De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Zijne Heilgheid Paus Fransiscus

Open brief aan Zijne Heilgheid Paus Fransiscus

dinsdag 5 maart 2019 23:43
Spread the love
7 februari 2019

SNAP, het netwerk van overlevenden, door priesters misbruikte personen

Postbus 56539 Saint Louis MO, 63156. USA

Zijne Heiligheid, Paus Franciscus

Apostolisch paleis 00120 Vaticaanstad

Aan zijne Heiligheid, Paus Franciscus

Wij zijn voorsprekers van overlevenden van seksueel misbruik door clerus. Wij zijn de oudste en grootste organisatie van overlevenden van seksueel misbruik in de wereld. Al dertig jaar lang brengt onze groep mensen bij elkaar die gekwetst zijn door katholieke geestelijken. We promoten de genezing van slachtoffers, de preventie van toekomstig misbruik en de verantwoordelijkheid voor misbruikers en degenen die medeplichtig zijn aan het verbergen van misbruik. Wij zijn de stem van overlevenden. We werken aan het creëren van een wereld waarin geen kinderen gewond raken door geestelijkheid of iemand anders waar ze ooit nog van zouden kunnen houden.

We kunnen de ervaring delen van tienduizenden overlevenden die deel uitmaken van ons netwerk. We kunnen de stem van overlevenden zijn die u en de bisschoppen en kardinalen informeren. We vragen om deelname aan de komende top over seksueel misbruik in de kerk en om u te ontmoeten nu we in Rome zijn.

Dertig jaar lang hebben we gezien hoe de kerk consequent heeft geweigerd adequaat te reageren op de misbruik crisis. Terwijl kerk-functionarissen, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, pogingen hebben gedaan om toekomstige gevallen van misbruik te voorkomen, is er een kritische afwezigheid geweest van inspanningen om rekenschap te eisen van de prelaten die toestonden dat deze gevallen van misbruik plaatsvonden. We hebben talloze voorbeelden gezien van het overplaatsen van beschuldigde priesters na beschuldigingen van misbruik, het verbergen van beschuldigingen, geuit door individuele overlevenden, in geheime archieven, of het bevorderen van bisschoppen die misbruik in de doofpot hebben gestopt. De kerk heeft consequent de boodschap afgegeven dat van katholieke prelaten cover-ups te verwachten zijn.

We kijken met grote verwachting uit naar de top die u voor eind februari hebt gepland. Voor ons is deze top de laatste kans die kerk-functionarissen hebben om op deze crisis te reageren. Zoals u weet, en zoals we hebben gezien in plaatsen zoals Chili, Australië en onlangs hier in de VS, zijn functionarissen op het gebied van de wetshandhaving dieper op zoek naar gevallen van misbruik door geestelijken en streven zij naar gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Hoewel we deze acties van seculiere functionarissen ondersteunen, geloven we ook dat het van cruciaal belang is dat u en de kerk reageren op deze crisis.

We stellen vijf specifieke acties voor tijdens uw top in februari:

Ten eerste, op de eerste dag van de top, ontsla iedere aanwezige prelaat die gevallen van misbruik heeft afgedekt of geminimaliseerd. Die mannen die hebben toegestaan dat kinderen gekwetst worden onder hun toezicht, moeten verwijderd worden. Een van die prelaten is kardinaal Daniel DiNardo, die misbruikzaken zowel als bisschop in Sioux City, Iowa als nu als kardinaal in Galveston-Houston, Texas slecht heeft afgehandeld.

Ten tweede, leg dramatische en straffende consequenties op aan die prelaten die gevallen van misbruik verbergen. Er moet een nultolerantie-beleid zijn, niet alleen voor misbruikers, maar ook voor degenen die misbruik mogelijk maken.

Het hoofd van elke nationale conferentie van katholieke bisschoppen zou de autoriteit moeten hebben om elke prelaat, lid van hun conferentie te ontslaan, die heeft nagelaten beschuldigingen te rapporteren aan de politie en misbruikers uit hun posities te verwijderen.

Ten derde, elimineer elke eis of richtlijn voor priesters, diakens, bisschoppen of ander kerkelijk personeel dat hen verplicht gevallen van vermoed misbruik te melden aan kerk hiërarchen. De enige weg voor dergelijke rapporten is via de lokale wetshandhavings-functionarissen. Alleen nadat getrainde professionals op het gebied van wetshandhaving zijn geïnformeerd, moeten meldingen worden doorgestuurd naar kerk-functionarissen.

Ten vierde, dwing uw bisschoppen en kardinalen over de hele wereld ertoe alle bestanden die ze hebben over te dragen aan dezelfde wetshandhavings-functionarissen. Stimuleer civiele onderzoeken, zodat u een vollediger beeld krijgt van de omvang en de mate van doofpot zaken. Alleen met dit vollediger beeld kan de diepte van deze crisis en het effect ervan op lokale gemeenschappen worden begrepen.

Geef tot slot uw bisschoppen en andere hiërarchen de opdracht om hun lobbyactiviteiten tegen wetgevende hervormingen die overlevenden ten goede zouden komen, te staken. Bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten hebben bisdommen geld uitgegeven en moeite gedaan om hervormingsstatuten te voorkomen, iets dat niet is gedaan uit zorg voor hun kudde maar uit zorg voor hun portemonnee. De kerk mag het openbare beleid niet belemmeren dat leidt tot gerechtigheid, verantwoording en preventie.

Zonder dergelijke concrete acties, zal deze top een zinloze oefening zijn, vol woorden maar zonder actie. Doch uiteindelijk is de eerste stap het meest kritisch. U moet actie ondernemen. Gedachten en gebeden, vasten en geestelijke boetedoening, dat is geen actie. Als u wilt dat andere kerk-functionarissen correct omgaan met de misbruikers in hun midden, moet u het goede voorbeeld geven. Wij – en de wereld – waken en wachten. We verheugen ons op deelname aan deze bijeenkomst. We zien er naar uit onze parochies en gemeenschappen veiliger te maken.

Met vriendelijke groeten,

Tim Lennon                                                                                            

Board President, SNAP                                                                          

Vertegenwoordiger van SNAP in Rome                                              

tlennon@snapnetwork.org                                                                                                 (562) 673-9442

Esther Hatfield Miller

Los Angeles Leader, SNAP

Vertegenwoordiger van SNAP in Rome

estherhatfield@yahoo.com

Mary Dispenza                                                                                                                Executive Director, SNAP

Vertegenwoordiger van SNAP in Rome                                                

mcdispenza@comcast.net                                                                  

425-644-2468

Zach Hiner

Washington Leader, SNAP

zhiner@snapnetwork.org

517-974-9009

Bronvermelding: www.snapnetwork.org Foto: This is a file from the Wikimedia Commons.

take down
the paywall
steun ons nu!