De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opstart Sociaal Forum Kempen
Een andere wereld is mogelijk! -

Opstart Sociaal Forum Kempen

maandag 7 maart 2011 23:27
Spread the love

Sociaal Forum Kempen: ‘Een andere wereld is mogelijk’

Volgende week maandag, 14 maart, gaat in Geel een opstartavond ‘Sociaal Forum Kempen’ door. Hieronder de achterliggende ideeën en mogelijk concept. Tijdens de opstartavond willen we dit idee toetsen en verder uitwerken.

Iedereen welkom! Meer info + de flyer met uitnodiging via: sociaalforumkempen@khk.be of via facebookpagina ‘Sociaal Forum Kempen’.

‘.Doelen:
– Het forum streeft naar een meer rechtvaardige, democratische en duurzame samenleving
-Het forum kijkt kritisch naar de sociale actualiteit
– Het forum creëert  een maatschappelijk debat rond sociale thema’s en doet indien nodig aan sociale actie en beleidsbeïnvloeding.
– Het forum heeft op die manier een maatschappelijke signaalfunctie wat betreft sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid
– Het forum stimuleert burgerzin en maatschappelijk engagement
– Het forum brengt vertegenwoordigers (werkers of vrijwilligers) van organisaties uit het sociale werkveld in de Kempen samen met docenten, onderzoekers en studenten uit het departement SW en zorgt op die manier voor een ‘bindende’ rol.

Achterliggende visie:
Het platform wil kijken naar sociale ongelijkheid in de Kempen en, vanuit een gezamenlijke visie, een maatschappelijk standpunt innemen (bv via lezersbrieven, petitie, acties,…) . Er wordt vertrokken vanuit mensenrechten en sociale grondrechten. Vanuit deze basisrechten wordt gekeken naar actuele situaties in de Kempen, in Vlaanderen en  in België.  De insteek zijn dus eerder lokaal geformuleerde  thema’s, maar van daaruit worden linken gelegd met internationale sociale uitdagingen.
Het sociaal forum vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid, zoekt naar gezamenlijkheid en gelooft in de mogelijkheid van maatschappelijke verandering. Het vertrekt vanuit een positieve, waarderende en oplossingsgerichte visie. Een geraaktheid door sociaal onrecht zet deelnemers uit het forum  in beweging en stimuleert tot actie. 

Mogelijk concept: 
– Lokale actualiteiten en sociale onrechtvaardigheden worden bekeken vanuit de insteek van mensenrechten. Na  analyse en onderzoek worden vanuit feiten gezamenlijke standpunten geformuleerd die een aanleiding kunnen zijn voor actiepunten.  Deze actiepunten worden uitgewerkt in concrete sociale acties naar het beleid, die worden gedragen door de samenwerking van studenten, de school en de leden/doelgroepen van de verschillende organisaties uit het forum. De inhouden en thema’s kunnen door alle deelnemers van het sociaal forum worden voorgesteld, maar er is wel een procedure opgesteld om de haalbaarheid te bewaken.
Voorbeeld van procedure: per jaar wordt ruimte gemaakt voor 2 inhoudelijke thema’s die diepgaand worden geanalyseerd en uitgewerkt. Daarnaast is er ook  ruimte om snel te reageren op zaken die zich in de actualiteit of in de media aandienen. Voor dit laatste zijn vergaderingen niet nodig maar kan ook digitaal een standpunt worden afgesproken.  Zo kan een gezamenlijk ondersteunde lezersbrief rond een actueel thema vanuit het sociaal forum snel gepubliceerd worden.
Voorbeelden van thema’s: armoede en sociale ongelijkheid, sociale huisvesting, duurzame tewerkstelling, sociale gevolgen van globalisering en liberalisering, democratisering onderwijs, sociale economie, diversiteit, cultuur,gezondheidszorg,  …

– Samenkomsten worden op regelmatige basis (bv om de 2 maanden) voorzien maar ondersteunend is er ook een digitale ruimte. Alle deelnemers van het platform kunnen daar de doelstellingen en aanpak vinden en het is een middel om snel te ageren op (al dan niet dringende) actualiteiten en een medium om snel gezamenlijke standpunten (bv via lezersbrieven)  te bepalen.

– In het digitaal netwerk zal ook een ‘vrijwilligerspool’ aanwezig zijn. Alle leden en organisaties van het sociaal forum kunnen oproepen tot maatschappelijk engagement indien daar nood aan is (ondersteuning bij initiatieven, begeleiding van kampen, …). Het forum situeert zich in een ‘open’ ruimte waardoor alle studenten het vrijwilligersaanbod kunnen bekijken.
Voorbeeld van implementatie in het curriculum van de school: Na de stage van het 2de jaar bepalen ze zelf, in het kader van hun persoonlijke ontwikkeling en interesse, welk engagement ze persoonlijk willen aangaan, welke organisatie ze willen leren kennen,… Dit engagement past dan binnen de trajectbegeleiding van tweedejaarsstudenten in het 2de semester.

-Op de digitale ruimte zal zich ook een ‘activiteitenbank’ bevinden.  Alle leden van het platform kunnen hierop activiteiten, acties, initiatieven,…  van de eigen organisatie plaatsen. Op die manier wordt snel promotie gemaakt en opgeroepen voor initiatieven die open staan voor niet-leden.

– Een publicatie van het forum (bv krantje, blog of digitale nieuwsbrief) wordt op regelmatige basis uitgegeven. Een verzameling van standpunten die ingenomen werden en eventuele acties die ondernomen zijn. Daarnaast kunnen ook verslagen (en beelden) van initiatieven van Kempense organisaties een plaats krijgen in de publicatie. Studenten die engagement hebben opgenomen vanuit de ‘vrijwilligerspool’ worden gevraagd hun ervaringen te delen.  Via het krantje worden mensen in de kijker gezet die zich extra ingezet hebben in de strijd tegen sociale ongelijkheid.  Op die manier geven we een aanzet tot burgerjournalistiek.

– Koppeling aan initiatieven met vergelijkbare doelstellingen zoals website dewereldmorgen.be, de verenigde verenigingen,… .
Op die manier kan het forum een ‘proefproject’ zijn naast andere initiatieven en kan het een bredere uitstraling krijgen

Verantwoording en meerwaarde van het platform:
Sociale organisaties streven naar de verbetering van maatschappelijk situaties vanuit verschillende doelgroepen en thema’s. Vaak vanuit een andere geschiedenis, ideologische achtergrond en visie. Dit platform zoekt naar gezamenlijkheid, wetende dat het streven naar een rechtvaardigere maatschappij een uitdaging is die gemeenschappelijk is. De sociale grondrechten en mensenrechten kunnen een ‘maatstaf’ zijn.
Maatschappelijk engagement  wordt gestimuleerd bij studenten en initiatieven die streven naar sociale rechtvaardigheid kunnen steun vinden in een netwerk.

take down
the paywall
steun ons nu!