De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Zeggen, dat moslimterreur niets met Islam te maken heeft, is niet voldoende”/Brief aan de Volkskrant

”Zeggen, dat moslimterreur niets met Islam te maken heeft, is niet voldoende”/Brief aan de Volkskrant

maandag 25 augustus 2014 10:08
Spread the love

”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAM TEMAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANTUW PUBLICATIE VAN HET OPINIESTUK”ZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE”
ZIE

http://www.astridessed.nl/zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoendebrief-aan-de-volkskrant/

Geachte Redactie
Ik ben geschrokken van de inhoud van een door u gepubliceerdopiniestuk van de journalist Sander van Walsum, ‘Zeggen, dat moslimterreur niet met de Islam te maken heeft, is niet voldoende” [1]Het stuk ademt de onwelriekende geur van discriminatie, aanzettentot haat jegens een religieuze groepering, selectieve verontwaardiging,gebrek aan politiek inzicht en botte arrogantie.Het had daarom nooit in uw krant mogen worden geplaatst.
Hoewel het stuk, eerder ”schotschrift”, wat mij betreft, de moeitevan een analyse niet eens verdient, ga ik toch enkele zaken op eenrijtje zetten.
ARROGANTIE
Ik begin met de arrogantie:
Wie is de heer van Walsum en waar haalt hij de verregaande arrogantie vandaan, ”moslims”ter verantwoording te roepen over de geweldsdaden van abjectegroeperingen als ISIS.En sinds wanneer moeten mensen uit een geloofsgemeenschap[of behorend tot een bevolkingsgroep] zich verantwoordenvoor iets, dat zij niet zelf hebben gedaan?Dat in de eerste plaats.
ISLAM EN TERRORISME/ONVERENIGBAAR
Walsum’s openlijke schoffering van de Islam is zobekrompen en stuitend, dat het mij verbaast, dat hetuberhaupt door een redactie correctie is gekomen.Hij schrijft [ik citeer]”De islam is niet de enige bron van terrorisme.” [2]
Pardon?Sinds wanneer is een religie een ”bron van terrorisme”De Islam is, net zoals het Christendom en Jodendom,een religie, gebaseerd op vrede, gerechtigheid en naastenliefde, gelovend in een God van Liefde en Barmhartigheid.Terrorisme is geworteld in allerhande politiekeoorzaken en heeft niets met religie als zodanig te maken.
Bovendien blijkt uit de opmerking van van Walsumzijn totaal afwezige kennis van de IslamAnders zou hij geweten hebben, dat in de Koranstaat:”Wie iemand doodt, anders dan voor doodslagof wegens verderf zaaien op aarde, het is alsofhij de mensen gezamenlijk heeft gedood” [3]
DISCRIMINATIE VAN RELIGIE EN RELIGIEUZEGROEPERINGEN
De openlijke discriminatie van van Walsumis pijnlijk en stuitend.Hij lamenteert over de Islam als ”een bronvan terrorisme”, omdat politieke groeperingen enindividuen zich bij hun handelingen op de Islamberoepen, maar evenzeer gewapend met feiten,kan ik dat ook van Jodendom en Christendom beweren.
Torquemada, man van de Inquisitie, diezich in de tijd van de koningen Ferdinand enIsabella, op het christendom beriep inzijn vervolging van Joden [4]Terug naar deze tijd beriep massamoordenaarBreivik zich ook op het christendom.[5]De Joodse religieuze extremist Baruch Goldstein pleegde een aanslag in de bezette Palestijnse Westbank,waarbij 29 Palestijnen werden gedood [6] en regelmatigterroriseren Joodse fundamentalistische kolonistende bezette Palestijnse bevolking [7]
Moeten dan alle christenen en Joden voordergelijke wandaden ter verantwoording worden geroepenzoals van Walsum dat doet met moslims? [8]Nee, natuurlijk niet.
Maar redenerend vanuit van Walsum, waarom eist hijdat wel van moslims en niet van christenen en Joden?
Juist, omdat hij discrimineert.En daarvoor geeft uw krant hem een podium.
MOSLIMS
Bizar en dwaas is Walsums aanduiding ”moslims”, omdathet op het eerste gezicht nergens op slaat.Moslims aanspreken op het gedrag van enkele groeperingenis discriminatie en een gevaarlijke generalisering, maar ook”It makes no sense”, omdat er miljoenen moslims ter wereld zijn.Roept van Walsum die allemaal ter verantwoording”
Nee, al gauw blijkt het addertje onder het gras en dat maaktzijn betoog nog gevaarlijker:Hij heeft het over de moslims in Nederland, dat blijktuit zijn betoogIk citeer”Wel beklagen moslims zich erover dat zij op het duivels werk van hun radicale geloofsgenoten worden aangekeken, of poseren zij als slachtoffers van de oppositiepoliticus Geert Wilders.” [9]En niet alleen moslims in Nederland, ook praat hij over”in eigen kring”In die context kan hij niet anders bedoelen dan  ”niet westerse” allochtonen,uit Marokkaanse, Turkse, Somalische of andere hoek.
Daarmee maakt hij zich schuldig aan discriminatie en racisme. [10]Zeer kwalijk.
En dwaas.Want ”of hij het nu leuk vindt of niet” [ik gebruik zijn terminologie]er is een groeiend aantal bekeerde moslims uitautochtone hoek.Roept hij die ook ter verantwoording,Ik krijg niet de indruk.
Maar dat is niet het belangrijkste.Ik val over het leggen van de collectieve verantwoordelijkheidbij een religieuze groep voor misdaden, die zij niet hebben gepleegd.
TERRORISME/ACHTERGRONDEN
Terrorisme houdt in het plegen van aanslagen op burgers enburgerdoelen, om paniek en angst aan te jagen, met een politieke doelstelling.Dat kan zijn onvrede met de binnenlandse of buitenlandse politiek van het eigen land of bijvoorbeeld verzet tegen buitenlandsebemoeienis [militair ingrijpen/bezetting etc]
Het is dus bijna altijd reactief [reactie op echt/beleefd onrecht]
Met andere woorden
Terrorisme is dus  een gewelddadige  reactie op eerdere gebeurtenissen, waarbij betrokkenen zich al dan nietberoepen op een religie.
De door van Walsum genoemde IS [ISIS], is meer dan ”macabere IS video’s[11], dat is de intimidatie.De diepere oorzaak is gelegen in de gevolgen van de VS bezetting vanIrak en in de achterstelling van de Soennietische minderheid doorde [door de VS gepromote] Sjietische regering. [12]
IS is in dit overigens terechte Soennitische verzet helaas komen
bovendrijven en beroept zich inderdaad op de Islam.
Maar dat is hun verantwoordelijkheid en heeft niets met de Islamals zodanig te maken.Noch hoeft geen enkele moslim, die niet medeverantwoordelijk isvoor IS gewelddaden, enige verantwoording af te leggen.
Sterker nog, moslims mogen IS aanhangers zijn, dat past binnende vrijheid van meningsuiting, net als Joodse Nederlanders, zoalsLikoed Nederland, mogen staanachter de oorlogsmisdaden plegende Israelische regering. [13]
Abject?Zeker, maar dat maakt ze nog niet medeschuldig.
Medeschuldig ben je pas, als je zelf misdaden begaat.
Maar dat was een zijspoor.
Zoals van Walsum zelf schrijft, wijzen vrijwel alle moslims ISaf.

EPILOOG
Van Walsums eis aan ”moslims” om ”binnen de eigen kring”moslimterreur te bestrijden, is verregaand arriogant.Want wie is meneer van Walsum?Bovendien discrimineert hij openlijk, nietalleen door de Islam [en niet andere religies] als ”bron vanterrorisme” aan te wijzen, maar een belachelijke distancieringvan moslims van groeperingen als IS te eisen, zonder dat  ookte doen bij christenen en Joden, van uit naam vanChristendom en Jodendom gepleegde terreurdaden.
Het eisen van collectieve verantwoordelijkheid voor wandadenvan enkelen is onzinnig, oneerlijk en discriminerend.Bovendien is het haatzaaiend, zeker tegen het licht vande nog steeds voortwoedende anti Islamhetze. [14]
Dat een dergelijk schotschrift door de redactie correctie is gekomenvind ik een groot schandaal.
Ik eis dan ook van uw krant, dat dergelijke haatstukkenniet meer worden geplaatst.
Ook zijn publieke excuses aan alle moslims in Nederland op zijn plaats.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

[1]
VOLKSRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[2]
VOLKSRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[3]

BIJBEL EN KORAN
http://www.bijbelenkoran.nl/search.php

Bron
BIJBEL EN KORAN
http://www.bijbelenkoran.nl/

ZIE OOK
ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD
http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert23.htm#2.1

Bron
http://www.cie.ugent.be/bogaert/index.htm

[4]
WIKIPEDIATOMAS DE TORQUEMADA
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Torquemada

[5]
WIKIPEDIAANDERS BEHRING BREIVIK
http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

TROUWKERK MOET PRATEN MET EXTREMISTEN29 JULI 2011

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2822065/2011/07/29/Kerk-moet-in-gesprek-met-extremisten.dhtml

NU.NLBREIVIK VOELT ZICH CONSERVATIEF CHRISTEN12 APRIL 2012
http://www.nu.nl/noorwegen/2785381/breivik-voelt-zich-conservatief-christen.html

[6]

WIKIPEDIABARUCH GOLDSTEIN
http://en.wikipedia.org/wiki/Baruch_Goldstein

[7]

”On 15 Nov. 2008, after the Federman Farm outpost was evacuated, Eliezer Melamed, the rabbi of the Har Bracha settlement, was quoted on the NRG website as saying, “the price tag policy appears to be very effective and the security establishment is doing everything it can to break it.”

BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
http://www.btselem.org/settler_violence

[8]

VOLKSRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[9]

VOLKSRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[10]

”1. In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.
Artikel 1, Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Alle Vormen vanRassendiscriminatie
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm

[11]

VOLKSRANTZEGGEN, DAT MOSLIMTERREUR NIETS MET ISLAMTE MAKEN HEEFT, IS NIET VOLDOENDE21 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3722303/2014/08/21/Zeggen-dat-moslimterreur-niets-met-islam-te-maken-heeft-is-niet-voldoende.dhtml

[12]

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIEPETER STORMhttp://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/
UITPERS.BEIRAK STAP DICHTER BIJ DESINTEGRATIEPAUL VAN DEN BAVIERE15 JUNI 2014  http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/546-irak-stap-dichter-bij-desintegratie

[13]

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNSE DEMOBNSTRATIE/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU/GEENWOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[14]
MOSLIMHAATUPDATE VAN LIJST MET GEWELDSINCIDENTEN RONDMOSKEEEN22 AUGUSTUS 2014
http://www.republiekallochtonie.nl/moslimhaat-update-van-lijst-met-geweldsincidenten-rond-moskeeen?fb_action_ids=10202640708163102&fb_action_types=og.likes

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!