Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

vrijdag 12 februari 2010 16:58
Spread the love

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van DeWereldMorgen.be. Elk bezoek aan de websites van DeWereldMorgen.be is onderworpen aan deze disclaimer inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Algemeen: de surfer

DeWereldMorgen.be streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. DeWereldMorgen.be geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. DeWereldMorgen.be is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat DeWereldMorgen.be deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft DeWereldMorgen.be enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites.

DeWereldMorgen.be kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege DeWereldMorgen.be dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. DeWereldMorgen.be is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers aan een van onze websites (vb. aanbieder en afnemer) ontstaan naar aanleiding van de door DeWereldMorgen.be geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide bezoekers. DeWereldMorgen.be is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Bij transacties waarbij de bezoeker een betaling verricht kan deze zijn verzakingsrecht niet uitoefenen in de gevallen voorzien in art. 80 § 4 van de WHPC.

Commentaar schrijven

 • Een reactie mag enkel betrekking hebben op het betrokken artikel of het opgegeven onderwerp.
 • Reacties moeten relevant zijn. Het is evenmin toegelaten meermaals dezelfde, of een vrijwel identieke reactie, te plaatsen.
 • Reclame of promotionele links naar externe sites, zijn niet toegestaan. Reacties zijn evenmin bedoeld om campagne te voeren of oproepen te lanceren.
 • Persoonlijke aanvallen, beledigende taal en het benoemen van derden met bijnamen, zijn niet toegelaten.
 • Gebruik geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te zetten.
 • Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.
 • Hou er rekening mee dat de reacties gearchiveerd worden, en opzoekbaar blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om reacties naderhand te verwijderen.
 • Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur de redactie het recht deze eventueel te publiceren op de nieuwswebsite, al dan niet ingekort. Wilt u rechtstreeks een lezersbrief naar de DeWereldMorgen.be versturen, dan kan u terecht bij onze redactie.
 • De redactie heeft het recht reacties niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen.
 • De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te reageren te ontzeggen.

Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op DeWereldMorgen.be:

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie
 • Laster, eerroof, beledigingen
 • Misbruik van andermans naam
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten

Uw persoonsgegevens en uw IP-gegevens worden bewaard om eventuele identificatie mogelijk te maken. DeWereldMorgen.be heeft het recht deze persoonsgegevens over te maken aan de gerechtelijke overheden, of om u verantwoordelijk te stellen indien uw reactie aanleiding geeft of kan geven tot een strafklacht, vordering in schadevergoeding of andere actie, van DeWereldMorgen.be zelf of van een derde.

Bloggen

 • Iedereen, die met zijn officiële voornaam en familienaam en correcte adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats) geregistreerd is op DeWereldMorgen.be, en deze gebruiksregels aanvaard heeft, kan bloggen en reageren op artikels en debatten van DeWereldMorgen.be.

 • Uw bijdragen vallen onder de creative commons licentie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl
  Dat wil kort samengevat zeggen: uw bijdrage mag door andere non-profit media worden overgenomen mits bronvermelding en vermelding van de auteur(s). Men mag uw materiaal overnemen maar niet verknippen of verwerken in een andere context.
  Commercieel gebruik mag enkel mits er uitdrukkelijk toestemming is van de auteur.

 • De auteurs behouden het recht om hun materiaal te gebruiken voor een ander medium.

 • DeWereldMorgen.be heeft het recht van je Blog nieuws te maken of hem binnen de context van DeWereldMorgen.be te gebruiken op de website, drukwerk, video of foto.

 • Voor het overige gelden hiervoor dezelfde voorwaarden en regeltjes als voor commentaar schrijven.

Wijzigingen

Een bijdrage aan DeWereldMorgen.be kan na publicatie niet meer gewijzigd of verwijderd worden door de auteur. Let dus goed op dat uw tekst volledig en foutloos is vooraleer u ze indient. Indien u de inhoud van een bijdrage om gegronde reden toch nog wil wijzigen, kunt u contact opnemen met de redactie.

Nieuws maken

Meewerken met de redactie van DeWereldMorgen kan:

 • Als u ons handvest onderschrijft en onze spelregels aanvaardt.

U kan natuurlijk ook nieuws maken op uw DeWereldMorgen.be-blog. De redactie kan van uw blog na eindredactie en correctie een nieuwsartikel maken.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. DeWereldMorgen.be geeft u daarbij volgende garanties:

 • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
 • DeWereldMorgen.be treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

take down
the paywall
steun ons nu!