De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De uitstap uit de megamachine: een 16-puntenprogramma (vertaling)

De uitstap uit de megamachine: een 16-puntenprogramma (vertaling)

woensdag 6 februari 2019 16:31
Spread the love

In een appendix bij zijn boek Chaos. Das neue Zeitalter der Revolutionen (2017) stelt de auteur Fabian Scheidler een programma voor de uitstap uit de zogenaamde megamachine voor.

Dat programma bestaat uit 16 punten. Zoals de volgorde geen prioriteiten stelt, maakt de opsomming ook geen aanspraak op volledigheid: de keuze sluit andere thema’s geenszins uit.

Fabian Scheidler is de auteur van het onlangs in vertaling verschenen: Het einde van de megamachine. Of ook het recentere boek vertaald zal worden, is nog niet duidelijk.

UITSTAP UIT DE MEGAMASCHINE:

een 16-puntenprogramma

 1. het schrappen van de directe en indirecte subsidiëring van activiteiten (in m.n. de energie- en transportsector, de industriële productie, het financiewezen en de landbouw) die de omgeving en het gemeengoed schade toebrengen,
 2. de conversie van energiesystemen naar decentrale vernieuwbare energie die in beheer komt van de burger, en de stopzetting van de exploitatie van fossiele grondstoffen uiterlijk in 2035 (en van de bruinkool ten laatste in 2025);
 3. de ecologische hervorming van de agro-industrie met het oog op voedselsoevereiniteit, overeenkomstig het pleidooi van de speciale V.N.-gezant voor het recht op voeding;
 4. de consequente en versnelde conversie van het transportwezen – zoals het inzet op het autoverkeer – naar openbare transportvoorzieningen op basis van hernieuwbare energie, alsook de beperking van het vluchtverkeer (verbod op binnenlandse vluchten bijv.);
 5. de forse belasting van grote inkomens en vermogens ten gunste van de financiering van de sociale & ecologische conversie;
 6. het verbod op de export van wapens, zoals bijv. gold in Japan van 1967 tot 2014;
 7. het verbod op kernwapens, zoals geëist door – ondertussen al – 122 leden van de V.N.;
 8. het opleggen van werkbare bovengrenzen aan sociaal aanvaardbare huurprijzen, alsook de overdracht van private immobiliënagentschappen in gemeenschappelijk bezit;
 9. de overdracht van de private financiële sector in gemeenschappelijk bezit; een kredietverschaffing conform sociale & ecologische criteria eerder dan rendement;
 10. de overdracht van ondernemingsactiviteit vanaf een bepaalde grootteorde in eigendoms- en rechtsvormen die in beheer van het personeel zijn en die het gemeengoed beogen;
 11. de beëindiging van het globale apartheidsregime: bewegingsvrijheid voor migranten en vluchtelingen, gegarandeerde inreismogelijkheden tot de E.U., de erkenning van klimaatvluchtelingen en een uitgebreid verblijfsrecht;
 12. de implementatie van globale sociale rechten: de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, watervoorziening, gezonde voeding, energie, adequate woonruimte en cultuur zijn onvervreemdbare mensenrechten die los van geld, markt en herkomst geëerbiedigd moeten worden;
 13. nieuwe handelsovereenkomsten die de mensenrechten dienen alsook de bescherming van de omgeving en van de sociale zekerheid, en dit ter vervanging van W.T.O., T.T.I.P., C.E.T.A. en J.E.F.T.A.;
 14. een moratorium op risicotechnologieën, met inbegrip van synthetische biologie, gentechnologie, nanotechnologie, geo-engineering, fracking, transhumane A.I. en 5G-technologie, alsook een uitgebreide maatschappelijke toetsing overeenkomstig het voorzorgsprincipe;
 15. de instelling van burgerraden voor de maatschappelijke conversie, en van een burgerconvent voor het ontwerp van een nieuw verdrag van de E.U.;
 16. de oprichting van niet-commerciële media die deze thema’s consequent opvolgen en de burger tot engagement bewegen.

take down
the paywall
steun ons nu!