Bron: INEOS WILL FALL
Opinie -

Aan alle geaccrediteerde milieu-instanties, adviescommissies en de Vlaamse overheid: Stop Ineos Project One!

We wonnen met glans de eerste veldslag, maar de strijd is nog niet voorbij. Dankzij stevig burgerprotest en gerechtelijke procedures zijn we er in geslaagd om de eerste vergunningsaanvraag van INEOS voor ontbossing en voorbereidende werken op de Project One-site definitief te blokkeren. In januari 2021 schrapte INEOS zelf de PDH-unit, waardoor enkel nog plannen voor een nieuwe ethaankraker op tafel liggen: INEOS 'Project One' is dus herleid tot 'Project 0,5'.

maandag 23 augustus 2021 14:55
Spread the love

 

We stellen u de gewijzigde plannen van INEOS in de Antwerpse haven voor, en aangezien INEOS door de rechter verplicht werd een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen, lanceren wij ook deze nieuwe petitie met aangepaste bezwaren. We nodigen u uit om (andermaal) deze petitie te tekenen en neen te zeggen tegen INEOS ‘Project One’. Ontdek hieronder waarom.

De verwoestende effecten van Project One op de leefomgeving en gezondheid van burgers in Vlaanderen en overal ter wereld blijven nog steeds even hoog. De nieuwe ethaankraker zal nog steeds zorgen voor invoer van meer fossiel schaliegas, tonnen extra CO2, en een sterke stijging van de – nog schadelijkere – globale methaanuitstoot.

Bovendien komt er, naast extra vervuiling door emissies en lozingen van andere toxische en schadelijke stoffen, ook een toename van de stikstofproblematiek en de wereldwijde plasticvervuiling. INEOS verzuimt die rampzalige milieu- en gezondheidseffecten en extra uitstoot veroorzaakt door ‘fracking’ naar schaliegas te verrekenen. Het maakt in de milieueffectenrapportering over de nieuwe kraker onrealistische prognoses over technologieën en processen voor potentiële CO2-reductie (koolstofafvang en -opslag of ‘CCS’, waterstofproductie). INEOS minimaliseert zo in belangrijke mate de globale impact van Project One op het milieu en het klimaat. Wat meer is: door de huidige ontwikkeling van meer duurzame processen voor ethyleenproductie zal de fossiele ethaankraker van INEOS al vlug voorbijgestreefd zijn.

Wat vragen wij?

Wij vragen nadrukkelijk aan alle beslissingsinstanties om zich, in dit geval specifiek voor INEOS Project One, maar in de toekomst voor alle dossiers, te baseren op correcte informatie bij de evaluatie van projecten. We vragen om elke vergunningsaanvraag te weigeren voor investeringen (i) op basis van schaliegas of andere fossiele grondstoffen, waarvan de productie de grootste bedreiging is voor onze planeet en al haar bewoners (dé kernboodschap van het nieuwe, zeer alarmerende rapport van het VN-klimaatpanel IPCC), (ii) die verantwoordelijk zijn voor de exponentiële groei van plasticproductie en vervuiling en (iii) die – op zich of cumulatief met andere projecten – een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid, habitats en biodiversiteit.

Wij verwachten politieke wil om kordaat op te treden en zeker bij dit soort dossiers geen Vlaams belastinggeld te besteden voor fiscale gunsten en het verlenen van financiële steun en waarborgen. Politici en beleidsmakers dienen zich te onttrekken aan de invloedssfeer van lobbyisten en vervuilende multinationals zoals INEOS, die door het vooropstellen van eigen aandeelhoudersbelangen een nefaste en vertragende invloed hebben op de transitie naar een duurzaam Vlaams milieu- en klimaatbeleid.

Wij vragen de Vlaamse overheid ook om te investeren in flexibele, klimaatpositieve, circulaire projecten met korte ketens, die ook écht duurzame en kwaliteitsvolle jobs creëren. INEOS Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven of daarbuiten. Iedereen heeft recht op een veilig klimaat en een gezonde leefomgeving.

Waarom is het belangrijk?

– De milieu-, klimaat- en gezondheidsimpact van INEOS Project One moet samen met de effecten van o.a. Oosterweel, Extra Containercapaciteit Antwerpen en Leidingenstraat Antwerpen-Ruhr geëvalueerd worden. Ook de emissies en lozingen van andere vervuilende installaties en bedrijven in de haven en de drukke verkeersaders en andere schadelijke activiteiten in de omgeving van de site moeten mee in rekening worden gebracht.

– Er zou nog steeds 55ha bos gekapt worden op de site, waardoor waardevolle natuur verdwijnt en talrijke ecosystemen met beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten vernietigd worden.

– Ethyleen is de voornaamste bouwsteen voor quasi alle kunststoffen, waarvan 40% nog steeds gaat naar de productie van wegwerpplastics en verpakkingen. INEOS verzwijgt onder andere dat ook de meer duurzame eindproducten uit ethyleenderivaten (bvb. windmolenwieken) hun steentje bijdragen aan de wereldwijde plasticvervuiling. Ook deze worden gemaakt van of bevatten plastic ‘nurdles’, textielvezels of microplastics die in de natuur, oceanen en ook op de oevers van de Schelde terecht komen.

– De argumenten van INEOS over de nood aan meer ethyleenproductie staan lijnrecht tegenover doelstellingen van de EU en zelfs sectorfederatie PlasticsEurope om minder nieuw plastic te produceren en meer in te zetten op recycling of hergebruik van de reeds geproduceerde hoeveelheid plastic.

– De toekomstige structurele overcapaciteit van ethyleen, een strengere plastic- en klimaatwetgeving, hogere CO2-taksen en het aangepast gedrag van consumenten, zal leiden tot dalende rentabiliteit, faillissementen, jobverlies met als gevolg miljarden euro’s verspild aan nutteloze, gestrande investeringen.

– Ethaan, de grondstof voor de INEOS fabriek, is geen restproduct uit de winning van aardgas maar uit de ontginning van schaliegas met de zeer schadelijke ‘fracking’-techniek. Fracken naar schaliegas heeft desastreuze gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van mensen, fauna en flora.

– INEOS houdt geen rekening met CO2 door hoog energieverbruik en frequente methaanlekken bij fracking, het affakkelen van methaan aan de bron (dus extra CO2), uitstoot van “Dragon Ships” van INEOS voor transport vanuit de VS, en het affakkelen in de kraker in Antwerpen (bij opstart, onderhoud of voor de veiligheid bij incidenten). Deze elementen worden NIET verrekend in de emissiecijfers voor de Europese ETS-regeling, maar uiteraard dienen deze wel meegenomen te worden in de milieueffectenrapportering.

– Door de bouw van de volgens INEOS “meest groene” en “efficiëntere” kraker zullen andere installaties op korte termijn niet stoppen met produceren. Een extra productiefaciliteit betekent ook extra uitstoot!

– De waterstof die zal geproduceerd worden in Project One is niet “groen”: zij komt voort uit de verbranding van ethaan uit fossiel schaliegas. Momenteel is slechts 0,1% van de wereldwijde waterstofproductie echt groen. Zelfs indien “propere” wind-of zonne-energie gebruikt wordt voor het kraakproces, kan men de in Project One geproduceerde waterstof dus niet “koolstofarm” noemen. Bovendien moet de techniek en infrastructuur voor de opvang en opslag van CO2 (CCS) nog grotendeels ontwikkeld en uitgebouwd worden, en is er in België te weinig ruimte voor CO2-opslag. De installatie van Project One zal daarom bijna klaar zijn voor de sloop tegen wanneer deze technologieën tot substantiële CO2-reducties leiden.

– In de VS en Duitsland is men volop bezig met de ontwikkeling van volledig geëlektrificeerde krakers, enkel op basis van hernieuwbare energie. Technologieën op basis van nafta, ethaan of andere koolwaterstoffen in krakers zoals INEOS Project One zullen dus zeer snel verouderd zijn.

 

Op https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ ontdek je hoe je zelf een bezwaarschrift kan indienen. Daar vind je ook een meer uitgewerkte lijst van argumenten om te gebruiken in je bezwaarschrift. Maar ook via deze petitie geef je een duidelijk signaal dat je bezwaar aantekent tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van INEOS Project One.

Hoe het overhandigd gaat worden

Deze petitie zal via mail bezorgd worden aan de bevoegde instanties.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!