De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De schande van de uittredingsvergoedingen

donderdag 19 september 2019 22:17
Spread the love

Dertig miljoen euro. Ik herhaal : 30.000.000 euro, aan werkloosheidsuitkeringen betalen we aan politici die niet herverkozen werden. Enkele feiten, en oordeel dan maar zelf.

Er zijn twee voormalige volksvertegenwoordigers van PvdA die hun uittredingsvergoeding integraal doorstorten aan drie armoedeorganisaties, en dit ter waarde van 99.000 euro. Volgens de krant Le Soir heeft één Kamerlid zijn uittredinsgvergoeding niet opgenomen: de 77-jarige Francis Delpérée van het cdH. Hij had recht op zo’n 233.000 euro, gespreid over 24 maanden. De overige 176 Vlaamse, federale en Brusselse volksvertegenwoordigers die na 26 mei niet meer terugkeerden naar het parlement hebben allemaal hun uittredingsvergoeding opgenomen.

Op de website Vlaanderen.be lees ik het volgende:

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering is afhankelijk van

 • het loon dat u verdiende toen u werkte
 • uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast).
 • uw beroepsverleden.

Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon. Tijdens de volgende negen maanden ontvangen ze 60% van hun laatst verdiende loon. Er is wel een loongrens van 2.671,37 euro per maand tijdens de eerste zes maanden en 2.489,76 euro voor de laatste zes maanden van het eerste jaar.

De uitkeringen zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur.

Omgerekend krijgen burgers gedurende de eerste zes maanden maximaal 16028,22 euro. Nadien is het maximale bedrag 2.489,76 euro per maand.

Rekenen met politici

De niet herverkozen politici noemen de bedragen die ze ontvangen een ‘noodzakelijk vangnet’.

Sp.A en OpenVLD

Tine Soens (Sp.A) en Francesco Vanderjeud (OpenVLD) strijken elk 97.427 euro op. ‘Toen ik uit het parlement verdween, had ik niet meteen een nieuwe job. Vandaar dat ik de vergoeding heb opgenomen.’, dixit Soenens. ‘Ik heb mijn vergoeding opgenomen en gebruik die ter ondersteuning van mijn campagne voor het voorzitterschap.’, laat Vanderjeugd ongegeneerd weten.

Omgerekend:

 • 97.427 euro – 16028.22 euro = 81398.78 euro
 • 81398.78 euro gedeeld door 2.489.76 euro = 32.7 maanden
 • 32.7 maanden + 6 maanden = 38,7 maanden oftewel drie jaar en drie maanden maximale werkloosheidsuitkering.

Groen

Bart Caron strijkt 233.825 euro op. ’64 is niet meteen een leeftijd om een nieuwe job te nemen. Ik probeer het geld zinvol te besteden via onbezoldigde engagementen.’, dat was zijn motivatie.

Omgerekend:

Bart Caron zou in werkelijkheid nog recht hebben op twaalf maanden werkloosheidsuitkering, nadien valt een gewone werkmens terug op zijn, of haar, pensioen.

 • 233.825 euro –  16028.22 euro = 217.796,78 euro
 • 217.796,78 euro gedeeld door zes maanden = 36.299,46 euro per maand.

Niet te zot als ‘werkloosheidsuitkering’.

CdenV

Eric Van Rompuy strijkt 470.000 euro op. ‘Ik heb mijn uittredingsvergoeding opgenomen zoals voorzien is in het kamerreglement voor leden die zo lang parlementslid zijn geweest.’

“Een beetje respect voor politici die zich jarenlang hebben ingezet”, reageerde hij geïrriteerd in De ochtend op Radio 1.

Omgerekend:

 • Hier valt niets te bereken. Als Eric Van Rompuy stopt met het politieke, begint zijn schamele pensioenuitkering te lopen.
 • Parlementsleden die één parlementair mandaat achter de rug hebben (in een van de Belgische parlementen), hebben vandaag al 1.490 euro per maand aan pensioenrechten opgebouwd. Parlementsleden die twee mandaten achter de rug hebben, hebben vandaag al 2.980 euro per maand aan pensioenrechten opgebouwd. Met drie mandaten hebben ze 4.471 euro per maand aan pensioenrechten opgebouwd. En met vier mandaten 5.110 euro per maand (bruto bedragen). (https://archief.pvda.be/artikels/studie-parlementsleden-kunnen-op-55-jaar-met-pensioen-en-trekken-vaak-4250-euro)
 • Deze pensioenen kunnen bovendien gecumuleerd worden met pensioenrechten die parlementsleden opbouwen als burgemeester of schepen in een gemeente, of als bestuurder in een instelling of vennootschap van de overheid. Door die cumulatie komen veel parlementsleden in de praktijk aan het maximumpensioen als ambtenaar van bruto 6.283 euro per maand (dit is het maximum vandaag, dat nog zal stijgen in de toekomst). Een grote groep van Kamerleden (95 van de 150) zal dit pensioen kunnen opnemen vanaf 55 jaar (of 52 jaar, indien men kiest voor het vervroegd pensioen). Dat staat in schril contrast met het gemiddelde pensioen van een werknemer, een ambtenaar of een kleine zelfstandige, dat een stuk lager ligt en pas kan worden opgevraagd vanaf 67 jaar (of 63 jaar indien men 42 loopbaanjaren achter de rug heeft). (https://archief.pvda.be/artikels/studie-parlementsleden-kunnen-op-55-jaar-met-pensioen-en-trekken-vaak-4250-euro)

Om nog iets van cijfers mee te geven: “Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) gaf eind 2018 toe dat hij zijn ‘afscheidspremie’ zeker zou opnemen. Ook Pieter De Crem en Eric Van Rompuy, beiden CD&V, verdedigden de regeling en zegden dat ook zij hun vergoeding zouden opnemen. Kostenplaatje om de drie heren tevreden te stemmen? Bijna 1,3 miljoen euro.Ik vind dat onwaarschijnlijk veel geld. Het Belgische systeem van de uittredingsvergoedingen is dan ook het duurste in Europa (De Tijd – “Belgische uittredingsregeling is gunstigste in West-Europa”, 22 november 2018).”

Vlaams Belang

Jan Penris strijkt 370.196 euro op.

Omgerekend:

 • 370.196 euro –  16028,22 euro = 367.524,63  euro
 • 367.524,63  euro gedeeld door 2.489.76 euro = 147,61 maanden.
 • Zes maanden + 147,61 maanden = 153,61 maanden

Jan Penris strijkt dus gedurende 12,8 jaar de maximale werkloosheidsvergoeding op.

Nva

Bij Nva zijn er maar liefst 15 ex-Vlaamse parlementsleden die hun uittredingsvergoeding opnemen. Omgerekend is dat 27% van het totale aantal Vlaamse parlementsleden. Het totale Nva bedrag komt neer op 2.338.250 euro, oftewel 2.3 miljoen euro.  Omgerekend is dat 25% van de totale uitgekeerde som.

Voor wat de kamerleden, federaal dus, betreft bedraagt het uitgekeerde bedrag aan ex-Nva verkozen maar liefst 16% van de total som. Omgerekend 1.139.814 euro. Uitgekeerd aan veertien ex-politici, wat omgerekend betekent dat 1 op 5 van de kamerleden die hun uittredingsvergoeding opnamen, Nva politici waren.

Nva alleen is al goed voor bijna 3.5 miljoen euro aan uittredingsvergoedingen.

Conclusie

PvdA wil de exuberante uittredingsvergoedingen al langer aan banden leggen. Ze zijn consequent en voegen de daad bij het woord.

Groen en Sp.A lanceerde wel het idee om van alle parlementsleden werknemers te maken. Ze misten beiden, opnieuw, de kans om hun eigen ideeën kracht bij te zetten.

Bij andere partijen blijft het windstil, daar ziet men blijkbaar zelfs geen graten meer in al dat gegraai.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!