De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Homans liegt alweer

Homans liegt alweer

woensdag 22 januari 2014 00:14
Spread the love

Als reactie op mijn persmededeling dat het Antwerps OCMW-bestuur dringende medische hulp alleen nog wil geven aan gezinnen met kinderen als die akkoord gaan met terugkeer, ontkent de woordvoerder van Homans dit steevast aan Belga: “De woordvoerder van Homans ontkent dat er een dergelijke algemene richtlijn in de maak is. Volgens hem gaat het om een individueel dossier waarbij een gezin een sociaal onderzoek weigerde. Liesbeth Homans zelf zegt dat ze medische hulp niet aan een terugkeertraject wil koppelen.”

Daarom hier de volledige tekst van het voorliggende agendapunt

Geagendeerd

Orgaan: Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Zitting op  30/01/2014 20:00 Informatie bij dit besluit

Beknopte samenvatting:

Een gezin met illegale kinderen ten laste heeft recht op materiële opvang in een federaal opvangcentrum. Indien het gezin niet wenst in te gaan op deze opvangmogelijkheid en verkiest om illegaal op het grondgbied te verblijven, wordt voortaan de vraag naar dringende medische hulp geweigerd omdat het zichzelf behoeftig maakt door de materiële opvang te weigeren.

 Bedrijfseenheid en dienst:

OCMW Bestuurszaken — Interne juridische dienst Motivering

Aanleiding en context:

Op het BCSD is een discussie gevoerd omtrent het toekennen van dringende medische zorgen aan een gezin met schoolgaande minderjarige kinderen dat illegaal op het grondgebied verblijft.

Juridische grond:

art. 57§2 1° van de OCMW-wet: het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft; art. 57§2 2° van de  OCMW-wet en KB van 24 juni 2004: het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. In dit geval wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning.  De aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd.

Argumentatie:

De taak van het OCMW is beperkt tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft.

In een arrest van het Grondwettelijk hof van 11 maart 2009 over het toekennen van dringende medische hulp aan illegalen wordt bevestigd dat een persoon die maatschappelijke dienstverlening vraagt, dient aan te tonen dat hij zonder die steun niet in staat zal zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  Het OCMW dient in deze situatie ook een onderzoek te doen naar de bevoegdheid en de behoeftigheid.

Een gezin met illegale kinderen heeft recht op materiële opvang in een federaal opvangcentrum Door de overbezetting van het opvangnetwerk werd de materiële opvang aan deze gezinnen geweigerd van april 2009 tot begin april 2013.

Omdat de federale overheid deze doelgroep niet uitwijst en om kinderen de kans te geven het schooljaar af te maken besliste het OCMW van Antwerpen in 2009 om dringende medische zorgen te verstrekken aan illegale gezinnen met minderjarige schoolgaande kinderen ten laste.

Momenteel worden deze gezinnen echter opnieuw opgevangen in het open terugkeercentrum Holsbeek.

Het OCMW heeft als taak om de gezinnen te informeren omtrent het recht op opvang.

Het gezin dat niet wenst in te gaan op de opvangmogelijkheid en bijgevolg verkiest om illegaal op het grondgebied te verblijven, kan als stelling worden ingenomen dat het ook geen recht heeft op dringende medische hulp omdat het zichzelf behoeftig maakt door de materiële opvang te weigeren en niet terug te keren.

Strategisch kader:

Dit besluit past in de realisatie van:

Doelstellingen:

SD – TDBZ02 – Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.

ND – TDBZ0201 – Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming.

Financiële gevolgen:

Ja

Algemene financiële opmerkingen:

Indien de dringende medische hulp aan een illegaal gezin met minderjarige kinderen ten laste wordt geweigerd, dient het OCMW de medische zorgen niet meer te prefinancieren.

Besluit

Artikel 1:

De raad van het OCMW Antwerpen beslist om vanaf heen de dringende medische hulp aan de illegale gezinnen met minderjarige kinderen ten laste te weigeren.

Deze gezinnen moeten doorverwezen worden naar FEDASIL voor materiële opvang.

De raad van het OCMW van Antwerpen geeft opdracht om de reeds lopende dossiers opnieuw voor te leggen aan het BCSD teneinde een individuele beslissing terzake uit te lokken.

Artikel 2:

OCMW Antwerpen voert uit:

Departement    Actie     Timing

BZ/juridische dienst      communicatie van de beslissing aan de maatschappelijk werkers           na beslissing

take down
the paywall
steun ons nu!