De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

Zonder berechting verantwoordelijken Decembermoorden geen rechtsstaat

maandag 11 december 2017 21:54
Spread the love

ZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN DECEMBERMOORDENGEEN RECHTSSTAATINGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/zonder-berechting-verantwoordelijken-decembermoorden-geen-rechtsstaat/

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat ik recentelijk in eenartikel heb stilgestaan bij 35 jaar Decembermoorden en de politieke enmorele noodzaak van de berechting van de verantwoordelijken. [1]Ook heb ik aandacht geschonken aan de rol van econoom enhistoricus Sandew Hira [2]], die zijn verdiensten heeft in de anti-racismestrijd en het op de juiste manier op de kaart zetten van het slavernijverleden[3], maar ten aanzien van de gerechtigheid inzake de politieke misdaden vande voormalige militaire dictatuur onder leiding van D. Bouterse, huidigpresident van Suriname, een uiterst kwalijke rol gespeeld heeft.
In plaats van te ijveren voor de berechting van de verantwoordelijkenvoor de Decermbermooorden, doet Hira, nota bene de BROER van eenvan de 8 Decemberslachtoffers, de advocaat John Baboeram [4],middels zijn project ”Getuigenis van president Bouterse”, er alles aanom D. Bouterse en consorten, verantwoordelijk voor de Decembermoordenen andere misdaden [5] uit de wind te houden en de rechtsgang te frustreren. [6]
Om nogmaals te benadrukken, hoe belangrijk ik het vind, dat gerechtigheid wordtgedaan, heb ik een ingezonden stuk gestuurd naar een aantal Surinaamse enNederlandse kranten, wat direct hieronder volgt.Suriname Mirror heeft het inmiddels gepubliceerd. [7]
Het is heel goed nieuws, dat het proces ondanks alle politieketegenwerking [amnestiewet, misbruik van artikel 148, Grondwet] [8]toch weer is opgestart en dat de strafeis tegen de verdachten is geformuleerd. [9]
En nu maar hopen, dat er ook een daadwerkelijke uitspraak/veroordeling komt!
Zonder dat en de berechting van alle andere politieke misdaden, onder hetmilitaire regime Bouterse gepleegd, kan er geen rechtsstaat zijn in Suriname.
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Hieronder mijn Ingezonden Stuk [en de publicatie door de Suriname Mirror]Daaronder de noten

Astrid Essed

INGEZONDEN STUK, ZOALS GESTUURD NAAR SURINAAMSEEN NEDERLANDSE KRANTEN

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie,

Afgelopen vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstandersvan het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse,huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proceswerden geexecuteerd, na gefolterd te zijn.Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij eencouppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was,is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering.Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn.Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagdemilitaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt:Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militairF. Ormskerk [mei1980], onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden vanleden van de voormalige ”oude politiek” en dissidente militairen, de executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker,in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse oorlog tegen voormaligrebellenleider en  huidig politicus, R. Brunswijk [waaronder de massaslachting te Moiwana]Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnogberecht te worden.Maar om terug te komen op de Decembermoorden:Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachtenvan de Decembermoorden nu is geformuleerd.Te hopen is, dat er niet weer politieke manoevres zullen plaatsvinden[zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet] om de rechtsgang tefrustreren.Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratischerechtsstaat mogelijk.

Astrid EssedAmsterdam

PUBLICATIE DOOR DE SURINAME MIRROR

SURINAME MIRRORZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN 8 DECEMBERGEEN RECHTSSTAATASTRID ESSED

http://suriname-mirror. blogspot.nl/2017/12/zonder- berechting-verantwoordelijken. html

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

‘Zonder berechting verantwoordelijken 8 Decembermoorden geen rechtsstaat’

 

Wilfried Hawker

‘Regime Bouterse heeft zich sinds 25 februari 1980 aan meer misdaden schuldig gemaakt’

  
Vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse, huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, na gefolterd te zijn. Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was, is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering. Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn. 

Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt: Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair F. Ormskerk (mei 1980), onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van leden van de voormalige ‘oude politiek’ en dissidente militairen, de executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker, in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse Oorlog tegen voormalig rebellenleider en huidig politicus R. Brunswijk (waaronder de massaslachting te Moiwana).

Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog berecht te worden. 

Maar, om terug te komen op de Decembermoorden: Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten van de Decembermoorden nu is geformuleerd. Te hopen is, dat er niet weer politieke manoeuvres zullen plaatsvinden (zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet) om de rechtsgang te frustreren. 

Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed 
Amsterdam [Z-O]

NOTEN

[1]

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIETVERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROLASTRID ESSED8 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/dec embermoorden-2017-35-jaar-gele den-vermoord-maar-niet-vergete n-sandew-hiras-kwalijke-rol/

[2]

”IISR is founded by Sandew Hira. Hira is an economist and historian and a representative of the decolonial historiography of Suriname.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHABOUT IISR
http://www.iisr.nl/en/home/

[3]

IISRNA DOKKUM: HOE VERDER?EEN NIEUWE FASESANDEW HIRA8 DECEMBER 2017
http://www.iisr.nl/en/uncatego rized/na-dokkum-hoe-verder/

NTR SERIE DE SLAVERNIJ18 SEPTEMBER T/M 16 OCTOBER 2011COMMENTAREN DOOR SANDEW HIRA
http://www.iisr.nl/en/uncatego rized/ntr-serie-de-slavernij/

COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ:AFLEVERING 1

http://www.iisr.nl/kennisprodu ctie/ntr-serie-de-slavernij/co mmentaar-op-ntr-serie-de-slave rnij-aflevering-1/

COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 2

http://www.iisr.nl/kennisprodu ctie/ntr-serie-de-slavernij/co mmentaar-op-aflevering-2-van-d e-ntr-serie-de-slavernij/

COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 3

http://www.iisr.nl/kennisprodu ctie/ntr-serie-de-slavernij/co mmentaar-op-ntr-serie-de-slave rnij-aflevering-3/

COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 4

http://www.iisr.nl/kennisprodu ctie/ntr-serie-de-slavernij/co mmentaar-op-ntr-serie-de-slave rnij-aflevering-4/

COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 5

http://www.iisr.nl/kennisprodu ctie/ntr-serie-de-slavernij/co mmentaar-op-ntr-serie-de-slave rnij-aflevering-5/

[4]

Sandew Hira is een pseudoniem voor Dew Baboeram en hijis de broer van 8 Decemberslachtoffer, de advocaat John Baboeram

WIKIPEDIAJOHN BABOERAM
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ John_Baboeram

[5]

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIETVERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROLASTRID ESSED8 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/dec embermoorden-2017-35-jaar-gele den-vermoord-maar-niet-vergete n-sandew-hiras-kwalijke-rol/

[6]

DECEMBERMOORDEN 2017/35 JAAR GELEDEN/VERMOORD, NIETVERGETEN/SANDEW HIRA’S KWALIJKE ROLASTRID ESSED8 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/dec embermoorden-2017-35-jaar-gele den-vermoord-maar-niet-vergete n-sandew-hiras-kwalijke-rol/

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCHDE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
http://www.iisr.nl/de-getuigen is-van-president-bouterse/

OP MIJN WEBSITE

https://www.astridessed.nl/?s= Sandew+Hira

[7]

SURINAME MIRRORZONDER BERECHTING VERANTWOORDELIJKEN 8 DECEMBERGEEN RECHTSSTAATASTRID ESSED

http://suriname-mirror.blogspo t.nl/2017/12/zonder-berechting -verantwoordelijken.html

ZONDAG 10 DECEMBER 2017

‘Zonder berechting verantwoordelijken 8 Decembermoorden geen rechtsstaat’

 

Wilfried Hawker

‘Regime Bouterse heeft zich sinds 25 februari 1980 aan meer misdaden schuldig gemaakt’

  
Vrijdag, 8 december was het 35 jaar geleden, dat 15 tegenstanders van het toenmalige militaire bewind van legerbevelhebber D. Bouterse, huidig president van Suriname, in Fort Zeelandia zonder vorm van proces werden geëxecuteerd, na gefolterd te zijn. Als reden werd opgegeven, dat zij betrokken geweest zouden zijn bij een couppoging. Nog afgezien van het feit, dat daarvoor geen enkel bewijs was, is dat geen enkele rechtvaardiging voor executies en foltering. Een proces in de rechtbank zou de enige weg geweest moeten zijn. 

Het regime Bouterse heeft zich echter vanaf de op 25 februari 1980 geslaagde militaire coup aan meer misdaden schuldig gemaakt: Zoals de gewelddadige dood van de vermeende tegencouper, de militair F. Ormskerk (mei 1980), onrechtmatige arrestaties/slechte detentieomstandigheden van leden van de voormalige ‘oude politiek’ en dissidente militairen, de executie, zonder vorm van proces, van tegencouper sergeant-majoor Hawker, in maart 1982, oorlogsmisdaden in de Binnenlandse Oorlog tegen voormalig rebellenleider en huidig politicus R. Brunswijk (waaronder de massaslachting te Moiwana).

Degenen, die bij deze misdaden betrokken geweest zijn, dienen alsnog berecht te worden. 

Maar, om terug te komen op de Decembermoorden: Het is een grote stap voorwaarts, dat de strafeis tegen de verdachten van de Decembermoorden nu is geformuleerd. Te hopen is, dat er niet weer politieke manoeuvres zullen plaatsvinden (zoals misbruik van artikel 148, Surinaamse Grondwet) om de rechtsgang te frustreren. 

Zonder berechting van politieke misdrijven is geen democratische rechtsstaat mogelijk.

Astrid Essed 
Amsterdam [Z-O]

[8]

”HOOFDSTUK I BOUTERSE’S POGING DE RECHTSGANG TE FRUSTRERENAMNESIEWETINTIMIDATIEDE ARTIKEL 148 COUPDE NASLEEP  AMNESTIEWET EN WAT DAARNA VOLGDEBOUTERSE’S INTIMIDATIE
 Lees wat de huidige president Bouterse allemaal gedaan heeftom de rechtsgang te frustreren: Manoevre 1 Amnestiewet Eerst  de Amnestiewet, die in april 2012 door de NationaleAssemblee [Het Surinaamse parlement] werd aangenomen. [3]Dat hield in, dat de verdachten van de Decembermoorden, onderwie hoofdverdachte, de huidige p;resident D. Bouterse, amnestiekregen. [4]Om de partij van R. Brunswijk, voormalig lijfwacht van D. Bouterseen tegenstander in de Binnenlandse Oorlog [5], mee te krijgen,werd de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana [waarvoorhet leger van Bouterse verantwoordelijk was] [6], buiten de amnestiewetgelaten. [7] Natuurlijk deugt die Amnestiewet niet, omdat het een bekrachtigingis van straffeloosheid, politieke misdadigers met hun misdadenweg te laten komen. [8] Maar er is meer:De amnestiewet zou ”getoetst” worden aan de Grondwet, door een Constitutioneel Hof. [9]Daar zijn twee dingen mis mee.In de eerste plaats HEEFT Suriname geen Constitutioneel Hof. [10]En ten tweede kunnen u, beste lezers en ik na lezing van de Surinaamse Grondwet zo al constateren, dat, die amnestiewet, behalve het moreleaspect, onacceptabel is.Want artikel 131, lid  3 van de Surinaamse Grondwet zegt:”Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij

de rechter aanhangig, is verboden” [11]

 Duidelijker kan niet. Dus ook al komt het Constitutioneel Hof er binnenkort wel,althans volgens mevrouw Geerlings-Simons, voorzitter vanDe Nationale Assemblee [Het Surinaamse parlement] [12],dan is en blijft de Amnestiewet in strijd met de Surinaamse Grondwet. Reactie op manoevre 1 van Bouterse Hof aan zet:Hervatting vervolging Bouterse bevolen: Een setback voor Bouterse en consorten was de beslissing van hetSurinaamse Hof van Justitie, om het OM te bevelen, de vervolgingin het Decembermoordenproces te hervatten. [13]Aanleiding van die beslissing was een klacht, die nabestaandenvan de slachtoffers van de Decembermoorden hadden ingediendbij het Hof vanwege stopzetting van het proces. Dat kan, wanneermen als ”belanghebbende” wordt erkend, wat het Hof dus deed. [14] 

Krijgsraad/Continuering Decembermoordenproces Zes maanden later, in  juni jongstleden, nam de Krijgsraad [dat hetDecembermoordenproces deed] het besluit, het proces te continueren. [15]Dit in navolging van de beslissing tot vervolging door het Hof van Justitie[16].Een moverende reden van de Krijgsraad was ook, dat deamnestiewet had  ingegrepenin een [vanaf 2007 in dit geval!] lopende rechtszaak, in strijdmet artikel 131 van de Surinaamse Grondwet. [17]Zoals ook al door ondergetekende is opgemerkt. Move 2Intimidatie Bouterse/Dreigen met noodtoestand Maar Bouterse zou Bouterse niet zijn, als hij niet meteen  tegenaanval zou komen.En zoals we van hem gewend zijn, was die aanval intimiderend,waarbij alle registers werden opengetrokken.Dreiging, intimidatie, spierballen taal.En uiteindelijk een coup.Een artikel 148 coup.”……….”Move 3Bouterse/De Artikel 148 coup De intimidatie, het dreigen met de noodtoestand, het warenslechts preludes tot Bouterse’s ”hoogtepunt”:Het blokkeren van het Decembermoorden strafproces meteen beroep op, hoe kan het ook anders, de ”staatsveiligheid” [23]Daarvoor haalt hij artikel 148 van de Surinaamse Grondwet van stal,dat luidt:”De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van deStaatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur/generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. (24) Nu kan dat allemaal wel zo zijn, maar er is natuurlijk geen sprakevan ´´bedreiging van de Staatsveiligheid´´Dat weet Bouterse net zo goed als ik en weldenkende mensen. (25) Wat hier natuurlijk aan de hand is, is een VERDACHTE, DIEHET PROCES TEGEN ZICHZELF STOPZET.Ondemocratischer en groffer kan je het niet hebben. Daarom spreek ik ook van de artikel 148 coup.”

BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/STRIJDENTEGEN STRAFFELOOSHEIDASTRID ESSED2 SEPTEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/bouterse-de-decembermoorden-en-gerechtigheidstrijden-tegen-straffeloosheid/

[9]

NOSAANKLAGER EIST 20 JAAR TEGEN BOUTERSE28 JUNI 2017
  https://nos.nl/artikel/ 2180413-aanklager-eist-20- jaar-tegen-bouterse.html
     STARNIEUWSSTAND VAN ZAKEN IN HET 8 DECEMBER PROCES1 NOVEMBER 2017
  http://www.starnieuws.com/ index.php/welcome/index/ nieuwsitem/44008
  TEKST  Stand van zaken in het 8 december strafproces 

01 Nov, 06:34

foto

  Vier verdachten zijn overleden. Tegen twee verdachten die minister waren in 1982 moet het proces nog beginnen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!