De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De N-VA Aalst verstaatst het middenveld.

De N-VA Aalst verstaatst het middenveld.

zondag 15 december 2013 09:45
Spread the love

De autoritaire N-VA-STAAT krijgt stapsgewijs vorm in Aalst.
Buurtwerk PAROL vzw is sinds jaren een zéér dynamische, professionele organisatie die, samen met heel wat vrijwilligers, werkt aan een goede verstandhouding tussen en met de bewoners van rechteroever, mensen samenbrengt voor vormende en ontspannende activiteiten en een stem geeft aan de mensen die vaak te weinig gehoord worden. De N-VA-tandem van burgemeester D’Haese en schepen Van Overmeire, plaatst deze privé-organisatie nu onder “voogdij” van het stadsbestuur. Tegen alle “Vlaamse tradities” in en tegen de principes van de N-VA om privé-initiatieven alle kansen te geven, wordt het verenigingsleven “genationaliseerd” door het lokale bestuur van Aalst.
Vanaf 1 januari 2014 weigert N-VA-OCMW-voorzitter Smeyers PAROL te subsidiëren met middelen van het OCMW, die eigenlijk van het Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschap komen. PAROL zou immers geen werking ontplooien die beantwoordt aan de opdrachten van het OCMW. Een handige zet die prefect past in het N-VA-plan. Het stadsbestuur neemt, na heel wat getouwtrek, de subsidiëring van PAROL over omdat dit een uitgelezen kans is om de autonomie en creativiteit van de organisatie te fnuiken. Het stadsbestuur weet immers héél goed dat als zij vanaf 1 januari de enige overheid zijn die deze organisatie subsidieert, zij de controle verwerven over deze organisatie. Het Gemeentedecreet voorziet immers in artikel 225en volgende dat een vzw die uitsluitend gesubsidieerd wordt door het stadsbestuur een “evap-vzw” moeten worden en dit betekent eigenlijk een soort stadsvzw die door de politici bestuurd wordt. De personeelsleden van de vzw worden daardoor eigenlijk ambtenaren. En de intenties van het stadsbestuur zijn duidelijk: “De vzw Parol ontvangt vanwege de stad de taakstelling zich in te schakelen in het door de stad geregisseerde sociale beleid”. (agendapunt 73 van de gemeenteraad van 17 december aanstaande)
Groen verzet zich tegen dit beleid waarbij het verenigingsleven gedicteerd wordt door de overheid en de mond gesnoerd wordt om op een vrije manier te werken en op te komen voor de mensen.
Wij vragen dringend en uitdrukkelijk dat het OCMW opnieuw PAROL (co-)financiert, al was het maar voor een symbolische euro per jaar, om de autonomie van de VZW PAROL te respecteren en te handhaven. Wij zijn benieuwd of de SP-a schepen, Casaer, die nu dit lokale nationaliseringsproces, uitvoert, het lef heeft om recht te staan en het recht op vrijheid van vereniging daadwerkelijk wil verdedigen. Misschien kan CD&V die zo veel verbaal respect heeft voor het vrije verenigingsleven ook iets van zich laten horen..
Paul Nijs
Raadslid OCMW
Groen Aalst

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!