De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De denkfout van Bart De Wever?

De denkfout van Bart De Wever?

zondag 17 februari 2013 20:54
Spread the love

Bart De Wever (N-VA) zorgde begin februari voor een hele hetze met zijn uitspraak. Loketambtenaren mogen zich, naar zijn mening, niet meer met een regenboog-t-shirt achter het loket begeven. Ondanks alle commotie die daarrond is ontstaan, bleef Bart De Wever benadrukken dat het gewoon om een duidelijkere invulling van het neutraliteitsbeginsel gaat. Concreet vertaalt dit zich in het volgende: homo’s mogen, net als moslima’s, hun identiteit niet “tentoonstellen”.

Met deze bredere invulling koppelt Bart De Wever, net als Patrick Janssens (Sp.a), het neutraliteitsprincipe aan de gelijkberechtiging die daaruit zou moeten volgen. Meer zou het neutraliteitsprincipe, inderdaad, niet moeten inhouden.

Etienne Vermeersch kon zich heel goed vinden in het betoog van Bart De Wever. Hij ondersteunde expliciet de bredere invulling van het neutraliteitsprincipe, zoals deze door Patrick Janssens – in functie van het hoofddoekenverbod! – werd gehanteerd . Hoewel professor Vermeersch de publieke arena leek te betreden om de belaagde Bart De Wever bij te staan, bleek hij vooral gebeten om het hoofddoekenverbod op de scholen definitief te laten bevestigen.

Zowel Karin Heremans (ex-sp.a, nu Open Vld) als het GO! zijn ervan overtuigd dat het hoofddoekenverbod, als gevolg van het neutraliteitsprincipe, een garantie is voor meer gelijke kansen binnen de schoolmuren. Het verbod zou de diversiteit stimuleren en volledig in overeenstemming zijn met de pluralistische visie. Het is met deze argumentatie dat men, zonder enige schroom, het verbod achter de loketten naar de scholen heeft vertaald. Het neutraliteitsprincipe van Janssens was destijds, voor diegenen die het ondertussen vergeten zijn, de bakermat voor het hoofddoekenverbod op de scholen vanaf 2009.

In tegenstelling tot de beperkingen achter het loket van onze burgemeester, worden homoseksuelen op school wel geaccepteerd in hun volledige hoedanigheid van “andersgeaarde”. Van iedereen wordt immers verwacht/geëist dat men zich tolerant opstelt ten aanzien van homoseksuelen, wat uiteraard niet meer dan normaal is. Desgevallend gaat men het respect voor deze waarden expliciet opnemen in de eindtermen van ons onderwijs. De veruitwendiging van homoseksualiteit wordt als het ware gegarandeerd binnen het onderwijs.

Opmerkelijk hierbij is dat de gelijkberechtiging, zoals beoogd door het neutraliteitsprincipe, tussen schoolgaande hoofddoekendraagsters en schoolgaande homoseksuelen opeens … niet meer van belang is! Vermits Bart De Wever zelf het heft in handen genomen heeft om het neutraliteitsprincipe te (her)definiëren, veronderstellen we dat het neutraliteitsprincipe – door dezelfde actoren! – doorgetrokken zal moeten worden binnen het onderwijs. Net zoals het destijds doorgetrokken is voor hoofddoekdraagsters.

Jongeren vormen nu eenmaal het fundament van onze samenleving. Het lijkt me dan niet meer dan normaal dat hen aangeleerd wordt dat diversiteit ook het dragen van een hoofddoek inhoudt. Waar blijven de eindtermen daaromtrent? Zeker nu uit onderzoek in Gent en Antwerpen blijkt dat de islamofobe houding van autochtone jongeren even hardnekkig is als de homofobe houding van allochtone jongeren.

De eindtermen rond homoseksuele geaardheid zijn zinvol, omdat onze schoolgaande jeugd – zonder culturaliserend onderscheid – begripvoller wordt gemaakt ten opzichte van andersgeaarden. Ons onderwijssysteem slaagt daarmee in één opzet, maar faalt ontegensprekelijk wanneer het om een gelijkaardig begrip gaat rond andersgelovigen!

De hoofddoek van de meisjes wordt hen zonder pardon aan de schoolpoorten ontnomen. Hoofddoekdraagsters krijgen geen enkele garantie op erkenning via de invulling van de eindtermen, waardoor ze al blij mogen zijn als ze de eindtermen – ondanks het onzinnige verbod – halen. Dit is ons onderwijssysteem dat er vandaag de dag niet eens in slaagt om zelf het goede voorbeeld te geven … of zal het er nu wel in kunnen slagen door de nieuwe invulling van Bart De Wever?

Zohra Salhi , Siham Chaoui

© 2013 – De Andere Mening

take down
the paywall
steun ons nu!