastingen willen verhogen maar het dan wel verpakken in een ander kleedje van accijnzen, contributies etc. hetgeen eigenlijk op hetzelfde neerkomt, is intellectueel achterlijk.     Verhoudingsgewijs komt er meer last op de middenmoot terecht waardoor nog meer mensen zullen afhaken.  

Who is going to pay in the end, the ones who have it !    En het zal van hen worden afgenomen indien een rechtvaardige verdeling op lange termijn uitblijft.   Goed voor de beveiliging en veiligheidssector.  

Hetzelfde verhaal met ons penitentiair systeem, de nieuwe technologieën die onvoldoende worden ingezet en waartegenover onvoldoende middelen staan, het hoge recidivecijfer dat hoog is door een incompetente kliek beleidsmensen en politici die waardevolle ideeën verloochenen en populistisch beleid voeren (geen reïntegratie maar simpelweg opsluiten en straffen is goedkoper op korte termijn en brengt electoraal meer op).  Geen of onvoldoende gedifferentieerd beleid voeren tegenover diverse groepen zoals pedofielen, seksueel delinquenten, geestesgestoorde criminelen ….     Daar is natuurlijk geld voor nodig, expertise en deskundigheid.    Maar zelfs de wetgever en de politici ontbreekt het hieraan.    Populisme is goedkoop maar nefast op lange termijn !       Laat staan dat politici de bevolking zou kunnen overtuigen om wat meer belastinggeld uit te trekken inzake gevangeniswezen.       Daarenboven verzwijgen dat dit impliceert dat geesteszieken gewoonweg worden opgesloten, net zoals vele pedofielen EN onze kinderen wel eens omringt kunnen zijn met vrijgekomen criminelen die niet behandeld werden voor hun afwijkend gedrag.   Leuke gedachte.   

Onze rechterlijke orde aanvallen die decennialang onvoldoende middelen heeft verkregen, is een drenkeling onderduwen en daarenboven alle toeschouwers aanraden om hetzelfde te doen.      Zijn deze figuren dan even schadelijk als terroristen en extremisten ?    Vallen zij onze identiteit en rechtstaat niet aan op basis van xenofobie en ideologie ?     Of is het hun democratische recht als verkozenen om zich te ontdoen van elke vorm van fatsoen.    Zoals ze deel uitmaakt van een diamantlobby en wetten naar de korf zet van deze frauduleuze valkuil.     Geprobeerd heeft om de macht van inbeslagnemingen door onderzoeksrechters onderuit te halen in gerechtelijke dossiers.    De wet werd aangepast zodat diamantairs in hoofdzaak niet meer voor het gerecht moeten verschijnen voor wansmakelijke praktijken – door het mogelijk te maken dat ze zaken kunnen afkopen middels minnelijke schikkingen.    Ze laten betalen met zwart geld en gestolen geld van de belastingbetaler.    Who the fuck zijn deze politici die de bevolking kunnen afraggen en hier nog electoraal gewin uit kunnen halen.     

De Wever als paus van de Verlichting.

In onze nieuwe wereld worden waarden, normen en identiteit overwegend financieel economisch gewaardeerd waardoor mensen terechtkomen in een fictief waardestelsel dat ééndimensionaal wordt ingevuld.   De tussenmenselijke empathie neemt af wegens een te eenzijdige waardebepaling.       De innerlijke menselijke psyche wordt afgevlakt wegens drang naar fictieve status die gebukt gaat onder een geconditioneerde drive van ongebreidelde concurrentiedrang.        Na het religieuze monster dat onze innerlijke spiritualiteit heeft gekoloniseerd, wordt de mensheid aangevallen door valse sociale profeten.     Sinds de 19e eeuw komen we ze tegen en wanen zich de nieuwe Goden onder de ‘te disciplineren’ mensen.   Men heeft de analfabete massa geüpgrade zodat ze zich in het rad van de massaconsumptie kon begeven.     Massaconsumptie en de terugkoppelende machinale productie is een realisatie van het naziregime en sluimerde sinds het commercieel getinte Protestantisme vanaf de 17e eeuw.     Momenteel zitten de speculanten, bankiers, multinationals en andere woekeraars op hoge beleidsmatige posities (politiek en administratief bestuur van landen) of betrachten invloedrijke plaatsen in te nemen bij supranationale instanties.      Eerst zadelt de financieel bancaire wereld de ‘echte wereld’ op met een hypotheekrente- en bankencrisis, om vervolgens in de hieruit volgend gedestabiliseerde gemeenschappen via electorale weg binnen te dringen in beleidsmatige bestuurlijke kringen om hun zelfgecreëerde speculantencrisis te laten betalen door de belastingbetaler.      De ECB, risicovolle speculatiebanken en andere bancaire instanties zijn hiervan een mooie illustratie.        

Liefdadigheid en ontwikkelingshulp zijn de aflaat van ons economisch geïnspireerde geweten.    Zoals dit voor het religieuze bewustzijn ook ooit is geweest.    In plaats van tussenmenselijke empathie aan te spreken, humane en structurele oplossingen te zoeken, is ze een schoolvoorbeeld van  ‘window dressing’ en symptoombestrijding.       ‘De aflaat’ is gevaarlijk omdat ze het eigenlijke bewustzijn bezoedelt en er zo afstand wordt gecreëerd tussen mensen.    Slachtoffer wordt ontzien en de dader wordt gezuiverd, door middel van een betaling.    Ons geweten wordt op die manier een gedwongen prostitué.         Of ze nu religieus of ideologisch geïnspireerd is, doet er niet toe.      De tussenmenselijke cohesie en empathie worden gecorrumpeerd.   De betekenis van het ‘samen’leven wordt gebanaliseerd.    Onze existentiële identiteit wordt in de solden gezet en we betalen een zware prijs  voor de ons opgezadelde angsten.     Liefdadigheid en ontwikkelingshulp hoeven niet te bestaan mocht de mens zich een beetje meer bekommeren om zichzelf en de ander.    Vooral de mens binnenin zichzelf niet verloochenen.                    

De doctrine van de Homo Economicus nestelt zich als een virus in ons collectieve bewustzijn en maakt het leven van mensen vluchtig, oppervlakkig en banaal.     Alles wat het leven eigenlijk niet is.     Het doet hem wegvluchten naar zijn fictieve online identiteit.

Bankiers die ons in een wereldwijde financiële crisis hebben gestort, zitten momenteel op beleidsmatige sleutelposities teneinde bevolkingen te laten opdraaien voor het debacle ah belastinggeld.     Politieke bewindslieden vormen soms zelf een soort lobbygroep voor invloedrijke individuen of economische sectoren.     Verstrengeling van politiek en de financiële wereld leidt ertoe dat de bevolking in Amerika en Europa verder onderhevig zullen blijven aan collectieve oplichting van de “financieel bancaire elite”.     Goldman Sachs heeft een tactisch strategisch netwerk van politici opgezet en supranationale posities ingenomen om zakelijke belangen te laten primeren op maatschappelijke noden.     Een belangrijke speler die de crisis in 2008 mee vormgaf, krijgt via politieke verstrengeling nog meer macht en invloed teneinde de burgers in het Westen nog wat meer uit te persen.    Daarenboven kiezen mensen via het democratische systeem er zelf voor om opgelicht te worden door een demagogie van culturele assimilatie in overeenstemming met een simplistisch populistisch gedachtegoed.     De complexe wereld in al haar uithoeken is niet voor iedereen bevattelijk.    Laat staan het geheel in acht nemen.    Daarenboven wordt realiteit beschouwd als datgene men als realiteit percipieert en in veel gevallen verengt het blikveld zich tot hoe men deze in beschouwing WIL nemen.    Of hoe deze banaal wordt opgedrongen.   

De hamvraag in een representatieve democratie is – of iemand die zich opgeeft om verkozen te worden, voldoende wordt gescreend of hij/zij wel voldoende onderlegd is om ons te kunnen vertegenwoordigen.     Moeten we dit niet nagaan voordat wij met zijn allen naar de stembus trekken.    Heeft de media hier een rol die ze niet naar behoren opneemt?    Streeft men naar waarheidsbetrachting of blijven we steken in populisme en eigenbelang ?        Om het geheel te omarmen, de collectiviteit te onderbouwen en pluraliteit na te streven dient men de nuance op te zoeken en niet te polariseren.   Samenleving niet te herleiden tot individuele competitieve burgers die als solitaire roofdieren kunnen opklimmen op de hiërarchische ladders.

 Het lijkt erop dat we in interactie staan met de biosfeer en de gevolgen ondervinden van de menselijke impact op de evolutionaire ‘ont’wikkeling van onze natuurlijke omgeving.   De verschraling die we veroorzaken in de natuur, ondervinden we ook in onze menselijke genen of voortplanting.    Of in ons bewustzijn.       De sociaal culturele verschraling veruiterlijkt zich op diverse vlakken.     De samenleving versnippert, polariseert en raakt uit balans zoals de balans in de natuur.     De financieel economisch opgedrongen realiteit verplicht ons om te focussen op onze economisch geïnspireerde identiteit: het radertje dat ‘opbrengt’  zonder enige zingeving en betekenis.   Om ons niet meer te richten op het collectieve geheel predikt men voor het geloof in het individu.      Focus op het individu en economische waardering, zijn rendement en productiviteit, zijn multi- functionaliteit.     Alsof het deeltje zonder het omkaderende geheel iets te betekenen zou hebben.   Als het ware wederom een soort vals religieus gevoel van samenhorigheid ?    ‘Arbeit macht frei’ staat niet op zich.    Arbeid reikt de mens de mogelijkheid aan om al dan niet ‘economisch’ slaaf te worden en deel te nemen aan het proces van massaconsumptie.     Belastingbetalers herleiden tot borg voor de vooropgestelde winsten van de aandeelhouders.       Multinationals die lijken te shoppen in een geglobaliseerde supermarkt en ‘de mens’ moreel ethisch in de solden zet.      Ondernemerschap geeft mensen de mogelijkheid om zich niet volledig ‘economisch’ te moeten onderwerpen en daarenboven de ander te onderwerpen binnen een welbepaalde context.      

Volgens de concurrentiële wetten van de machinale industrialisatie verdwijnt kleinschaligheid alsook diens cohesie scheppende vermogen.    Hoe duur kost een sluipende afname van sociale empathie ons ?   

Politieke leiders dienen onderworpen te worden aan screening, omdat we dit kunnen. Debatten dienen simultaan gecheckt te worden op feiten zodat megalomane hypochonders als Trump op tijd afgevoerd kunnen worden.     Dat figuren als Orban, Wilders, Le Pen onze Europese achtertuin niet bezoedelen.        Kennis en oriëntatie van wereldbeeld zijn af te toetsen bij aspirant kandidaten.    Maar belangrijker is het scanbeeld van de hersenen en diens werking (oa cortex, amygdala).    Is er genoeg basis om te komen tot beslissingen waarbij algemeen belang wordt gediend en empathie aan de dag kan worden gelegd i.e. belangeloos, neutraal en objectief, genuanceerd zonder voorkeuren of vooringenomen ideeën, zich kunnen inleven in ‘de ander’, niet in de pocket zitten bij lobbygroepen of invloedrijke figuren ….   

Onderzoek bij psychopaten en de hieruit voortvloeiende  conclusies kunnen hierbij een zekere leidraad vormen.    Als we dit niet doen, kan onze Westerse maatschappij wegzinken in een moeras van nul- empathie.       Multinationals streven naar economisch imperialisme en hebben nood aan gewetenloze advocaten, bestuurders en aandeelhouders.   Sociale psychopathie is hier de afgeleide van neurologische afwijkingen die cognitief worden uitgebalanceerd.    Status gaat in sommige gevallen evenredig gepaard met een welbepaalde gradatie van empathisch falen.      De maatschappij heeft geen nood aan dolgedraaide bedrijven en CEO’ s die hun onrust, overdrive, instabiliteit, ongezonde geldingsdrang …. opdringen aan de massa met de leuze “arbeit macht frei”.   Zelfs al wordt je met flexi- jobs onvoldoende betaald om ‘beschaafd’ te kunnen leven.    Politiek als een reclamebureau die emotionele lucht verkoopt en de leegte bedekt met holle woorden en betekenisloze slogans.      

De (gezonde) maatschappij heeft nood aan onthaasting en ontkoppeling i.e. online modus afzetten en afstand nemen van een fictieve internet persoonlijkheid – opgebouwd ah van een betekenisloos waarderingssysteem.     In weinig gevallen sociale cohesie tot stand brengt.     Het kan enkel een verlengstuk zijn van al het voorgaande.      Oprechtheid, betrouwbaarheid, respect, waardigheid, reciprociteit, authenticiteit zijn begrippen die voornamelijk uitblinken in afwezigheid binnen het politieke spectrum, de reclamewereld, het financieel bancaire stelsel en meer algemeen in onze samenleving.     

Willen we in de toekomst problemen bij de wortels aanpakken, dan dienen we te exploreren hoe we onze populatie (of een deel ervan) neurologisch en genetisch gaan screenen en op zoek gaan naar de psychopaten onder ons of onderbouwing vinden hoe we onze empathische politici kunnen uitsorteren.     Willen we onze vrije open samenleving in stand houden, dan dienen we met zijn allen te streven naar een oprechte wederkerigheid en samenhorigheid tussen mensen.       Afstappen van fictieve waardering gekoppeld aan sociaal economische status.     De CEO’ s en bedrijfsleiders schieten in vele gevallen tekort als het gaat over empathisch vermogen en zijn op zich reeds ‘niet zinvol’ om het algemene belang te dienen. 

Onze sociale zekerheid is onbetaalbaar ?   Terwijl onvoldoende moeite wordt genomen door grote delen van de bevolking en de politieke klasse, om fatsoenlijk een rechtvaardige eigen bijdrage te laten leveren aan het systeem.   Wij zijn een belastingparadijs voor velen hetgeen ook wil zeggen dat de “ander” hiervoor kan opdraaien cf alleenstaanden, jongeren, zieken  ….      De macht van de farmaceutische bedrijven kost ons teveel geld en leed.    Misschien moet de mensheid eens nadenken over het deprivatiseren van enkele sectoren zoals de medische sector.    Die dient in het belang van de mensheid te staan.      De werkelijke desastreuze kost van de industriële en petrochemische last op de volksgezondheid en het milieu trachten af te tasten, zou een begin zijn om werkelijke problemen aan te pakken zodat alle afgeleide ongemakken verdwijnen.     We betalen ons blauw voor een aanpak die zich beperkt tot overlastbestrijding.      

De analfabete bevolking in het Westen is geëvolueerd naar een manipulatieve massa der alwetendheid.    In de mogelijkheid zijn om via allerlei kanalen informatie te vergaren en ‘op de hoogte te zijn’.    Tegelijkertijd zich apathisch terug kunnen trekken voor alles wat zich buiten de eigen leefomgeving of belevingssfeer afspeelt.   Geconditioneerd om consumptiegedrag te vertonen en op zoek te gaan naar houvast in entertainment en ‘het samenleven op afstand’.       In een versnipperde maatschappij zonder collectieve identiteit of geheel vormende onderbouw.      Dagelijks onze spirituele en seculiere identiteit verwaarlozen lijkt een sport in alle gelederen van de maatschappij. 

Quo vadis, autopoietas ?

                                      

take down
the paywall
steun ons nu!