PVDA-militanten voor het Antwerpse justitiepaleis waar ze samen met Rood! vreedzaam aanwezig waren tijdens het kort geding omtrent het niet plaatsen van verkiezingsborden voor 14 oktober. PVDA-ijsttrekker voor de gemeenteraad Peter Mertens kreeg er een politieke GAS-boete wegens het 'niet aanvragen' van een manifestatie...' (Foto Raymond Clement)
Opinie, Nieuws, Politiek, Lokaal, Antwerpen, Peter Mertens, PVDA+, Rood!, Raad van State, Verbod verkiezingsborden -

Antwerpen – Raad van State verbreekt weigering verkiezingsborden

De Antwerpse gemeenteraad besloot bij meerderheid dat de stad voor 14 oktober geen verkiezingsborden zou plaatsen op het openbaar domein. Dit is een antidemocratische ingreep die in de lijn ligt van het steeds autoritairder en op willekeur gesteund beleid, onder burgemeester P. Janssens. Het alibi was 'dat Antwerpen een nette stad moet blijven en niemand zwerfvuil wil van loskomende affiches’. De Raad van State ziet dat anders.

dinsdag 4 september 2012 13:51
Spread the love

Links monddood maken

De werkelijkheid luidt dat Janssens en het stadsbestuur machtsmisbruik plegen. Het politiek debat dat links met haar beperkte financiële middelen wil voeren, wordt aldus herleid tot ‘zwerfvuil’.

Het is duidelijk dat vooral de kleinere partijen PVDA en Rood!, links van de ‘stadspartijvan de burgemeester (SP.A + CD&V) en Groen, het doelwit zijn. Zoals met politieke GAS-boetes en repressie het vrije spreken, de vrije meningsuiting op het openbaar domein verhinderd wordt, zo wordt getracht de linkse oppositie onzichtbaar, monddood te maken.

De gekende aanplakborden ontstonden nu net in een periode toen wildplakken en het kalken van slogans het openbaar domein inderdaad vervuilden. Deze borden maakten het voor alle partijen mogelijk om zichzelf en hun programma kenbaar te maken en maakten een einde aan de chaos van rondzwervende plakploegen die mekaar te lijf gingen om het beste plekje. Opnieuw organiseert het stadsbestuur de onveiligheid.

GAS-boete wegens vreedzaam protest

De PVDA en Rood! gingen in het verzet. Ze spanden een kortgeding aan waarvan de uitspraak uitgesteld werd tot 14 september. Dan pas zou de rechter, beweert hij, kunnen oordelen of er op die datum, de volgens de politie-codex verplichte borden, de borden konden staan. De eisers zouden hun kortgeding ‘te vroeg’ aangespannen hebben.

De rechtbank is hier niet onpartijdig vermits er tal van verklaringen en besluiten vanwege de stad bestaan die aantonen dat men niet van plan was aan het reglement van de politie-codex te voldoen. (‘Verbod aanplakborden in strijd met politie-codex‘) (1)

Voordat dit kortgeding plaats had, wees de Antwerpse gouverneur er trouwens duidelijk op dat de stad in fout is. Art. 49 van de politie-codex voorziet dat die borden er op 14 september moeten staan. Hij riep de stad dan ook dringend op haar eigen reglementen te respecteren. Ook dat vond de partijdige rechter in kortgeding niet voldoende om tijdig een vonnis uit te spreken.

Toen enkele tientallen militanten van dePVDA en van Rood! met flyers en bordjes rustig voor het justitiepaleis aanwezig waren, kreeg de lijsttrekker van de PVDA, Peter Mertens, een GAS-boete wegens een niet aangevraagde ‘betoging’. Dat is het sfeertje in deze ‘feestende’ stad, Europese hoofdstad inzake massaal cocaïne-gebruik door de ‘betere’ middenklasse. Janssens weigert te reageren op dit drugsschandaal dat zich niet in ‘de Seefhoek’ afspeelt.

Extra gemeenteraad

Geen nood, dacht de politieke meerderheid. Indien die politie-codex ons niet bevalt, dan wijzigen we hem toch eventjes, met terugwerkende kracht, wel te verstaan; dat is op zich juridisch al bedenkelijk. Maandag 10 september is om 19u een extra gemeenteraad bijeen geroepen met als enig punt op de agenda die stunt. Ondertussen zat de PVDA niet stil.

De partij trok naar de Raad van State. Deze gaf de aanklager, Peter Mertens, in een arrest gelijk, dit op maandag 3 augustus ’12. De Raad van State: “De weigering om verkiezingsborden te plaatsen in Antwerpen, is geschorst. De weigering is op het eerste zicht strijdig met het voorschrift in de stedelijke politie-codex dat bepaalt dat tijdens de verkiezingsperiode speciale aanplakborden ter beschikking worden gesteld van politieke partijen.”

“Bovendien wordt aangenomen dat de verzoeker (Mertens), die als lijsttrekker van een kleine partij met weinig middelen, bij uitstek is aangewezen op affichage om bekendheid te verwerven bij een ruimer publiek; door de weigering ontstaat een moeilijk te herstellen nadeel.” Het is net dat laatste wat de meerderheid van Janssens beoogt. De juridische dienst van de stad bestudeert nu ‘de gevolgen’ van dat arrest.

Open brief Rood!

Peter Mertens: “Het zou ongezien zijn, moest het College het besluit van de Raad van State gewoon naast zich neerleggen. Als het stadsbestuur toch zo wetteloos zou handelen, rekenen wij erop dat alle democratische afgevaardigden in de extra gemeenteraad het College terugfluiten. Je kan geen verkiezingsregels veranderen tijdens de verkiezingen zelf.” Trouwens, hoe zal de rechter reageren na die extra gemeenteraad, tijdens zijn beloofde uitspraak op 14 september?

Uiteenlopende kleine verkiezingslijsten zijn het slachtoffer van dit anti-democratisch stadsbestuur. Vooral dePVDA en Rood! worden geviseerd. Ook Rood! riskeert ‘een moeilijk te herstellen nadeel’. Deze affaire kan tot zware conclusies leiden vanuit de kiescommissie, die het democratisch verloop van de stembusgang opvolgt.

Rood! verspreidt een open brief, gericht aan de gemeenteraadsleden. Hieruit het volgende: ‘wil men mensen politiek bewust maken, wil men de kloof tussen beleid en burgers verkleinen, dan moet het in het straatbeeld zichtbaar zijn dat er verkiezingen zijn op 14 oktober. Immers, van oudsher werden publieke ruimtes steeds door het plaatselijk bestuur aangewend om burgers te informeren. Vandaag dienen openbare plaatsen blijkbaar enkel commerciële doelen. Een overheid -dus ook een stadsbestuur- moet de mogelijkheid bieden aan de deelnemende partijen om op een degelijke manier campagne te voeren, zodat alle kiezers van de stad kunnen bereikt worden’.

Buiten-parlementaire acties

De juridische heisa rond deze verkiezingsborden mag niet uit het oog doen verliezen waarover het fundamenteel gaat: de huidige politieke meerderheid -en met de volgende zal het niet beter zijn- voert een afbraakpolitiek van de burgerlijke vrijheden. Antwerpen wordt zienderogen een autoritair gedomineerde stad; een staat in de staat.

Verkiezingen zijn relatief belangrijk. Zeker in de huidige, naar extreem-rechts opschuivende machtsverhoudingen, is de aanwezigheid van mondige burgers op straten en pleinen, met buiten-parlementaire acties, eveneens noodzakelijk. Daarom is de demonstratieve aanwezigheid van veel democraten, tijdens de Antwerpse extra-gemeenteraad van 10 september, een must.

1 – ‘Verbod aanplakborden in strijd met politie-codex’.

www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2012/08/09/antwerpen-verbod-aanplakborden-in-strijd-met-politie-codex

Koen Calliauw

take down
the paywall
steun ons nu!