Foto: MediActivista

Leger inzetten bij dreigingsniveau 3 is gewoon onwettelijk

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) organiseert het ondergronds verzet tegen de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld. Dat is eigenaardig want hij had gewoon op de wet kunnen wijzen. Militairen inzetten bij terreurdreigingsniveau 3 is onwettelijk.

zondag 1 februari 2015 12:07
Spread the love

Via een uitgelekte mail raakte bekend dat het kabinet van
vicepremier Peeters de Antwerpse CD&V gevraagd had de
partijmilitanten op te roepen om op sociale media te protesteren
tegen de aanwezigheid van militairen in de Antwerpse straten.

Maar eigenlijk had Kris Peeters die omweg kunnen vermijden. Het
volstond om zijn regeringspartners te wijzen op de wet.

In het regeerakkoord van Michel I staat:

“Bij een verhoogd algemeen dreigingsniveau (vanaf niveau 3) kan
de regering na advies van de Nationale Veiligheidsraad en
desgevallend op vraag van een burgemeester de beslissing nemen om het
leger tijdelijk in te zetten om de politie- en veiligheidsdiensten
bij te staan voor bepaalde bewakingsopdrachten.”

Dat blijkt wishful thinking. Of
tenminste, als de
regering wil dat dat kan zal de wet moeten veranderd worden. Het zijn
erevrederechter Jan Nolf en advocaat Raf Jespers (bekend van het boek
Big Brother in Europa)
die dat aan het licht brachten.

De wet van 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst’
zegt daarover:

“In geval van ramp, onheil, schadegeval, oproer, kwaadwillige
samenscholingen of ernstige en nakende bedreigingen van de openbare
orde, en wanneer de middelen van de lokale politie onvoldoende zijn,
kan de burgemeester of de persoon die hem vervangt, met het oog op de
handhaving of het herstel van de openbare orde, de federale politie
vorderen. […] Wanneer de middelen van de politiediensten
onvoldoende zijn om de openbare orde te handhaven, kan de
burgemeester de krijgsmacht vorderen.”

De bedreigingen
van de openbare orde moeten dus ‘ernstig en nakend’ zijn.
Dreigingsniveau 3 wordt bereikt als “de dreiging tegen de
persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt
van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is”.

Het dreigingsniveau wordt opgetrokken naar 4 als “de dreiging
tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp
uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is”.

Alleen dat laatste lijkt overeen te komen met “ernstig en
nakend”. Het wordt helemaal duidelijk als we er de Franse teksten
bijnemen. Daar wordt voor “zeer nabij’ en “nakend” twee keer
het woord “imminente” gebruikt.

Het dreigingsniveau 4 is zeldzaam in ons land. Na de aanslag op
het joods museum werd 4 bereikt maar alleen rond plaatsen waar joden
samenkomen en, zo werd expliciet vermeld, niet voor alle joodse
doelwitten.

Niveau 4 haalden we ook in de eindejaarsperiode van 2007.
Het vuurwerk in Brussel werd toen afgelast. Maar de beslissing om het
niveau toen op te trekken is omstreden. De Comités P en I die de
politie en inlichtingendiensten controleren vonden achteraf dat het
nationaal terreurorgaan OCAD “zijn grootste troef, een degelijke
analyse van terreurdreiging
maken, niet heeft kunnen uitspelen”. Dat niveau 4
kwam er bovendien “bijna uitsluitend op basis van inlichtingen
die door de terrorismedienst van de federale politie en het federaal
parket werden verstrekt”.

Als CD&V niet wil dat er bij niveau 3 militairen paraderen tot aan
de Meir, volstaat het om de wet te behouden zoals die is. Het betekent ook dat Bart De Wever gewoon de wet naast zich neerlegde toen hij de militairen uit de kazernes haalde.

take down
the paywall
steun ons nu!