Lonen van politici?

woensdag 7 maart 2012 11:26
Spread the love

Bart Tommelein en Bart De Wever vinden het hoegenaamd niet kunnen dat zij 500 euro dienen in te leveren. Ze waarschuwen voor het opbod van de inleveringen en roepen ze een halt toe. Dat is dus de kern van de zaak beste mensen. 50 plussers van hun inkomen beroven door de werkloosheidsuitkering degressief te maken dat moet kunnen voor beide heren. Anders gezegd, 500 euro afpakken van mensen die moeten toekomen met 1600 euro, dat moet kunnen. Maar 500€ inleveren voor mensen die honderdenduizenden euros per jaar verdienen, nee, dat mag niet.

a. Parlementsleden

Sinds januari 1996 ligt de basisvergoeding van parlementsleden vast op 53.511 euro bruto per jaar. Let wel, dat bedrag is net zoals de lonen van de ambtenaren gekoppeld aan de index. Tegen de huidige index komt dat neer op een brutoloon van 81.106,62 euro per jaar of 6.758,89 euro per maand.

Parlementsleden hebben daarnaast ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Behalve het basisloon krijgen Kamerleden een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding van 22.709,85 euro of 28% van het brutojaarloon.
Parlementsleden die erin slagen een postje als quaestor, secretaris of ondervoorzitter te veroveren, krijgen nog een aardige cent extra.

b. Senatoren

Terwijl het aantal senatoren daalde van 184 naar 71 ging de loonkost relatief gesproken de hoogte in: vandaag bedraagt de loonkost voor 71 senatoren 9 miljoen euro ofwel 126.760 euro per senator. In 1995 was dat nog 12,9 miljoen euro voor 184 senatoren ofwel 70.108 euro per senator. In 15 jaar tijd steeg de loonkost per senator dus met factor 1,8, bijna een verdubbeling.

c. In de kamer

Ook in de Kamer stijgen de werkingskosten jaar na jaar, zij het minder uitgesproken. Nochtans daalde ook daar het aantal leden van 212 naar 150, terwijl de werkingskosten tegenover 1995 gestegen zijn met 60%. De redenen zijn onder meer: de kostprijs van uitstapvergoedingen na verkiezingen, voorbereiding voor het EU-voorzitterschap in 2001, de indexeringen van de lonen van Kamerleden, ambtenaren en fractiemedewerkers.

d. Politici algemeen

De standaard publiceerde een overzicht van de lonen van onze Vlaamse politici. Ga zelf eens naar Google en zoek naar “wat verdienen onze politici”.  Topverdieners komen aan bijna €250.000 per jaar en het laagste loon dat een burger uitbetaald komt op €80.000 op jaarbasis. Gemiddeld is dat zo’n €125.000 op jaarbasis. Omgerekend een €10.500 per maand.

2. De cumul

Momenteel heeft een Belgisch Europarlementslid voor enkele miljoenen aandelenopties van AB Inbev. Er werden een 240 tal inkomens van mensen bedreigd omdat AB Inbev een rondje besparen wil doorvoeren. De waarde van de aandelen van dat Belgisch Europarlementslid zou op zich al genoeg zijn om de helft van die jobs te redden. 

En daarom ook dit voorbeeld. Hoe kan je nog langer aanvaarden dat onze politici zichzelf mogen verrijken, bovenop het loon dat wij hen betalen, door betaalde mandaten op te nemen? Zeker in de wetenschap dat zij dan beslissingen nemen die negatief zijn voor werk en toekomst van de werkende burgers van dit land.

Onze politici kiezen blijkbaar om de eigen portemonnee verder aan te dikken en dit ten koste van jullie. Bovendien zijn zij op die manier zelf verantwoordelijk voor extra werkloosheid. Zo zetten zij telkens weer ons federaal sociaal vangnet mee onder druk.

De vraag die iedereen zich dus zou kunnen stellen is of het moreel gezien wel kan dat politici betaalde mandaten opnemen. Eerst en vooral omdat jullie, de burgers van dit land, het loon betalen van onze politici. Maar je kunt er vervolgens toch niet omheen dat het deontologisch gewoonweg totaal verkeerd is dat die politici geen beslissingen kunnen, en vooral durven, nemen omdat zij op dat moment enkel denken aan hun eigen portemonnee en niet aan die van jullie?

3. Manier van verlonen

Iedere werkend mens betaalt belastingen. Het zal niemand verbazen dat dit voor onze politici echter anders ligt. Hun onkostenvergoedingen zijn immers netto bedragen. Onbelast zeg maar. En die bedragen liegen er niet om. Als Kamerlid of senator strijk je €22.263 op per jaar. Je kunt dat nog extra bijspekken als :
? Voorzitter van het bureau : 34.349€
? Kamervoorzitter : 22.263€
? Ondervoorzitter kamer : 13.740€
? Fractieleider : 14.778€
? Ondervoorzitter : 13.740€
? Quaestor : 12.022€
? Commissievoorzitter : 5.152€

En deze bedragen komen dus bovenop het brutoloon dat wij betalen.  Als dit ter sprake komt reageren politici steevast met een:”ja, maar wij dragen ook af aan de partij.” Het is natuurlijk waar, ze dragen gemiddeld gezien vijf procent af aan de partij. Partijen die ook al gesubsidieerd, lees betaald, worden door ons.
Het probleem is echter dat ons belastingstelsel progressief is voor de gewone werkende mensen maar dus blijkbaar niet voor onze politici. Ook de afdracht aan onze federale sociale zekerheid valt buiten de onkostenvergoedingen voor onze politici. En dan maar roepen dat er geen geld meer is. Niet dat dit het probleem zou oplossen maar als je zelf al niet wil bijdragen natuurlijk.
Als het gaat om zelfverrijking dan kan en mag alles blijkbaar. Jullie, de gewone werkende mensen, zullen de rekening wel betalen.

4. Extra voordelen

Het stopt natuurlijk allemaal niet bij wat hierboven staat. Politiekers die in Brussel werken kunnen er resideren zoals dat heet. Elke werkende burger moet vertrekken naar zijn werk om na zijn job weer huiswaarts te keren. Er zijn genoeg werkende mensen die zo meer als honderd kilometer overbruggen per dag.

Er zijn politici die de mogelijkheid krijgen om extra vergoedingen op te strijken om ergens te kunnen wonen. Burgers gaan lenen en betalen nadien jaren aan een stuk dat geld, plus een hoop extra, terug.

Er bestaat geen beter pensioen dan het politieke pensioen. Dat men de pensioenleeftijd op zijn minst al gelijk zet met die van de burger. Bovendien moet er ook dringend iets gedaan worden aan hun pensioenuitkeringen. Geef het voorbeeld en zorg dat je zelf vertrekt van het minimumpensioen. Als bevolking hebben jullie immers jaarlijks veel betaald aan onze politici. Zij kunnen via de partij toch zelf voorzien in een plan voor de tweede pijler en als individu kunnen zij, net zoals jullie, ook zelf aan pensioensparen doen.

Veel van onze politici zijn tussen verkiezingen soms maanden werkloos en toch moeten jullie ze blijven betalen. Waarom bestaat er geen tijdelijke werkloosheid voor politici?
Het zijn maar enkele voorbeelden natuurlijk. Het is gewoonweg schandalig dat mensen die zichzelf zulke voordelen aanmeten en zo ver afstaan van de dagelijkse realiteit woorden in de mond nemen waarvan eigenlijk hun beide mondhoeken zouden moeten openscheuren.

Verantwoordelijkheid? Voor een ander wel ja!

take down
the paywall
steun ons nu!