Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

https://www.denktankminerva.be/
DenktankMinerva

Bio

Denktank Minerva is een denktank binnen de brede progressieve beweging. Via scherpe opinies en sterk onderbouwde studies wil de denktank een progressieve stem doen weerklinken in het maatschappelijk debat. De bedoeling is daarbij tweeledig: enerzijds bestaande denkwijzen tegen het licht houden, anderzijds aantonen dat er concrete, haalbare en wenselijke alternatieven zijn. In zijn werking wordt denktank Minerva gedreven door gelijkheid, solidariteit, democratie, vrijheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid en internationale solidariteit.

  Supermarkten De supermarkten zijn de laatste schakel in de voedselketen. In 2022 werden ze geconfronteerd met stijgende productiekosten, waarna ze hun verkoopprijzen optrokken. Tegelijkertijd, of als gevolg daarvan, kochten de klanten kleinere hoeveelheden. Volgens Eurostat namen de verk...

  Verschillende analisten en politici willen dat de arbeidsdeal uitdraait op een nieuw rondje werklozen straffen. N-VA en Open VLD willen dat de werkloosheidsuitkering wordt beperkt in de tijd en dat bruggepensioneerden actiever op zoek moeten gaan naar werk op straffe van schorsing. V...

  De geschiedenis wordt pas interessant als we een stap terugzetten en een groter niveau aan abstractie aan de dag leggen. Rampen zoals deze pandemie hebben namelijk wel degelijk vele gemeenschappelijke elementen en in de realiteit is er geen oneindig arsenaal aan maatregelen of keuzes di...

  In de publieke sector is dit nog duidelijker. Europa applaudisseert massaal voor de verpleegkundigen, artsen en andere zorgwerkers, nu al de onbetwiste helden van deze crisis. Er is ook veel lof voor leraren en de manier waarop ze online lesgeven of blijven zorgen voor de kinderen van and...

Social distancing: één lucifer trekt zich terug waardoor de andere lucifers niet verbranden.

  Onze universele gezondheidszorg – een deel van onze sociale zekerheid die in december haar 75ste verjaardag mocht vieren – is vrij sterk in vergelijking met veel andere landen. Het systeem van tijdelijke werkloosheid, waar nu al meer dan één miljoen Belgen gebruik van maken, is een automa...

De disproportionele aandacht voor arbeidsthema’s zoals platformwerk en robotisering leiden vaak af van waar het in arbeidsrelaties nog steeds om gaat: de (tanende) werknemersmacht om aan deze veranderingen vorm te geven. (more…)

Enkele weten terug werd mijn dagelijkse fietsrit naar het werk onderbroken door rode vlaggen. Geen revolutie, zo bleek, maar een syndicale actie. Gevraagd naar de redenen van de blokkade zei één van de stakers: “Het management negeert de collectieve afspraken en overtreedt de regels. Maar vooral,...

Die bewering voedt een vermeend contrast tussen een dynamisch, innovatief en competitief “flexibel” model en een log, bureaucratisch, inert, “bemoeizuchtig” gereguleerd en “rigide” economie. Dat contrast wordt zo vaak herhaald door libertaire denkers dat het ondertussen bijna aanvaard is door het...

Kort gezegd komt het er volgens Ive Marx dus op neer dat onze arbeidsmarkt door het gebruik van algemeen bindende cao’s arbeid te duur maakt. Bedrijven de vrijheid gunnen om zelf te bepalen aan welke arbeids- en loonsvoorwaarden ze willen voldoen, maakt die arbeid goedkoper, en zal dus tot meer j...

Keuzes: 28 urenweek en extra verlof Ter herinnering, het akkoord bevatte twee grote tijdsgerelateerde keuzes. De meeste aandacht ging naar de zogenaamde ’28-urenweek’. Werknemers kregen via het akkoord de mogelijkheid om voor twee jaar 80% te gaan werken. Voor alle duidelijkheid, ze zouden dan o...

Load More