Overzicht 1 jaar maatregelen Federale en Vlaamse regering: deel 1

Op 7 oktober is de regering Michel één jaar aan de macht. gestuurd vanuit Antwerpen nam deze regering een aantal maatregelen die, net zoals onder andere regeringen, gestoeld zijn op een herverdelingsmechanisme. Elk politiek beleid, van sociaal tot neoliberaal, is immers gestoeld op herverdeling. Het jammere is wel dat die herverdeling al jaren mank loopt.

dinsdag 29 september 2015 06:44
Spread the love

Gisteren schreef iemand op mijn facebookpagina dat de gedachte bij de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, stopt bij de middenklasse. Dit was zo onder vorige regeringen én dit is zo onder deze regering. Van een eerlijke herverdeling is geen spraken en van verandering is er op dat gebied dus absoluut geen sprake.

De enige verandering die wel op te merken valt, is dat in tegenstelling tot vorige regeringen, die middenklasse, alsook de onderkant van de maatschappij, veel harder worden geraakt deze keer. Ik hoef niet zoveel te doen om dat ook te bewijzen. Hieronder volgt een lijst van genomen maatregelen, en die lijst spreekt boekdelen.

FEDERALE REGERING

DEC 2014

opschorting indexering van de belastingaftrek voor vervangingsinkomens en van bepaalde belastinguitgaven, …

… maar wel indexering van de meeste accijnzen

JAN 2015

WERKLOOSHEID

 • afschaffing anciënniteitstoeslag voor (nieuwe) oudere werklozen
 • jacht op ouderen: invoering controles beschikbaarheid voor werklozen ouder dan 60 (aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar)
 • zware vermindering van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
 • beperking van de vrijstelling voor mantelzorgers
 • verlaagde berekening van de inkomensgarantieuitkering voor mensen die gedwongen deeltijdse contracten moeten aannemen (onvrijwillig deeltijdse werknemers)
 • verstrenging van de administratieve sancties

SWT

 • Duizenden mensen wordt het bestaande recht op brugpensioen afgenomen via strengere toegangsvoorwaarden
 • Er volgt ook een aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar, met andere woorden, men kan je terug aan het werk zetten eens je op brugpensioen bent

TIJDSKREDIET

 • afschaffing uitkering tijdskrediet zonder motief en geen gelijkstelling meer voor pensioen. Je wordt dus 2 keer getroffen door deze maatregel!
 • landingsbanen van 55 naar 60 jaar (behalve bij zware beroepen of onderneming in moeilijkheden of herstructurering). Iedereen langer laten werken, maar de maatregelen die dit mogelijk moeten maken worden geschrapt.

PENSIOENEN

 • afschaffing stimulans om langer te werken: pensioenbonus. Logisch gezien de opgelegde verplichting dat iedereen zal moeten werken tot zijn 65, 66 of 67 om recht te hebben op een volwaardig pensioen.

KOOPKRACHT

 • tot max. 15 euro per maand méér nettoloon maar uitsluitend voor wie werkt. Niet voor gepensioneerden die hun leven lang hebben gewerkt.

FEB2015 

INVOERING FLEXI-JOBS NAAR DUITS MODEL

 • Er werd op vraag van de werkgevers nog meer gelegenheidsarbeid, en nachtarbeid gecreëerd in de e-commerce, en dit opnieuw zonder de noodzakelijke sociale omkadering voor werknemers
 • Sociale afbraak loon –en arbeidsvoorwaarden op vraag van de werkgevers via het plan Horeca met de invoering van onder andere flexi-jobs, uitbreiden van het aantal overuren.
 • justitie: duurdere rol rechten, ook voor sociale zaken

APR2015              27/4/2015 – indexsprong voor alle lonen en alle sociale uitkeringen

JUL2015

 • nieuwe re-integratieprocedure voor zieke werknemers ten laatste twee maanden na aangifte van hun arbeidsongeschiktheid. Met andere woorden, wie twee maanden ziek thuis zit gaat men proberen verplichten om terug te gaan werken.
 • zware besparingen in de sociale zekerheidsinstellingen

PENSIOENEN

strengere toegangsvoorwaarden vervroegd pensioen:

 • minstens 63 jaar en loopbaan van 42 jaar (vanaf 2019)
 • optrekken wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar (in 2025) en tot 67 jaar (in 2030)
 • toegangsleeftijd overlevingspensioen gaat van 50 naar 55 jaar, vanaf 2025 tot 2030
 • zware besparingen in de ambtenarenpensioenen

FISCALITEIT

Onrechtvaardige en onevenwichtige taxshift: lasten voor de gezinnen (o.a. verhoging btw op elektriciteit), lusten voor grote bedrijven en grote vermogens (o.a. vermindering werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid zonder voorwaarden om jobs te behouden of te creëren, geen vermogenswinst belasting).

INDEXSPRONG

indexsprong wordt doorgevoerd voor alle werknemers en uitkeringsgerechtigden: meer dan 7 miljoen mensen verliezen blijvend koopkracht

SEP2015

geen recht meer op inschakelingsuitkeringen

 • voor jongeren die afstuderen na 24 jaar
 • voor jonge schoolverlaters vóór hun 21ste en zonder voldoende kwalificatie

BTW op energie terug verhoogd van 6% naar 21%

Het fiscaal voordeel voor werkgevers stijgt van 15,6 naar 22,4% en in een volcontinu systeem van 17,8 naar 25%

2017

reeds geweten: inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijdse werknemers wordt na 2 jaar gehalveerd

VLAAMSE REGERING

JAN 2015

 • hogere bijdrage zorgverzekering
 • doorrekening waterzuivering via factuur
 • doorrekening allerlei toeslagen (VREG, certificaten en REG ODV) via energiefactuur
 • eerste indexsprong voor de kinderbijslag
 • vermindering woonbonus + niet-indexering bestaande contracten
 • afschaffing belastingvermindering brand- en inbraakpreventie

FEB 2015

 • hogere tarieven De Lijn

MAA 2015

 • Geen opleidingscheques meer voor hooggeschoolden; enkel nog NA loopbaanbegeleiding (bemoeilijkt eventuele nodige herscholing in functie van vacatures)

MEI 2015

 • hogere tarieven voor kinderopvang voor nieuwe attesten
 • vanaf 1 januari 2016 voor iedereen minder kindkorting in de kinderopvang
 • beperking van het vervoersaanbod van De Lijn

SEP 2015

 • hoger inschrijvingsgeld hoger onderwijs
 • hoger inschrijvingsgeld volwassen –en deeltijds kunstonderwijs
 • hogere maximumfactuur in lager –en kleuteronderwijs
 • afschaffing gratis openbaar vervoer voor 65+

VANAF JAN 2016

 • afschaffing gratis kubieke meters water per gezinslid
 • afschaffing gratis kilowattuur per gezinslid
 • tweede indexsprong voor de kinderbijslag

take down
the paywall
steun ons nu!