Proclamatie van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tot zone van vrede
Wereldpolitiek, topconferentie, CELAC, Cuba -

Proclamatie van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tot zone van vrede

zaterdag 1 februari 2014 17:26
Spread the love

Het orgineel werd ondetekend door staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac)

De staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) bijeen in Havana, Cuba op 28 en 29 januari, 2014 voor de tweede topconferentie, namens hun volkeren en onder trouwe interpretatie van hun hoop en aspiraties,

Wijzend op de inzet van de lidstaten op de doelstellingen en beginselen vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en het Internationaal Recht, en zich bewust van het feit dat de welvaart en stabiliteit in de regio bijdragen aan internationale vrede en veiligheid,

Indachtig het feit dat vrede een hoogste waarde is en een legitiem verlangen van alle volkeren en dat het behoud van de vrede een substantieel onderdeel is van de integratie van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en een beginsel en gemeenschappelijke waarde van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC),

Bevestigend dat integratie de visie consolideert  van een eerlijke internationale orde die gebaseerd is op het recht op vrede en een  cultuur van vrede, die het gebruik van geweld en van niet- legitieme verdedigingsmiddelen, zoals massavernietigingswapens en nucleaire wapens in het bijzonder uitsluit,

Met extra aandacht voor de relevantie van het Tlatelolco Verdrag op het verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ter oprichting van de eerste kernwapenvrije zone in een dichtbevolkt gebied, is dit een bijdrage aan de vrede en de regionale en internationale veiligheid,

Onder herhaling van de dringende noodzaak van algemene en volledige nucleaire ontwapening alsook de verbintenis met de Strategische Agenda van de Organisatie voor het Verbod van Kernwapens in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (OPANAL), zoals aangenomen door de 33 lidstaten van de Organisatie tijdens de Algemene Conferentie in Buenos Aires in augustus 2013.

Herinnerend aan de beginselen van vrede, democratie, ontwikkeling en vrijheid die ten grondslag liggen aan de acties van landen die lid zijn van SICA,

Onder verwijzing naar de beslissing van de UNASUR staatshoofden om Zuid-Amerika te consolideren als een zone van vrede en samenwerking,

Herinnerend aan de instelling, in 1986, van de Zone van Vrede en Samenwerking in het gebied van de Zuid-Atlantische Oceaan,

Tevens herinnerend aan onze toezegging, overeengekomen in de verklaring van de top van de Eenheid van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, op 23 februari 2010, om het implementeren van onze eigen mechanismen voor de vreedzame oplossing van conflicten te bevorderen,

Onze toezegging herhalend om Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te consolideren als een zone van vrede, waarin verschillen tussen naties vreedzaam beslecht worden door middel van dialoog en onderhandelingen of met andere middelen, volledig in overeenstemming met het internationaal recht,

Cognizant ook van de catastrofale, wereldwijde en langdurige humanitaire gevolgen van het gebruik van kernwapens en andere massavernietigingswapens, en van de voortdurende discussies over dit onderwerp, verklaren:

1 . Latijns-Amerika en het Caribisch gebied tot een zone van vrede , gebaseerd op respect voor de beginselen en regels van het internationaal recht, met inbegrip van de internationale instrumenten waarbij de lidstaten partij zijn, met de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties;

2 . Onze vaste toezegging om geschillen met vreedzame middelen op te lossen met het doel het voorgoed ontwortelen van de dreigingen met of het gebruik van geweld in onze regio;

3 . De toezegging van de staten van de regio van hun strikte verplichting niet in te grijpen, direct of indirect, in de binnenlandse aangelegenheden van een andere Staat en de beginselen van de nationale soevereiniteit, gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren;

4 . De toezegging van de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om de samenwerking en vriendschappelijke betrekkingen te bevorderen, onderling en met andere naties ongeacht de verschillen in hun politieke, economische en sociale systemen of ontwikkeling niveaus; verdraagzaamheid te betrachten en samen te leven in vrede met elkaar als goede buren;

5 . De toezegging van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen tot het volledig eerbiedigen voor het onvervreemdbare recht van elke staat om zijn politiek, economisch, sociaal en cultureel systeem te kiezen, als essentiële voorwaarden om het vreedzaam samenleven van volkeren te waarborgen;

6 . De promotie in de regio van een cultuur van vrede onder meer gebaseerd op de beginselen van de Verklaring van de Verenigde Naties inzake een Cultuur van Vrede;

7 . De toezegging van de staten in de regio om zich  laten leiden door deze verklaring in hun International gedrag;

8 . De toezegging van de staten van de regio tot het blijven bevorderen van nucleaire ontwapening als een prioritaire doelstelling en bij te dragen aan de algemene en volledige ontwapening, ter bevordering van het versterken van vertrouwen tussen de naties;

We dringen er bij alle lidstaten van de internationale gemeenschap op aan om deze verklaring in hun betrekkingen met CELAC lidstaten volledig te eerbiedigen.

In getuigenis van ondergetekende is deze proclamatie ondertekend in Havana, op de 29e dag van de maand januari van 2014, in een exemplaar geschreven in de Spaanse, Engels, Franse en Portugese talen.

Bronnen: CELAC, Pressenza, Gone Native Translations, foto PresidenciaTelam CELAC

take down
the paywall
steun ons nu!