Gelijkenissen tussen klimaatproblemen en maatschappelijke problemen

Gelijkenissen tussen klimaatproblemen en maatschappelijke problemen

donderdag 26 november 2015 13:27
Spread the love

We wisten al dat klimaatproblemen en sociale problemen in een causaal verband tot elkaar staan (elkaar veroorzaken).

Het valt echter op dat klimaatproblemen en sociale problemen ook grote gelijkenissen met elkaar vertonen (aan eenzelfde overkoepelend principe lijken te gehoorzamen).

A. Klimaat, exacte wetenschappen, ecologisme, fossiele brandstoffen en honger

Fossiele brandstoffen veroorzaken het broeikaseffect. Door het broeikaseffect stijgt niet alleen de gemiddelde temperatuur, maar neemt ook de kans op extreem koude en warme temperaturen toe.

Op een grafiek met horizontaal de temperatuur en verticaal de kans dat een bepaalde temperatuur voorkomt, verschuift de curve naar rechts (het wordt gemiddeld warmer) en vlakt de curve af (er komen meer extreem koude en extreem warme temperaturen voor).

Het gevolg van zowel een te grote opwarming als de totale verhoogde kans op extreem weer, is de implosie van het ecosysteem, met hongersnood als te verwachten gevolg. We moeten kiezen tussen broeikasgassen uitstoten en voedsel produceren.

B. Maatschappij, humane wetenschappen, socialisme, eigendomsrechten en oorlog

Eigendomsrechten vormen de motivatie voor deregulering van de economie, en door deregulering stijgt niet alleen de gemiddelde rijkdom, maar neemt ook de ongelijkheid (aandeel mensen dat extreem rijk of extreem arm is) toe.

Op een grafiek met horizontaal de rijkdom en verticaal het aantal mensen dat een bepaalde hoeveelheid rijkdom bezit, verschuift ook deze curve naar rechts (we worden gemiddeld rijker) en vlakt ook deze curve af (het aandeel extreem rijke en extreem arme mensen wordt groter). 

Het gevolg van zowel een te grote gemiddelde verrijking (en de daarmee samenhangende individualisering: mensen hebben elkaar niet meer nodig) als een grotere totale ongelijkheid (en de daarmee samenhangende onrechtvaardigheid), is de implosie van het sociale systeem, met oorlog als te verwachten gevolg. We moeten kiezen tussen eigendomsrechten en vrede.

C. Gelijkenissen

Het sociale systeem wordt op eenzelfde manier ontregeld door eigendomsrechten als het ecologische systeem wordt ontregeld door de verbranding van fossiele brandstoffen: privébezit is de motivatie voor deregulering van de economie, de verbranding van fossiele brandstoffen is de oorzaak van het broeikaseffect (deregulering van het klimaat), en door die deregulering van economie en klimaat worden waarden (respectievelijk temperatuur en rijkdom) gemiddeld te hoog en algemeen te extreem om menselijk leven mogelijk te maken.

take down
the paywall
steun ons nu!