De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afbouw onderwijs en uitbreiding kinderarbeid in derdewereldland

Afbouw onderwijs en uitbreiding kinderarbeid in derdewereldland

maandag 8 mei 2023 19:47
Spread the love

De wetgevende macht van North Carolina staat op het punt om een driejarig middelbare-schoolcurriculum in te voeren en de privatisering van openbaar onderwijs enorm uit te breiden

Harvey Simpkins, 4 mei 2023
Bron: World Socialist Web Site WSWS.org

Op 26 april keurde een onderwijscommissie van de Senaat van North Carolina een wetsvoorstel goed dat alle openbare middelbare scholen in de staat verplicht een driejarig schooltraject in te voeren. Het wetsvoorstel genaamd “Kies je school, kies je toekomst” zal ook de omvang van het schoolvoucherprogramma van de staat verdrievoudigen, waardoor jaarlijks honderden miljoenen dollars van de openbare scholen naar religieuze en andere particuliere instellingen worden overgeheveld. Het wetsvoorstel zal naar verwachting wet worden zodra erover is gestemd, waarbij de Republikeinen in de staat een vetobestendige meerderheid hebben in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

Het wetsvoorstel dient ten minste vier doelen van de verschillende facties van de heersende klasse, vertegenwoordigd door de Republikeinse Partij:

  • de afbouw van het openbaar onderwijs;
  • het dirigeren van steeds meer studenten naar reactionair, religieus geïnspireerd onderwijs;
  • de verdere afbouw van de scheidingsmuur tussen kerk en staat zoals verankerd in het Eerste Amendement van de VS-grondwet;
  • zorgen voor een verhoogde instroom van jonge mensen in de arbeidsmarkt teneinde de lonen omlaag te kunnen drukken en de winsten van de multinationale ondernemingen te vergroten.

Om aan de nieuwe afstudeerregels te voldoen moeten de schoolnetten in North Carolina een curriculum opstellen waarmee studenten het door de staat verplichte minimum van 22 studiepunten in drie jaar kunnen behalen. Aan de districten in de staat zou het verboden worden om deze minimumdrempel van 22 studiepunten op te trekken. Talrijke jurisdicties leggen momenteel de lat hoger, waarbij ten minste één district maar liefst 28 studiepunten vereist om af te studeren. Merkwaardig is dat het driejarige curriculum niet opgelegd wordt aan de privéscholen in de staat, ondanks het feit dat vele gefinancierd worden via het voucherprogramma van de overheid.

Het andere belangrijke onderdeel van het wetsvoorstel voorziet een enorme uitbreiding van de privatisering van het onderwijs in de staat en zal openbare onderwijsgelden doorsluizen naar de rijksten om hun privéschoolgelden te subsidiëren. De wetgeving maakt komaf met alle inkomensplafonds voor gezinnen die openbare middelen ontvangen voor gebruik bij privé-instellingen en ook de vereiste dat studenten die schooltoelagen aanvragen momenteel naar openbare scholen moeten gaan, wordt achterwege gelaten. Met deze nieuwe voorzieningen zullen rijke families die hun kinderen al naar elitaire privé-instellingen sturen, met inschrijvingsgelden van meer dan 25.000 USD per jaar, duizenden dollars aan openbare middelen ontvangen om ze naar hun privéscholen te blijven sturen.

Toen het schooltoelagenprogramma van de staat in 2014 van start ging, kwamen alleen studenten in aanmerking die al genoten van een gratis of afgeprijsde schoolmaaltijd met een gezinsinkomen tot maximaal 185 procent van het federale bestaansminimum. Voor het huidige schooljaar werd de limiet opgetrokken en mogen gezinnen tot 200 procent verdienen van het bedrag dat nodig is om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde schoolmaaltijden. In de toekomst moeten al dergelijke beperkingen afgevoerd worden.

Het nieuwe wetsvoorstel verhoogt ook de overheidsfinanciering voor het schooltoelagenprogramma aanzienlijk, maar verschuift de gelden, waardoor openbare scholen jaarlijks honderden miljoenen dollars minder zullen krijgen en eigenlijk gewurgd zullen worden. Aan het programma is momenteel 191,5 miljoen USD toegewezen. Onder de voorwaarden van de nieuwe wetgeving zal het de komende zeven jaar in het geheel met 1,3 miljard USD toenemen. Tegen 2032 zal het programma een jaarlijks budget hebben van meer dan 500 miljoen USD. Na goedkeuring zal het ook het enige onderwijsprogramma in de staat zijn met gegarandeerde financieringsverhogingen.

Het bedrag van de studietoelages voor individuele gezinnen is afhankelijk van het inkomen. De gezinnen met de laagste inkomens komen in aanmerking voor het equivalent van het staatsgemiddelde van de toelage per leerling. Voor het lopende schooljaar komt dat neer op 7.213 USD per jaar. De rijkste families hebben recht op 45 procent daarvan, of 3.246 USD.

Het nieuwe wetsvoorstel is gewoon een herbestemming van de reeds karige financieringsmiddelen voor openbare scholen ten gunste van de rijke elites van North Carolina en de privéscholen die hen bedienen. Het zal ook de leiders van religieuze en andere particuliere instellingen van lage kwaliteit, verrijken, omdat wanhopige ouders proberen te ontsnappen aan het steeds verslechterende en ondergefinancierde openbare schoolsysteem.

Ouders uit de arbeidersklasse zullen voor de “keuze” (het favoriete modewoord van rechts) gesteld worden om hun kinderen naar ondergefinancierde openbare scholen of slecht presterende religieuze privéscholen te sturen. Bemerk dat er in North Carolina geen vereiste is dat privéscholen met betoelaagde studenten enig niveau van academische kwaliteit halen. Er is geen accreditatievereiste, geen staatstoezicht op het curriculum of de eindtermen en geen vereiste voor gebreveteerde leraren.

Religieuze scholen vormen de overgrote meerderheid van instellingen die betoelaagde scholieren inschrijven. Volgens een analyse van het voucherprogramma in North Carolina door Duke Law School, ging tussen de start van het voucherprogramma in 2014 en 2020 meer dan 90 procent van de studenten met toelagen naar religieuze scholen. Het is verontrustend dat meer dan 77 procent van de studenten uit North Carolina die toelagen hebben ontvangen, naar scholen gaat met een leerplan dat de nadruk legt op een letterlijk bijbels wereldbeeld.

Volgens de League of Women Voters (LWV) gebruikt een meerderheid van de christelijke scholen in North Carolina het Abeka Curriculum, uitgegeven door Pensacola Christian College. De LWV stelde vast dat het Abeka-wetenschapscurriculum “het universum presenteert als de directe schepping van God en het door de mens gemaakte idee van evolutie weerlegt. Verder presenteren de boeken God als de Grote Ontwerper en Wetgever […en] geven ze een solide basis op alle gebieden van de wetenschap – een basis die stevig verankerd is in de waarheid van de Schriftuur.” In 2018 publiceerde Newsweek dat de leerplannen van drie christelijke uitgevers, waaronder Abeka, kinderen leren dat de mens de aarde bewoonde in dezelfde periode als de dinosaurussen.

Dergelijke valse, op religie gebaseerde leerplannen zijn wijdverbreid in het hele land. In 2017 publiceerde Huffington Post dat meer dan een derde van alle particuliere scholen die openbare middelen ontvingen via voucherprogramma’s, het curriculum van Abeka, Bob Jones University Press of Accelerated Christian Education gebruikte, in totaal ongeveer 2.400 scholen. In dit cijfer zijn de privéscholen zonder betoelaagde studenten, die ook dergelijke leerplannen gebruiken, niet inbegrepen.

Het is niet verwonderlijk, zoals het Economic Policy Institute op 20 april aangaf: “Er is een uitgebreid aantal onderzoeken waaruit blijkt dat voucherprogramma’s de prestaties van studenten niet verbeteren. Recente studies in vier staten toonden allemaal aan dat studenten die vouchers gebruikten slechtere academische resultaten behaalden dan hun leeftijdsgenoten, en een studie van voucherprogramma’s in Milwaukee wees uit dat betoelaagde studenten beter presteerden na een overstap van privé naar openbare school.

Het toewijzen van zulke enorme openbare bedragen aan religieus onderwijs in North Carolina komt in de nasleep van een uitspraak van het Hooggerechtshof van de staat in november 2022. Daarin werd de staat bevolen om nog eens 1,75 miljard USD uit te geven aan openbaar onderwijs. Deze uitspraak kwam er na drie decennia van procederen door lage-inkomensschooldistricten tegen de staat, met het argument dat North Carolina de rechten van kinderen “op het voorrecht van onderwijs” niet respecteerde, zoals verkondigd in de staatsgrondwet. Na de uitspraak van november wonnen de Republikeinen echter twee zetels in het Hooggerechtshof van de staat en dat maakte begin maart de uitspraak van november 2022 ongedaan.

Het verplichte driejarige middelbare-schoolcurriculum in het wetsvoorstel van North Carolina komt op een moment dat de heersende klasse van plan is een zelfgecreëerd tekort op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat tekort is ontstaan doordat de overheid er niet in geslaagd is de bevolking te beschermen tegen de verwoestingen van de COVID-19 pandemie en de ermee gepaard gaande economische ontwrichting. Een groeiend aantal door de Republikeinen geleide staten is bezig met het invoeren en aannemen van wetgeving die kinderarbeidwetten versoepelt teneinde meer jongeren in laagbetaalde jobs te kunnen inschakelen.

De Federal Reserve heeft het afgelopen jaar voortdurend de rentetarieven verhoogd in een poging de looneisen van de arbeiders te kunnen intomen. De stijgende rentetarieven hebben de economie vertraagd en geleid tot een uitgebreid bloedbad op de arbeidsmarkt.(*) Het vergroten van de poel van uitbuitbare jonge arbeiders, wat het driejarige middelbare-schoolcurriculum in North Carolina ongetwijfeld zal teweegbrengen, is een andere manier waarop de heersende klasse probeert de loongroei af te remmen.

In de meest recent gepubliceerde notulen van de Federal Reserve, van de bijeenkomst in maart, werd melding gemaakt van aanhoudende zorgen over het aantal vacatures: “Het aantal vacatures in de particuliere sector in januari […] was per saldo weinig veranderd sinds november en bleef hoog.”

De Fed uitte dezelfde bezorgdheid over de nominale loongroei, zelfs al blijft deze onder de inflatie, en verklaarde: “Recente indicatoren van de nominale loongroei waren vertraagd maar bleven hoog. In februari was de driemaandelijkse wijziging van het gemiddelde uurloon voor alle werknemers op jaarbasis 3,6 procent, langzamer dan het twaalfmaandelijkse tempo van 4,6 procent.

Samen met de wet in North Carolina hebben werkgevers zoals UPS ‘School naar Werk’-programma’s opgezet, waarbij laatstejaars middelbare-scholieren tijdens schooluren bij UPS werken in ruil voor studiepunten voor het afstuderen. Volgens UPS gaan studenten die deelnamen aan het programma “elke ochtend 2-3 uur naar de middelbare school om aan de afstudeervereisten te voldoen” en vervolgens “werken zij bij UPS van ongeveer 11.30 uur tot 15.30 uur.”

Om niet achter te blijven bij de staat en de grote bedrijven die jongeren naar laagbetaalde banen leiden ten koste van hun opleiding, nam de American Federation of Teachers afgelopen zomer een resolutie aan waarin werd gewezen op het ernstige tekort aan banen en werd opgeroepen tot de vorming van een tripartiete regeling naar duits model tussen de staat, bedrijven en vakbonden om middelbare scholieren naar stages en leercontracten te leiden, “in samenwerking met plaatselijke werkgevers, vakbondsleerprogramma’s en gemeenschapsscholen“.

Bron: North Carolina legislature poised to establish three-year high school option, vastly expand privatization of public education
Copyright: World Socialist Website / wsws.org
Alle rechten voorbehouden.

(*)Noot van de vertaler: De ‘Fed‘ is niet begaan met het stimuleren van de economie teneinde groei, meer banen en betere lonen voor de gemiddelde amerikaan te creëren. Het tegendeel is het geval dezer dagen: de Fed pleegt moedwillige obstructie van de economie, vernietigt banen en duwt mensen opzettelijk in armoede met de expliciete bedoeling om vraag en aanbod van jobs uit balans te slaan: de vraag naar werkkrachten moet naar beneden, het aanbod moet omhoog. Het resultaat is een daling van de lonen. De Fed bekommert zich niet om het welzijn van de modale amerikaan, wel om dat van de 0,1%.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!