Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Poliargus
Poliargus

Bio

Poliargus is een denktank die ijvert voor vrijheid, democratie en solidariteit. Het vrijheidsstreven betekent de maximalisatie van levenskansen door het wegwerken van structurele ongelijkheden. Structurele ongelijkheden zijn relatief: sociale groepen hebben minder kansen omdat andere groepen er meer hebben. Structurele bronnen van ongelijkheid zijn in de hedendaagse maatschappij ondermeer sociale klasse, etniciteit, queer, en gender. Echte vrijheid is pas mogelijk na een vergaande politieke en economische democratisering. Machtsbronnen moeten gedemocratiseerd worden. Het onttrekken van specifieke levensdomeinen aan de liberale marktwerking – decommodificatie – is hiervoor een noodzakelijk middel. Democratisering wordt ten slotte gedragen door solidariteit. Poliargus is een vzw die volledig onafhankelijk is van elke politieke partij. Sympathisanten kunnen steeds een steunbedrag storten op ons rekeningnummer: BE55 5230 8054 5744. Tenzij anders vermeld, vertolken de op deze website gepubliceerde stukken de mening van de auteur(s). Verder moedigt de redactie iedereen aan om zijn/haar constructieve mening op de hier gepubliceerde stukken te geven. De redactie behoudt zich echter het recht om reacties te verwijderen wanneer deze: beledigend zijn voor personen of groepen, naast de discussie zijn, of in strijd zijn met de UVRM.

1.Digitalisering is niet nieuw Al langer is er sprake van een digitalisering van de economie. En al in de jaren 90 was er veel te doen rond de kenniseconomie en netwerkeconomie. Op dit moment lijken we op een kantelpunt te zitten door de combinatie van Big Data en robotisering. 2.Maar nu is de ...

In vorige stukken besprak ik enkele keren hoe het staat met die achterban, met het vertrouwen van de burger in de vakbond en hoe de jeugd kijkt naar de ‘oude bonden’. Hier neem ik graag een andere invalshoek, die van de mobilisatie. Wie komt er op straat bij vakbondsprotest en wat kan dat ons ler...

Laten we eerst kort naar het voorstel kijken. Onder een Europese werkloosheidsuitkering zouden alle Europese werklozen het recht krijgen op een (relatief gezien) gelijke werkloosheidsuitkering betaald met Europees geld. De uitkering zou niet absoluut dezelfde zijn, maar de EU zou in alle landen ...

Het mantra van de flexibiliteit is welbekend. Bedrijven moeten zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Enkel zo kunnen ze competitief en dynamisch blijven. En om dat mogelijk te maken moeten we af van een te strikte arbeidswetgeving. Het (zogenaamd) vaste contract van onb...

Meer ongelijkheid door meer atypisch werk

Discussies rond atypisch werk zijn vaak emotioneel. Voor de ene moet werk zo vast en regulier mogelijk zijn, terwijl de andere zweert bij flexibiliteit, deeltijds werken, kortere contracten etc. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat atypische vormen van arbeid in de lift zitten. Overal in Europ...

Het Duits Minimumloon na één jaar

http://poliargus.be/het-duits-minimumloon-de-effecten/

Maar op de grote spelers is het vooralsnog wachten. Afgezien van de PVDA is er geen enkele partij met een duidelijk uitgesproken mening over het onderwerp en ook de vakbonden lijken de kat uit de boom te kijken. Aan de andere kant van de taalgrens is de situatie enigszins anders. Daar was het ni...

Net voor het zomerreces – op 23 juli 2015 – maakte de regering-Michel de contouren van die ‘tax shift’ bekend. Opmerkelijke maatregelen zijn de verhoging van de btw op elektriciteit, de hogere accijnzen voor diesel en de ‘frisdranktaks’. De werkende bevolking krijgt daarnaast via belastingkorting...

Is de Griekse regering onredelijk? Het standpunt van de Griekse regering, op basis waarvan ze is verkozen, is dat het besparingsbeleid van de voorbije vijf jaar niet kan worden verdergezet, aangezien dat heeft geleid tot een drastische toename van de werkloosheid, de armoede en d...

Sinds Femma het idee lanceerde om met z’n allen minder te gaan werken, stond het maatschappelijk debat niet stil. Recent nog schreef Grete Remen (N-VA) een opiniestuk op de website van Knack waarin ze enkele redenen aangeeft waarom de 30-urenweek compleet onbetaalbaar en onrealistisc...

Load More