Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Racisme begrijpen, racisme bestrijden

Racisme is terug van nooit weggeweest. En zoals te vaak was er een extreme golf van racistisch haat prediken nodig om op grote schaal - en op hoog politiek niveau - een duidelijke blijk van verontwaardiging te ontwaren. In werkelijkheid is racisme echter een dagelijks kwaad dat voor de doorsnee Vlaming onopgemerkt passeert.
maandag 8 augustus 2016

Ik hoop dat Ramzi Mohammed Kaddouri eens de storm gaan liggen is in vrede kan rusten en dat zijn familie en vrienden steun en warmte vinden bij het verwerken van hun tragische verlies. Als samenleving doen we er echter goed aan te beseffen dat er zonder rechtvaardigheid geen (sociale) vrede kan zijn. Het volstaat niet om vandaag verontwaardigd te zijn en morgen terug over te gaan naar de orde van de dag. Het is hoog tijd het reëel bestaande racisme serieus te nemen en werk te maken van een geloofwaardige en krachtdadige strategie om dat racisme te bestrijden. Maar eerst moeten we begrijpen hoe racisme functioneert binnen onze samenleving. Want racisme begrijpen is een voorwaarde om het effectief te bestrijden.

Vier niveau's van racisme

Soms krijg je de indruk dat racisme een louter individueel probleem is. Een 'kleine groep' is in het racistische bedje ziek en heeft 'hulp' nodig. Racisme reduceren tot het individuele niveau is echter iets te makkelijk. Ik zag op twitter volgende uitspraak van Orhan Agirdag passeren: "hoe institutioneler racisme, hoe minder verontwaardiging. Hoe individueler racisme, des te meer verontwaardiging." Hij heeft ongetwijfeld gelijk, maar ik zou er nog aan toevoegen dat die selectieve verontwaardiging niet meer dan een logisch gevolg is van de te enge bril waardoor we het racisme probleem bekijken.

Zoals ook Ico Maly aangeeft, we hebben een structureel probleem in Vlaanderen omdat we de collectieve dimensies van racisme niet zien. Om die blinde vlek mee in kaart te breng, doe ik beroep op een model dat we ook vaak gebruiken in ons vormingswerk. Het analytische model illustreert hoe racisme op verschillende niveau's bestaat en dat die verschillende vormen van racisme samenhangen en elkaar versterken. Een effectieve anti-racistische strategie moet racisme dan ook op verschillende fronten tegelijk bestrijden.

racisme oefening DSC03526Volgende niveaus van racisme worden beschreven en behandel ik hieronder:

 • Individueel (interpersoonlijk) racisme
 • Geïnternaliseerd racisme
 • Cultureel racisme
 • Geïnstitutionaliseerd racisme

​De vier niveaus gaan op voor racisme maar zijn ook makkelijk terug te vinden bij andere vormen van onderdrukking zoals seksisme. Om alle twijfel weg te nemen zal ik het ook hebben over 'omgekeerd racisme' en daarmee kort een vijfde vorm van racisme bespreken. Spoiler alert: een vijfde vorm die er eigenlijk geen is...

Individueel racisme: de meest zichtbare vorm

Zonder twijfel is dit de meest zichtbare vorm van racisme. Het is het racisme op individueel, interpersoonlijk niveau. Elke vorm van het publieke uiten van vooroordelen, haat of daden van discriminatie zijn voorbeelden van deze vorm van racisme. Zodra een persoonlijke overtuiging wordt omgezet in interactie wordt het racisme zichtbaar. De haatberichten op facebook naar aanleiding van een Vlaamse tiener met Marokkaanse roots zijn een goed voorbeeld hiervan. Andere voorbeelden zijn een winkelier die een klant met migratieachtergrond niet dezelfde service biedt of iemand die weigert naast iemand met een andere huidskleur te zitten op het openbaar vervoer.

Het is belangrijk gevallen van individueel racistisch gedrag niet zomaar voorbij te laten gaan. Want anders wek je de indruk dat die oké zijn, wat in geen enkel geval aanvaardbaar is. Veel 'haatmisdaden' zijn een escalatie van een lange geschiedenis van onopgemerkte of genegeerde racistische gedragingen die nooit (of te weinig) werden veroordeeld. Toch is dit maar het tipje van de ijsberg. Daarom verkies ik hier meer aandacht te besteden aan andere, minder voor de hand liggende racisme niveaus.

Geïnternaliseerd racisme: een trojaans paard

Ook deze vorm van racisme is in wezen individueel, met dat verschil dat het zich niet in de eerste plaats tussen personen manifesteert maar in het denken en voelen van een individu. Dit racisme heeft een belangrijke impact op ons zelfbeeld en kan bij de dominante groep leiden tot gevoelens van superioriteit, net zo goed als tot gevoelens van minderwaardigheid bij de maatschappelijke groepen die doelwit zijn van racisme.

In de samenleving bestaan heel wat (voor)oordelen over deze of gene groep mensen. Hoe een groep waarmee je jezelf identificeert wordt geportretteerd zal - bewust of onbewust - een invloed hebben op de ontwikkeling van jouw zelfbeeld. Wie of wat zie jij als je in de maatschappelijke spiegel kijkt? Het resultaat is te vergelijken met de vervormende spiegels die je in sommige kermisattracties ziet. De ene spiegel ('white supremacy') maakt dat je vindt dat je beter bent dan de ander, de andere heeft het omgekeerde effect. Om die reden was het idee 'black is beautiful' cruciaal als tegengif voor zwarte emancipatiebewegingen actief in racistische samenlevingen. Om dezelfde reden blijft het noodzakelijk om #BlackLivesMatter te herhalen, tot iedereen - ongeacht de huidskleur - beseft dat het leven van iemand die niet blank is even waardevol is.

Een negatief zelfbeeld kan erin resulteren dat we niet alleen van de samenleving, maar ook van onszelf of onze omringende gemeenschap vervreemden. Er zijn verschillende wetenschappelijke experimenten die aantonen hoe de identiteitsontwikkeling van zwarte jongeren in de VS aangetast wordt door dit geïnternaliseerde racisme. Een tekenend voorbeeld zijn de studies waarbij zowel zwarte als blanke kinderen meer positieve eigenschappen toeschrijven aan een blanke pop dan aan een zwarte, terwijl die eerste groep kinderen zichzelf wel duidelijk identificeren met de zwarte pop.

Uiteraard hangt geïnternaliseerd racisme in sterke mate samen met het culturele racisme dat hierna besproken wordt. Het is de constante confrontatie met stereotype en stigmatiserende benaderingen in de dominante cultuur die een enorme impact heeft op de ontwikkeling van een identiteit en dus het zelfbeeld dat we van onszelf vormen.

Cultureel racisme: het kind en het badwater

Geschiedschrijving, media, tradities, populaire cultuur, ze dragen allemaal een beeld uit dat heel vaak onderscheid maakt tussen 'wij' en 'zij', tussen 'ons' en 'de ander'. Het culturele weefsel bepaalt het DNA van een samenleving. Binnen die cultuur wordt de basis gelegd voor een maatschappij die gebaseerd is op inclusie of net op uitsluiten en discriminatie. Want zoals Audre Lorde benadrukte: het zijn niet onze verschillen die ons verdelen, maar wel ons onvermogen om die verschillen te erkennen, accepteren en zelfs vieren.

Racisme CollageDat blijft een moeilijke oefening. Want hoewel we uit de landbouw weten dat monoculturen veel vatbaarder zijn voor plagen, blijven sommigen worstelen met heimwee naar een monocultureel Vlaanderen dat nooit meer terugkomt. In plaats van verschillen te vieren, worden ze een basis voor uitsluiten, uitlachen en verdacht maken. Stuk voor stuk elementen die pijnlijk diep in ons culturele DNA lijken ingebakken te zitten. Dat blijkt niet alleen uit de gekende voorbeelden van racistische stereotyperingen van 'de ander' in stripverhalen, boeken of op TV maar ook uit de manier waarop wordt omgesprongen met iedereen die racisme in de culturele ruimte aankaart.

Het is dan ook geen fijne realiteit om mee geconfronteerd te worden. Want een deel van onze culturele identiteit is onmiskenbaar gebaseerd op een racistische ideologie. Of je het nu wil geweten hebben of niet, enkele edities terug stond in de driedelige editie van het Van Dale woordenboek bij zwarte piet nog dat die de 'negerknecht' van Sinterklaas was. Einde discussie lijkt me dat. De arrogante houding van velen in de pietendiscussie, die wars van elke vorm van empathie en koste wat het kost hun traditie willen bewaren spreekt boekdelen. Of vraag het aan de op facebook felbelaagde actiegroep 'Stop Oppressive Stereotypes' die racistische stereotypes in het attractiepark de Efteling aankaart. Hallucinant welke verwensingen en bedreigingen die over zich heen krijgen. De pijnlijke conclusie is dat teveel mensen in deze samenleving meer aanstoot nemen aan kritiek op racistische elementen in onze cultuur dan aan racisme zelf. En dat immens probleem voor elke samenleving die zichzelf democratisch noemt.

Hoewel we allemaal boter op ons hoofd hebben bij het in standhouden van een racistische cultuur hebben de media in het bijzonder verantwoording af te leggen. Zeer recent illustreerde Christophe Callewaert nog hoe ver sommige kranten gaan in het stigmatiseren van 'de ander'. Ongefundeerde vooroordelen op individueel niveau uiten is jammer, maar wanneer het om een systematische praktijk in de media gaat, is actie nodig. Wat dat betreft: hoe lang gaan we nog tolereren dat de media telkens opnieuw het woord 'illegaal' opvissen om te verwijzen naar mensen zonder papieren?

Wie zich racistisch gedraagt vindt binnen het brede culturele veld vandaag vaak bevestiging. Cultureel racisme normaliseert racistisch denken en handelen, beïnvloedt onze kijk op de ander en ondermijnt op die manier het draagvlak voor een inclusieve en solidaire samenleving.

Geïnstitutionliseerd racisme: als wet onrecht wordt...

Een laatste niet te onderschatten niveau van racisme is dat racisme dat verankerd zit in de spelregels van onze samenleving. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is wetgeving die expliciet racistisch is (zoals oude segregatie wetten), maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Het feit dat je met een migratieachtergrond feitelijk veel meer obstakels ondervindt in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, bij het zoeken naar een woning of in de gezondheidszorg getuigt allemaal van diepgewortelde institutionalisering van racisme binnen belangrijke maatschappelijke voorzieningen. 

Het probleem is dat het gevestigde racisme in instellingen ervoor zorgt dat de ene groep systematisch bevoordeligd wordt en opzichte van de andere die benadeeld wordt. Wanneer een individu handelt vanuit een mandaat verkregen door een instelling en daarbij discrimineert op een manier die minstens getolereerd en soms zelfs aangemoedigd wordt door zijn opdrachtgevers, dan gaat het niet om individueel maar over institutioneel racisme. 'Ethnic profiling', wanneer politie agenten doelwitten voor een grondige controle selecteren op basis van hun huidskleur, is een sprekend voorbeeld. De assumptie hier is dat mensen met een migratie achtergrond een groter risicoprofiel hebben voor crimineel gedrag puur omwille van hun etnische afkomst. Aangezien het om een systematische praktijk gaat, zit het vooroordeel niet louter op het niveau van de individuele agent, maar op het niveau van de politie als instituut. Dit laatste is onmiskenbaar nog veel erger.

Omgekeerd racisme: de vorm van racisme die niet bestaat

Omgekeerd racisme is zelden echt racisme, behalve in die zeldzame gevallen... Nee, stop al maar. Omgekeerd racisme bestaat simpelweg niet. Het is in het beste geval een argument dat onwetendheid illustreert, maar even vaak een slecht excuus van slechte verliezers die zo de handdoek gooien in het racisme debat. Waarom dat zo is?

oppression meansSoms hoor je opmerkingen als "zij zijn ook racistisch naar ons" of "mensen met een migratieachtergrond hebben ook een stereotyperend beeld van de autochtone bevolking". Hoewel dat laatste ongetwijfeld waar is, is racisme geen tweerichtingsverkeer. Op het individueel niveau bestaan uitingen van onbegrip of afkeer uiteraard in beide richtingen. Maar racisme is, zoals andere vormen van onderdrukkking, in wezen een structureel gegeven dat samenhangt met de positie die een gepriviligeerde groep in de samenleving inneemt. Racisme gaat niet enkel om vooroordelen maar ook over de macht om die vooroordelen om te zetten in discriminatie. 

Onderdrukking heeft immers altijd te maken met macht. In deze samenleving hebben mensen met een migratieachtergrond nu eenmaal niet de mogelijkheid om de autochtone Belg systematisch uit te sluiten of discrimineren. En dat is in essentie wat racisme zo gevaarlijk maakt: dat irrationele vooroordelen die wijd verspreid onder de bevolking leven gebruikt worden om een onrechtvaardige situatie te legitimeren en in staat te houden.


Conclusie: anti-racistische actie, een strijd op vele fronten

Velen mogen dan (terecht!) gechoqueerd zijn over de degoutante racistische uitingen naar aanleiding van de dood van Ramzi Mohammed, echt verbazen mag het niet. Bovenstaande analyse illustreert hoe racisme nog steeds zit ingebakken in het DNA van onze samenleving. Het probleem erkennen en in al zijn complexiteit begrijpen is een eerste voorwaarde om geloofwaardige actiestrategieën te ontwikkelen.

De verschillende niveaus van racisme zullen ook om een andere aanpak vragen. Er is geen blauwdruk, maar er zijn wel enkele duidelijke aanknopingspunten voor dergelijke strijd. Individueel racisme ondermijnen vergt enerzijds om de nodige moed om racistisch gedrag publiek te confronteren en anderzijds een lange termijn strategie waar de culturele en institutionele wortels van racisme afgesneden worden. Om het culturele racisme te bestrijden moeten nieuwe allianties gevormd worden die een andere lezing van de werkelijkheid en geschiedenis naar voor schuiven in vele domeinen van de media over het onderwijs tot in de kunstwereld. Het institutionele racisme maakt het nodig een offensieve aanpak te ontwikkelen die racistische praktijken ontmaskerd en verantwoordelijke instanties vaker, sneller en harder ter verantwoording roept.

Een ding is zeker: er is nog een lange weg te gaan en we kunnen er maar beter snel aan beginnen. Want op lange termijn kent een meer inclusieve samenleving vooral winnaars, ook onder mensen zonder migratieachtergrond. 

------

Jeroen Robbe is reeds vijftien jaar als activist betrokken in grassroots sociale bewegingen. Bij LABO vzw, een beweging voor kritisch (wereld)burgerschap die hij mee oprichtte, staat hij in voor vormingswerk en sociale actie. Je kan LABO vzw ook volgen via facebook of twitter.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Silverionmox op maandag 8 augustus 2016

  "Einde discussie lijkt me dat. De arrogante houding van velen in de pietendiscussie, die wars van elke vorm van empathie en koste wat het kost hun traditie willen bewaren spreekt boekdelen."

  Ik denk dat het vooral boekdelen spreekt over arrogantie wanneer iemand zijn argumentatie begint met "einde discussie". Het aanklagen van Zwarte Piet is iets dat overgewaaid is uit de VS, waar Blackface wél een zware racistische lading heeft. Zwarte Piet heeft historische wortels die teruggaan op Germaanse mythologie, Christendom, en historische fenomenen zoals de Barbarijse slavenraids op Europese kusten - Zwarte Piet is nooit een slaaf geweest, wel een slavenhaler! De "negerknecht" van de jaren '50 is dan ook al lang mee geëvolueerd met de samenleving: hij (nu ook zij) ontvoert geen kinderen meer, heeft geen stok meer om mee te slaan, is ook geen ondergeschikte knecht meer maar compagnon van Sinterklaas, en wordt toegejuicht bij aankomst in het land...Dus in het licht van de vraag om meer diversiteit in de mainstreamcultuur en een positievere attitude tegenover migranten en migratie lijkt het mij absurd om de diversiteit *uit* het enige evenement waarbij Vlaams Blokkerskinderen de aankomst van Afrikanen toejuichen, te halen.

  Bovendien is denigrerend praten over tradities van bepaalde bevolkingsgroepen een eerder... racistische praktijk, niet?

  Waarschijnlijk niet volgens de auteur, want volgens hem is racisme tegen blanken "geen echt racisme" omdat "blanken" institutioneel sterker staan. Hij denkt waarschijnlijk ook dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld omdat zij in het algemeen fysiek sterker zijn dan vrouwen.

  Ik weiger mensen op voorhand te brandmerken als slachtoffer of dader op basis van hun huidskleur.

  • door zapatito op dinsdag 9 augustus 2016

   Ik sluit me geheel aan bij de boven/onderstaande reactie en wil alleen nog opmerken dat we vandaag veel te snel zijn met (vluchtige en al te vergankelijke) conclusies en 'feiten' en gedegen 'onderzoek' niet langer deel uitmaken van onze gereedschapskist. Er zou wat meer ruimte moeten worden geboden voor nuance en voorzichtigheid. Praat eens met betawetenschappers, want geen van hen zal ooit iets met stellige zekerheid beweren. Daar draait het om in de wetenschap: zich voortdurend bevragen en het belang van falsificatie onderkennen.

  • door Jeroen Robbe op maandag 15 augustus 2016

   Mannen kunnen uiteraard slachtoffer zijn van huiselijk geweld. En daar rust nog een veel te groot taboe op. Alleen is er daarmee nog geen sprake van seksisme. Er bestaat net zomin omgekeerd seksisme als er iets bestaat als omgekeerd racisme. Het hoeft niet te verbazen dat 'cisgender mannen' (mannen die niet alleen biologisch als man geboren zijn, maar zichzelf ook zo identificeren) dit regelmatig niet willen geweten hebben, net zoals het blanken zijn die protesteren tegen het ontkennen van omgekeerd racisme. Zelf wil ik als blanke man wel, met vallen en opstaan, oog hebben voor mijn privileges. Kan ik het slachtoffer worden van geweld of haatmisdrijven door mensen met een migratieachtergrond en/of vrouwen? Heel zeker. Is er dan sprake van racisme of seksisme? Volgens mij niet. Is dat geweld daarom minder pijnlijk als ik ermee geconfronteerd word? Uiteraard niet. Maar de maatschappelijke context maakt dat we wel dit onderscheid moeten maken, mijns inziens.

 • door H Coopman op dinsdag 9 augustus 2016

  Net zoals de auteur de stereotypering van autochtonen door allochtonen niet als racisme beschouwt, beschouw ik zijn vier "racismen" evenmin als racisme. Racisme moet voor mij puur biologistisch blijven. "Cultureel racisme" noemde ik bijv. al eerder "culturalisme". Ook de definitie van macht door de auteur vind ik te eenduidig. Het is niet omdat men met meer is dat men geen slachtoffer kan zijn. Trouwens meer en minder verschillen geografisch...

 • door Yvon Princen op woensdag 10 augustus 2016

  Sta mij toe het niet eens te zijn met uw definitie van racisme. Onderdrukkend racisme is slechts één vorm, wel de pijnlijkste voor de onderdrukten uiteraard, van racisme. Je hebt ook racisme gebaseerd op louter "culturele of anders geïnitieerde" afkeer van het anders zijn van de ander en dit komt zowel bij de onderdrukten, de neutralen als de overheersenden voor. Dit niet onderdrukkend racisme kan onder de radar blijven of semi-slapend zijn. Het komt echter snel naar boven als de kans zich voordoet.

 • door Geve op donderdag 11 augustus 2016

  De ene relateert racisme met de Verlichting, wat kan maar op een andere wijze en de huidige auteur geeft een definitie die kant noch wal raakt en probeert het goed te maken met de toevoeging van adjectieven. De pedante taal en de verwijten ergeren mij mateloos. Maar toch heeft het nut gehad, want het begrip racisme lijkt vorm te krijgen. Wat mij eigenaardig genoeg ook hielp is dat mijn dochter enkele dagen geleden nabij het station van Mechelen, bijna aangerand werd door drie zwarte mannen (gelukkig is ze een goede loper), iets wat voor een vader een woelige emotionele periode inluidde. Na een interne strijd besloot ik die gebeurtenis niet te generaliseren naar het zwarte ras toe. De auteur van het artikel heeft echter geen probleem om een andere gebeurtenis uit te buiten en te generaliseren naar het blanke ras toe.

 • door Dave op donderdag 11 augustus 2016

  Er is toch heel wat de auteur ontgaan, namelijk dat de verontwaardiging veel groter was dan de racistische reacties zelf. Net zoals de hoeveelheid steunbetuigingen aan de familie trouwens. Telkens er dergelijke racistische smerigheid op sociale netwerksites verschijnen, is men er als de kippen bij om dit een lokaal fenomeen te noemen. Ik vraag me af of de auteur al eens op buitenlandse sites komt (4chan lijkt me alvast een goede om mee te beginnen). Het grootste verschil trouwens met buitenlandse site is dat de verontwaardiging en kritiek op het racisme op Vlaamse/Belgische sociale netwerksites net veel groter is.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties