Open Brief aan Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Open Brief aan Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

dinsdag 21 maart 2017 16:04
Spread the love

Geachte heer staatssecretaris,

Herent voert al vele jaren een gastvrij beleid voor nieuwe inwoners. Daarbij gaat er speciale aandacht naar het onthaal en de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen. Als werkgroep vluchtelingen van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent zetten wij ons hier graag mee voor in. Daarom werken wij als vrijwilligersgroep actief samen met het Lokaal Opvanginitiatief van het Sociaal Huis.

Daarom riepen we ook op om de Verklaring van Langemark te ondertekenen, een oproep tot een humaner vluchtelingenbeleid in België en Europa en een pleidooi voor dialoog, ontmoeting en diversiteit (gelanceerd op 6/11/2016 op de Vredeswake van Langemark1). 25 Herentse organisaties en ruim 300 Herentenaars schaarden zich achter deze verklaring.

We richten ons nu met dit schrijven rechtstreeks tot u als Staatssecretaris, bevoegd voor asiel en migratie, om onze bekommernissen vanuit het plaatselijke werken aan een gastvrije samenleving over te maken.

Wij stellen vast dat u een daadkrachtig beleid voert. Wij appreciëren dat u binnen de EU de lidstaten aanspoort om solidair de inspanningen te verdelen.

Daarnaast krijgen we echter meer en meer de indruk dat u het asielbeleid steeds restrictiever opvat en u de polarisatie niet schuwt.

Wij willen in het bijzonder uw aandacht vragen 1° voor een grotere gastvrijheid, 2° voor respect voor de wettelijkheid en voor transparantie van het beleid en 3° voor maatschappelijke beeldvorming over en empathie voor mensen op de vlucht. Wij spreken u daarop aan als democraat, vader en pedagoog.

1. Ons land en Europa pakken regelmatig uit met respect voor Westerse humane waarden als democratie en mensenrechten. België en andere Europese landen zullen maar echt respect voor humane waarden tonen als zij in de feiten bijdragen aan een solidaire en democratische samenleving. België is in staat tot eerlijkere en ambitieuzere inspanningen en tot grotere gastvrijheid voor mensen op de vlucht en in nood. Behoort deze waarde ook niet tot het erfgoed en identiteit van de Vlaamse democraten?

Ook wij vinden als betrokken burgers dat de wortels van oorlog, armoede, onrecht en discriminatie aangepakt moeten worden in de landen zelf. Maar dat vereist coherentere ontwikkelingssamenwerking en vredesdiplomatie, en gaat zeker niet samen met vermindering van de financiële middelen ervoor. Smokkelroutes en mensenhandel tegengaan met in hoofdzaak militaire bescherming van grenzen, biedt geen echte oplossing. Een geloofwaardig en legaal toegangs- en asielbeleid voor mensen die bescherming nodig hebben, een duidelijk en ruimer beleid rond humanitaire visa, meer legale toegangskanalen voor arbeidsmigratie zijn voor ons noodzakelijke prioriteiten in het beleid van Europa en van ons land.

2. Wij ondervinden dat ook professionelen, maatschappelijk werkers, advocaten en administratieve krachten soms niet meer weten welke beleidsregel nog geldig is en welke alweer gewijzigd werd.

Als plaatselijke vrijwilligers is het voor ons zeer moeilijk om het beleid van ons land en van de EU te volgen. Er is een duidelijk tekort aan transparantie. Gebrek aan openheid en informatie ondervinden wij ook in concrete dossiers, wanneer wij bijvoorbeeld gezinnen willen ondersteunen om zich te herenigen. Het is voor de betrokkenen een martelgang vol angst, verdriet en onzekerheid. Wij hopen dat u als vader met empathie het persoonlijke leed blijft zien achter anonieme statistieken van instroom en uitstroom.

3. Als gewezen jeugdleider en als pedagoog weet u dat we angst voor het vreemde en gevoelens van onzekerheid kunnen helpen verwerken en kanaliseren naar openheid en solidariteit, in plaats van ze aan te wakkeren. U kunt het leren samenleven in respect met anderen uit verschillende culturen faciliteren en bemoedigen. U kunt meer waardering tonen voor personen, groepen en organisaties die zich inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen en die hen beschouwen als hun medeburgers. Criminaliteit en terrorisme moeten inderdaad bestreden worden, maar u kunt genuanceerder spreken over mensen op de vlucht.

Een gastvrije samenleving mogelijk maken, vergt ook meer investeringen in preventieve en vroege traumaverwerking, taalonderricht en inburgering, sociale huisvesting, en toeleiding naar tewerkstelling. Dat zijn niet uw bevoegdheden, maar als regeringslid kunt u daarbij een stimulerende rol spelen.

Met het federale beleid kunt u het plaatselijk werken aan een gastvrije samenleving ondersteunen, maar het ook moeizamer maken. Wij hopen dat u kiest voor de positieve ondersteuning, en dat u dat toont in beleid en taalgebruik.

Met vriendelijke groet,

namens de Werkgroep Vluchtelingen Herent van de GROSHerent

An Crivits, Leni Creuwels, Lut Deschamps, Margriet Van Gilse, Yvette Van Malleghem, Jan Engelen, Koen Neyens, Marcel De Prins, Tuur Van Empten, Walter Vandenbempt

1http://vredeswakeslangemark.be/verklaring-van-langemark/

take down
the paywall
steun ons nu!