Overstromingen Chennai
Interview -

Liggen China en India écht dwars op de klimaatonderhandelingen?

Hoe zit het eigenlijk met opkomende grootmachten als China en India? Meestal worden ze afgeschilderd als dwarsliggers. Welke ambities hebben ze en hoe zit het met hun recht op economische groei? En wat gebeurt er als die landen onze consumptiegewoontes overnemen?

maandag 7 december 2015 14:14
Spread the love

India en China hebben samen 2,7 miljard inwoners, bijna 37 procent van de wereldbevolking en beiden kennen een economische groei van meer dan 7 procent.

We interviewen Abishek Pratap (India) en Xu Chao (China), beiden actief bij Greenpeace. Ze evalueren de ambities van hun overheden en vertellen hoe de strijd in hun landen verloopt. Beide landen ervaren zelf ook de impact van klimaatverandering en luchtvervuiling.

Abhishek Pratap werkt voor Greenpeace International in India. Hij legt zich toe op de onderwerpen klimaat en energie.

Terwijl er onderhandeld wordt over een klimaatakkoord krijgt India te kampen met de ergste overstromingen ooit in Chennai.
Abishek: “Het is al de tweede keer deze maand dat Chennai onder water staat. Chennai is de vierde grootste stad in India. Het heeft er 72 uren non stop geregend. Het is de ergste regenval in honderd jaar. En dit is geen geïsoleerd geval. De provincie Assam heeft dit jaar ook te maken gehad met de ergste overstromingen ooit. Ook mijn provincie Bihar heeft in 2009 de ergste stortvloed meegemaakt sinds honderd jaar. Drie miljoen mensen werden getroffen. Terwijl er in andere provincies dan weer extreme droogtes zijn.“

“We zien de impact van klimaatverandering overal in India. De tijd van elkaar met de vinger te wijzen is voorbij. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen, ook India.”

Ambities van India 

“India wil haar CO2-uitstoot reduceren met 35 procent tegen 2030. Rekening houdende met de groei wil het land ook 2,5 miljard ton uitstoot opvangen door het aanleggen van bossen. Daarnaast streeft men naar 40 procent energie uit niet-fossiele bronnen. Dat betekent naast zonne- en windenergie, ook nucleaire energie en hydraulische energie.”

“India wil dat de ambities voor emissiereductie kunnen bijgesteld worden naargelang de capaciteiten van een land op het gebied van ontwikkeling. India wil dit fair share-principe in de kern van de klimaatconventie.”

“India wil ook dat de goedkope technologie als open source beschikbaar gemaakt wordt door de ontwikkelde landen zodat de arme landen sneller kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie.”

“En daarnaast wil men ook dat er dringend werk wordt gemaakt van het in Kopenhagen beloofde klimaatfonds van 100 miljard dollar per jaar voor de transitie van arme landen naar een groene economie.”

Clean coal en nucleaire energie

“De ambities van de Indiase regering zou ik eerder in een grijze zone plaatsen. Er zijn zeker goede intenties maar het kan veel beter: de inperking van de CO2-uitstoot (nu vastgelegd op 35 procent) kan veel hoger.”

“40 procent niet-fossiele brandstof is een positieve stap die voor een zekere transitie zal zorgen. Maar het is verwarrend dat er ook nucleaire energie en hydraulische energie bijhoort en “clean coal plants”, de zogenaamde propere koolcentrales.”

“Dat is een systeem waarbij de uitstoot van deze koolcentrales opgevangen en gefilterd wordt en de resten terug onder de grond gestopt worden. Dus komt die afval toch weer ergens terecht. Het Verenigd Koninkrijgk pusht India richting clean coal terwijl ze het zelf niet eens geimplementeerd hebben.”

 “Nucleaire energie is ook een nepoplossing. Er zijn veel risico’s aan verbonden, je moet nadien het kernafval ergens opbergen en dat is erg duur. Ook de grote watercentrales zijn geen oplossingen, die megadammen zijn een ramp voor het milieu.”

Mogen Indiërs citytrippen?

Een Belgische klimaatminister zei ooit dat we er niet zullen geraken als ook Chinezen en Indiers massaal beginnen vliegen.

Pratap: “Azië, Afrika en Latijns Amerika zijn aan het groeien en hun middenklasse neemt toe. Die willen zich ook een westerse lifestyle aanmeten. De vraag aan jullie minister is of de Europeanen zullen ophouden met vliegen? Het antwoord is neen. Dus kan je niet verwachten dat de middenklasse in opkomende landen dat wel zou doen. We moeten switchen naar een niet vervuilende levensstijl maar dat moet een wereldomvattende keuze zijn.”

Recht op ontwikkeling

“Niemand kan het recht op ontwikkeling weigeren aan ontwikkelingslanden. De rijke landen hebben heel veel CO2 uitgestoten tijdens hun ontwikkeling. En hebben nog altijd een groot aandeel in de uitstoot van CO2. Ze moeten een veel hogere ambitie hebben dan ze nu voorstellen en groeiruimte laten voor ontwikkelingslanden.” 

“Wat we nu zien is dat de rijke landen met de vinger wijzen naar de ontwikkelingslanden om sneller naar een transitie te gaan zonder enige ondersteuning qua geld of technologie. Het is alsof je aan de armen vraagt om hun eigen systeem te bouwen zonder enige bouwmateriaal.”
 

Xu Chao werkt voor Greenpeace International in Peking, opgericht begin 2000 en één van de grootse klimaatngo’s in China. Ook zij werkt voornamelijk rond energie en klimaatverandering.

Airpocalypse in China

De airpocalypse zoals de smog in China genoemd wordt bereikte afgelopen maand piekmomenten. Is het nog leefbaar?  
Xu Chao: “In Peking geldt vandaag voor het eerst smogcode rood. Greenpeace China dringt al sinds vorige week aan op die maatregel. Door scholen te sluiten, fabrieken op halve kracht te laten draaien en de helft van de auto’s te bannen hoopt de stad de gevolgen voor de 20 miljoen inwoners te beperken. Kolencentrales, industrie en auto’s zijn verantwoordelijk voor hallucinante fijnstof waarden die 12 keer de maximumdrempel van de WHO bedragen.”

“De oorzaak van deze vervuiling is de afhankelijkheid van China van fossiele brandstoffen als hoofdenergiebron voor de zware industrie zoals staal en cement. Dat zijn de grootste vervuilers.” 

“Greenpeace was de eerste die in 2007 de regering opriep om te stoppen met investeren in koolenergie. We willen dat China een switch maakt naar niet-fossiele brandstoffen. “

Klimaatverandering

“China ondervindt nu al een enorme impact van de klimaatverandering. Het is niet enkel door de uitstoot en luchtvervuiling maar China krijgt ook te maken met extreme weersomstandigheden. De helft van de Chinese bevolking werkt in de landbouw. Zij lijden enorm onder extreme droogtes. En aan de kust waar de meest bevolkte en meest ontwikkelde steden in China liggen, kampt men met een dreiging van verhoogd zeeniveau.“

“Op lange termijn voorzien we smeltende gletsjers op het Tibetaans plateau. Dat zal leiden tot overstromingen maar ook tot watertekort omdat het natuurlijke waterreservoir van de regio verdwijnt.“  

Taboe van emissiereductie

“Voor China is een emissiereductie lang taboe geweest. Men nam een defensieve houding aan tijdens de onderhandelingen met het argument “ontwikkeling”. Maar sinds dit jaar is China constructiever geworden. Het is de eerste keer dat ze echte emissiedoelstellingen voorstellen.”

“China heeft al voor het begin van de klimaatonderhandelingen een en ander besproken met de VS en met Frankijk tijdens staatsbezoeken. Onder andere dat ze 3 miljard dollar wil bijdragen om ontwikkelingslanden te helpen in hun aanpassing aan klimaatverandering en in hun transitie. Dit staat los van het klimaatfonds, een soort South-South steun.”

Klimaatambities China

“Tegen 2030 wil China een afname van Co2-uitstoot. Ze wil 20 procent energie uit niet-fossiele brandstoffen en extra bossen aanplanten voor de opslorping van CO2-uitstoot.”

“Greenpeace vindt dit een goed signaal maar de Chinese overheid moet beter kunnen. We willen dat ze haar doelstellingen opkrikt om die transitie naar hernieuwbare energie te kunnen versterken.”

Koning kool over hoogtepunt

“In de laatste twee jaar is de vraag naar koolenergie afgenomen met bijna drie procent. Dat was onvoorstelbaar enkele jaren geleden. Dit komt vooral door de groei in de dienstensector en een afname van de industrie. Er is ook een grotere vraag naar hernieuwbare energie zoals wind, zon en hydraulische energie.”

“Sinds 2014 kampen de grootste afnemers van koolenergie zoals de staalindustrie en de cementindustrie met een overcapaciteit. Veel onder hen zitten op de grens van het bankroet. Maar er worden nog steeds in sneltempo koolcentrales gebouwd. De meesten zijn ook niet volledig operationeel, of draaien minder uren en kampen met verliezen.”

“Ook de airpocalyps en het massale protest tegen koolenergie heeft de centrale overheid doen realiseren dat ze dringend maatregelen moet nemen.” 

Voortouw nemen in een win win situatie

“Veel ontwikkelingslanden zijn bezorgd om het financieel aspect. Krijgen ze steun om klimaatverandering te kunnen aanpakken en over te schakelen naar hernieuwbare energie? We geloven dat China kan pushen door constructieve voorstellen te doen en door druk uit te oefenen op de meer ontwikkelde landen.” 

“Deze onderhandelingen vereisen leiderschap en we hopen dat China die rol zal kunnen spelen. De tijd dringt, het wordt tijd dat men consensus zoekt en stopt met de zero-sum game, waarbij alleen maar met de vinger gewezen wordt.”

The common but differentiated responsibility

“”The common but differentiated responsibility” is het belangrijkste issue in de klimaatonderhandelingen. De oude definitie vertrok van een simple tegenstelling arm-rijk. Maar we moeten ambiteuzer zijn, zeker als het gaat om opkomende economieën. En prioriteit voor acties leggen bij landen met de grootste verantwoordelijkheid.”

“In de draft hebben ze nu bij “The common but differentiated responsibility” een zin toegevoegd, “In light of different countries circumstances”. Dit wil zeggen dat we gezamelijke principes hebben maar dat de verschillende landen ook een zekere autonomie hebben. Landen moeten zelf hun flexibiliteit tonen en eigen initiatief nemen.”

Recht op ontwikkeling maar weg van fossiele energie

“Heel veel landen hebben geen enkele historische verantwoordelijkheid. Ze hebben het recht om te ontwikkelen, maar de vraag is of die ontwikkeling op dezelfde manier moet gebeuren als de ontwikkelde landen deden, enkel met fossiele brandstoffen. Kan die ontwikkeling nu niet via hernieuwbare energie lopen, zeker nu die steeds goedkoper wordt? En kan dat internationaal ondersteund worden?”

“China heeft bijvoorbeeld heel veel windmolens die vaak niet draaien omdat er nog geen goede manier is om energie op te slaan en de netwerken de productie niet aankunnen.”

COP21 moet transitie boosten

“We zitten niet meer in Kopenhagen toen het akkoord een make or break werd. Parijs is voor ons een onderdeel van het transitie-proces.”

“Voor Greenpeace hoeft het geen perfect akkoord te zijn. We willen wel dat de COP21 een boost geeft voor die transitie naar hernieuwbare energie.

De vraag is hoe ver we willen gaan, welke wetenschap hebben we nodig? Hoeveel geld willen we op de tafel leggen om dat in arme landen mogelijk te maken? En met of zonder succesvol akkoord, de wereld is reeds aan het veranderen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!