De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het nieuwjaarsparlement bij de Universiteit voor het Algemeen Belang d.d. 16/01/2014.
Betere wereld, Antwerps stadsonderwijs, UAB -

Het nieuwjaarsparlement bij de Universiteit voor het Algemeen Belang d.d. 16/01/2014.

woensdag 26 februari 2014 22:14
Spread the love

Verslagje van het nieuwjaarsparlement bij de UAB 16/01/2014

“de school is van iedereen”

Beetje in telegramstijl  😉

Het welkomstwoord wordt geplaatst door Noortje:

Een pleidooi voor een betere wereld – géén strijd voor…

Mondialiteit

Verbeelding

Water

Ontmoetingsplek

Zins- en zijnsplek

Labo

Doeplek

“de jeugd van tegenwoordig” => school/educatie/… van jongeren

Werk is het ontwerpen voor het onbekende.

Pedagogie en onderwijs is zeer belangrijk.

Cultuur ligt stroomopwaarts van de pedagogie.

Veerle: we staan voor zeer grote uitdagingen in het onderwijs => investeren in gebouwen en leraars en kwaliteit vanwege de grotere vraag.

Is het onderwijs nog wel aangepast aan deze snel veranderende maatschappij?

De kinderen worden naar hun gevoel met een vergrootglas bekeken!

Het woord is nu aan Robert Voorhamme (voormalig schepen onderwijs Stad Antwerpen en sedert september voorzitter van de Associatie Universiteit – Hoge Scholen Antwerpen AUHA: zijn boek “De school is van iedereen” = evident maar dubbel op: de school is er voor iedereen maar iedereen dient betrokken te zijn bij de school. Vandaag is dat nog niet zo! Dramatisch is dat ons onderwijs in de Top10 statistiek is weggezakt – een krimpende groep docenten tegenover een groeiende groep leerlingen.

We zijn een samenleving die enkel kan overleven door het aanbieden van kwalitatief onderwijs.

We zijn internationaal gezien kampioen in schoolse vertraging = “zitten blijven” wat een negatief gegeven is!

Edoch dient het onderwijs niet gemakkelijker gemaakt te worden.

Een planbureau heeft een totale analyse gemaakt: onze stad is een lappendeken met vele achtergestelde gebieden.

Het onderwijs dient kansen te scheppen!

De plaats waar je geboren en getogen bent mag niet belemmerend zijn om op te klimmen in deze samenleving.

Er dient bewustwording gecreëerd te worden.

Geven wij als samenleving het onderwijs wel de taak die het dient te voeren?

Er wordt weinig gekeken naar de stand van ons onderwijs.

Creativiteit en innovatie dient aangewakkerd te worden.

Ons onderwijs past zich te weinig aan aan de snel veranderende maatschappij!

Dit ligt niet aan de mensen die in het onderwijs werken.

Er is zelfs méér engagement van hen maar voelen anderen zich wel betrokken zoals de bedrijfswereld, vakbewegingen, etc.

Er zijn geen leiders in onze samenleving die deze problematiek prioriteit geven en te behoudsgezind zijn.

De wereld is nu eenmaal fundamenteel totaal anders.

Het is een zeer dringende noodzaak om scholen bij te creëren. Voor de basisscholen alleen al is er 20HA extra nodig tegen 2025. Nu staat alles stil op infrastructuur-gebeid.

Wat is het onderwijs van de 21[ste] eeuw?

Een schoolgebouw dient minstens 50 jaar mee te gaan…

Het onderwijs wordt minder performant!

Hoe worden leraars opgeleid?

Structurele en systeemfouten: de centrale fout is het homogeniteitssyndroom wat uit de tijd stamt om les te geven aan klassen van +/- 30 personen = generalisatie => er wordt geen rekening gehouden met de individuele profielen.

Er dient naar kleinere klasjes gegaan te worden!

In kleinere groepen kan er een betere homogeniteit bereikt worden.

De regeltjes dienen aangepast te worden.

Innovatie is sterk nodig van onderuit! -> pedagogische autonomie voor de scholen.

Schooldirecties dienen zich met te veel andere zaken bezig te houden (zoals bv het bijmaken van plaats en onderhandelen met aannemers, etc).

We moeten af van de eenheidsworst!

Geen grotere geldsteun want meestal is dit al zeer goed gefinancierd…

Vb voorstel 1: geen papieren school meer maar volledig digitaal (iPad’s e.d.) => komt ten goede aan de interactiviteit en “multiple-source” => inspelen op spontaan leergedrag.

Voorstel 2: scholen zelf worden weinig gemeten: zelfanalyse gebaseerd op objectieve kennis van het type school

Voorstel 3: studiekeuze dient langzaam opgebouwd te worden = meer flexibiliteit en verplichte oriëntatieproeven maar niet met de bedoeling om iemand een traject op te leggen!

Arbeidsmarkt: het ontbeert momenteel aan inzicht hoe het er in de bedrijfswereld aan toe gaat.

Hoe zit het hoger onderwijs nu ineen?

Leerkrachten in het secundair zouden beter geïnformeerd dienen te zijn hoe ze leerlingen opleiden naargelang de noden op de latere weg.

Conclusie: het onderwijs dient performanter te zijn omdat de jeugd de toekomst is (nodig om de pensioenen te betalen).

Noortje poneert hierna even: “het belangrijkste is Onderwijs, Onderwijs en Onderwijs! Politici spreken meestal alleen over koopkracht = consumeren maar…

Dan komt Ronald Sledsens (inspecteur/adviseur Secundair Onderwijs Bisdom Antwerpen, pastoor in Hoboken en ervaren in de relatie identiteitsontwikkeling van jongeren, school en maatschappij)  aan het woord:

Hij beaamt het teloorgaan aan competitiviteit door zitten blijven en voortijdige uitstroom.

Hoe gaan we de tegenwoordige kinderen opleiden?

We zijn te gebrainwashed nu = we doen voort hoe we het al altijd deden…

Door het watervalsysteem worden vele leerlingen weggeleid van hun natuurlijke en menselijke bronnen ofte talenten. Je dient jezelf te ontdekken. En hebben we scholen dan nog wel nodig?

Sugata Mitra (http://en.wikipedia.org/wiki/Sugata_Mitra) maakte een gat in een muur en plaatste daar een computer in op kinderhoogte…

In een digitale wereld is “de tijd” altijd aanwezig… = het idee van lineariteit edoch is het leven organisch en cyclisch en een creatieproces.

Academici zien naar hun lichaam als transportmiddel om hun hoofden te bewegen.

We hebben nood aan energie om de geest te voeden en dan is “tijd” niet belangrijk = passie!

Geen standaardisatie meer/homogeen/eenheidskoek/we denken in geluid, beweging, dans, beelden…

Erkennen dat menselijke groei organisch is => de goede condities creëren! Mensen dienen hun eigen ontwikkeling te maken en die kans dient aangeboden te worden!

Geen industrieel model meer!

Kies voor een school van spiritualiteit en niet voor het economische, liberale en materialisme…

Cfr Luc Ferry “zoektocht naar de waarheid” (beter begrijpen en inzicht).

Moraal en gerechtigheid.

Estetische beleving (zoals kunst).

Liefde.

  • Het aardse absolute!

Noortje sluit even af met “we kiezen voor de “andersheid” = diversiteit!”

Daarna Annelies Desmet (masterstudente filosofie – bachelorverhandeling “Onderwijs in (tijden van) crisis”) met een nieuwjaarsbrief:

Er was eens een filosofe op de arbeidsmarkt -> wat is het nut van een filosoof? => filosofenkantoor?

Toekomstonderwijs?

Een diploma is de toegangspoort tot de arbeidsmarkt?

Bv van de 113000 belangstellenden voor de job van “ticketcontroleur in de kathedraal van Antwerpen” was er 1 match en heb je als filosofe géén meerwaarde.

Meting en meetbaarheid bepalen nu de economie.

Loon naar werken = de meritocratie

Annelies gelooft niet in competitief onderwijs (maar meer in empathie) met enkel het winstbejag voor ogen…

Ze koos voor wijsbegeerte en zelfontplooiing maar is dus kwantitatief niet te becijferen.

Er is nood aan kritische denkers die alles in vraag stellen => creatief en onderzoekend!

De laatste spreekster komt aan bod = Yamina Al Farisi (stafmedewerker van De Schoolbrug, een organisatie die zich inzet om een brug te slaan tussen school, maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun ouders).

Wat is de kern en essentie van het Onderwijs? Want het is 5 ná 12…

Er gaat véél talent verloren!

We missen scholen met een ziel en spiritualiteit!

Het gevoel/geloof dient terug aangewakkerd te worden om je “zelf” en je eigen talenten te ontplooien!

Cfr Albert Einstein: “Everybody is a genius” => er is meer positiviteit nodig want door de media worden leraars gestigmatiseerd.

We dienen terug te gaan naar warmte in de samenleving, samenhorigheid, verbondenheid en liefde! We dienen hét te menen! (Waiting for Superman – filmdocu) => hoe kijken we naar onze kinderen?

Spiritualiteit draait heel veel rond energie = drijfveer.

Wij bouwen samen aan een nieuwe samenleving! Geloof in de jongeren!

Hierna schenkt Noortje een aandeelhouderschap van een betere wereld aan de sprekers.

Na een kleine pauze kunnen we nog in kleine groepjes met de sprekers napraten en/of discussiëren. Dit werd gemodereerd door Jan Baeten.

En om volledig in schoonheid te eindigen: receptie!  

Dat was een boeiende en leerrijke gebeurtenis met dank aan Noortje en de vele anderen.

take down
the paywall
steun ons nu!