©Paulien Verlackt
Opinie - Groen

10 uitspraken over vluchtelingen aan de leugendetector

Extreem-links kamp! Grenzen sluiten! Kindergeld beperken! Naar aanleiding van de aanhoudende vluchtelingencrisis stelt onderzocht de partij Groen enkele van de veel gebezigde uitspraken over de vluchtelingencrisis. Van de stereotypen blijft bij nader inzien weinig over.

vrijdag 25 september 2015 13:27
Spread the love

1. Tentenkamp Maximiliaanpark is extreem-linkse activistenpost (De Wever, ATV, 20/09)

Dergelijke aantijgingen zijn een belediging aan het adres van officiële, erkende en gewaardeerde NGO’s en organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Dokters van de Wereld en het Rode Kruis. Zij waren het die er samen met talrijke vrijwilligers en bezorgde burgers voor zorgden dat er orde en organisatie in het kamp kwam. Het is geen sinecure dat er op zo’n kleine plek mensen samenleven zonder nodige voorzieningen. Toch bleef chaos uit en dat is dankzij hun inzet. De overheid daarentegen, schitterde in afwezigheid. Ze reageerde pas op 8 september en wel door de inrichting van pré-opvang in de WTC toren. De WTC-voorzieningen konden aanvankelijk het aanbod van de NGO’s niet zonder meer vervangen.

2. We moeten kinderbijslag beperken voor vluchtelingen om de sociale zekerheid te redden. (Rutten en Smeyers, HLN, 21/09)

Budgettair klopt hier alvast niets van. 0.1% of 6 miljoen euro van kinderbijslag gaat naar vluchtelingen. De overige 99.90% of 6 miljard euro dus niet. Bovendien is het systeem nu het volgende: vluchtelingen die werken, openen het recht op kinderbijslag op basis van hun arbeid. Zij dragen bij aan het systeem en hebben dus logischerwijze ook recht op de verzekering tegen risico’s die het systeem bevat. Erkende vluchtelingen die nog niet werken, hebben recht op bijslag uit het bijstand systeem. Deze groep is vrij beperkt. Studie wijst 55% van de vluchtelingen na 4 jaar in ons land, werkt. De echte bedreiging van onze sociale zekerheid zijn dus niet de vluchtelingen maar wel het besparingsbeleid van de regeringen.

3. Vluchtelingen mogen geen voorrang krijgen bij sociale woningen (Homans, Radio 1, 10/09)

Geen enkele partij of organisatie vraagt dat vluchtelingen voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van sociale woningen. Vluchtelingen die op basis van hun inkomen en vermogen recht hebben op een sociale woning moeten net als vele Vlamingen geduld oefenen. Veel geduld. In Vlaanderen staan 80.000 mensen op de wachtlijst. De minister heeft 15% bespaard op de bouw van sociale woningen. Vluchtelingen zullen overwegend op de private huurmarkt terecht komen, waar ook een capaciteitsprobleem heerst. Dat oplossen moet de echte prioriteit zijn van de minister.

Het werd nog gekker toen de minister beweerde dat vluchtelingen met een huis in Syrië niet in aanmerking kwamen voor inschrijving op de wachtlijst. Tactloos, en een denkfout. Sociale woningen zijn er voor mensen die op de markt geen huis kunnen kopen of huren en voor wie het basisrecht op wonen dus niet gelenigd is. Vluchtelingen vallen hier wel degelijk onder.

4. Tentenkamp is blijkbaar te knus (Francken, VRT, 8/09)

Op 22 juli bracht de eerste asielzoeker de nacht op straat door omdat DVZ de aanvraag niet kon registreren. Zonder registratie, heeft een asielzoeker geen recht op opvang. Het aantal niet geregistreerde asielzoekers steeg en spoedig verrees een tentenkamp in het Maximiliaanpark naast DVZ. Eind augustus verbleven er al meer dan 500 asielzoekers. De regering had dit kunnen vermijden, maar ze bleef halsstarrig vasthouden aan de maximale grens van 250 registraties per dag. Ze heeft daardoor mee het ‘knusse’ kamp in stand gehouden. Dit terwijl eenvoudige ingrepen zoals basisregistratie, de druk bij DVZ had weggenomen. Zelfs de buitenlandse pers fronst hierbij de wenkbrauwen. “België heeft zijn grenzen misschien niet gesloten, maar probeert op zijn manier devluchtelingenstroom in te dammen. In België moeten asielzoekers zich melden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Er is slechts één loket voor het hele land, op de benedenverdieping van een ambtenarengebouw, in de wijk van de kantoortorens in Brussel”, schrijft Die Welt.

Het beste bewijs dat de uitspraak van Francken niet klopt, is dat veel asielzoekers juist wél naar de pre-opvang zijn beginnen gaan vanaf het moment dat die meer was dan een veldbed voor de nacht. Medische opvang, psychologische bijstand, en het feit dat de pre-opvang ook overdag toegankelijk werd, maakten daarbij duidelijk het verschil.

5. Oorlogsvluchteling ben je tot je een grens overgestoken bent waar je veilig bent. Daarna gaat het om economische vluchtelingen. (De Wever, HLN, 05/09)

Deze uitspraak strookt niet met de Conventie van Geneve. De 143 landen die dit verdrag ondertekenden, verbonden zich er toe om asielaanvragen te onderzoeken en om tijdens die onderzoeksprocedure de asielaanvrager op te vangen. De Europese Dublin regel is specifieker en zegt dat de asielzoeker asiel moet aanvragen in het land langs waar hij de Unie binnenkomt. Maar dat staat niet in de conventie en er kan dan ook van afgeweken worden. Het spreidingsplan dat de Europese Commissie zal uitrollen, is alvast een afwijking op Dublin.

Bovendien schetst De Wever een simplistisch beeld. Aanvankelijk zijn Syriërs immers naar de buurlanden gevlucht. 4 miljoen Syriërs vluchtten naar Turkije, Libanon en Jordanië. Daar leefden ze in vluchtelingenkampen, of ze gingen er naar dorpen en steden en poogden hun leven verder te zetten. Libanon en Jordanië hebben de Conventie niet ondertekend en voeren evenmin een integratiebeleid. Turkije ondertekende het verdrag wel, maar behield de geografische clausule waardoor Syriërs er geen bescherming kunnen genieten. Dat maakt het voor Syriërs moeilijk om er te leven. Maar het blijven wel mensen die niet terug kunnen naar hun land omdat ze er risico lopen op vervolging en die dus onder Geneve vallen.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen heeft het het laatste woord. Dat is de Belgische onafhankelijke instantie die elke asielaanvraag grondig onderzoekt. Economische vluchtelingen maken geen kans op erkenning. Momenteel erkent het CGVS 65% van de aanvragen. Bij de Syriërs loopt dit zelf op tot 95% en meer.

6. Al die economen zeggen dat migratie een zegen is voor de samenleving, de economie en de sociale zekerheid: flauwekul. Als burgemeester van Antwerpen kijk ik naar de cijfers en weet ik genoeg (HLN, 05/09)

Op de korte termijn investeert een samenleving in nieuwkomers, met name in ondersteuning bij huisvesting, arbeidsparticipatie, taalonderricht, e.d. Op de lange termijn echter, zijn economen en experten het er over eens dat samenlevingen netto winnen bij migratie. Want, becijferden ze, migranten zijn jong en gezond en gaan nog decennia actief zijn op de arbeidsmarkt. De kost voor onderwijs valt weg en gezien hun leeftijd kosten ze weinig aan gezondheidszorg.

De lange lijst van onderzoekers die deze analyse onderbouwden, toont dat ze niet gelinkt zijn aan pro-migratiedenktank, maar aan gerenommeerde instellingen als de WTO, de EC universiteiten. Dan is er nog de hoge scholingsgraad en dito werkervaring van de Syriërs, die goed aansluit bij de ontvangende kennismaatschappijen. Werkgevers waren er dan ook als de kippen bij met jobaanbiedingen. De enige reserve die experten hebben, gaat over laaggeschoolde instroom die in concurrentie met de eigen arbeidsreserve slechte werk – en loonomstandigheden in stand houden. Dat is een belangrijk aandachtspunt.

7. Eigen grenzen sluiten is bijna onvermijdelijk (De Wever, 26/08, Ter Zake)

De aanhoudende vluchtelingenstroom en het intra-Europees wantrouwen, doet angstige en onmachtige politici grijpen naar de meest onwenselijke voorstellen. Het sluiten van de Europese binnengrenzen is er een van. Vele landen voelen zich gesterkt door Duitsland dat na een ‘Wir schaffen das’, prompt gerichte en tijdelijke grenscontroles invoerde. Maar grenscontroles invoeren, iets wat volgens het Schengen verdrag zeker is toegelaten zolang het tijdelijk en gemotiveerd is, is van een heel andere orde dan bepleiten om de grenzen te sluiten. Wie een dergelijke uitspraak doet, plaatst zich in de groep van politici als Victor Orban, de Hongaarse president die zich de toorn op de hals haalde door vluchtelingen als illegalen te behandelen en het leger tegen hen in te zetten.

De grenzen sluiten is geen oplossing. Het zal chaos en paniek te weeg brengen. Het is ronduit belachelijk te geloven dat Europa dit moet zou moeten doen als antwoord op de vluchtelingeninstroom.

8. De Wever: ‘Ik ben pro-Schengen, maar als dat vrije verkeer ook een vrij verkeer van criminelen en terroristen aan het worden is, dan moet je daar grenzen aan stellen.’ (ter zake 26/8/2015)

Terrorisme experts zien geen aanwijzingen dat er zich IS-strijders ophouden tussen de vluchtelingen. Jihadi’s zijn onversneden misdadigers die bij voorkeur onder de radar blijven en de drukke Balkanroute, waar regelmatig pers opduikt, liever mijden. Ze willen geen risico lopen dat hen plots vingerafdrukken worden afgenomen. Toch waarschuwen de autoriteiten in Italië en Egypte recent voor de mogelijkheid dat IS-strijders zich onder de vluchtelingen mengen. Hoewel er voorlopig nog geen harde bewijzen zijn, is waakzaamheid geboden.

Tegelijkertijd kan je er niet omheen dat alle terroristische aanslagen in Europa gepleegd zijn door mensen die in Europa wonen en er zijn opgegroeid. En dat radicalisering intussen terecht hard wordt aangepakt. Oorlogsvluchtelingen stigmatiseren draagt echter geen oplossing aan.

9. “Europamoetvluchtelingenverplichtspreiden.” (Francken, Ter zake, 24 augustus 2015 in Ter Zake)

Staatssecretaris Francken klaagt dat een handvol Europese landen zo goed als 80% van de asielzoekers opvangen. Hij wil dat de landen in Oost-Europa ook hun deel doen. Dat is een terechte vraag. De huidige instroom asielzoekers kan beter gespreid worden over alle lidstaten. Die solidariteit is afwezig. Sommige lidstaten, zoals Tsjechië of Slovakije nemen liever geen asielzoekers op.

De Dublin verordening bepaalt dat het land waar de asielzoeker binnenkomt, verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. Daardoor werd de druk op landen als Italië, Griekenland onhoudbaar. De Europese Commissie legde een plan op tafel dat afweek van deze regels: een spreidingsplan waarbij alle lidstaten naar draagkracht en vermogen asielzoekers opvangen. Franckens’ klacht werd gehoord. Maar alle gekheid op een stokje: de 4 Europese parlementsleden van N-VA stemden op 29 april jl. samen met Vlaams Belang tegen dit plan.

10.België is een magneet voor vluchtelingen. (De Wever, HLN, 05/09)

De tijd dat België bij de Europese top 5 landen behoorde wat betreft de instroom van asielzoekers, ligt al even achter ons. Zelfs wanneer we rekening houden met het recente spreidingsplan van de

Europese Commissie om 160.000 mensen die vastzitten in Italië en Griekenland te spreiden, vangt België net iets minder dan 4% op van de asielzoekers die naar de EU komen. Daarmee doen we ons deel van wat nodig is en dat is maar goed ook. Maar het is niet zo dat we onze inspanningen uitstijgen boven die van Zweden of Duitsland.

Klik hier voor een uitgebreid achtergronddossier over de vluchtelingencrisis

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!