De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto:Luc Janssens

GAS-boete: procedure afhandeling

maandag 12 maart 2012 18:38
Spread the love

Het regent GAS-boetes in Antwerpen, voornamelijk tegen activisten. GAS-boetes als politiek misbruikmiddel dus om mondige burgers het zwijgen (trachten) op te leggen. Aangezien niet iedereen blijkbaar weet hoe zo’n GAS-boetes worden afgehandeld, hier dus een overzichtje.

De bestuurlijke geldboete (GAS-boete)

Deze valt onder de De Nieuwe Gemeente Wet: te raadplegen via: HIER (kijken bij :TITEL II – BEVOEGDHEDEN HOOFDSTUK I – Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117 – Art. 122). Belangrijkste hiervan is artikel 119bis!

Het opleggen van een bestuurlijke geldboete is onderworpen aan een voor de gemeente expliciet na te komen voorwaarden;

A) De GAS-boete (max 250 €) zónder tussenkomst Parket

1. De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement gebeurd door een vaststellingsambtenaar , in de praktijk meestal bij proces verbaal opgesteld door een agent of hulpagent van politie. Wordt de overtreding uitsluitend met een bestuurlijke geldboete bestraft, dan kan de vaststellingsambtenaar evenzeer een daartoe aangewezen gemeenteambtenaar of een aangewezen ambtenaar van een openbare vervoersmaatschappij zijn; zij kunnen evenwel geen proces verbaal opstellen , enkel een vaststelling doen.

2. Het PV of de vaststelling wordt binnen de termijn van één maand door de vaststellingsambtenaar aan de sanctieopleggende ambtenaar overgemaakt.(check die datum!)  In het geval van samenloop d.w.z. zo de inbreuk zowel met een strafsanctie ALS met een bestuurlijke geldboete kunnen worden bestraft, wordt het origineel van het proces verbaal binnen dezelfde periode aan de procureur des Konings toegezonden én een afschrift aan de sanctieopleggende ambtenaar; die parketmagistraat beschikt vervolgens over twee maanden (check die datum) om te beslissen al dan niet vervolgen. ENKEL ingeval de procureur des Konings beslist NIET te vervolgen, is een bestuurlijke afhandeling op gemeentelijk vlak mogelijk. (Waarover in B) meer).

3. Is de overtreding gepleegd door een minderjarige, dan wordt een afschrift van het proces verbaal of de vaststelling eveneens aan de stafhouder ->(hoofd van een balie van advocaten) toegezonden die binnen twee dagen een pro-deo advocaat ter verdediging van en bijstand voor de minderjarige aanwijst. Vooraleer de sanctieopleggende ambtenaar de bestuurlijke afhandelingsprocedure daadwerkelijk kan aanvatten, moet een verplichte bemiddelingspoging worden georganiseerd. De ouders, voogd of de persoon die over de minderjarige het ouderlijk gezag uitoefent, worden volledig in de gerechtelijke en bestuurlijke procedure betrokken.

4. De bestuurlijke geldboete kan zonder een voorafgaande waarschuwing worden opgelegd, waar echter nog niet mag worden besloten dat de optredende gemeentelijke autoriteit de (voorafgaande) hoorplicht niet zou moeten naleven. Trouwens, de regelgeving vermeldt enkele expliciete procedurele waarborgen die de bevoegde ambtenaar met het oog op het vrijwaren van de rechten van de verdediging moet respecteren.

5. In Concreto: Wanneer de ambtenaar beslist dat er reden is om de administratieve procedure op te starten, deelt hij de overtreder via aangetekende brief mee:

 • · De feiten met betrekking tot welke de procedure is opgestart.
 • · Dat de overtreder de gelegenheid heeft , om, binnen de 15 dagen te rekenen van de datum van kennisgeving van het aangetekend schrijven, zijn verweermiddelen uiteen te zetten bij een ter post aangetekend schrijven, en dat hij het recht heeft om bij deze gelegenheid de ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken (je zal dus door de ambtenaar uitgenodigd worden op het Stad/gemeentehuis).
 • · Dat de overtreder het recht heeft om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.
 • · Dat de overtreder het recht heeft zijn dossier te consulteren
 • · Het proces verbaal (afschrift) moet toegevoegd zijn.

IS ER NIET VOLDAAN AAN DEZE BOVENGAANDE, DAN IS DEZE NIETIG(ONWETTIG)

Zie ook:Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht: HIER

BELANGRIJK: Indien de ambtenaar van oordeel is, dat er een geldboete moet worden opgelegd die niet hoger is dan 62,5€, heeft de overtreder NIET het recht om een mondelinge verdediging van zijn zaak te komen doen.

6. De bestuurlijke afhandeling van een inbreuk op een plaatselijk politiereglement bestraft met een bestuurlijke geldboete verjaart  ZES MAANDEN NA DE ONTVANGST van het proces verbaal of de vaststelling door de  sanctieopleggende ambtenaar. Die gemeentelijke instantie beschikt binnen de wettelijke grenzen over een discretionaire bevoegdheid inzake de vaststelling van de geldboete (= mogen dit zelf dus kiezen), maar het bedrag moet proportioneel zijn aan de zwaarte van de feiten.

7. De bestuurlijke geldboete wordt, behoudens het instellen van een jurisdictioneel beroep, uitvoerbaar na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de kennisgeving; (van het moment dat er dus definitief beslist is dat je een boete moet betalen) Voor de overtreder staat tegen de opgelegde sanctie een beroepsmogelijkheid open, hetzij bij de politierechtbank voor een meerderjarige overtreder, hetzij bij de jeugdrechtbank voor een minderjarige overtreder OF zijn ouders, voogd, persoon die het gezag uitoefent.(Als je effectief een boete krijgt opgelegd, moet er uitdrukkelijk instaan WAAR je in beroep kan gaan, is dit niet vermeld in je brief, dan is dit een vernietigingsgrond, want onwettelijk).

8. Zowel de politierechter als de jeugdrechter kunnen de bestuursbeslissing tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete hervormen, dit houdt in dat de bestuurlijke geldboete kan ongedaan gemaakt worden, indien ze onwettig is bevonden, of kan worden herleid indien ze disproportioneel wordt geacht. Ingeval van een minderjarige overtreder kan de jeugdrechter de bestuurlijke geldboete eveneens vervangen door een andere maatregel van bewaring, behoeding, bescherming.

9. Tegen de beslissing van de politierechtbank of de jeugdrechtbank is geen hoger beroep mogelijk. Enkel indien de jeugdrechter de bestuurlijke geldboete vervangt door een andere opvoedingsmaatregel kan tegen die gerechtelijke beslissing een hoger beroep worden ingesteld.

10. Er moeten verjaringsregels worden vastgesteld in de zin dat de invordering van de bestuurlijke geldboete verjaart binnen een termijn van 6 maanden vanaf het uitvoerbaar worden van de geldboete.

Een GAS-boete is niet vermeerderbaar met opdeciemen:100 € blijft dus 100 €.Bij niet-betaling van een GAS-boete kan men dus NIET (bij aanmaning via aangetekend schrijven) ineens bv 150 € gaan vragen.

De niet-betaling van een GAS-boete kan ooit NOOIT omgezet worden in een gevangenisstraf.

B) De GAS-boete MET mogelijkheid tot tussenkomst van het Parket

De Wet Gemeentelijke Administratieve Sancties werd in 2004 door de federale wetgevende macht (Parlement dus) drastisch gewijzigd. Het verbod van samenloop van gemeentelijke bestuurlijke sancties en strafsancties (die je dus van een strafrechter krijgt) kortwiekte (mening van datzelfde Parlement dus) de handhavingsmogelijkheden van gemeenten in belangrijke mate, zo kon een gemeentebestuur niet optreden tegen sluikstorten, noch tegen spuiten van graffiti daar dit reeds het onderwerp van een strafwet vormde.

De federale wetgever voerde daarom de mogelijkheid in tot samenloop van gemeentelijke bestuurlijke sancties en strafsancties voor een aantal opgesomde wanbedrijven: Voor deze nieuwe mogelijkheden van publieke rechtshandhaving is wel vereist dat de gemeenteraden dat expliciet in hun plaatselijk politiereglement opnemen (politiecodex dus) De Antwerpse politiecodex  vindt je HIER

Men kan je dus, ook al krijg je een brief van de sanctionerend ambtenaar voor  inbreuken van het politiereglement OOK strafrechtelijk vervolgen voor  volgende zaken:

Strafwetboek:

 • Artikelen 327 tot 330: bedreigingen met een aanslag  op personen of op eigendommen en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen.
 • Artikel 398:opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel.
 • Artikel 448:aanranding van de eer of de goede naam van personen (via geschriften, prenten en zinnebeelden).
 • Artikel 461:diefstal en artikel 463:diefstal zonder geweld en bedreiging.
 • Artikel 526:vernieling of beschadiging van graven, monumenten, kunstvoorwerpen, titels, bescheiden of andere papieren
 • Artikels 534bis en 543ter:graffiti en beschadigingen van onroerende eigendommen +het kwaadwillig omhakken van bomen/snijden/verminken/ontschorsen (zodat ze doodgaan).(In Antwerpen omzeild met dat door eerst gezonde lindebomen 9X dood te verklaren)-> Zie HIER
 • Artikel 545:vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen.
 • Artikel 561:nachtlawaai+het opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen.

Als het Parket tot vervolging zou overgaan, krijg je een dagvaarding in de bus om te verschijnen voor de  rechtbank (correctioneel) , en vervalt de GAS-boete:

“In het geval van samenloop d.w.z. zo de inbreuk zowel met een strafsanctie ALS met een bestuurlijke geldboete kan worden bestraft, wordt het origineel van het proces verbaal binnen dezelfde periode aan de procureur des Konings toegezonden (1 maand) én een afschrift aan de sanctieopleggende ambtenaar; die parketmagistraat beschikt vervolgens over twee maanden om te beslissen al dan niet vervolgen. ENKEL ingeval de procureur des Konings beslist NIET te vervolgen, is een bestuurlijke afhandeling op gemeentelijk vlak mogelijk”.

In dat laatste geval zit je dus terug bij beschrijving : A) De GAS-boete (max 250 €) zónder tussenkomst Parket.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!