De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn 1,7 miljard moslims wacko’s?

Zijn 1,7 miljard moslims wacko’s?

maandag 2 maart 2015 11:52
Spread the love

“Zijn 1,7 miljard moslims wacko’s?” 

Het is een vraag die een imam zichzelf vorige week stelde. 

Hij schreef: 

Ofwel zijn alle moslims wacko’s ofwel is het de moeite waard om eens te kijken waarom 1.700.000.000 mensen ervoor kozen om Mohammed (sas) te volgen.

The benefit of the doubt!

—————————————————

Wat is nu dat “voordeel van de twijfel”? 

In feite bestaat dat voordeel van de twijfel er in dat je iemand gelooft in wat hij zegt en dat je zijn woord wel aanvaardt, terwijl je zelf niet helemaal zeker bent over wat hij vertelt. 

Het is mijn mening, die niemand hoeft te volgen, dat er beslist enkele wacko’s rondlopen op deze wereld. 

Bovendien zijn er meer dan 2 miljard christenen waartussen wellicht evenveel wacko’s circuleren. 

Omdat ik zelf moslim ben en ik dus niet mag twijfelen aan de goede intenties van mijn broeders en zusters in het geloof geef ik hen het voordeel van de twijfel tenzij ze duidelijk en bewust over de schreef gaan. 

Maar laat ons onszelf, als moslims, eens enkele vragen stellen.

En laat ons de antwoorden op die vragen eens vergelijken met de antwoorden van de polytheïsten ten tijde van Mohammed (saws). 

Zijn wij mensen die zich beroepen op derden om dichter bij God te komen? 

God zegt in 39/3: 

Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt.

En degenen die naast Hem beschermers nemen zeggen: “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”

Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is.

God zegt in 17/54 en 56-57:

Jullie Heer kent jullie beter. Indien Hij wil, begenadigt Hij jullie; of, indien Hij wil, bestraft Hij jullie.

En Wij hebben jou (O Mohammed) niet als bestuurder tot hen gezonden. 

En jouw Heer weet beter over wie er in de hemelen en (op) de aarde is.

Zeg (O Mohammed):

“Roept degenen die jullie naast Allah als god veronderstellen maar aan, zij zijn niet bij machte het kwade van jullie weg te nemen en het te veranderen.” 

Zij (de veelgodenaanbidders) zijn degenen die anderen aanroepen, (en zij die aangeroepen worden hebben de begeerte) om te zoeken naar een middel tot hun Heer….. 

De geleerden, de begeleiders, de imams, hebben zichzelf tot helpers uitgeroepen.

Ze hebben zichzelf gepromoveerd tot erfgenamen van Mohammed (sas) en zij, de gelovigen, menen dat ze de geleerden moeten aanroepen, bevragen, aanhoren, volgen, om dichter bij hun Heer te geraken terwijl de geleerden menen dat zij in staat zijn te leiden! Terwijl Mohammed (sas) niet eens in staat was om diegene die hij lief had te leiden. 

Als we onszelf de vraag stellen of wij de Koran wel volgen dan antwoorden de meesten vastberaden: “Wij volgen onze voorvaderen, de geleerden, de imams van de rechtsscholen enz. “

Terwijl God zegt in 2/170: 

En wanneer tot hen gezegd wordt: “Volgt wat Allah heeft neergezonden,” dan zeggen zij: “Maar wij volgen dat waarop wij onze vaderen aantroffen.” Ook als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte Leiding volgden?  

En wanneer een moslim enkel God wil vermelden dan keren de meesten zich af van hem. Maar van zodra de naam van een helper naast God wordt vermeld dan zijn ze blij. 

Is dat niet een beetje zo?

Wat is de shahada, de geloofsbelijdenis, anders dan de vermelding van een helper naast God?

Waar heeft God gezegd dat wij dit moeten uitspreken om moslim te zijn? 

Terwijl God zegt in 39/45:

En wanneer de naam van Allah als Enige God wordt genoemd, dan raken de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven vervuld van ergernis.Maar wanneer degenen naast Hem worden genoemd, dan zijn verheugen zij zich.

Volgen de meeste moslims niet de hadith, de overleveringen, die door de helpers naast God worden aangereikt en worden verkocht als de waarheid?

Terwijl God zegt in 31/6:

En er zijn onder de mensen, individuen die onzinnige praat (ver)kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis, en die het geloof bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.

Als je hen de duidelijke bewijzen uit de Koran voorlegt dan keren zij zich af!

En God zegt in 31/7:

En wanneer Onze Verzen aan hem worden voorgedragen, dan wendt hij zich er hoogmoedig van af, alsof hij ze niet hoort. Het is alsof er in zijn oren doofheid is. Verkondig hem daarom een pijnlijke bestraffing.

En God zegt in 45/6:

Dat zijn de Verzen van Allah die Wij aan jou in Waarheid voordragen. In welk woord (hadith) na (het Woord, De Hadith, van) Allah en Zijn Verzen geloven zij dan?

Oordelen vele moslims niet door gebruik te maken van andere boeken en bronnen? 

Terwijl God zegt in 68/ 36-38: 

Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie? Of hebben jullie een boek waar jullie in kunnen studeren? Waar waarlijk voor jullie in staat wat jullie verkiezen? 

Als we de antwoorden van de meeste moslims bekijken dan kunnen we enkel vast stellen dat de afwijking van de Waarheid groot is en dat er andere bronnen dan De Bron de voorkeur genieten. 

Wij moeten dan wel vast stellen dat er naar helpers wordt gezocht door de meesten die zich moslim noemen en dat deze helpers zich zelfs spontaan komen aanbieden en zichzelf onmisbaar wanen. 

Het mooiste voorbeeld van de dwaasheid van de helpers die menen de waarheid in pacht te hebben en het domme volk te moeten leiden is deze youtube: 

Verbaas uzelf beste moslimbroeder en beste moslimzuster over de waanzin die hier verkondigd wordt! 

Vragen aan Shaykh Mohammed Bazmool Deel 1 – YouTube

Over het Vers 21/7 : Vraag het aan de bezitters van kennis indien jullie het niet weten! 

En de schandelijke mis-interpretatie die er aan Zijn Woorden wordt gegeven.

Tja, “The benefit of the doubt!” 

Moge God ons leiden op Zijn Weg en ons allemaal ver weg houden van andere wegen en van mensen, die gewild of ongewild, worden aanvaard om ons in Zijn Plaats te leiden op hun weg. Ameen. 

Graag commentaar. Dit is een oproep tot dialoog. Het is geen monoloog. 

Soenisme is gebaseerd op imitatiegedrag, taqlid. 

Het is 1 van de uitvindingen van de imams van de rechtsscholen. Ash Shafii is een van de grootste ‘uitvinders’ uit zijn tijd. 
Moslims zitten nog steeds met zijn erfenis opgezadeld. 

Als er 1% van de moslims fanatiek is dan zijn er dat 17.000.000 en dat is niet niks! 

Als 20% van de moslims zijn verstand gebruikt dan zijn er dat 340.000.000. Maar ze worden niet gehoord. 

Als 80% van de moslims conservatief zijn en alles bij het eeuwenoude willen laten dan zijn er dat 1.360.000.000.

Een meerderheid die de anderen de mond snoert en hen haar waarheid opdringt.

Ze vormen een meerderheid en ze discrimineren een minderheid maar ze voelen zich gediscrimineerd en bedreigd door een islamofobe meerderheid van niet-moslims die ze daarom liefst zouden onderdrukken als het even kan. 

Ja, procenten zijn relatief. En God is Almachtig.

Er zijn dus geen 1,7 miljard wacko’s maar 17.000.000 waarschijnlijke wacko’s. 

Daarnaast zijn er 1,36 miljard potentiële wacko’s die hun eigen verstand niet meer gebruiken maar anderen in hun plaats laten denken.

Moge God ons allemaal de juiste weg wijzen.

take down
the paywall
steun ons nu!