Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

“Onhoudbare leningen aan Grieken opgelegd alleen om Duitse en Franse banken te redden”

Op 17 juni 2015 presenteert de onderzoekscommissie over de Griekse schulden zijn eerste bevindingen aan het Griekse parlement. “Deze schulden werden opgelegd met onwettelijke en kwaadaardige methodes om Duitse, Franse en Nederlandse banken te redden, wetende dat dit voor de Grieken een sociale ramp zou worden”, aldus Renaud Vivien, Belgisch lid van de onderzoekscommissie.
dinsdag 16 juni 2015

In april 2015 nam Zoe Konstantopoulou, voorzitster van het Griekse parlement, het initiatief om een waarheidscommissie op te richten om de wettelijkheid van het memorandum van 2010 te onderzoeken, waarin de voorwaarden voor de leningen aan Griekenland werden vastgelegd. Een aantal internationale experten hebben alle documenten onderzocht.

Deze commissie staat onder leiding van de Belg Eric Toussaint. Hij is historicus en heeft meerdere werken over de problematiek van de schuldenlast van de Derde Wereld gepubliceerd. Hij nam tevens deel aan het onderzoek van een gelijkaardige auditcommissie in Ecuador in 2005. Dat onderzoek heeft er toen toe geleid dat de schuldeisers een groot deel van hun eisen dienden in te trekken, wegens de onwettelijkheid van de opgedrongen contracten en betalingsvoorwaarden.

Eric Toussaint toont op 17 juni 2015 een IMF-rapport van maart 2010 aan het Griekse parlement, waarin staat dat de leningen in het Europees memorandum van 2010 zullen leiden tot een humanitaire catastrofe (foto CADTM.org)

De auditcommissie van Griekenland is de allereerste ooit in de Europese Unie. Woensdag 17 juni presenteert de onderzoekscommissie haar eerste bevindingen aan het Griekse parlement. Op deze voorstelling van het rapport is ook de voorzitter aanwezig van de onderzoekscommissie van Argentinië, die in september 2015 zijn rapport zal neerleggen voor het Argentijnse parlement. (De samenvatting van het rapport in bijlage onder dit artikel in het Engels).

DeWereldMorgen.be sprak met Renaud Vivien, medewerker aan het onderzoek en co-secretaris-generaal van de organisatie CADTM

Renaud Vivien (foto RV)

Openbare schuldenlast

“Wat vandaag (17 juni 2015) aan het Griekse parlement wordt voorgesteld zijn slechts preliminaire bevindingen die verder in detail zullen worden onderzocht. In een 'executive summary' vatten we de eerste algemene conclusies samen die we nu al kunnen trekken. In grote lijnen kunnen we reeds volgende vaststellingen doen.”

(Zie 'Executive Summary in bijlage onder dit artikel)

“We hebben de aard en omvang van de schuld geanalyseerd die de Griekse staat had opgelopen voor 2010, dus voor het memorandum dat met de Europese instellingen en het IMF werd vastgelegd. Daaruit konden we vaststellen dat de Griekse overheidsschuld weliswaar aanzienlijk was, maar niet wezenlijk verschilde van de openbare schuldenlast van andere EU-lidstaten en zeker niet erger was dan die van andere landen van de Europese Muntunie (EMU – de groep van 15 landen met de euro als gemeenschappelijke munt).”

“Het probleem zat daarentegen bij de Duitse, Franse en Nederlandse banken die volledig roekeloos leningen hadden aangegaan met Griekse banken, zonder na te gaan of er wel voldoende garanties waren op terugbetaling. De exacte cijfers pluizen we nog uit, maar dat is dus reeds een eerste vaststelling die we kunnen stellen."

"De Griekse overheidsschuld was in 2010 niet zo dramatisch, dat een zo drastisch akkoord diende opgelegd te worden, tenminste niet als het de bedoeling was de overheidsschuld te saneren.”

“Daarna hebben we de leningen geanalyseerd, die werden aangegaan in de periode 2010-januari 2015, volgens de voorwaarden van het memorandum. De nieuwe schuldeisers waren het IMF, de Europese Centrale Bank (ECB), de European Financial Stability Facility (EFSF) (ingesteld in 2010 voor ondersteuning van Ierland, Portugal en Griekenland) en een aantal EU-lidstaten van de EMU. Samen vertegenwoordigen deze schuldeisers ongeveer 80 procent van de totale Griekse schuld aangegaan tussen 2010 en januari 2015.”

“Waar de Griekse schuld tot 2010 in hoofdzaak een zaak was van de privésector, meer bepaald de banken, werd vanaf 2010 de schuld volledig verschoven naar de Griekse overheid. Daarmee werden de Duitse, Franse en Nederlandse banken gered die in de problemen kwamen omdat de Griekse banken hun schulden niet langer konden betalen. Die schuld werd door het Europees akkoord volledig verschoven naar de Griekse overheid, dus naar de bevolking. Met andere woorden, de 'oplossing' die Griekenland werd opgedrongen had als enige bedoeling de privéschuldeisers in Duitsland, Frankrijk en Nederland te redden.”

Staatssoevereiniteit

“We hebben die schulden ook afzonderlijk per schuldeiser verder geanalyseerd. Zo konden we vaststellen dat in de akkoorden die aan de Griekse regering werden voorgelegd ontoelaatbare clausules werden opgenomen, waarmee Griekenland werd gedwongen delen van zijn staatssoevereiniteit op te geven.”

“Er staat letterlijk in de teksten van deze akkoorden dat, zelfs als deze voorwaarden onwettelijk zijn volgens het Griekse recht en volgens het internationaal recht, de schuldeisers hun leningen onverminderd blijven opeisen. Elke eventuele klacht van Griekenland mag uitsluitend in een Britse handelsrechtbank behandeld worden. Het Britse handelsrecht is van alle EU-lidstaten het meest voordelig voor schuldeisers."

"In feite zijn de voorwaarden die aan Griekenland werden opgelegd dezelfde als die die in de aasgierfondsen worden opgelegd aan landen in de Derde Wereld.”

“We hebben ook rapporten gelezen waarin staat beschreven dat het IMF ervan uitging dat het memorandum van 2010 tot een onhoudbare situatie zou leiden voor de bevolking, dat er geen groei meer zou zijn, dat de productie zou stilvallen, dat de werkloosheid spectaculair zou toenemen en dat Griekenland hier nooit alleen zou uit geraken.”

“De voorwaarden voor de leningen vastgelegd in het memorandum overtreden meerdere internationale verdragen waar Griekenland lid van is, zoals de Internationale Overeenkomst voor Sociale en Politieke Rechten. De voorwaarden maken het voor Griekenland onmogelijk om dit verdrag te respecteren. Het is volgens dit verdrag aan de lidstaten ook verboden om andere landen verplichtingen op te leggen die het verplichten dit verdrag schenden. De schuldeisende landen en instellingen overtreden zo zelf deze internationale verplichtingen.”

Mensenrechtenverdragen

“Dit memorandum schendt tevens de Griekse grondwet die stelt dat alle internationale overeenkomsten dienen te worden geratificeerd door het Griekse parlement, alvorens ze kunnen worden uitgevoerd. Dat is nooit gebeurd. Evenmin werden de voorwaarden van het memorandum aan het parlement medegedeeld.”

“Het memorandum van 2010 en zijn opvolgers tot en met 2015 zijn bovendien een overtreding van artikel 9 van het Verdrag van Lissabon. Daarin worden sociale rechten van de Europese burgers gegarandeerd, zoals het recht op werk, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs.”

“De leningen van het IMF werden uitgekeerd door de eigen statuten met de voeten te treden. De voorwaarden van deze leningen overtreden meerdere mensenrechtenverdragen. Dominique Strauss-Kahn, toenmalige voorzitter van het IMF, heeft ook speciaal het interne reglement aangepast om deze leningen aan Griekenland er door te duwen. Dat deed hij met de expliciete bedoeling de Franse en Duitse banken te redden, voor wie deze leningen vitaal waren voor hun overleving. De leningen van het IMF zijn met andere woorden onwettig en illegitiem.”

“Bovendien zijn ze kwaadaardig (odieux in het Frans). Het IMF wist immers onmiddellijk dat ze tot een ineenstorting van het Griekse bruto nationaal product zouden leiden, tot massale werkloosheid en tot een ineenstorting van de sociale taken van de overheid”.

“Dit werd door meerdere getuigen tijdens het onderzoek bevestigd. Philippe Legrain, in 2010 adviseur van voorzitter van de Europese Commissie, getuigde dat het niet de bedoeling was de Griekse overheidsschuld te herschikken maar dat het redden van de privé-banken de doelstelling was. Hij zei tegen de commissie:

«In 2010 hebben de Europese leiders en Dominique Straus-Kahn, de directeur van het IMF, moedwillig geweigerd om Griekenland insolvabel te verklaren met de bedoeling de belangen te beschermen van de grote Europese banken»

Jean-Claude Trichet, voorzitter van de ECB van 2003 tot 2011, bevestigde dit. Aan Griekse zijde heeft Andreas Papandreou, eerste minister in 2010, de statistische gegevens van de Griekse schuld vervalst om de deal alsnog rond te krijgen.”

Sociaal drama

“Bovendien, de Griekse Raad van State heeft zopas een vonnis geveld over een specifiek onderdeel van de opgelegde sociale inleveringen. De inkrimping van de pensioenen van 2012 werd onwettelijk verklaard.”

“De commissie gaat haar onderzoek nog in detail verder zetten, maar heeft nu al genoeg elementen in handen om voor te stellen aan de regering om een groot deel van de Griekse schuld onhoudbaar, onwettig, illegitiem en kwaadaardig te verklaren. Via een juridische procedure kan Griekenland dan de opschorting van betaling van deze schulden opeisen.”

De mensen en instellingen die dit hebben bekokstoofd zijn geen dommeriken en moeten vanaf het begin geweten hebben dat wat zij deden niet wettig was en dat dit voor de Griekse bevolking op een ramp ging uitdraaien. Dachten die dan echt dat dit nooit zou uitkomen?

“Neen, dit zijn zeer verstandige mensen. Die wisten perfect wat er gebeurde. De trojka was om de zoveel maanden ter plaatse om de situatie in Griekenland te evalueren en kende perfect de cijfers van het sociale drama dat zich afspeelde.”

“Je mag niet uit het oog verliezen dat dit in feite geen financiële operatie is maar een ideologische. In de eerste plaats dient dit akkoord om de zwakkere EU-lidstaten in het gareel te houden ten dienste van de banken en van de andere EU-lidstaten met meer macht. Dit is bovendien een aanval op de sociale rechten van de bevolking, niet alleen van Griekenland, maar van heel de EU.”

“De boodschap van deze operatie is politiek. Griekenland moet als voorbeeld dienen voor de rest van de EU, niet alleen voor Spanje, Portugal, Ierland en Italië. Dit gaat niet over het 'aanzuiveren van overheidsbudgetten'. Dit gaat over het afbouwen van de sociale rol van de staat. Men wil komaf maken met de sociale welvaartsstaat en uiteindelijk met de democratie.”

“Om de publieke opinie hierop voor te bereiden wordt al jaren een bikkelharde, eenzijdige mediacampagne gevoerd, waarbij het mantra 'Griekenland en Griekenland alleen is schuldig' voortdurend wordt herhaald met allerlei voorbeelden." 

“Zo hoorde ik op 15 juni nog op de RTBF beweren dat als Griekenland zijn leningen niet afbetaalt, dat dit iedere Belg 609 euro zou gaan kosten. Daarbij gaat men er volledig aan voorbij dat de 1,9 miljard euro die België in 2010 aan Griekenland heeft geleend een peulschil is in vergelijking met de 33 miljard euro belastinggeld waarmee toen de Belgische banksector werd gered. Bovendien heeft Griekenland al een aanzienlijk deel van die Belgische schuld met rente terugbetaald.”

Syriza

“Wat deze personen en hun instellingen niet hadden voorzien is wat er op 25 januari 2015 is gebeurd, de overwinning van Syriza en al helemaal niet de oprichting van deze onderzoekscommissie.”

Maar dit moest toch onvermijdelijk ooit uitkomen?

“Natuurlijk, maar zij die dit hebben in elkaar gestoken, gingen ervan uit dat dat volledig ondergesneeuwd zou geraken, met medewerking van de Griekse regering en de media, of hoogstens zou uitkomen in een verre toekomst, wanneer het niet langer relevant zou zijn. Dat er ooit een regering aan de macht zou komen in Griekenland die dat spel niet mee zou spelen, dat hadden ze uiteraard niet verwacht.”

Toespraak van Eric Toussaint tot het Griekse parlement op 17 juni 2015 bij de voorstelling van het eerste rapport van de waarheidscommissie over de Griekse openbare schuld (in het Frans):


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

28 reacties

 • door elonm op woensdag 17 juni 2015

  Uiteraard : de krekel is dan de held, de mier de crimineel. Welke waarheden dit artikel ongetwijfeld bevat : het is naast de kwestie en rept bovendien met geen woord over de schuld van de griekse politici. De europenan hadden zich beter eens geinformeerd bij de vlaamse beweging over de gevolgen van gedwongen samenwonen met een bevolking die linkse, clientilistisch geinspireerde vertegenwoordigers kiest.

  • door PVDPUTTE op woensdag 17 juni 2015

   Het probleem is dat de Europeanen zich al geïnformeerd hebben bij die "Vlaamse Beweging" maar meestal nogal gedegouteerd geraken van haar zwartbruin verleden...

 • door Jean Van den Bosch op woensdag 17 juni 2015

  Prachtig artikel!!! Hierbij worden de pijnpunten blootgelegd die nu de oorzaak zijn het van Griekse probleem. Zou het niet beter zijn te spreken over het probleem dat Griekenland werd aangedaan? Waarschijnlijk wel. Een 10tal jaar geleden was men in Europa reeds op de hoogte van de problemen (met) van de Griekse economie. Hebben toen niet alle analisten, financiële experten gezegd; "geen enkel probleem om Grieks staatspapier op te kopen"? Alles zal (wordt) door de Griekse overheid ingedekt in het geval dat het verkeerd uitdraait? Zou de graaicultuur van de banken niet mede aan de oorzaak liggen? Als de CEO en de bestuursraad, van een bank, afkomen met slechte cijfers. Dan kunnen zij fluiten achter hun super-bonussen. Veel van deze (jaarlijkse) bonussen zijn veel zijn hoger dan hetgeen een normale mens in HEEL zijn leven kan verdienen. Hetgeen dat waarschijnlijk veel mensen uit het oog verliezen, is dat veel Institutionele Beleggers (verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen enz.) beleggen in staatspapier. Als Griekenland voor een Grexit kiest, wat is dan effect op je aanvullend pensioen? Goeie vraag waarschijnlijk. De voorzitter van de onderzoekscommissie is de ideale persoon, niet omdat hij een Belg is, maar omdat hij reeds eerder soortgelijke situaties heeft meegemaakt. Waarbij dat het land weigerde zijn leningen terug te betalen. Dit omdat de leningen op lichtzinnige wijze werden verstrekt. Waar we dan weer bij de CEO en de bestuursraad van de bank uitkomen. Ik kan alleen maar terug komen op de werken van Karl Marx, waarin dat expliciet wordt uitgelegd. Wat met personen (= banken), dient te gebeuren. Tevens op de meer, hedendaagse,diplomatische oplossing van Pickory.

 • door Roland Horvath op woensdag 17 juni 2015

  Geen enkele moraliteit en psychisch gestoord. Roof op grote schaal doen ze al in de hele EU: Veel belastinggeld gaat naar de banken om hun verliezen bij te passen. Uithongeren en de orde, de economie verstoren eveneens, onder andere in Griekenland. De volgende stap in de ontwikkeling van het EU bestuur is dat het een moordbrigade wordt. Zoals in zo veel landen gebeurt en in het verleden gebeurde.

 • door Maurice de Liberaal op woensdag 17 juni 2015

  Dit artikel draait de wereld op zijn kop: laten we niet vergeten dat de Grieken door list en bedrog in de Euro zijn gekomen en dat hun tomoloos leengedrag wereldwijd enorme economische schade heeft aangericht. Laten we deze oorzaak niet vergeten.

  • door Tanguy Corbillon op woensdag 17 juni 2015

   Maurice hoezo-de-liberaal? Ik dacht dat liberalen het goed ophadden met de rechtstaat, cf. Paul De Grauwe. Een rechtstaat die recht vooropstelt boven langbedorven legalisme, uiteraard. Anders dus dan die Europese apparatchiks die -Yes, prime minister- menen dat zij toch zelf die wetten máken... Goed mogelijk dat de afhandeling van de Griekse tragedie op een ramp uitdraait. En toch zal de wind in onze oortjes blijven fluisteren: Het kan wél anders!!

  • door Lode Vanoost op woensdag 17 juni 2015

   Neen, niet 'De Grieken' maar een bepaalde corrupte Griekse klasse van oligarchen en politici heeft dat gedaan, met volledige medewerking van de politieke klasse in zowat alle EU-lidstaten. Dat zij die dit dor list en bedrog deden dat terugbetalen (wat trouwens een van de voorstellen van de regering Tsipras is, namelijk belastingen op de grote bedrijven, die in Griekenland - met instemming van de Eurogroep - niet eens belastingontwijking nodig hebben, die hebben gewoon belastingvrijstelling. Dat is trouwens nog een kadotje van de dictatuur van de kolonels dat diezelfde politieke klasse nooit heeft afgeschaft. Nu ja, waarom zou u uw leuk verhaaltje verspillen aan de feiten.

   • door antond op vrijdag 19 juni 2015

    == “Het probleem zat daarentegen bij de Duitse, Franse en Nederlandse banken die volledig roekeloos leningen hadden aangegaan met Griekse banken, zonder na te gaan of er wel voldoende garanties waren op terugbetaling. De exacte cijfers pluizen we nog uit, maar dat is dus reeds een eerste vaststelling die we kunnen stellen." ==

    Dit zijn grove leugens. De banken (ook Griekse) zijn lange tijd voorgelogen door de Griekse overheid. Bij soevereine schulden is men aangewezen op informatie die men van de overheid krijgt. Leugens door de overheid zijn en waren ongehoord. De banken zijn in deze context helemaal niet roekeloos geweest. Dit is een manipulatieve suggestie, om de banken (die inderdaad in veel andere situaties grote fouten hebben gemaakt) verdacht te maken en de Grieken vrij te pleiten van verantwoordelijkheid. De Europese kiezer trapt hier gelukkig niet in!

    • door sam vanderleyden op vrijdag 19 juni 2015

     Wacht maar Anton. Lode Vanoost is de cijfers voor u aan het uitpluizen. Dus roep maar niet te snel... Overigens kan ik nu al zeggen dat ik je reactie omtrent de banken extreem naief vind. Wie trapt waar in zou ik zo zeggen? (Je ben toch anderzijds geen bankloby-ist neem ik aan?)

     • door antond op zaterdag 20 juni 2015

      Maar waarom heeft Lode die cijfers dan niet paraat?

      U mag mijn mening dan wel naief vinden, of me verdacht willen maken als agent van het grootkapitaal, duidelijk is wel dat de meerderheid van de Europese kiezers eerder op mijn lijn zit dan op die van Lode.

      De beslissingen zullen navenant uitpakken. Óók dát is democratie! Griekenland heeft daar geen monopolie op.

      En áls Europa dan zo slecht is, en de Grieken zich niet aan de Europese regels willen houden, kunnen ze alleen verder gaan. Maar de grote meerderheid in Griekenland wil de Euro houden!

     • door Lode Vanoost op zondag 21 juni 2015

      Correctie: de onderzoekscommissie is de cijfers aan het uitpluizen. Dankzij de nieuwe regering beschikken zij over duizenden documenten, die de vorige regeringen netjes verborgen hielden voor de bevolking. Ik schrijf artikels over hun bevindingen.

  • door PVDPUTTE op woensdag 17 juni 2015

   Laten we vooral niet vergeten dat de grootste schuldeiser een staat is die alleen al in de afgelopen eeuw 3 keer failliet ging, verantwoordelijk is voor vele miljarden onbetaalde schulden en miljoenen doden en die bovendien al jarenlang profiteert van de Griekse tragedie door met haar goedkope sterke export de eigen Griekse producten uit de markt te prijzen.

   • door antond op vrijdag 26 juni 2015

    De Duitse handelsbalans met Europa is zowat in evenwicht. Het grote overschot op de handelsbalans van Duitsland betreft handel buiten Europa. Volledig irrelevant, in dit verband. Het is verbazend hoe grotesk de onzin is die men bij elkaar kan schrijven, zolang het maar in de overeenstemming is met de dogma's van de politiek correcte 'linkse kerk'.

 • door Paul Lookman op woensdag 17 juni 2015

  Met dit verhaal voor ogen kan het Griekse parlement en de bevolking enkel de regering-Tsipras steunen. Gedaan met Europese dictaten, er moet serieus onderhandeld worden. De Griekse inzet daarbij is een kruis over een belangrijk deel van de illegitieme leningen. Als Europa niet snel over de brug komt gaan de Grieken de blik richten op het Oosten en gaat het vermaledijde Rusland het land uit de penatie helpen en lopen met de haven van Piraeus en aardgaspijpleidingcontracten. Benieuwd of Washington op korte termijn in staat is “to twist the arms” van de Europese “leiders.”

 • door Patrick op woensdag 17 juni 2015

  De pest van rente en interest verwoest onze maatschappij. De deelnemers aan de Eurozone hadden geen bedenkingen bij de toetreding van Gr. Ze hebben wel degelijk goed nagedacht vooraleer Gr. op te nemen. Wanneer, zoveel jaren later, plots blijkt dat Gr. gesjoemeld heeft, dan beginnen de rijke landen hun handen in onschuld te wassen (Wir haben es nicht gewüst? I know nothingue, I'm from Barecelona?...), toveren ze de dominotheorie tevoorschijn en ontwerpen een bloedpers die 'Troïka' heet. Grote economieën uit het zuiden (Italië, Spanje, Portugal) en zelfs Frankrijk, die ook niet bepaald 'recht in de leer' stonden, konden wel deals sluiten zonder het IMF en de ECB over zich heen te krijgen. Zij die als eerste de opgelegde normen aan hun laars gelapten gebruiken sedert jaren kanonnen om op een mug te schieten. Wie nagaat wie in die verschillende landen en instellingen hoge (officiële) functies in economie en financiën hadden en waar ze vandaan kwamen (uit welke kweekvijver) die ziet een heel ander plaatje. Veel minder complex dan de betrokken dames en heren ons blijven voorspiegelen. De toetreding en het behouden van Gr in de Eurozone (en de EU) kadert IMHO in een globale machtsstrategie. Die heeft te maken met het Midden-Oosten. Gr. en Turk. zouden als voorpost van de VS en Eur. kunnen dienen terwijl ze ook een buffer tegen Rusl. kunnen vormen. Conventioneel militair bekeken dan. En wie heeft er direct voordeel bij het afbreken van de Eurozone? Wie heeft er van voor 2008 tegen wie gespeculeerd? Waar kwam die globale financiële crisis eigenlijk vandaan? Wie vindt "quantitative easing" de aangewezen weg om de Euro overeind te houden (uit dezelfde kweekvijver waarop ik hierboven alludeerde)? Tja. Allemaal complottheorie natuurlijk.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 17 juni 2015

  Ik neem aan dat we daar in de pers meer gaan over lezen de volgende dagen. Dat kan toch niet anders. Het zal wel geen toeval zijn dat de dag voor de cruciale 18 juni dit rapport openbaar wordt gemaakt. Ben zeer benieuwd naar de reacties in die pers en naar de commentaren van analisten, journalisten en politici. Ik heb zo het vermoeden dat we op weg zouden kunnen zijn naar een anticlimax. Als het allemaal waar is wat ik hier lees stel ik mij de vraag of de politici die mee in de onderhandelingen zitten dan zo naïef (onwetend) zijn of medeplichtig aan bijna misdadige desinformatie van de Europese bevolking. Het pokeren is nog niet gedaan en als het waar is wat hierboven staat zijn de kaarten van Griekenland nog zo slecht niet. Dehaene indachtig: let the beast go!

  • door antbover op donderdag 18 juni 2015

   Wel ja , ik ben er reeds lang van overtuigd dat de kaarten die Griekenland in de hand heeft , helemaal niet zo slecht zijn. Wat ik hier nu met dank aan de auteur kan lezen , wel , dat versterkt mijn mening. De trojka zal wel moeten komen met een compromis .Het uitbuiten van de kleintjes is niet langer vol te houden ; nochtans is het dat wat de Trojka wil : de bevolking laten opdraaien voor alle schulden , schulden die via allerhande dubieuze strategieën werden opgebouwd, en cfrm. het artikel hier. Wel EU zou ik zo zeggen : die zijn gat verbrand moet ook op de blaren zitten.

  • door Joshua op vrijdag 3 juli 2015

   18-19-20-21 JUNI

   Tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo .

 • door Didier op donderdag 18 juni 2015

  Inderdaad prachtig artikel ! Over hemeltergende feiten die dramatisch genoeg hun equivalent bezitten in vele andere landen. Waar zal de etterbuil van het financiële parasitisme als eerste barsten? Zal Griekenland uit de euro crashen of zal het aanvaarden dat de banksters de democratie vernietigen in het land waar ze geboren is? In elk geval klinken de nepargumenten over corruptie door “de Grieken” hoe langer hoe scheller in de oren.

 • door Giek op maandag 22 juni 2015

  Er worden cijfers beloofd? Wel, hier zijn enkele cijfers: 1. In 2012 werden de privébanken verplicht tot een zgn. 'haircut': ze moesten 53 % van hun vorderingen op Griekenland kwijtschelden (een totaalbedrag van 107 miljard euro). Tegelijk moesten ze voor de rest van het bedrag de Grieken langere terugbetalingstermijnen gunnen en een lagere rente hanteren. 2. Op dit ogenblik zit nog slechts 1 (één) % van de Griekse schuld bij buitenlandse privébanken. Deze cijfers zijn al lang bekend, behalve blijkbaar bij veel critici van de Europese politiek tegenover Griekenland. Veel mensen blijven zich erover verontwaardigen "dat de Grieken moeten bloeden om de privébanken te redden". Niet waar, dus. Ten slotte nog een bedenking over het redden van banken, in deze context maar ook in de context van de financiële crisis van 2008. Het redden van banken geldt voor veel mensen als de ergste knieval voor deze instituten van het kapitalisme. Maar wie wordt het zwaarst getroffen als er banken over de kop gaan? 1. De hele economie, en dus de mensen die er hun brood verdienen. 2. Iedereen met spaarcenten op de bank, op de eerste plaats kleine en middelgrote spaarders: die zijn hun centen kwijt. Om dat te voorkomen (en om het spaardersvertrouwen weer op te krikken) is trouwens de staatswaarborg tot 100.000 euro ingesteld. Het redden van banken is dus een zeer nuttige maatregel met grote sociale voordelen. Iets anders is het de managers van de banksector die onverantwoorde risico's hebben genomen, op hun plaats te laten zitten met dezelfde riante verloningen en bonussen. Die hadden ze moeten buitengooien in ruil voor onze overheidssteun.

  • door Roland Horvath op maandag 22 juni 2015

   Naar goede kapitalistische gewoonte moet een bank kunnen failliet gaan als ze niet uit de rode cijfers geraakt. Daarom moeten banken niet te groot zijn om te falen. Van zulk een hervorming is nog niets terecht gekomen in de EU. Verder moeten banken gespecialiseerd zijn in één functie, dus niet sparen mengen met zeer risicovol. En ze moeten een eigen vermogen hebben van 10% in plaats van nu ongeveer 3,3%.

   De Griekse schulden bij private banken zijn overgebracht naar de ECB, naar de overheid. Overigens van de 240 miljard hulp, waarvan letterlijk werd gezegd dat het hulp aan Griekenland GR was, is slechts 25 miljard naar GR gegaan, de rest is bij private banken terecht gekomen Duitse, Franse, Nederlandse.

   Het strijdpunt tussen de EU en GR is iets anders namelijk vooral de besparingen op de Sociale Zekerheid SZ. Het EU bestuur onder andere Merkel en Schäuble vinden SZ maar niets. Dat moet afgeschaft worden te meer omdat de mentors van de EU de Grote Multinationale Ondernemingen GMO hun bedrijfslasten willen minimaliseren. Zij haten SZ. Nanny states in het Amerikaans. Gelukkig is de achterlijkheid de wereld nog niet uit.

  • door Tanguy Corbillon op maandag 22 juni 2015

   Ik meende te begrijpen dat de banken zichzelf hadden gered, dankzij goed doordachte maar weinig democratische maatregelen van de Trojka: o.m. door van private schulden openbare schuld te maken. Het verwondert me niet echt dat de buitenlandse banken nog nauwelijks Griekse waardepapieren hebben, gelet op de staat van de economie. Daarmee is nogmaals bewezen dat rationaliteit in de financiële wereld en politieke irrationaliteit perfect kunnen samengaan: tot op een bepaald ogenblik was investeren in Griekenland nog interessant, maar daarna -nogal plots- een 'ramp'. Sommige auteurs hebben het trouwens over weloverwogen 'rampenkapitalisme'. Deutsche Bank opperde in het begin van de crisis zelfs het voorstel om hele eilanden te privatiseren... We begrijpen wel waarom. De banken zijn intussen tot nadere orde gered. Het volk, daarentegen, moet bloeden. Niet alleen financieel, maar vooral moreel. Dit opdat ze in andere landen vooral geen 'linkse gekkigheden' in het hoofd zouden halen. Uitstappen uit het kapitalistische 'systeem' is voor onze vertegenwoordigers nl. geen optie. Nochtans is het juist omdat het op papier zo mooi oogt - in 't Frans noemen ze de 3%-norm 'la règle d'or budgétaire', de gulden regel dus-, dat het in de praktijk tot dergelijk rampzalige economische crises komt... (On)verantwoordelijke bankiers buitenschoppen is maar een begin!!

  • door sam vanderleyden op dinsdag 23 juni 2015

   @Giek... Uw verhaal is wat warrig maar kom: op uw eerste punt: Het zou er nog aan ontbreken! stel u voor zeg.... Op uw tweede punt: Ja idd de schuld is verschoven van naar de banken enerzijds naar de ECB, het IMF en andere nationale staten anderzijds. maw... 90% van de geleende fondsen aan Griekenland zijn gebruikt geweest voor de schuld aan privébanken af te betalen,... met zulke maatregel kan je geen economie opbouwen... U schijnt maar niet te beseffen hoe pervers en onlogisch de gestelde eisen aan Griekenlad zijn. U gleooft zelf in een mediafabel... De leningen sinds 2008 van bvb. nationale staten zijn geldpompen (door intrest) voor hun... enfin wat is een lening anders hé? De voorwaarden voor deze leningen zijn destructief en ontkennen de werking van een economie en van een economische kringloop. De werkeljke redenen liggen veel dieper en zijn ideologisch van aard... Hetzelfde scenaria kan Europa onmogelijk opleggen aan Spanje, want dat land heeft economisch een dermate impact op de unie dat een destructief beleid zou back-firen. Griekenland is economisch te klein om de Europese economische stabiliteit te ontwrichten. Daarom is het ook een uitgelezen terrein om ideologische oorlogsvoering op uit te testen: de afschrikking voor linkse opkomende krachten in Spanje, Portugal, Italië, etc... Wil de trojka dat Griekenland er bovenop komt? Eigenlijk niet of enkel wanneer elke soevereiniteit defacto wordt opgeheven... Het is een economische kolonisering van het land en het stelt de interne democratie in het land onder de zogenaamde econmische belangen van de Trojka. Maar die zijn - ik herhaal- niet in essentie financieel (de media is o zo schuldig aan het mist spuien!!!) maar ideologisch van aard. En dan heb ik het nog niet over de legitimiteit van de schuld!

   • door Giek op zondag 28 juni 2015

    Van warrigheid gesproken: wat bedoelt u eigenlijk met die mediafabel waarin ik zou geloven? Ik heb alleen maar feiten aangehaald (waarvan u onrechtstreeks bevestigt dat ze juist zijn, u zou moeilijk anders kunnen) en mijn standpunt toegelicht dat banken redden vooral gebeurt om grote economische (én sociale!) rampspoed te voorkomen.

 • door Rieteke en Corneille Van den Borne op donderdag 25 juni 2015

  Onze complementen voor Lode Van Oost. Als de voorlopige conclusies van Eric Toussaint niet juist zouden zijn, zou hij meteen zijn aangeklaagd wegens smaad. Hij heeft ons overtuigd dat de voorwaarden en de bedoelingen van de leningen inderdaad onwettig, illegitiem en kwaadaardig zijn en een methodiek om de echte democratie vakkundig en als voorbeeld voor andere landen de nek om te draaien. Dit alles staat los van het feit dat de vorige machthebbers van Griekenland zich onbehoorlijk hebben gedragen. De eisen die de geldschieters stellen aan het Griekse volk zijn pervers en onhoudbaar. Een club van landen, die pretendeert het belang van de hele club te behartigen is toch een merkwaardige unie als ze een land op een dergelijke manier poten uitdraait.

 • door antond op vrijdag 26 juni 2015

  Ik vind het knap van de Syriza fanclub van journalisten hoe ze de onzin bij elkaar krijgen.

  Het ging helemaal niet primair om Duitse en Franse banken, maar om Griekse banken!

  http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jun/17/greece-debt-crisis-bank-exposed#data

  Duitse en Franse banken tezamen waren goed voor rond 17 miljard aan Griekse bonds. De Griekse banken hadden 45 miljard in portefeuille. Duitsland's en Frankrijk's banken hadden dit met hulp van hun eigen overheid kunnen overleven. Een faillisement van de Griekse banken was echter, zonder bailout hulp, onafwendbaar geweest en dit zou de volledige ondergang van het Griekse financiële systeem hebben betekend.

  Deze cijfers kunnen overal worden nagelezen, de link is maar een voorbeeld.

  Het probleem van dit soort journalistiek is dat het waarschijnlijk geen misverstand, maar dat bewuste misleiding het motief is. Hoe kan het dat een zichzelf respecterend journalist deze cijfers niet opzoekt voordat hij een column publiceert. Het is voor u waarschijnlijk het gemakkelijkst om mijn reactie niet te publiceren, als u dat doet weet ik voldoende.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 26 juni 2015

   Dit is geen column. Er staat boven dit artikel 'Interview'.

   Citaat uit dit interview: “Het probleem zat daarentegen bij de Duitse, Franse en Nederlandse banken die volledig roekeloos leningen hadden aangegaan met Griekse banken, zonder na te gaan of er wel voldoende garanties waren op terugbetaling. De exacte cijfers pluizen we nog uit, maar dat is dus reeds een eerste vaststelling die we kunnen stellen."

   Met andere woorden, niet ik maar de onderzoekscommissie is dus cijfers aan het uitpluizen.

   Om dat te weten moet men natuurlijk het artikel lezen.

   • door antond op vrijdag 26 juni 2015

    Maar is het teveel gevraagd om conclusies, als journalist, te toetsen?

    Net als het gebruik van het begrip 'roekeloos' gehanteerd wordt voor de leningen aan Griekenland van voor 2010. Het gaat volledig voorbij aan het bedrog van de crediteuren door de Griekse overheid (iets dat voordien in Europa nog nimmer vertoond was).

    De banken hebben in het algemeen grote fouten gemaakt. Maar om dit te gebruiken om op 'buikgevoel' in deze context over het handelen van banken te oordelen is zeer onprofessioneel. Het betaamt een goede journalist om kritisch te zijn. Klakkeloos overschrijven kan iedereen.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties