De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Experts zijn het eens – een koolstofprijs is essentieel

Experts zijn het eens – een koolstofprijs is essentieel

zaterdag 6 april 2019 23:27
Spread the love

Net zoals er rond de klimaatverandering zelf langzaam een consensus gegroeid is – de klimaatverandering is reëel, wordt door de mens veroorzaakt en zal nefaste gevolgen hebben – zo groeit er nu ook een consensus rond hoe de klimaatverandering moet opgelost worden. Nadat in januari reeds vele Amerikaanse economen, waaronder 27 Nobelprijswinnaars in een open brief gepleit hebben voor de koolstofheffing met dividend als een essentieel basisbeleid, zo hebben nu Belgische economen en milieuwetenschappers een open brief geschreven die pleit voor het invoeren van een algemene koolstofprijs. Bij de ondertekenaars zijn o.a. Paul De Grauwe, en milieuspecialist Willy Verstraete.

De brief is geschreven door Climate Response, in samenwerking met de Vereniging van Belgische Milieueconomen en stelt dat een ALGEMENE KOOLSTOFPRIJS, een grote, allesomvattende en objectieve tool vormt die een belangrijke hoeksteen kan vormen in onze weg naar een klimaatneutrale maatschappij. Zulk een simpele maar doeltreffende tool, die voor alle CO2 uitstoot geldt en zonder uitzonderingen wordt toegepast, zal overal de CO2 emissies doen dalen, bij gezinnen en bedrijven, in alle takken van de economie. Dit in tegenstelling tot de specifieke oplossingen die momenteel worden aangedragen, en die dreigen te verzanden in eindeloze discussies:

“Helaas gaat er veel hoognodige tijd verloren in discussies over welke activiteiten nu het meeste moeten gepromoot of moeilijk gemaakt worden en welke beleidsinstrumenten daarvoor ingezet moeten worden. Is het een vliegtuigtaks? Is het rekeningrijden? Het afschaffen van de bedrijfswagen? Of moet het eten van vlees ontmoedigd worden? Iedereen, individuen, overheden en bedrijven, hebben zaken die ze graag verwezenlijkt zien enerzijds, en heilige huisjes waar ze liever niet over spreken, anderzijds. Dit helpt echter onze strijd tegen klimaatverandering geen stap verder.”

Uiteindelijk, een ton CO2 is een ton CO2. Wie deze ook emitteert, of ze nu afkomstig is van verwarming, transport, luchtvaart, de maakindustrie ofde  landbouw, ze veroorzaakt precies evenveel schade. Daarom is het ook het meest rechtvaardige en economisch het meest doeltreffende dat elke ton CO2 gelijk belast wordt.

De Citizens’ Climate Lobby (een burgerbeweging voor het klimaat waar ik lid van ben) is verheugd over de brief. Toch had er wel meer aandacht mogen gaan naar het tweede luik van het beleid: wat te doen met de opbrengst van de koolstofprijs.

De Citizens’ Climate Lobby pleit er namelijk voor dat de hele opbrengst van de koolstofheffing als dividend wordt teruggegeven aan de burgers. De overheid mag er niets van houden. Op die manier beloon je de mensen die weinig vervuilen. Economische studies hebben aangetoond dat dit even doeltreffend is als een gewone koolstofprijs, maar in plaats van een belastingverhoging krijg je een herverdeling, van wie veel vervuilt naar wie weinig vervuilt.

De brief besluit met:

“Tot slot willen we nog benadrukken dat er geen enkele magische maatregel bestaat die al onze klimaatproblemen in één keer kan oplossen. Maar er bestaat een heel breed gedragen consensus bij (milieu)economen en klimaatexperten dat een algemene koolstofprijs zonder meer een absoluut noodzakelijke en cruciaal beleidsinstrument is om een duurzame toekomst te realiseren”

Met deze conclusie ben ik het volledig eens. Een koolstofheffing (MET dividend) is een doeltreffend, ideologieneutraal, EN budgetneutraal beleid dat als basisbeleid kan worden ingevoerd en dat op zich al een groot deel van de emissiereducties kan realiseren. Maar het kan perfect gecombineerd worden met meer specifieke maatregelen, zoals subsidies, sociale steunmaatregelen, investeringen in openbaar vervoer, en investeringen in energie-infrastructuur.

Laat ons hopen dat er nu snel werk gemaakt zal worden van de invoering van een koolstofprijs (mét dividend) en dat er niet opnieuw een ontkenningsmachine ontstaat die de conclusies van de experts ter zake nog jarenlang in twijfel probeert te trekken.

===============================================================

De burgerbeweging de “Citizens’ Climate Lobby” pleit voor een meer ambitieus klimaatbeleid. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Zie onze website voor meer informatie.

www.citizensclimatelobby.be

take down
the paywall
steun ons nu!