De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Arresteer George Bush voor misdaden tegen de vrede, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden !

dinsdag 6 december 2011 11:23
Spread the love

Het is de Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War ernst om George W. Bush en Tony Blair L. gearresteerd en vervolgd te krijgen, na het mijlpaal verdict van het Kuala Lumpur Oorlogstribunaal op 22 november 2011, waar beide heren schuldig werden bevonden aan misdaden tegen de vrede, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Bush is momenteel op bezoek in Tanzania, Zambia en Ethiopië. Hij lanceerde zijn Pink Ribbon Red Ribbon-project in Zambia. Het project is o.a.gericht op screening en behandeling van baarmoederhalskanker.

Op 03 december stuurde de voormalig premier van Maleisië, Tun Dr Mahathir een brief aan de presidenten van deze drie Afrikaanse landen: Zambia [1], Tanzania [2] en Ethiopië [3] met een verzoek tot aanhouding en vervolging van George Bush. De brief werd verstuurd door Dr Yaacob Merican, secretaris-generaal van de Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War. Hier is de brief die werd verstuurd naar de president van Tanzania:

De secretaris van
Zijne Excellentie Jakaya Kikwete Mrisho,
President van de Verenigde Republiek Tanzania

Geachte heer / mevrouw,

Ik zou zeer dankbaar zijn als u onder de onmiddellijke aandacht zou kunnen brengen van Zijne Excellentie Jakaya Kikwete Mrisho, de inhoud van de bijgevoegde brief van Zijne Excellentie Tun. Dr Mahathir Mohamad, voormalig premier van Maleisië en momenteel voorzitter van de Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War over het hierboven genoemde onderwerp.

DR. YAACOB Merican
Secretaris-generaal
Kuala Lumpur Stichting To War Criminalise
50480, Kuala Lumpur
www.criminalisewar.org

De inhoud van de brief luidt als volgt:

Uwe Excellentie,

Gelieve onze persoonlijke complimenten te aanvaarden.

Ik heb de eer uw aandacht te vestigen op het arrest van het Kuala Lumpur Oorlogstribunaal van 22 november 2011, waarvan een gewaarmerkt afschrift in bijlage.[4]

Het Tribunaal oordeelde unaniem dat de heer George W. Bush is schuldig aan het plegen van een misdrijf tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wij verzoeken dat uw regering Dhr Bush onmiddellijk zou arresteren en vervolgen voor deze zware misdaden tegen het internationaal recht en de nationale wetgeving van elke staat ter wereld, met inbegrip van uw eigen land. Onder de beginselen van het internationaal recht en internationale regels vormt dit arrest een prima facie bewijs van de schuld van Bush dat het inleiden van een binnenlandse strafzaak tegen hem door uw regering rechtvaardigt.

We kijken uit om van u te horen welk gevolg U aan dit verzoek wil geven.

Gelieve, Excellentie, te aanvaarden, de verzekering van onze bijzondere hoogachting.

Handtekening

Tun Dr Mahathir Mohamad
Voorzitter
Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War.

Het is de eerste keer dat een voormalig staatshoofd een officiële brief stuurt aan de presidenten van landen, waar de oorlogsmisdadiger George W. Bush voet zet, met een verzoek om hem te arresteren. Dit is zonder twijfel een nieuwigheid en een moedig initiatief van Tun Mahathir, geheel in overeenstemming met de aanbevelingen van het arrest van het Kuala Lumpur Oorlogstribunaal.

Meer politieke persoonlijkheden zouden de moed moeten hebben om Dr. Mahathir’s voorbeeld te volgen. Oorlogsmisdaden mogen niet ongestraft blijven. Bezoeken van Bush & Blair moeten worden geprotesteerd, naar welk land ze ook gaan. Oorlogsmisdadigers mogen niet het gevoel van straffeloosheid hebben. Bovendien hebben veel landen het recht en de plicht oorlogsmisdadigers te arresteren en te vervolgen volgens de wet van de “Universal jurisdiction”.

Op 01 december drong Amnesty International er bij de regeringen van Ethiopië, Tanzania en Zambia op aan om de voormalige Amerikaanse president George W. Bush te arresteren voor misdaden tegen het internationaal recht, waaronder marteling, toen hij deze landen bezocht. (Amnesty International heeft eerder hetzelfde verzoek aan Zwitserland en Canada gericht tijdens een bezoek van Bush aan die landen.)

Zeke Johnson schrijft op de website van Amnesty International:[5] 

Geen enkele persoon kan zich boven de wet stellen. De voormalige president Bush moet op hetzelfde niveau behandeld worden als ieder ander persoon die beschuldigd worden van soortgelijke misdrijven, uit welk land hij ook komt. “You do the crime, you do the time”.

Het doel van de reis van Bush is het verhogen van het bewustzijn over gezondheid in Afrika, maar Amnesty International verklaart:[6]

“Het kan niet dat iemand, die zijn akkoord heeft verleend van water-boarding, een bekende vorm van foltering, vrij kan reizen zonder geconfronteerd te worden met de gevolgen van zijn daden en boven de wet kan staan.”

“Als de Amerikaanse regering voormalig president Bush niet wil vervolgen en arresteren voor marteling –  President Obama heeft immers gezegd dat hij niet achteruit wil kijken maar vooruit – waarom zou een ander land dan zijn nek uitsteken? Nu, er zijn precedenten voor een dergelijke aanhouding (lees: Chileense generaal Augusto Pinochet), en het is dus aan gewone mensen zoals wij om die eis te formuleren”.

Op 20 oktober verscheen Bush samen met voormalig president Bill Clinton in Canada voor de Surrey regionale economische top. Amnesty International, het Canadese Centrum voor Internationale Justitie, het Centrum voor Constitutionele Rechten, Human Rights Watch en Lawyers Against the War deden toen een oproep aan de Canadese autoriteiten om Bush aan te houden en te vervolgen voor het toelaten van marteling door Amerikaanse troepen.[7]

De inspanningen van het Wereld Tribunaal over Irak, Internationale rechtsgeleerden, vredesbewegingen wereldwijd en de Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War beginnen vruchten af te werpen.

De boodschap van de Perdana Global Peace Organisation en de Maleisische Foundation to Criminalise War is heel eenvoudig, maar zeer duidelijk:

HET KUALA LUMPUR INITIATIEF VOOR HET CRIMINALISEREN VAN OORLOG

VERENIGD
in de overtuiging dat vrede de essentiële voorwaarde is voor het overleven en het welzijn van het menselijke ras,

VASTBESLOTEN
om vrede te bevorderen en de volgende generaties van de gesel van de oorlog te redden,

VERONTWAARDIGD
over het feit dat landen hun toevlucht nemen tot oorlog om geschillen tussen naties te beslechten,

VERBOLGEN
over het feit dat militaristen zich voorbereiden op meer oorlogen,

OVERTUIGD
dat het gebruik van gewapend geweld de onveiligheid voor iedereen vergroot, en

BEANGSTIGD
dat het bezit van kernwapens en het dreigende gevaar van een nucleaire oorlog zal leiden tot de vernietiging van het leven op aarde.

Om vrede te bereiken, verklaren wij dat:

Oorlogen in toenemende mate onschuldige mensen doden en daarom weerzinwekkend en misdadig zijn. Moorden in tijden van oorlog zijn even crimineel als moorden in de samenleving in tijden van vrede.

Aangezien moorden in vredestijd zijn onderworpen aan de nationale criminele wetgeving, moeten moorden in tijden oorlog eveneens onderworpen worden aan de internationale wet van misdrijven. Dit moet zo, ongeacht of deze moorden in oorlog zijn toegelaten door een nationale wetgeving.

Alle commerciële, financiële, industriële en wetenschappelijke activiteiten die hulp en medeplichtigheid aan oorlog bieden moeten worden gecriminaliseerd.

Alle nationale leiders die een agressieoorlog starten moeten worden onderworpen aan de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof.

Alle landen moeten de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties aanvaarden en methoden instellen om internationale geschillen langs vreedzame weg op te lossen en af te zien van oorlog.

Gewapend geweld mag niet gebruikt worden behalve wanneer er toestemming is middels een resolutie aangenomen door een twee derde meerderheid van alle leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Alle wetgevers en alle leden van de regering moeten hun geloof bevestigen in vrede en beloven om te streven naar vrede. (…)[8]

Volgens die principes zouden bv. onze minister van oorlog De Crem en alle parlementsleden van de Belgische regering schuldig zijn aan de oorlogsmisdaden begaan door de NATO in Libië en ook Afghanistan omdat zij daar de toelating voor hebben gegeven.

Zambia heeft de oproep van Amnesty International voor de arrestatie van de voormalige president George W. Bush op beschuldiging van marteling weggewuifd.

“Op welke basis wil Amnesty International dat we president Bush arresteren?” zei minister van Buitenlandse Zaken Chishimba Kambwili. Hij zei verder dat Zambia dit verzoek enkel in overweging zou genomen hebben als het afkomstig was van het Internationaal Strafhof (ICC) handelend op verzoek van internationale instellingen zoals de Verenigde Naties.[9]

Dit antwoord is totaal irrelevant. Het ICC heeft bewezen een instrument te zijn van de imperiale en oorlogszuchtige landen. Hier is het bevooroordeeld en betekenisloos antwoord van speciale aanklager van het ICC Moreno Ocampo op 9 februari 2006:

“Het Bureau van de Speciale Aanklager heeft meer dan 240 communicaties ontvangen over de situatie in Irak. (…) Uit de beschikbare informatie waarover wij beschikken kunnen we niet besluiten dat coalitietroepen ” de intentie hadden om, geheel of gedeeltelijk, een nationale, etnische, raciale of religieuze groep te vernietigen als zodanig “, zoals vereist in de definitie van genocide (artikel 6). De informatie waarover wij beschikken bevat geen redelijke aanwijzingen van de vereiste elementen voor een misdaad tegen de menselijkheid, dat wil zeggen een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking. (…) De beschikbare informatie gaf geen indicatie dat er opzettelijke aanvallen geweest zijn op de burgerbevolking. (…) Na analyse van alle beschikbare informatie werd geconcludeerd dat er wel een redelijke basis is om te geloven dat er misdrijven zijn gepleegd die onder de bevoegdheid van het Hof vallen, namelijk opzettelijke moord en onmenselijke behandeling. (…) De beschikbare informatie op dit moment ondersteunt een redelijke basis voor naar schatting 4 tot 12 slachtoffers van opzettelijke moorden en een beperkt aantal slachtoffers van onmenselijke behandeling, in totaal minder dan 20 personen. Zelfs wanneer er een redelijke basis is om te geloven dat er een misdrijf is gepleegd, is dit niet voldoende voor de opening van een onderzoek door het Internationaal Strafhof.” [10]

Dit cynische antwoord werd geschreven na de vernietiging van Fallujah, na honderdduizenden Irakese burgerslachtoffers en na de totale vernietiging van de Iraakse staat.

In het licht van de onwil van het ICC om oorlogsmisdadigers Bush & Blair te vervolgen, heeft elk land in de wereld de plicht om hen te vervolgen.

“Het ICC is opgericht om oorlogsmisdadigers te straffen die niet werden vervolgd door hun eigen land. Tot nu toe is het ICC er alleen in geslaagd om Afrikanen te vervolgen. De huidige zaken gepresenteerd voor onderzoek hebben betrekking op de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Soedan, Kenia, Centraal-Afrikaanse Republiek, Ivoorkust en Libië. In het verleden werden een paar Serviërs als schaamlapje voor het tribunaal gegooid, maar voor de rest is het al Afrika dat de klok staat bij het ICC “, schrijft Margaret Kimberley.[11] 

De aanbevelingen van het Oorlogstribunaal in Kuala Lumpur zijn erg duidelijk:

AANBEVELINGEN

Ten eerste moet de Commissie zich beroepen op de Neurenberg wet om Bush, Blair en hun medeplichtigen aan te klagen voor misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid op grond van deel VI van het Handvest van het Neurenberg Tribunaal.

Ten tweede moet de Commissie een klacht indienen wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid bij het Internationaal Strafhof (ICC).

(…)

Ten vierde moeten de bevindingen van dit Tribunaal worden meegedeeld aan alle landen die zijn toegetreden tot het Statuut van Rome en dus universele jurisdictie bezitten.

De inspanningen om deze oorlogsmisdadigers te vervolgen nemen duidelijk toe. Maar er moet meer worden gedaan.

Wereldwijd moeten de gemeenschappelijke slogan zijn: “Oorlog is een misdaad. Oorlogsmisdadigers horen achter de tralies. Kijk uit, Bush & Blair, dit is slechts het begin. Je zal nooit veilig zijn waar je je ook bevindt “

Dirk Adriaensens, lid van het BRussells Tribunal Executive Committee.
Internationale waarnemer bij de Kuala Lumpur Oorlogstribunaal 19-21 november 2011.

[1] http://www.brussellstribunal.org/pdf/LetterZambia.pdf

2 http://www.brussellstribunal.org/pdf/LetterTanzania.pdf

3 http://www.brussellstribunal.org/pdf/LetterEthiopia.pdf

4 http://www.brussellstribunal.org/pdf/Extempore_Judgment_KL_War_Crimes_Tribunal.pdf

5 http://blog.amnestyusa.org/waronterror/ethiopia-tanzania-zambia-arrest-former-president-bush-for-torture/

6 http://www.amnestyusa.org/news/press-releases/amnesty-international-urges-ethiopia-tanzania-zambia-to-bring-george-w-bush-to-justice  

7 http://www.straight.com/article-491846/vancouver/amnesty-international-kick-george-w-bush-protest-occupy-vancouver  

8 http://www.perdana4peace.org/?page_id=9  

9 http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hBueYvwzbF5bKDTJSz8-LoCnWUBw?docId=c490032b8c964d589cd50913b9073db9   

10 http://www.iccnow.org/documents/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006.pdf?PHPSESSID=fef512b2e4c1d042f9b8665f151e0f07

11 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27991

take down
the paywall
steun ons nu!