Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs wankelt

Kort na elkaar vernietigen twee arresten van de Raad van State het verbod op levensbeschouwelijke tekens in twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs. “Alle jongeren die in een Gemeenschapsonderwijsinstelling een hoofddoek, een tulband of een keppel willen dragen, kunnen met dit arrest in de hand een wijziging van het reglement afdwingen”, zegt Yasmina Akhandaf van de beweging BOEH!.
donderdag 16 oktober 2014

Een jonge Sikh en twee moslimmeisjes trokken naar de Raad van State omdat zij in de Koninklijke Athenea van respectievelijk Dendermonde en Sint-Truiden geen levensbeschouwelijke tekens mochten dragen.

In twee arresten vernietigt de Raad van State het verbod in die twee scholen. “Dit is de eerste keer dat de Raad van State een principiële uitspraak doet”, reageert Yasmina Akhandaf die samen met de beweging BOEH! (Baas over eigen hoofd) al sinds 2009 aan het procederen is tegen het hoofddoekenverbod.

“Volgens de Raad van State kan zo'n verbod enkel in uitzonderlijke gevallen als er extreme problemen zijn. Verschillende argumenten voor het verbod worden ontkracht. Zo staat het dragen van een hoofddoek niet gelijk met bekeringsdrang en een hoofddoek schendt ook niet de godsdienstvrijheid van de meisjes die er geen dragen”, zegt Akhandaf.

De Raad van State stelt ook dat leerlingen niet neutraal moeten zijn. Het hoofddoekenverbod heeft dus niets te maken met neutraliteit.

Het Gemeenschapsonderwijs reageerde dat het algemeen hoofddoekenverbod van kracht blijft. De Raad van State vernietigde –  een beetje tegenstrijdig – niet die algemene richtlijn. Maar volgens Akhandaf is het een kwestie van tijd voor dat algemeen verbod sneuvelt. “Het algemeen verbod heeft geen zin meer, want vanaf nu kan een leerling die zich gediscrimineerd voelt elke school apart aanklagen. Het Gemeenschapsonderwijs zou zich beter een goede verliezer tonen en het algemeen verbod opbergen.”

Voor het platform BOEH!, dat sinds 2007 ten strijde trekt tegen het hoofddoekenverbod, is dit een serieuze opsteker. “Ja, natuurlijk zijn we heel blij. De volgende stap is dat we nu een gesprek vragen met de nieuwe minister van Onderwijs Hilde Crevits.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

13 reacties

 • door ismail spada op donderdag 16 oktober 2014

  OK laat ons veronderstellen dat de kogel nu door de kerk is en dat de hoofddoek moet worden toegelaten in het onderwijs maar ook door niemand kan verplicht gesteld worden.

  Wat nu? Wat wordt het volgende speerpunt? Ritueel slachten? De sharia voor familiezaken? Polygamie? De steniging?

  • door Bert Malliet op vrijdag 17 oktober 2014

   U draait de zaken om. De strijd van BOEH! tegen het hoofddoekenverbod is geen speerpunt, maar een schild; geen aanval, maar een verdediging. Wat eerst kwam, was de aanval, het hoofddoekenverbod, de speerpunt van de angstige allochtonen.

   • door ismail spada op vrijdag 17 oktober 2014

    Mijn beste,

    Ik ben een moslim en ik kan u dus vertellen dat GOD geen hoofddoeken opdringt aan de vrouwen.

    Islamitische geleerden moeten zich in bochten wringen en de Woorden van God geweld aan doen om toch maar HUN gelijk te bewijzen.

    Apostel Paulus drong een hoofddoek wel op en de Joden zijn hem daarin gevolgd en ook de moslims doen dingen die door anderen dan God worden voorgeschreven.

    En moslimgeleerden van het MOSLIMBROEDERSCHAP doen dat niet zonder reden maar om segregatie uit te lukken tussen "de hoge normen en waarden" van hun cultuur en de "perverse waarden" van het Westen.

    Als de hoofddoek verplicht is dan is het kalifaat dat ook en de sharia met al zijn lijfstraffen.

    Waarom is de hoofddoek in Marokko in vele scholen met gemengd onderwijs verboden?

    Weet u dat geleerden vinden dat meisjes niet eens naar school moeten gaan. Vrouwen worden door algemene scholing mogelijk ongehoorzamer aan hun mannen. En dat kunnen mannen missen als kiespijn. En vrouwen die hun huizen als gevangenissen zien zijn slechte vrouwen.

    Niet TE naïef zijn is de boodschap.

 • door Willem Magerman op vrijdag 17 oktober 2014

  In België is er geen algemeen hoofddoekenverbod. Het dragen van gelijk welke kledij is vrij net zoals het uiten van meningen. Er zijn slechts twee beperkingen: in het Gemeenschapsonderwijs en in openbare functies in contact met het publiek. Het is opvallend dat degenen die ijveren voor het afschaffen van deze twee beperkingen het systematisch hebben over "het hoofddoekenverbod" . Dat duidt erop dat men uit is op polarisatie met als enige bezorgdheid de identitaire symbolen van de eigen groep. Dit gebrek aan empathie met alle andere minder militante levensbeschouwingen of culturen voorspelt niets goeds voor de tolerantie binnen onze samenleving. Het is trouwens slechts een herhaling van wat de Belgische samenleving reeds heeft meegemaakt bij de invoering van de vrijheid van godsdienst en pers in de 19° eeuw. Vanaf dat moment heeft de katholieke kerk met veel fanatisme geijverd voor de alomtegenwoordigheid van haar levensbeschouwing en symbolen in alle geledingen van het publieke leven. Ze is daar voor een groot deel in geslaagd wat ons de verzuilde maatschappij heeft opgeleverd. Die weerspiegelt zich tot de dag van vandaag in het onderwijs, dat gedomineerd wordt door de katholieke zuil die groter is dan het Gemeenschapsonderwijs dat voor alle levensbeschouwingen is bestemd. Is dat het soort diversiteit dat we wensen ? Wie symbolen van levensbeschouwelijke diversiteit opeist binnen het GO zou logischerwijze ook moeten ijveren voor de afschaffing van de katholieke zuil. Merkwaardig genoeg zijn de vertegenwoordigers van de katholieke, reeds dominante zuil en de verdedigers van de hoofddoek solidair in het publieke debat als het erop aankomt de neutraliteit van het GO te verzwakken. Het katholiek onderwijs , dat reeds compleet dominant is via zijn eigen zuil, wil toch persé vrijheid van levensbeschouwelijke symboliek in het GO. Dit bevestigt enkel dat deze groepen enkel empathie voelen voor diegenen die militant bezig zijn met de eigen identiteit en levensbeschouwing via symbolen, en geen empathie voor al wie een verinnerlijkte en dus minder opdringerige en niet georganiseerde levensbeschouwing heeft.

  • door Bert Malliet op vrijdag 17 oktober 2014

   U draait de zaken om. Degenen die eerst waren om op polarisatie uit te zijn, waren degenen die het hoofddoekenverbod ingevoerd hebben. Want laat ons wel wezen, de aanhalingstekens die u rond dat woord zet zijn ongepast: officieel heet dat het "verbod op uiterlijke kentekenen van ...", maar het is er niet gekomen na een vermeende overdaad aan keppeltjes of kruisjes in het straatbeeld, maar na een vermeende overdaad aan hoofddoeken. Gewoon een hoofddoekenverbod dus. U draait de zaken om. De vrijheid van religie kwam er samen met de scheiding van kerk en staat en dat was een belangrijke stap in het terugdringen van de alomtegenwoordigheid van de katholieke kerk in zowat alles. Ik weet niet precies hoe het zit met de ijver van het katholiek onderwijs voor "vrijheid van levensbeschouwelijke symboliek in het GO". Ik weet wél dat bijvoorbeeld alle Leuvense katholieke scholen een hoofddoekenverbod handhaven. Alle sympathie overigens voor uw strijd tegen de katholieke zuil.

   • door Willem Magerman op vrijdag 17 oktober 2014

    Nogmaals, er is in België geen algemeen hoofddoekenverbod. Er wordt enkel terughoudendheid gevraagd in twee beperkte gebieden. Door voortdurend de term "hoofddoekenverbod" te gebruiken wekt men opzettelijk de indruk dat het hier om een gericht verbod gaat tegen een bepaalde groep. Het is omgekeerd: het is enkel de groep die niet kon leven met de bescheiden beperkingen gevraagd in het kader van de neutraliteit in het onderwijs en het openbaar ambt, die beginnen ageren is tegen deze beperkingen. Alle andere levensbeschouwelijke groepen binnen de samenleving konden leven met deze beperkingen. In de slipstream van die agitatie uit islamitische hoek hebben zowel Mieke Van Hecke (van het katholiek onderwijs) als Rik Torfs in de media pleidooien gehouden voor het afschaffen van die beperkingen in het GO en het openbaar ambt. Ze hebben allemaal gemeen dat ze de neutraliteit en vrijheid van meningsuiting op de eerste plaats zien als een hefboom voor de eigen levensbeschouwing of groepscultuur. Terwijl de echte burgerzin erin bestaat de diversiteit en de neutraliteit te zien als een waarde op zich die door elke burger moet ondersteund worden uit burgerzin, en niet enkel als middel ten dienste van de eigen groep. Hoe kan dergelijke burgerzin ontstaan binnen bevolkingsgroepen die van hun geboorte tot hun dood nooit en in geen enkele omstandigheid afstand kunnen doen, al was het maar voor enkele uren, van de eigen groepssymboliek ? Hun pleidooi voor diversiteit klinkt vals en is slechts een middel tot promotie van de eigen cultuur zonder empathie voor andere overtuigingen.

  • door Salaheddine op maandag 20 oktober 2014

   Ik zal in de mate van het mogelijke zo weinig mogelijk juridisch-technische begrippen gebruiken om mijn korte analyse van het arrest van de Raad van State leesbaar te houden voor de juridische leek. Indien men het arrest grondig analyseert komt men tot de vaststelling dat het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens van GO! onrechtmatig is genomen. De Raad van State stelt heel duidelijk dat er geen enkele stuk voorligt die het algemeen verbod rechtvaardigt. Krachtens artikel 9.2 van het EVRM, dat vrijheid van godsdienst garandeert, kan een inbreuk op deze godsdienstvrijheid enkel in de limitatief opgesomde uitzonderingen die op hun beurt exhaustief zijn. 3 voorwaarden moeten vervuld zijn: 1) De uitzondering moet bij wet gebeuren, in casu weliswaar in de zin van een materiële wet wat in concreto betekent dat een schoolreglement, gemeenteraadsbesluit, provinciebesluit, besluit van het GO! om een algemeen verbod uit te vaardigen, omzendbrief van het GO! om dit verbod te concretiseren,... allemaal voorbeelden zijn van een wet in de materiële zin. 2) De uitzonderingen opgesomd in artikel 9.2 EVRM zijn "de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". 3) Deze beperkingen moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. De Raad van State oordeelt dat de eerste 2 hierboven vermelde voorwaarden vervuld zijn maar niet de 3de voorwaarde (deze beperkingen moeten noodzakelijk zijn in een democratische samenleving). Vandaar dat de bepaling in het schoolreglement die levensbeschouwelijke kentekens verbood vernietigd werd (erga omnes). De Raad van State heeft het initiële GO!- verbod op levensbeschouwelijke kentekens, dat als basis diende om de bepaling in het schoolreglement op te nemen, getoetst aan artikel 9.2 EVRM en daarmee in strijd bevonden. Verder stelt de Raad dat het GO!-verbod enkel de islamitische hoofddoek viseerde, letterlijke weergave uit het arrest, p 79 (randnummer 69): “een verbod dat wezenlijk is ingevoerd om de islamitische hoofddoek uit het schoolbeeld te weren.” De Raad van State geeft eveneens ondubbelzinnig aan dat nergens uit het administratief dossier blijkt dat het uitgevaardigde algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens noodzakelijk was. Het algemeen verbod werd arbitrair genomen en dit in tegenspraak met de godsdienstvrijheidslievende houding die het Gemeenschapsonderwijs kenmerkte om dan te evolueren naar een godsdienstbeperkende houding en dit in een zeer kort tijdsbestek van enkele weken (p.84). De Raad van State onderschrijft dat in tegenstelling tot GO-leerkrachten (als ambtenaren) van leerlingen geen neutrale houding kan en mag verwacht worden (p73, p74). De Raad stelt dat het verbod ook van kracht is in het lager onderwijs terwijl er geen enkel stuk voorligt waaruit blijkt dat er zich ooit een probleem heeft voorgedaan in het lager onderwijs m.b.t. de opgesomde motiveringen ( bekeringsijver (proselitisme), groepsdruk (peer pressure), segregatie, …) van het GO! om het verbod in te voeren (p 87). Het thans vernietigde verbod (p 88) in het schoolreglement van de Middenschool 1 Sint- Truiden, scholengroep 13 van het Gemeenschapsonderwijs kwam uitsluitend tot stand n.a.v. de omzendbrief van het GO! om een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in te voeren in haar instellingen. In concreto betekent dit dat de omzeendbrief van het GO!, dat als rechtstreekse basis diende voor het thans door de Raad vernietigde verbod, de wettigheidstoets niet heeft doorstaan ((p60 (randnummer 51.3.), p 65 (randnummer 63.). Het GO! stelt dat er in welbepaalde scholen concentraties (samen klitten) ontstaan aangezien leerlingen bij hun schoolkeuze zich laten leiden door het al dan niet bestaan van een verbod op levensbeschouwelijk kentekens in bepaalde instellingen en bijgevolg een algemeen verbod noodzakelijk is om deze concentraties tegen te gaan. Het GO! draait, volgens de Raad van State, hier verkeerdelijk de redenering om door te stellen dat een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens concentratiescholen tegengaat. De Raad van State beargumenteert ondubbelzinnig dat indien zulke verboden er niet zijn de leerlingen dergelijke schoolkeuze niet hoeven te maken (p 75 randnummer 64). De Raad heeft gesteld dat GO! (als overkoepelend orgaan) een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens kan uitvaardigen maar dat deze de juridische toets moet doorstaan wat in casu niet het geval was. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer GO! het verbod zal moeten intrekken zo niet zal het, met dit arrest in de hand, rechtszaken blijven regenen. http://www.raadvst-consetat.be/?page=news〈=nl..

 • door gg op vrijdag 17 oktober 2014

  Ik herinner me nog veel scholen waar een uniform van kracht was. Daar zaten ook dikwijls allochtonen die zich netjes schikten naar die regels. De hele discussie over het hoofddoekenverbod is een non-issue, als het verbod op een bepaalde school je niet aanstaat, ga dan naar een andere school.

  • door Bert Malliet op vrijdag 17 oktober 2014

   Een andere school? In Leuven gaat dat niet lukken: zowel de katholieke als die van het GO hebben een hoofddoekenverbod ...

   • door ismail spada op zaterdag 18 oktober 2014

    O jawel, het zou kunnen lukken en misschien is het ook wel de bedoeling van al deze opstandigheid om te komen tot:

    De islamitische school, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, waar meisjes en jongens strikt gescheiden worden en waar de lesgevers nu eens echt hun zin mogen doen zonder op de vingers gekeken te worden.

    Het is de natte droom van het MoslimBroederschap. Scholing met aansluitend een huwelijksbureau en een eigen wetgeving inzake familie- en erfenisrecht.

    Dit alles natuurlijk slechts om van start te kunnen gaan. Later komt er dan het kalifaat en de volledige sharia bij.

 • door Wim Prové op vrijdag 17 oktober 2014

  Met deze arresten slaat De Raad van State de bal volledig mis en geeft ze blijk van het ontbreken van enige toekomstvisie. Een religieuze overtuiging is een privé zaak en de uiting ervan moet helemaal geen voorrechten krijgen. Gelovigen mogen zich in beide handen wrijven en zich gelukkig prijzen dat er zoiets bestaat als het tolerante gemeenschapsonderwijs. In deze worden de woorden vrijheid , keuze , democratie en hun betekenis onrecht aangedaan. Het dragen van een hoofddoek kan nooit een "vrije keuze " zijn want het dragen ervan wordt altijd rechtstreeks of onrechtstreeks afgedwongen. Of door een boek of door familie ,door gemeenschapsdruk , door opvoeding ...

 • door marckmaes op zaterdag 18 oktober 2014

  Voor alle duidelijkheid: het kan niet gaan om een hoofddoekenverbod of -toelating, maar om alle mogelijke politieke, ideologische en religieuze symbolen. Anders is er discriminatie tegenover iedere niet-religieuze leerling die ook het recht heeft op het uitdragen van zijn opinie. Waarom is er al lang geleden in het Rijksonderwijs een breed verbod op dergelijke symbolen ingevoerd, toen er eigenlijk alleen spanningen waren tussen katholieken en vrijzinnigen en liberalen en socialisten: precies om kinderen en pubers in volle soms lastige identiteitsontwikkeling te behoeden voor onnodige conflicten en open te leren staan voor mensen met andere opvattingen. Daarvoor moet men enige terughoudendheid - niet alleen in religieus, maar ook in politiek en ideologisch opzicht - aantonen om juist openheid voor andere opvattingen mogelijk te maken. Wie altijd en overal en uiterst zichtbaar in de eerste (enige ?) plaats zich als moslima wil profileren bevordert de dialoog niet echt.

 • door ismail spada op zaterdag 18 oktober 2014

  Sulayman van Ael, de imam die bij velen hoog in aanzien staat, plaatste volgend bericht op facebook.

  13 oktober om 21:54

  Een vrouw forceren om de hoofddoek te dragen is niet Islamitisch en haar dwingen om het uit te trekken druist in tegen de universele rechten van de mens. Dr. T. Ramadan

  Dat is dan genoteerd!

  Vrouwen verplichten om een hijab te dragen is NIET Islamitisch!

  Inderdaad, GOD vraagt helemaal niet om een hoofddoek te dragen. Het is dus NIET verplicht.

  Wie herrie wil schoppen om een hoofddoek te mogen dragen in een school of op het werk is dus niet Islamitisch bezig.

  Hij of zij dwingt anderen om moslimvrouwen toe te laten om een hoofddoek te dragen.

  Het neemt niet weg dat iedereen mag dragen wat hij of zij wil maar sleur de godsdienstvrijheid of de Islam er dan niet bij.

  Gebruik gewoon uw verstand. Volg GOD en Zijn Koraan en laat helpers naast Hem en hun meningen voor wat ze zijn: OVERBODIG.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties