Foto: Rabin Gangadin
Opinie, Nieuws, Nederlandse Antillen - Rabin Gangadin

Antillianen zijn bezig te verworden tot allochtonen in eigen land

Sinds de Antillen door Nederland is geconverteerd tot een bijzonder districtsdeel is er een exodus van Nederlanders naar de eilanden ontstaan. De Nederlandse rechtsregels hebben reeds in dit stadium gezorgd voor onevenwichtigheid in de inkomenssfeer en koopkracht en tot polarisatie in de sociale structuur.

zondag 8 december 2013 22:20
Spread the love

Antillianen weten vanuit hun wieg al hoe het is samen en gezellig met elkaar te leven. Nederlanders weten vaak niet eens dat bijvoorbeeld hun eigen overleden buurman jaren in zijn eigen huis ligt te rotten. Bij pogingen sommige gebiedsdelen in Nederland samen te voegen ontstond er een hevige opstand onder de lokale bevolkingsgroepen. Men vreesde voor identiteitsverlies. Denkt men ook zo over de Antillanen?

Nederlandse politici die voor hun electoraatgewin steeds het integratiedebat in hun fragiele politieke programma’s opnemen om er vervolgens geheel smakeloos en toonloos over te kunnen redekavelen, kunnen beter een kijkje nemen op de Antillen. Blijkens recente krantenberichten en televisiedocumentaires zouden Hollanders op de Antillen “in een bubbel leven”, niet integreren, geen Papiamento spreken en voornamelijk feesten waarbij ze bierzuipend en onverstaanbaar balkend “Ola Ola” scanderen. Ze integreren niet” en “ze kleden zich bloot, feesten alleen maar en gedragen zich asociaal door hun overtollige en nadrukkelijke aanwezigheid etc.” is het oordeel van de autochtone/ inheemse bevolking die naar verwachting binnen al te korte tijd tot allochtonen in eigen land zullen verworden.

Doordat de Nederlandse overheid zich hier terdege van bewust is en een sociale spanning op termijn vreest is men voortvarend bezig luxe gevangenissen op de Antillen neer te zetten en zoveel als mogelijk Nederlandse justitiabelen er te installeren hoewel die reeds in eigen land het niet zo nauw nemen met de ethiek om maar niet te spreken over hun dubieuze deskundigheid over welke laatste rechtspsycholoog Prof. Dr. P. Van Koppen zich publiekelijk meer dan eens smalend en honend heeft uitgelaten. Ter illustratie: lees het essay Dubieuze Zaken waarvan hij medeauteur is. Nederlandse opiniebladen maakten in 2003 er zelf gewag van dat rechters allochtonen te gauw vrijheidsstraffen opleggen. Worden de gevangenissen op de Antillen ook om die reden gerealiseerd? De indruk dat Nederlanders graag in hun veiligheid willen investeren behoeft bij deze geen nadere toelichting. Het gaat bij hen niet alleen om de fysieke veiligheid maar ook om de geestelijke variant ervan. Ook hier hebben de Nederlanders iets op gevonden door de pers en media op de Antillen onder hun curatele te krijgen opdat er over hen geen “lelijke/confronterende “ dingen geschreven kunnen worden en/of op de beeldbuis gebracht kunnen worden. Deze laatste staat dan diametraal op de pretentie die Nederlanders doorgaans hebben inzake hun fel begeerde vrijheid van meningsuiting.

Een vraag die blijft hangen is of de rechtmatige onderhandelaars vanuit de eilanden ermee hadden ingestemd dat hun eigen volkeren door de golf van Nederlanders mochten worden weggedrukt en dat zij daarbij ook nog Nederlandse regels en gewoontes zouden krijgen opgelegd waar zij zelf nooit om hadden gevraagd? Om welke regels en gewoontes gaat het? Het begrip concurrentievervalsing vindt op de eilanden allereerst haar ultieme toepassing .Terwijl de eilandbewoners op zich na moeizaam sparen en met een kleine lening een eettentje/toko kunnen realiseren betreden Nederlandse MKBérs stormenderhand de eilanden, zetten enorme panden neer die in schril contrast afsteken tegen de kleine huisjes van de eilandbewoners. Het ministerie van economisch zaken verstrekt al sinds mensenheugenis subsidie aan Nederlandse bedrijven die zich op de Antillen willen vestigen. De katholieke universiteit te Tilburg had hier al eerder gewag van gemaakt in een studie, getiteld: “de Nederlandse Antillen en haar satellietfunctie “. Recente studies hebben uitgewezen dat uitzendbureaus’ in Nederland openlijk discrimineren. Is het een terechte vrees dat dezelfde uitzendbureaus’ personeel voor de Antillen zullen werven onder autochtonen? Nederlandse scholen op de eilanden werven al jaren doelbewust leerkrachten van Hollandse origine, ook al zijn het pupillen van Antilliaanse afkomst.

Resumerend kan er worden gesteld dat er sprake is van een brutale en heldhaftige vorm van culturele en economische invasie waarmee de inheemse bevolking compleet wordt overvallen. Kennelijk huldigen Nederlanders een heel ander soort begrip van gemeenschapszin dan Antillianen en ongetwijfeld ook andere volkeren. Voor de Nederlander is het betalen van belastingen een legitimatie om overal breed te mogen neerstrijken. Voor Antillianen is het keuvelen in zwoele avonden, het houden van dansavonden in diverse Latino-stijlen een groots vermaak in tegenstelling tot Nederlanders die de Calvinistische stilte juist nodig hebben om de boekhouding en administratie op orde te brengen. De eerste zal de tweede saai en stijf vinden terwijl de tweede van de eerste denkt dat die op die manier nooit vooruit zal komen. Wie bepaalt wat echt belangrijk is voor een sociaal leven?

Drs. Ir. Ph.D. Rabin Gangadin is criticaster, dichter, schrijver, essayist, literaire criticus en columnist. Hij deed ooit een onderzoek naar de positie van Surinaamse gastarbeiders in de olieraffinaderij in de periode 1920-1960. 

take down
the paywall
steun ons nu!