Opinie -

‘Blinde besparingsdrift in zorgsector lijkt niet te stoppen’

Samen met de werkgevers en de organisaties van de gebruikers richtten de vakbonden een open brief aan de Vlaamse regering. "Als zorgaanbieders, werknemers, cliënten en patiënten vragen wij met aandrang dat er voor 2015 geen bijkomende besparingen worden doorgevoerd."

maandag 9 maart 2015 15:42
Spread the love

Brief aan de voltallige Vlaamse regering,

De ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn sinds de zesde
staatshervorming volledig Vlaamse bevoegdheid geworden. In de
beleidsnota lezen wij dat de regering de continuïteit van de
zorgverlening garandeert. Meer zelfs, de Vlaamse regering maakt zich
sterk dat er 2015 in zorg en welzijn wordt geïnvesteerd, met name 65
miljoen euro. In hetzelfde jaar 2015 wordt er in het beleidsdomein
Welzijn Volksgezondheid en Gezin ook voor maar liefst 247 miljoen euro
bespaard. Dat is een netto besparing van 182 miljoen euro.

De Vlaamse zorgsector (o.a. de residentiële ouderenzorg, de GGZ,
thuiszorgdiensten) trekt aan de alarmbel. Zorgaanbieders, werknemers,
cliënten en patiënten, protesteren tegen deze drastische besparingen in
de sector.

De besparing betreft 5 procent op de werkingskosten van de
voorzieningen. In concreto betekent dit voor de woonzorgcentra 1,5 miljoen
euro lineaire besparing op hun zorgforfaits en 2 miljoen euro voor de
thuiszorgdiensten.

Er werd geen index voorzien op de werkingsmiddelen. Nu de kans groot
is dat er geen indexering komt en een indexsprong dus niet zal
plaatsvinden, bespaart men dit bedrag extra op de werkingsmiddelen.

Daarnaast wordt er 0 euro voorzien voor infrastructuur, terwijl de
Vlaamse resolutie duidelijk engagementen verwoordt voor de dossiers met
een goedgekeurd zorgstrategisch plan en een in 2014 ingediend of
goedgekeurd technisch financieel plan.

Bovendien worden de woonzorgcentra geconfronteerd met een mogelijke
rem op de geplande uitbreidingen. Wegens tekort aan middelen zal de
Vlaamse overheid erkenningen kunnen uitstellen in de tijd. Na de
begrotingscontrole zal blijken of voorzieningen hun bouwplannen moeten
uitstellen.

Deze besparingen zijn voor de voorzieningen, het personeel en de gebruikers dramatisch:

  • meer doen met de/minder middelen: werkdruk neemt toe
  • dringende investeringen om de hulpverlening te verbeteren blijven uit
  • aanbod en kwaliteit komt in het gedrang: budgetten en activiteiten
    voor ontspanning worden afgebouwd. Er blijft onzekerheid over de
    animatiesubsidie
  • Cliënt- en patiëntbijdragen stijgen tot hoogten die amper nog kunnen ingelost worden.

Dit alles terwijl de nood aan zorg door de vergrijzing en de zorgverzwaring blijft stijgen.

De sector maakt zich ernstig zorgen over de komende
begrotingscontrole van de Vlaamse overheid. De blinde besparingsdrift
van de overheid lijkt niet te stoppen. Als zorgaanbieders, werknemers,
cliënten en patiënten vragen wij met aandrang dat er voor 2015 geen
bijkomende besparingen worden doorgevoerd. Meer zelfs, wij vragen aan de
Vlaamse regering om te investeren in de zorg en welzijn van
zorgbehoevenden en samen met de sector te gaan voor meer zorg en een
betere kwaliteit van leven voor een steeds meer vergrijzende en dus
zorgbehoevende samenleving.

Wij danken u voor de welwillendheid waarmee u deze vraag ter harte neemt bij de komende begrotingscontrole.

Met de meeste hoogachting,

Agnes Bode namens de Vereniging van de diensten voor gezinszorg
Rudy Coddens namens VVSG
Peter Degadt namens Zorgnet Vlaanderen
Frank Fouckaert namens Vlozo
Daniel Vandermeulen namens Ferubel
Jan-Piet Bauwens namens het ABVV Social profit
Olivier Remy, Jan Mortier en Bart Van Netelbosch namens ACV
Gert Van Hees namens ACLVB
Jul Geeroms & Mie Moerenhout namens de Vlaamse Ouderenraad
Johan Truyers namens OKRA-Zorgrecht
Ilse Weeghmans namens het Vlaams Patiëntenplatform

take down
the paywall
steun ons nu!