Slachtoffers zijn niet geholpen door retoriek
Opinie - Guy Van Der Vurst

Slachtoffers zijn niet geholpen door retoriek

Naar aanleiding van de Europese dag van het slachtoffer op 22 februari wil het CAW haar werking rond slachtofferzorg in de kijker zetten. En tegelijk een paar kanttekeningen plaatsen bij de informatie die recent in de media verscheen over de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik.

dinsdag 23 februari 2016 11:08
Spread the love

Recente opinie’s in kranten en TV naar aanleiding van een geruchtmakende uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Gent, lieten uitschijnen dat gespecialiseerde hulp aan slachtoffers nog moet worden uitgevonden.

Het was alsof er tussen het centrum geestelijke gezondheidzorg van Ieper en de forensische unit in Antwerpen een hulpverleningswoestijn ligt. Deze zogezegde lacunes worden dan aangegrepen om de oprichting van expertisecentra voor seksueel misbruik te motiveren.

Diensten voor slachtofferhulp

Nochtans is het voorzien van dit soort gespecialiseerde hulp op zich ook niet zaligmakend: dergelijke hulp is immers niet snel inzetbaar, niet altijd (rechtstreeks) toegankelijk voor burgers, snel verzadigd en duur en resulteert het jammer genoeg vaak in een aanbod voor de happy few.

Het is dan ook spijtig dat de bestaande praktijk niet mee in beeld gebracht werd. Nochtans wordt er al op verschillende manieren en via verschillende kanalen professionele en kwaliteitsvolle hulp aangeboden: politie, justitie en de diensten voor slachtofferhulp (onderdeel van de Centra Algemeen Welzijnswerk) zetten hier al jaren op in.

De politie biedt in crisissituaties een menselijk gezicht, de slachtofferbejegenaars van de politie en de slechtnieuwsmelders vangen de eerste noden op en trachten mensen terug greep te geven op hun situatie, de diensten slachtofferonthaal van de justitiehuizen begeleiden mensen op het domein van de gerechtelijke afhandeling bij een misdrijf en de hulpverleners van de teams slachtofferhulp van de CAW’s steunen mensen in de verwerking van hun traumatische ervaringen.

Slachtoffers kunnen ook reeds enkele jaren met alle vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling op de 1712 hulplijn terecht. Voor alle duidelijkheid, ook slachtoffers van verkrachting worden vandaag door al deze diensten professioneel begeleid en effectief geholpen.

Versterken is beter dan negeren

Natuurlijk is alles voor verbetering en versterking vatbaar: door de rechten van de verdediging te waarborgen, voelt het slachtoffer zich vaak in de kou gezet. De positie van het slachtoffer kan hierin zeker nog versterkt worden.

Het eerste gezamenlijke doel van de diensten (politie, justitie en hulpverlening) is om aandacht te hebben voor het slachtoffer. De samenwerking tussen de spelers is dan ook heel bijzonder: het bestaat uit een reeks afspraken die ingepast moeten worden in een complex juridische en organisatorische context waarbij nog veel meer uitvoerders betrokken zijn (parket, rechtbank, onderzoeksrechters, …). De opvolging van al deze afspraken gebeurt geregeld, maar hierin bijsturen is niet evident en gaat traag.  

Het slachtoffer staat gedurende heel de gerechtelijke procedure aan de zijlijn die vaak en om vele redenen, traag verloopt. Deze lange duurtijd raakt het slachtoffer en bemoeilijkt de emotionele verwerking. De betrokken hulpverlening probeert hierin bij te staan, maar heeft in heel die gerechtelijke afhandeling weinig te bieden.

En ja, het hele aanbod kan een communicatiecampagne gebruiken. De CAW’s werken hier aan.

 Alle slachtoffers verdienen hulp

Slachtoffers van seksueel misbruik verdienen, net zoals alle slachtoffers, terecht gepaste hulp. Dit aanbod is reeds voorhanden. Slachtoffers van seksueel misbruik en verkrachting kunnen terecht in de hulpverlening, in de eerste plaats bij Slachtofferhulp van de CAW’s en worden daar op een kwalitatieve manier begeleid.

Experten, die ook vaak een eigen ‘agenda’ hebben, zouden dit moeten weten en dit ondersteunen, eerder dan het te negeren. Het slachtoffer, dat de kwetsbaarste schakel is in dit verhaal, heeft aan dit soort polemiek geen boodschap aan.

Guy Van Der Vurst is teambegeleider Slachtofferhulp, CAW Oost-Vlaanderen

take down
the paywall
steun ons nu!