De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kernafval?Neem deel aan de publieke raadpleging van NIRAS.

Kernafval?Neem deel aan de publieke raadpleging van NIRAS.

donderdag 2 september 2010 23:15
Spread the love

Volgens het Afvalplan van NIRAS komen 22 gemeenten in de Noorderkempen in aanmerking om er een ondergrondse bergingsplaats voor hoogradioactief afval te bouwen. Deze gemeenten liggen in de Kempen, tussen Essen en Lommel, omdat enkel deze streek voldoet aan de geologische kenmerken die NIRAS vooropstelt. Gelukkig is het nog niet te laat om het Afvalplan zelf te begraven.

NIRAS heeft haar voorstel klaar voor ondergrondse berging van hoogradioactief en langlevend nucleair afval. Dit plan, dat nog tot 6 september voorligt voor publieke consultatie, spitst zich volledig toe op de optie van diepgeologische berging in de “Boomse kleilaag”. Dit betekent dat het gevaarlijke afval voorgoed wordt begraven in kleilagen op 200 meter diepte. Wij zijn gekant tegen deze optie, en herinneren eraan dat er tot nu toe geen enkele bewezen oplossing is voor de veilige berging voor hoogradioactief afval.

Voorlopig laat NIRAS de vraag over de locatie van de sites open. Maar aan de hand van geologische kaarten is duidelijk te zien dat enkel deze tweeëntwintig gemeenten in de Noorderkempen aan de vereisten voldoen, namelijk Boomse kleilaag van minstens 200m diep en 100m dik. Als dit afvalplan goedgekeurd wordt, zal deze streek onomkeerbaar met een ondergronds kernafvalcomplex opgezadeld worden.

Bezwaar

We roepen burgers en overheden op om bezwaar in te dienen tegen dit gevaarlijke scenario en eisen dat het plan gekoppeld wordt aan de aanpak van het probleem aan de bron: sluiting van de kerncentrales. Het zijn de kerncentrales die het overgrote deel van dit problematische hoogradioactieve afval produceren. Het bestaande afval moet intussen op een controleerbare en recupereerbare wijze worden opgeslagen, zodat als er ooit een veilige oplossing gevonden wordt, deze ook nog kan worden toegepast.

Hoe?

– Kies één van de 5 argumenten
– Kopieer deze
– Klik op deze link: “Geef jouw mening
– Plak je argument in het veld “Mijn opmerking” en druk op Verzend

Jouw opmerkingen moeten in overweging genomen worden bij het opstellen van de definitieve versie van het afvalplan.De publieke consultatie loopt tot 06 september.

1. Definitief en onherroepelijk

NIRAS stelt voor het hoogradioactief afval in de Kempense kleilagen te stoppen dumpen. Daar zou het definitief en onomkeerbaar worden gestockeerd in stalen containers, waardoor er geen inspectie, controle en recuperatie mogelijk is als er iets misloopt. Wie kan dat risico nemen? Dit soort kernafval blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk en radioactief. Het vereist een permanente opvolging en mag niet onomkeerbaar geborgen worden. Als er op een dag een oplossing komt om radioactiviteit definitief te neutraliseren, kan het begraven afval niet meer behandeld worden. Het probleem bestaat en zal blijven bestaan.

2. Onethisch voor de toekomstige generaties

Het gedumpte afval kan later – wanneer er eventueel betere opties bestaan – niet meer  gerecupereerd worden. Dit is onethisch, omdat het op onomkeerbare wijze aan de volgende generaties de beperkingen van onze huidige kennis en inzichten opdringt.
Door nu een principebeslissing te nemen wordt de foute indruk gewekt dat het probleem van het radioactieve afval opgelost is en dat de toekomstige generaties er zich geen zorgen meer over hoeven te maken. Maar geen enkel technisch concept kan zekerheid bieden over een tijdspanne die verder reikt dan de menselijke ontstaansgeschiedenis.

3. Onzeker en gevaarlijk

Bij opwarming verliest klei zijn gunstige eigenschappen, maar het afval blijft nog gedurende honderden jaren hitte afgeven. Door de hoge zuurtegraad kunnen er chemische reacties ontstaan met de klei, die verstoringen kunnen veroorzaken. Zo is er nog heel wat onzekerheid over de uraniumoplosbaarheid van gebruikte kernbrandstof bij een hoge zuurtegraad. Ook het effect van de waterstofproductie dient verder te worden uitgeklaard. Het voorgestelde afvalconcept vereist de aanleg van databases om verwachtingspatronen in het gedrag van allerlei materialen te kunnen simuleren. Maar hoe betrouwbaar zijn simulaties die een tijdspanne van honderdduizenden jaren moeten overspannen?  

4. Dit is een “fake” raadpleging

Er worden helemaal geen alternatieven voorgesteld, zoals de verlengde bovengrondse opslag. Het opdringen van de diep-ondergrondse optie impliceert dat er geen permanente inspectie meer mogelijk zal zijn zodat de afvalcontainers nooit meer gecontroleerd kunnen worden.

5. En de oorzaak van het probleem?

De oorzaak van het gigantische kernafvalprobleem, met name de kernenergie, wordt niet aangepakt. Nochtans zijn het de kerncentrales die het overgrote deel van dit hoogradioactieve en eeuwig stralende kernafval produceren. Welke van de momenteel wereldwijd onderzochte pistes uiteindelijk ook gekozen wordt, het zal steeds een keuze voor de “minst slechte” optie zijn, want geen enkele van die opties biedt sluitende garanties. In die omstandigheid is het onaanvaardbaar om nog langer met kernenergie verder te gaan. Hernieuwbare energie produceert geen radioactief afval en verplicht ons niet tot enorme risico’s op langere termijn. Een principebeslissing over een beheersoptie voor radioactief afval moet dan ook gekoppeld woden aan de sluiting van de kerncentrales.

take down
the paywall
steun ons nu!