De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onze immuniteit: enige nederigheid is aan de orde

Onze immuniteit: enige nederigheid is aan de orde

zaterdag 20 maart 2021 20:43
Spread the love

Immuniteit, antistoffen, vaccins, klinische studies… deze termen worden om onze oren geslagen. Maar hoe werkt ons afweersysteem nu eigenlijk? En wat leren de resultaten ons?

Ons immuunsysteem is een ingenieus en complex systeem. Een wonderbaarlijk staaltje van de natuur ontwikkeld tijdens ontelbare jaren evolutie. Het is continu in de weer omdat we voortdurend in aanraking komen met ziekteverwekkers. Virussen, bacteriën en andere microben zijn overal aanwezig in onze omgeving, maar ook op én in ons lijf. Een mens draagt biljoenen micro-organismen met zich mee, wat je kan vergelijken met 1,5 kg aan minuscuul kleine onzichtbare beestjes. Deze zijn niet allemaal vijandig, vele zijn onmisbaar voor onze gezondheid, denk maar aan de ontelbare darmbacteriën. Een uitgebalanceerde darmflora is niet alleen belangrijk voor onze spijsvertering maar evengoed voor de noodzakelijke dagelijkse training van ons afweersysteem. Het is namelijk belangrijk dat ons lichaam voortdurend leert om goede microben met rust te laten en slechte aan te vallen.

Het belang van continue onderhoud en oefening van ons immuunsysteem is duidelijk in tegenspraak met de heersende ontsmettingsdwang. Je wilt toch graag dat je antivirus programma up-to-date is?! Daarom moet het in contact komen met microben. Daarenboven doden we niet alleen potentiële ziektemakers met onze alcoholgelletjes, maar eveneens broodnodige goeie microben. Onhoudbaar lijkt me, je kan dit een weekje doen, maar een jaar lang? Gevaarlijk, ik doe er in elk geval niet aan mee. Bovendien, van kinds af aan eet ik alles wat op de grond valt, ziek werd ik er nooit van en de griep is me helemaal vreemd. Mijn immuniteit ondermijnen door overhygiënische maatregelen is dan ook onverantwoord.

Het is belangrijk dat ons lichaam voortdurend leert om goede microben met rust te laten en slechte aan te vallen

Gedurende de evolutie hebben we verschillende methoden ontwikkeld om ziektemakers aan te vallen. We evolueerden samen met onze ziekteverwekkers dus we zijn goed op elkaar ingespeeld.

Een eerste barrière is fysiek. Onze huid, maagsap, slijmvlies en andere zorgen ervoor dat pathogenen ons lichaam niet kunnen binnendringen. Doen ze dit toch, dan hebben we twee mechanismen om ons te verdedigen.

Het eerste verdedigingsmechanisme is aangeboren, werkt erg snel en doet grove kuiswerken. Het bestaat uit een 5-tal verschillende witte bloedcellen. Dit zijn de grote slokoppen van ons afweersysteem, een soort van pac-mans, die onder andere microben en beschadigde lichaamscellen opeten en verteren. Ze zijn niet kieskeurig (aspecifiek) maar werken zeer snel, in een wip is de grote kuis achter de rug.

Het andere (adaptieve) systeem bouwt afweer op door ervaring en leert elke dag bij. Het werkt trager (doorgaans na 7 à 10 dagen) en bestaat uit twee soorten witte bloedcellen. Deze T- en B-cellen zijn gespecialiseerd en werken via het sleutel-slot principe: ze hebben uitstulpingen op hun buitenkant die al dan niet passen op een uitsteeksel van een microbe. T-cellen eten de microben volledig op of helpen B-cellen met de productie van specifieke antistoffen. Andere B-cellen ontwikkelen tot geheugencellen die op een later tijdstip ziekteverwekkers kunnen herkennen waardoor antistoffen sneller geproduceerd worden en de kans op ziekte vermindert.

Beide systemen werken ook samen. Zoals ik zei, complex en gelukkig maar want onze afweer is wat we hard nodig hebben voor onze gezondheid, zowel elke dag en ook wanneer het coronavirus in onze neus terechtkomt. Bij quasi iedereen (meer dan 99,5%) verloopt dit dan ook goed.

We zijn maar een kleine schakel in het grote geheel

Vaccins en groepsimmuniteit

De werking van vaccins is gebaseerd op de productie van antistoffen en zoals je ziet vormen deze maar een deeltje van ons immuunsysteem. Er zijn vele andere cellen die pathogenen uitschakelen. Bijgevolg is de evaluatie van de immuniteit van een persoon, enkel gebaseerd op de detectie van antistoffen, een grove onderschatting van de realiteit. Ik stel me dan ook vragen over de “noodzakelijke groepsimmuniteit van 70% van de bevolking… door vaccinatie”. Een getal dat mettertijd alleen maar hoger wordt, 70 of 90% van de bevolking vaccineren is hallucinant, geen mens die weet wat het volgende is dat ze zullen verwachten. Jaarlijkse, half-jaarlijkse, maandelijkse spuitjes? Want dit virus muteert – een volstrekt normaal fenomeen – en met vaccins hol je steeds de realiteit achterna, mutaties zijn namelijk willekeurig en dus onvoorspelbaar. Dat wordt elk jaar duidelijk want vaccinaties slagen er niet in om grote griepgolven te vermijden.

Er zijn meer mensen immuun dan diegene die antistoffen in zich hebben. Dat groepsimmuniteit handig is, lijkt me enigszins logisch maar eveneens volstrekt normaal. Dit is de natuurlijke gang van zaken, steeds meer mensen komen in contact met het virus waarbij hun immuunsysteem bijleert. Dit proberen te controleren en forceren door doorgedreven menselijk ingrijpen, lijkt me arrogant. Geloven dat de mens de werking van de natuur kan overnemen en domineren? We zijn maar een kleine schakel in het grote geheel. Enige nederigheid is hier aan de orde, we kunnen hoogstens hier en daar een beetje helpen of bijsturen. Een vaccin wordt hiervoor vooropgesteld als de enige keuze. Mijns inziens is het een betere en duurzamere keuze om je immuniteit te ondersteunen en versterken.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen

Onschendbare producenten

De allereerste alarmbellen luidden reeds pijnlijk hard tijdens de ontwikkelingsfase van de vaccins. De producenten hadden juridische onschendbaarheid bedongen! Ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gezondheidsrisico’s die patiënten lopen door toediening van het vaccin en schuiven dit door naar de overheid. Dit bericht maakte me erg waakzaam… als de producent er al geen vertrouwen in heeft? Zou jij een brood kopen bij de bakker die op voorhand vermeldt geen klachten van ziekte te aanvaarden of loop je er voorbij?

Ik bestudeerde de resultaten van de klinische studies van deze vaccins aan de hand van de gegevens vermeld op de website van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dit is de officiële instantie die beslist of een geneesmiddel al dan niet op de markt mag komen.

Zou jij een brood kopen bij de bakker die op voorhand vermeldt geen klachten van ziekte te aanvaarden of loop je er voorbij?

Voorwaardelijke goedkeuring

Het allereerste waar mijn broek van afzakte was de voorwaardelijke goedkeuring. De ontwikkeling van deze vaccins verliep sneller dan gewoonlijk, dat weet iedereen, maar ook de autorisatie gebeurde versneld én op basis van minder data dan normaliter vereist! De studies zijn nog lopende. Toch werd geoordeeld dat de (onbekende) risico’s niet opwegen tegen de voordelen. Aangezien bijkomend onderzoek noodzakelijk is, zijn de producenten verplicht verdere gegevens te verzamelen en deze te delen met de EMA.

Deze handelwijze wordt verantwoord omdat er toen geen alternatief voorhanden was. Ondertussen zijn er meldingen van werkzame medicijnen, maar dit wordt genegeerd. Indien medicijnen toelating krijgen, zou deze voorwaardelijke goedkeuring zijn urgentie en dus legitimiteit verliezen. De goedkeuring zou vervallen waardoor alle vaccins onbruikbaar worden tot na de volledige doorloop van het onderzoekstraject. Maar vaccins zijn beperkt houdbaar… en er zijn grote contracten afgesloten. Een nadenkertje.

Ondanks redelijke twijfel – zwart-op-wit vermelden de producenten dat de studie nog loopt en extra onderzoek naar veiligheid noodzakelijk is – blijken mensen geen recht te hebben om deze twijfel uit te spreken. Het agentschap oordeelde dat het sop de kolen waard is en verwacht dat iedereen dit zonder morren aanneemt. Ikzelf wil liever geen deel uitmaken van een wereldwijd experiment… dit moet namelijk gebeuren met uitdrukkelijke toestemming! Nee dank je. En al zeker niet voor een innovatieve methode die nooit eerder op grote schaal werd gebruikt. Ik ben geen proefdier en ik wil dit ook niet zijn. Maar dat maakt iedereen voor zichzelf uit.

Resultaten van de klinische studies

Bekende en mogelijke gezondheidsrisico’s

Pfizer, Moderna en Janssen vermelden anafylactische schok als een bekend risico (bij AstraZeneca is dit mogelijk). Dit is een sterke allergische reactie die zeer gevaarlijk kan zijn en zonder onmiddellijk ingrijpen tot de dood kan leiden. Geen akkefietje dus.

Als mogelijke risico’s worden vermeld: verstoringen van het zenuwstelsel en een hogere kans op ziekte bij volgende besmettingen. Dit laatste komt nog voor bij vaccins: in plaats een getemperde reactie leidt het vaccin net tot een overreactie (!) van het immuunsysteem waardoor bij een volgende besmetting de ziekte erger wordt. Opvallend: Janssen vermeldt eveneens diep veneuze trombose (DVT) als risico… bloedklonters dus.

Ontbrekende data

De producenten melden in hun risico management plannen dat data ontbreekt over het gebruik van deze vaccins bij vrouwen tijdens zwangerschap en borstvoeding, personen* met een aangetast immuunsysteem, personen* met onderliggende ziektes (onder andere diabetes, COPD en hart en vaatziekte) en personen* met auto-immuun- of ontstekingsziektes. Hetzelfde geldt voor de veiligheid op lange termijn en de interactie met andere vaccins. Bijgevolg wordt dit alles bijkomend onderzocht.

Het is opvallend dat de hierboven vermelde personen (aangeduid met *) ondanks een tekort aan veiligheidsdata, prioriteit krijgen voor een vaccin wegens risicopatiënt. Nochtans hoorde ik de baas van de Orde der Geneesheren op de radio vermelden dat deze personen niet gevaccineerd mogen worden.

Dat van de vrouwen stoot me eveneens erg tegen de borst omdat de media tegenwoordig duidelijk vermeldt dat zwangere en borstvoedende vrouwen zich zonder zorgen kunnen laten vaccineren. Als je dieper zoekt vind je dat ze ‘veronderstellen’ dat deze vaccins onschadelijk zijn voor hen aangezien ze geen levend virus bevatten. Data hierover zijn er niet, deze vrouwen werden namelijk geweerd uit de studies (slechts een klein aantal werd toch meegenomen door een onverwachte zwangerschap). Een snel rekensommetje geeft aan dat deze gegevens er nog niet kunnen zijn: negen maanden zwangerschap en daarna een jaar of twee de ontwikkeling van het kind opvolgen? Dat heeft dus een studie nodig van 2,5 à 3 jaar. De data kan er nog niet zijn en alles wat verkocht wordt als zekerheid zijn veronderstellingen.

Ook de hoofdreden van twijfel over het vaccin, namelijk het ontbreken van kennis over de risico’s op lange termijn, vermelden de producenten zelf zwart op wit. Toch wordt het niet aanvaard als mensen dit uitspreken…

Een effectiviteit tussen 60 en 95% betekent dat het aantal zieken met 1 à 2% verminderde door vaccinatie

Beschikbare gegevens

Het is opvallend hoe laag de kans op corona is, zowel met als zonder vaccin. Bij AstraZeneca was de helft van de trials onbruikbaar omdat er te weinig proefpersonen ziek werden. Het aantal matige zieken was bij de niet gevaccineerd groepen maximaal 1,8%, ernstige zieken waren een uitzondering.

De herhaaldelijk vermelde effectiviteit gaat van 60% tot 95%, dit is het aantal zieken minder in de vaccingroep ten opzicht van de controlegroep gedeeld door het aantal zieken in de controlegroep. Een reden voor deze hoge score is onder andere het lage aantal zieken in de controlegroep. Hoe kleiner het getal in de noemer, hoe groter de uitkomst. Omgerekend tonen dezelfde gegevens dat het aantal zieken met 1 à 2% verminderde door vaccinatie. Dat schept een heel ander beeld!

Bovendien is het onbekend of je na vaccinatie het virus nog kan overdragen noch hoe lang het vaccin werkt.

En ondertussen duiken de varianten op… het lijkt dus een weg van vaccin na vaccin na vaccin na vaccin te worden. Eens je begint aan de spuit, zullen er nog vele volgen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!