Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Toespraak Alexis Tsipras

Toespraak Griekse eerste minister Tsipras tot Europees Parlement

Guy Verhofstadt gaf in het Europees Parlement de indruk dat hij een aantal pijnpunten over de Griekse crisis als eerste op tafel gooide. Die tussenkomst kreeg ruime weerklank in de media. Alexis Tsipras had al die punten echter reeds beargumenteerd in zijn toespraak, voor Verhofstadt ze aanhaalde alsof ze nog onbesproken waren.
vrijdag 10 juli 2015

Openingstoespraak van Eerste Minister Alexis Tsipras tot het Europees Parlement

Geachte leden van het Parlement,

"Het is voor mij een eer hier te spreken in deze waarachtige tempel van de Europese democratie. Dank u voor uw uitnodiging. Ik ben vereerd hier het woord te richten tot de verkozen vertegenwoordigers van de volkeren van Europa, op dit kritiek ogenblik voor zowel mijn land, Griekenland, als voor de eurozone en de Europese unie als geheel."

"Ik bevind me hier onder u, slechts enkele dagen na het strenge verdict van het Griekse volk, na onze beslissing om hen toe te staan hun wil uit te drukken om rechtstreeks te beslissen, om een standpunt in te nemen en om actief deel te nemen aan de onderhandelingen over hun toekomst."

"Slechts enkele dagen na hun streng oordeel, dat ons oplegt onze inspanningen te versterken om een sociaal rechtvaardig en financieel houdbare oplossing te bereiken voor het Griekse probleem – zonder de fouten van het verleden die de Griekse economie veroordeeld hebben en zonder de voortdurende en hopeloze austeriteit, die de economie heeft geblokkeerd in een vicieuze recessiecyclus en de maatschappij in een langdurige en diepe depressie."

"Het Griekse volk heeft een moedige keuze gemaakt, onder een enorme druk zonder voorgaande, terwijl de banken waren gesloten, terwijl de meerderheid van de media poogden de bevolking te terroriseren met het idee dat een NEEN stem een breuk met Europa zou betekenen. Het is mij een genoegen in deze tempel van de democratie te vertoeven, omdat ik geloof dat wij hier allereerst zijn om naar onze argumenten te luisteren en deze argumenten te beoordelen. “Maak mij verwijten, maar luister eerst naar mij”

"De moedige keuze van het Griekse volk staat niet voor een breuk met Europa, maar voor een terugkeer naar de stichtende principes van Europese integratie, de principes van democratie, solidariteit, wederzijds respect en gelijkheid. Dit is een duidelijke boodschap dat Europa – ons gemeenschappelijk Europees project – de Europese Unie, ofwel democratisch zal zijn ofwel enorm moeilijk zal overleven, gezien de moeilijke condities die wij nu ervaren. De onderhandelingen tussen de Griekse regering en haar partners, die weldra zullen worden beëindigd, trachten het Europees respect te herbevestigen voor onze gemeenschappelijke werkingsregels, evenals voor ons absoluut respect voor de democratische keuze van ons volk."

"Mijn regering en ik persoonlijk kwamen aan de macht vijf maanden geleden. De reddingsprogramma's gelden echter al vijf jaar. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat tijdens deze vijf maanden is gebeurd. Wij zouden echter allen moeten erkennen dat de primaire verantwoordelijkheid voor de moeilijkheden die de Griekse economie vandaag ondervindt niet het resultaat zijn van keuzes die in de laatste vijf maanden zijn gemaakt, maar in de vijf jaar dat programma's werden uitgevoerd die de crisis niet hebben beëindigd."

"Ik wil u verzekeren dat – of u nu de mening hebt dat de hervormingsinspanningen juist of verkeerd waren – het een feit blijft dat Griekenland, en het Griekse volk de voorbije vijf jaar een inspanning zonder voorgaande hebben geleverd. Een zeer moeilijk en zeer harde. Deze inspanning heeft het uithoudingsvermogen van het Griekse volk uitgeput."

"Het is natuurlijk niet alleen Griekenland dat dergelijke inspanningen heeft geleverd. Die waren er ook op andere plaatsen – en ik respecteer volledig de inspanning van andere naties en regeringen die te maken hadden en moesten beslissen over moeilijke maatregelen – in de vele Europese landen waar austeriteitsprogramma's werden uitgevoerd. Echter, nergens waren deze programma's zo moeilijk en langdurig als in Griekenland."

"Het is geen overdrijving om te zeggen dat mijn land is omgevormd tot een experimenteel laboratorium van strenge besparingen over de laatste vijf jaar. Wij moeten allen erkennen dat dit experiment niet geslaagd is."

"In de voorbije vijf jaar schoot de werkloosheid de hoogte in en groeide de sociale marginalisering enorm aan, net als de openbare schuld. Voor de start van de programma's was die schuld gelijk aan 120 procent van het BNP, vandaag is dat 180 procent. Vandaag heeft de meerderheid van het Griekse volk geen andere keuze – dit is de realiteit die we moeten aanvaarden – dan te vechten voor een uitweg uit deze hopeloze gang van zaken. Het is dit verlangen, uitgedrukt in de meest directe en democratische manier mogelijk, dat wij, de regering, moeten helpen verwezenlijken." 

"Wij streven naar een akkoord met onze partners. Maar een akkoord dat naar een definitief einde van de crisis zal leiden. Dat hoop zal geven, dat er licht is aan het einde van de tunnel. Een akkoord dat betrouwbare en nodige hervormingen zal leveren – daar is niemand tegen – maar dat tevens de last zal verschuiven naar zij die echt de mogelijkheid hebben om die te dragen en die de voorbije vijf jaar werden afgeschermd door de vorige regeringen en niets deden om mee die last te dragen. Deze last werd immers volledig op de schouders gelegd van de werkende mensen, de gepensioneerden, zij die dit niet langer kunnen dragen. Natuurlijk ook met herverdelende beleidsmaatregelen waar de lage en middenklasse baat bij zal hebben zodat een evenwichtige en houdbare groei kan worden verwezenlijkt."

  • "Het voorstel dat wij aan onze partners voorleggen houdt het volgende in: geloofwaardige hervormingen die, zoals ik eerder al zei, de lasten eerlijk verdelen, met de kleinst mogelijke recessieve effecten;
  • een aanvraag voor gepaste dekking van de financiële noden van het land op middellange termijn, met een sterk groeiprogramma, want als wij niet focussen op een groei-agenda, zullen wij nooit een eind zien aan deze crisis; ons allereerste objectief moet de bestrijding van de werkloosheid zijn en het aanmoedigen van ondernemerschap;
  • en natuurlijk een oproep tot een onmiddellijk engagement om een oprechte dialoog te starten, voor een betekenisvolle discussie om het probleem aan te pakken van de houdbaarheid van onze openbare schuld."

"Er kunnen tussen ons geen taboe's zijn.Wij moeten de werkelijkheid in de ogen zien en oplossingen zoeken voor deze realiteit, hoe moeilijk de oplossingen ook mogen zijn."

"Ons voorstel werd voorgelegd aan de Eurogroep voor bespreking op de top van gisteren. Vandaag sturen wij een verzoek aan het European Stability Mechanism1. Wij hebben toegezegd om in de komende dagen alle specifieke details van ons voorstel te overhandigen. Ik hoop dat wij er in de komende dagen zullen in slagen de vereisten te voldoen voor deze kritieke situatie, zowel ten bate van Griekenland als van de eurozone. Ik zou principieel zelfs zeggen, niet alleen voor het financiële, maar ook voor het geopolitieke welzijn van Europa."

"Ik wil over dit punt heel duidelijk zijn: de Griekse regeringsvoorstellen om onze verplichtingen te financieren en onze schuld te herstructureren zijn niet bedoeld om de Europese belastingbetaler verder te belasten. Het geld dat aan Griekenland werd geleend – laat ons daar eerlijk over zijn – heeft de Griekse bevolking feitelijk nooit bereikt. Het was geld dat werd gegeven om de Griekse en Europese banken te redden – het ging nooit echt naar het Griekse volk."

"Bovendien, sinds augustus 2014 heeft Griekenland geen enkele storting meer ontvangen in overeenstemming met het reddingsplan tot en met juni (2015), stortingen voor een bedrag van 7,2 miljard euro. Die werden niet meer toegekend sinds augustus 2014. Ik wens er op te wijzen dat onze regering niet aan de macht was van augustus 2014 tot januari 2015. Die stortingen werden niet uitgevoerd omdat het programma niet werd uitgevoerd."

"Het programma werd toen tijdens die periode van augustus 2014 tot januari 2015 niet uitgevoerd – dat was toen niet om ideologische redenen, zoals nu het geval is, maar juist omdat het programma toen, net als nu, geen sociale consensus had. Volgens ons is het niet voldoende dat een programma correct is, het is ook belangrijk dat het mogelijk uitvoerbaar is, dat er een sociale consensus bestaat om het te kunnen uitvoeren."

"Geachte leden van het Parlement, op hetzelfde ogenblik dat Griekenland onderhandelde en die 7,2 miljard euro stortingen opeiste, moest Griekenland zelf terugbetalen – aan dezelfde instellingen terwijl wij onderhandelden over onze terugstortingen voor een bedrag van 17,5 miljard euro. Dat geld werd betaald met de magere middelen van het Griekse volk."

"Volgens een studie van Credit Suisse bezitten 10 procent van alle Grieken 56 procent van de nationale rijkdom. Die 10 procent van de Grieken werden in tijden van strenge overheidsbesparingen en crisis ongemoeid gelaten – zij hebben niet mee bijgedragen aan de lasten zoals de overige 90 procent van alle Grieken dat hebben gedaan. De reddingsprogramma's en de memoranda hebben zelfs niet eens gepoogd dit grote onrecht aan de pakken. Jammer genoeg hebben zij die problemen nog erger gemaakt."

"Geen enkele van de zogenaamde hervormingen in de memoranda hebben ongelukkig genoeg de capaciteit om belastingen te innen verbeterd, die in elkaar geklapt is, ondanks de inzet van een aantal 'verlichte' en met recht en rede bange ambtenaren."

"Geen enkele van die zogenaamde hervormingen pakte de notoire driehoek van corruptie aan, die al jaren voor de crisis in ons land was opgezet tussen het politieke establishment, de oligarchen en de banken. Geen van die hervormingen heeft de werking en de efficiëntie van de staat verbeterd, die enkel werkte om speciale belangen te dienen, eerder dan het algemeen belang. Jammer genoeg treden voorstellen om deze problemen aan te pakken nu pas op de voorgrond."

"Onze voorstellen focussen op echte hervormingen, met de bedoeling Griekenland te veranderen. Dit zijn hervormingen die de vorige regeringen, de oude politieke garde, net als zij die de memoranda opdrongen, niet wilden uitgevoerd zien in Griekenland. Dat is de simpele waarheid. De hervormingsprioriteiten van onze regering zijn daarentegen gericht op het effectief afrekenen met deze oligopolistische structuren, de kartelpraktijken in de markten – waaronder ook de ongereguleerde en onverantwoordelijke tv-markt, de controlemechanismen verstevigen over de openbare inkomsten en de arbeidsmarkt, belastingontwijking bestrijden en de openbare administratie moderniseren. Wij verwachten uiteraard van onze partners dat zij het met deze prioriteiten eens zijn."

"Vandaag staan wij hier met een sterk mandaat van het Griekse volk en met een stevige vastberadenheid, niet om de confrontatie aan te gaan met Europa maar met de gevestigde belangen in ons land, met de gevestigde manier van denken en handelen die Griekenland in deze crisis hebben gedompeld, en die trouwens ook de eurozone in zijn zog meeslepen."

"Geachte leden van het parlement, Europa staat op een kritiek kruispunt. Wat wij de Griekse crisis noemen is niets anders dan de algemene onkunde van de eurozone om een permanente oplossing te vinden voor een schuldencrisis die zichzelf in stand houdt. In feite is dit een Europees probleem, en geen exclusief Grieks probleem. En Europese problemen vergen Europese oplossingen."

"De Europese geschiedenis is vol conflicten, maar op het einde van de dag ook van compromissen. Dit is ook een geschiedenis van samenwerking en uitbreiding. Een geschiedenis van eenheid, niet van verdeeldheid. Daarom ook spreken wij van een verenigd Europa – laat ons niet toestaan dat het een verdeed Europa wordt. Vandaag roept men ons op om een leefbaar en eerbaar compromis af te sluiten om een historische breuk te vermijden, die de traditie van een verenigd Europa zou omkeren."

Ik dank U

Slotcommentaar van eerste minister Alexis Tsipras na de debatten

"Deze samenkomst had al veel eerder moeten gebeurd zijn. Het debat dat wij vandaag voeren gaat immers niet alleen over de toekomst van Griekenland, dit gaat over de toekomst van de eurozone. We kunnen dit debat inderdaad niet achter gesloten deuren houden. Wij dragen daar de verantwoordelijkheid voor."

"Vijf maanden lang hebben de onderhandelingen achter gesloten deuren plaats gehad. Nochtans, hoe dit verder gaat, hoe dit zal eindigen, dat zijn zeer politieke aangelegenheden. Wij hebben ons dat gerealiseerd tijdens dit vruchtbare debat dat wij juist hebben gehad, tussen de lidstaten van de eurozone, zonder confrontatie, maar met politieke en ideologische rijkdom. Ik respecteert oprecht alle opinies die ik heb gehoord, zelfs zij die zeer polemisch waren in hun retoriek."

"Ik hou er aan hier te zeggen dat ik akkoord ga met de standpunten die hier werden uitgedrukt, dat het Europees Parlement een meer actieve rol moet spelen. Het parlement had inderdaad de drie instellingen, de trojka, en zeker de Commissie en de Europese Centrale Bank, die de fondsen beheert, kunnen versterken. De beslissingen van de trojka werden echter gedreven door het IMF in plaats van door dit voornaamste instituut van de Europese democratie, het Europees Parlement."

"Ik moet hier in alle eerlijkheid zeggen dat, als de discussie en de onderhandelingen van deze Europese aangelegenheid uitsluitend was gebeurd tussen de Grieken en de Commissie, dat zou een oplossing en een akkoord al lang bereikt geweest zijn."

"Goed of slecht, wij waren verplicht onderhandelingen te voeren – (geroep) luister eerst naar onze argumenten, u kan dan altijd nog het woord nemen om ze te weerleggen – met de leden van de Griekse regering en de drie instellingen, die dikwijls verschillende en conflicterende stellingen en voorstellen op tafel legden."

"Ik wil rechtuit zijn en op een aantal punten antwoorden die tijdens ons debat aan bod zijn gekomen. Eerst en vooral, er blijkt hier een vraag te zijn of de Griekse onderhandelaars wel geloofwaardige voorstellen hebben ingediend, iets dat u zelf kan beoordelen."

"Griekenland heeft wel degelijk voorstellen ingediend – wij legden een document van 47 pagina's neer – niet van onze standpunten maar over de resultaten van ons moeizaam en hardnekkig onderhandelingsproces. Jammer genoeg wordt hier gesuggereerd dat Griekenland geen voorstellen zou hebben neergelegd."

"Vorige maandag (6 juli 2015) heeft Griekenland een nieuw document ingediend met geloofwaardige voorstellen, die aanvaard werden als basis voor een discussie door alledrie de instellingen. Vorige maandag! In deze voorstellen engageerden wij ons om de budgettaire doelstellingen te behalen die de eurozone eist, omdat wij erkennen en respecteren dat de eurozone regels heeft. Wij behouden ons echter het alleenrecht voor om zelf te beslissen – om zelf als soevereine regering te kiezen – hoe wij de fiscale lasten zullen verdelen om die vereiste fiscale doelstellingen te behalen."

"Ik geloof oprecht dat het het soevereine recht is van een regering om te kiezen voor het verhogen van belastingen op winstmakende bedrijven, in plaats van te besparen op het bedrag van de allerlaagste pensioenen om onze budgettaire doelstellingen te behalen."

"Wanneer een soevereine regering niet het recht heeft om zelf gelijkwaardige maatregelen te kiezen om zijn doelstellingen te behalen, dan passen wij een extreem ondemocratische manier van werken toe, waarbinnen landen die aan een programma worden onderworpen geen verkiezingen meer mogen houden, waar regeringen integendeel aangesteld worden, waar technocraten aangesteld worden en verantwoordelijk zijn voor alle beslissingen."

"Ik wens het Parlement te informeren dat u inderdaad gelijk hebt te stellen dat er mistoestanden bestaan in Griekenland die geëlimineerd moeten worden, zoals vroege pensioenleeftijden. Wij namen het initiatief, zonder dat iemand ons zei dat te doen, om vroege pensionering af te schaffen in een land dat zich in een dergelijk slechte financiële situatie bevindt."

"Hervormingen zijn dus nodig, en ons engagement voor noodzakelijke fiscale aanpassingen – zodat wij overschotten kunnen hebben en geen deficits – dat engagement is een vast gegeven. Wij behouden het voorrecht om te kiezen hoe we die lasten gaan herverdelen, iets waarvan ik geloof dat we dat aankunnen. Ik ben zeker dat u op dit punt met mij akkoord zult gaan."

"Geachte leden van het Parlement, de volgende vraag werd mij gesteld tijdens de debatten vandaag: “Hebt u een geheim plan voor Griekenland om de eurozone te verlaten?” Laat me er u hier aan herinneren dat tijdens de voorbije week de overgrote meerderheid van Europese politici en vertegenwoordiger verklaringen hebben afgelegd, die stelden dat een NEEN stem automatisch een Griekse exit uit de euro zou betekenen. De Griekse bevolking was zich daar van bewust toen naar hun stem werd gevraagd, toen ze naar de kiesbureau's gingen. En toch produceerden zij een resultaat dat sommigen heeft verrast."

"Mijn eerlijk antwoord op die vraag is dat, als ik de intentie had gehad om de euro te verlaten, ik de verklaringen niet zou hebben afgelegd die ik heb afgelegd. Ik interpreteerde na het sluiten van de stembureau's het resultaat van het referendum niet als een mandaat om te breken met Europa, maar als een mandaat om onze onderhandelingsinspanningen te vergroten, om een betere deal te bereiken. Een meer geloofwaardige deal. Een financieel houdbare en sociaal rechtvaardige deal. Dat is het objectief. Ik heb geen andere verborgen agenda. Ik heb mijn kaarten op tafel gelegd."

"Tenslotte wil ik me richten tot de commentaren die hier werden gegeven, vooral door zij die de sterkste retoriek gebruikten, polemische retoriek, over onze zogenaamde onkunde om te antwoorden op de solidariteit van de Europese partners. Zeker, lenen is een vorm van solidariteit. Daar bestaat geen twijfel over. Wij willen echter een houdbaar programma, juist omdat wij in staat willen zijn om terug te betalen wat we geleend hebben. Wanneer wij schuldverlichting vragen, vragen wij dat alleen omdat we die leningen willen respecteren en niet voortdurend verplicht willen worden om telkens weer nieuwe leningen aan te vragen om de oude af te betalen."

"En u, mijnheer Weber [1] wil ik er aan herinneren dat het grootste voorbeeld van solidariteit in de moderne Europese geschiedenis zich voordeed in 1953, toen uw land zwaar in de schulden was en verwoest na twee wereldoorlogen, toen Europa en de Europese volkeren uitzonderlijke solidariteit betoonden op de Top van Londen in 1953. Zij beslisten toen 60 procent van de schuld van Duitsland kwijt te schelden. Dat akkoord bevatte een clausule voor economische groei. Dit was het meest belangrijke ogenblik van solidariteit in de moderne Europese geschiedenis.

Tot Guy Verhofstadt

“Ik heb ook mijn vriend Guy Verhofstadt gehoord. Wij waren tegelijk kandidaat voorzitter van de Europese Commissie vorig jaar (in 2014) en we hadden toen een goede relatie met elkaar. Hij heeft mij hier gevraagd: 'Hoe en met welke hervormingen ga je dit doen? Wat heb je al gedaan?'.”

“Laat ik daar een antwoord op geven. Het is waar dat wij de voorbije vijf maanden meer tijd hebben gespendeerd aan onderhandelen dan aan regeren. Wij zaten in een fiscale wurggreep. Wij dachten meer aan hoe we de Griekse economie in leven zouden houden.”

“Daar staat tegenover dat wij na vijf jaar, wel, na drie jaar, de fameuze Lagarde-lijst

hebben geopend, die door bepaalde ministers van de vorige regeringen in een lade was weggeborgen. Het zijn wij die heel wat van deze personen voor het gerecht brachten, personen die verantwoordelijk waren voor belastingontwijking. Dat hebben de vorige regeringen niet gedaan.”

“Het zijn ook wij die een akkoord bereikten met Zwitserland zodat Grieken, die hun geld naar het buitenland hadden versast, nu belastingen moeten betalen. Het zijn wij die wetten hebben gestemd die deze praktijken aan banden hebben gelegd. Het zijn wij die van de grote media-eigenaars hebben geëist dat ze hun belastingen moeten betalen. Geen enkele regering voor ons heeft dat gedaan. Wij zijn het ook die de douanecontroles hebben mogelijk gemaakt, die effectief tegen smokkel en piraterij hebben ingegrepen. Dat hebben wij allemaal gedaan.”

“Ja, wij zijn er nog niet in geslaagd meer dan dat te doen. Ik wil echter uw steun om Griekenland te hervormen. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Daarover zullen wij beoordeeld worden.”

Conclusie

"Om af te sluiten wil ik zeggen dat wij ons allen realiseren dat dit debat niet exclusief over één land ging. Dit gaat niet alleen één land aan. Dit gaat over de toekomst van de eurozone en van Europa. Hier komen twee diametraal tegenover elkaar staande strategieën met elkaar over de toekomst van de Europese integratie. Laat ons die verantwoordelijkheid opnemen."

"De Griekse regering – ik wil dat hier benadrukken – bleek in staat om op dit kritiek moment voor de natie te verenigen, ondanks onze ideologische verschillen, ondanks disputen die ons land verdelen. Gisteren (7 juli 2015) hebben alle leiders van de politieke partijen samengezeten bij de President van de Republiek. Zij zaten aan dezelfde tafel. Wij bereikten een akkoord over een kader voor onze posities. Op basis van dit kader, zullen wij morgen (9 juli 2015) opnieuw concrete voorstellen neerleggen voor een houdbaar en fair akkoord, hervormingsvoorstellen, geloofwaardige hervormingen."

"Ik wens af te sluiten met het volgende. Velen onder u hebben verwezen naar de oeroude Griekse tragedie. Ik respecteer ten volle de wetten van de EU en de eurozone. Zonder wetten kan niemand vooruit. Omdat u echter hebt verwezen naar de aloude Griekse tragedie, wens ik te verwijzen naar een van de meest belangrijke theaterauteurs, Sofocles, die ons in zijn meesterwerk Antigone leerde dat er tijden zijn wanneer er hogere wetten gelden, die zelfs boven de wetten der mensen staat, dat is de wet van de rechtvaardigheid. Ik denk dat wij net nu in een dergelijke tijd leven."

Alexis Tsipras

Eerste Minister van de Helleense Republiek

De Engelstalige versie van de toespraak Prime Minister Alexis Tsipras’ speech to the European Parliament en de aanvullende opmerkingen Prime Minister Alexis Tsipras’ summary comments at the European Parliament werden gepubliceerd op de website van de eerste minister en vertaald door Lode Vanoost.

1 Het European Stability Mechanism (ESM) werd in 2012 opgericht met een kapitaal van 500 miljard euro, om landen van de eurozone in financiële problemen bij te staan. Het vervangt de twee vorige steunprogramma's European Financial Stability Facility (EFSF) en het European Fainancial Stability Mechanism (EFSM).

2 Manfred Weber, Duits christen-democratisch europarlementslid, lid van de fractie van de Europese volkspartij.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Jean Van den Bosch op zaterdag 11 juli 2015

    Ik heb het live op TV gevolgd. De manier en de kalmte waarop Tsipras het overbracht is onvoorstelbaar. En zelfs zijn kalmte toen de hele storm over hem heenging. Vooral daar hij op vele punten gelijk heeft. Hoe kan je op 5 maanden tijd alles hervormen? Vooral als je om de 2 weken naar ofwel het IMF of ECB of EU dient te gaan? De houding van Verhofstadt was beneden alle peil. Als je zijn lichaamshouding, zijn gelaatsuitdrukking en zijn taalgebruik bekijkt. Ik dacht dat ik naar een waanzinnige aan het kijken was, dan ben ik wel even iets anders gaan doen. In de jaren 1930 liep er zo ook iemand rond in Duitsland, maar die had wel een klein snorretje. Maar bij beide ging de rechterarm wel heel vlot naar boven, hé ja ook Verhofstadt. De zogenaamde kalme terechtwijzing van de fractieleidster van De Groenen, was feitelijk alleen uit naam van de Duitse Groenen. Het was puur een staaltje van hoe de Duitsers de Griekse toestand bekijken, maar zeker geen algeheel standpunt van die Europese Fractie. Dat Tsipras in zijn eindconclusie verwijst naar Sofocles en Antigone, dat er tijden zijn wanneer hogere wetten tellen. Dit wordt zelfs in de rechtspraak aanvaard, maar dan onder een andere benaming.

  • door spacemonkey op zondag 12 juli 2015

    Finland zal geen goedkeuring geven aan een derde Grieks steunplan. Duitsland zweert bij een tijdelijke exit van de Grieken. Echt positief kondigt de eurotop van zondag zich niet aan.Ophepikt uit de tijd 12-07-2015. Wel die tijd van toen herinneringen ... Misschien is er de volgende keer wel eens geen *kunstmatig* Europees parlement meer aanwezig om een toespraak toe te houden? Dat zou pas leuk wezen.Uiteindelijk tekend zich op Europees vlak slechts dat af wat er op lager niveau waarneebaar is in het Belgisch parlement. Daar maken de parlementsleden zich bezorgd om hun pensioen op 55 ipv 52j. Nadat ze dat van het pleb's op on-democratische wijze met 2 j verlengde. Democartie noemen de hebzuchtige(n) dat die slechts bezig zijn zoveel mogelijk uit de wacht te slepen.Van uit een systeem dat op instorten staat naar *eigen* bankrekeningen in binnen-buitenland.Hey; dat is toevallig ook wat op die lijst met 2000 namen staat die het IMF aan de Eu in Brussel doorspeelde. Toeval ? Helemaal niet hoor. Wat begon als een *overlevings idee (laat de kleintjes ook een mee tellen, eendarcht maakt macht) was de BeNeLux basis,groeide vooral de laatse 10-15 jaar onder Neo-Liberale springerij a la Verhofstadt uit tot een wangedrochtig monster.Hun eendracht wel die bestaat gewoon niet (zie aanvang deze reactie).Als ze er al zou geweest zijn dan werkte contraproductief naar de gewone Euro-burgers toe.Ook die z.g.n globale *open* markt is een illusionair gegeven met een levensduur die regelrecht bepaald wordt door *de* economisch groei.Zolang iedereen het goed of voldoende heeft blijft de ballon in de lucht. Wel het NEO liberaal banken/neurs gad ontsnapt stilaan uit de grootste leugen die de mensheid ooit waar nam Vrees alleen dat de brokstukken overal gaan neerkomen op de verkeerden hun hoofd

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties