De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WK voetbal 2018  /  Een nieuwe dimensie van Big Brother
Economie, Wereld, Big brother, WK voetbal 2018 -

WK voetbal 2018 / Een nieuwe dimensie van Big Brother

dinsdag 10 augustus 2010 10:42
Spread the love

De macro-economische baten van de organisatie van het WK voetbal? Er zijn er geen!

Het bod van België en Nederland voor de organisatie van de WK voetbal 2018/2022 heeft veel aandacht getrokken. Vooral de toekenning van juridische bevoegdheden aan de organiserende wereldvoetbalbond FIFA gedurende het evenement en de vermeende economische gevolgen van een eventuele organisatie trekken de aandacht. De Groningse econoom Sterken presenteert een historische analyse van het economische succes van de organisatie van de WK. Zijn conclusie luidt dat de organisatie van de WK voetbal het organiserende land in ieder geval geen extra economische groei (per hoofd van de bevolking) oplevert.

Vermeende economische effecten van sportevenementen

Er zijn twee soorten van economische gevolgen van het organiseren van een grootschalig sportevenement. De eerste soort is die van de bedrijfseconomische analyse van het project: wat is de netto-opbrengst of verlies voor de eigenaren van de organisatie? Deze kosten en opbrengsten kunnen worden onderverdeeld in de omzet gedurende het evenement en de kosten vooraf en achteraf van het respectievelijk investeren en onderhouden van de noodzakelijke infrastructuur. De omzet gedurende het evenement is veelal een klein deel van de totale kosten; de opbrengsten uit de verkoop van televisierechten, toegangskaarten en marketing zijn meestal voldoende om deze uitgaven te dekken. De haalbaarheidsdiscussie richt zich dan ook veelal op de kosten van de investeringen: stadions, wegen, vliegvelden, stadsvernieuwing, etc. Het economische risico van deze uitgaven is vele malen groter. Voor de meeste recente historische evenementen is per evenement een kosten-batenanalyse achteraf uitgevoerd. Het nadeel van een kosten-baten-analyse vooraf is veelal dat er een grote mate van subjectiviteit in schuilt. De sociale baten worden bijvoorbeeld door de organisatie veelal te optimistisch berekend. Bovendien verschilt de methodologie per analyse, waardoor een consistent historisch overzicht moeilijk te verkrijgen is.

De tweede soort van economische gevolgen heeft betrekking op de macro-economie. Heeft het organiserende land baat bij de organisatie omdat de groei van het inkomen per hoofd, al dan niet tijdelijk, hoger is? Hierbij kan men denken aan een uitbundige groei door een stijging van het consumentenvertrouwen, door de positieve gevolgen van de aanleg van infrastructuur, door een permanente toename van toerisme, door innovaties ten gevolge van de toeneming van de sportbeleving en een mogelijke verlaging van de kosten van de gezondheidszorg, etc. Heronder richten we ons op deze invalshoek en presenteren een historisch-consistent overzicht voor het WK voetbal.

De toekenning van de WK organisatie

Sinds 1930 (Uruguay) wordt het eindtoernooi van de WK voetbal georganiseerd. De eerste edities werden, soms controversieel, aan landen toegekend tijdens de vergaderingen van de FIFA. De eerste editie in Uruquay trok, vanwege de toenmalige bootreis van drie weken, slechts 4 Europese deelnemende landen. In 1938 werd de eindronde voor de tweede opeenvolgende editie in Europa (Frankrijk) gehouden, hetgeen tot een boycot van Argentinië en Uruquay leidde. Om toekomstige problemen te voorkomen heeft de FIFA na de Tweede Wereldoorlog het eindtoernooi bij toerbeurt in Latijns-Amerika en Europa georganiseerd en dus geen volledig open competitie van kandidaatstelling toegestaan. Pas voor de organisatie van 2002 heeft men besloten om een nieuw selectiesysteem te hanteren en alle landen aangesloten bij de FIFA de mogelijkheid tot organiseren in principe gunnen.

De macro-economie van de WK voetbal

Op basis van de historische dataverzameling van nationale gegevens van het bruto binnenlands product en bevolkingsomvang van Maddison (zie www.ggdc.net), aangevuld met gegevens uit de IMF World Economic Outlook van Oktober 2009 zijn voor alle organiserende landen groeivoeten van het inkomen per hoofd geconstrueerd. Deze groeivoeten zijn verminderd met de groei van het wereldinkomen per hoofd van de bevolking ten einde de invloed van globale conjuncturele schommelingen te neutraliseren. In de tabel 1 staan de voor de wereldgroei gecorrigeerde groeivoeten van het inkomen per hoofd per organiserend land vermeld rond het jaar van de organisatie (t) (Japan en Korea, de organiserende landen in 2002, zijn apart vermeld). De tabel laat van 3 jaar voor de organisatie tot 3 jaar na dato de relatieve economische ontwikkeling zien. 

Tabel 1: Groeivoeten van het inkomen per hoofd (gecorrigeerd voor de wereldgroei) rond het jaar van de WK

(a) Ter verduidelijking: t-3 is drie jaar vooraf, t is in het jaar van de organisatie, t+3 is drie jaar na het WK.

Hoewel de varianties groot zijn, is het duidelijk dat er in ieder geval geen positieve invloed van de organisatie van de WK Voetbal op de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking van het organiserende land is. In de laatste regels van de tabel staan de gemiddelden voor alle evenementen, de vooroorlogse en naoorlogse evenementen: deze regels vatten het beeld samen. Een natuurlijke vraag is of dit voor elk grootschalig sportevenement geldt. Een vergelijkbare analyse voor de Olympische Zomerspelen laat zien dat daarvan wel een licht positieve stimulans uitgaat (gegevens verkrijgbaar via e.sterken@rug.nl).

Breder effect

De FIFA wil met het toekennen van de eindronde van het WK het product voetbal en de wensen van de bonden met veel actieve voetballers eren. Economische overwegingen lijken, in tegenstelling tot het IOC, van een geringer belang te zijn. De verspreiding van de aandacht voor voetbal is zeker na 1998 een belangrijke component in de overweging van toekenning geweest. Een andere manier om het macro-economische succes van de organisatie van het WK te meten is derhalve wellicht een vergelijking tussen de ontwikkeling van het inkomen per hoofd van het land dat de organisatie van de eindronde verzorgt versus de ontwikkeling van landen die zich eveneens als kandidaat-organisator hebben opgeworpen en daadwerkelijk mee hebben gedongen in de bieding (dat zijn per evenement gemiddeld twee of drie landen). Hierdoor verdwijnt wellicht het effect dat de FIFA de ogen op een specifieke subgroep van landen gericht heeft. Tabel 2 laat de ontwikkeling van de groei van het inkomen per hoofd vanaf het jaar van organiseren tot 3 jaar na dato zien en toont aan dat de groei in het organiserende land tegenvalt.

Tabel 2: Extra groei van het inkomen per hoofd van de organiserende landen en andere kandidaatlanden

Tot besluit

De organisatie van de eindronde van het WK voetbal is vanuit macro-economisch gezichtspunt niet aantrekkelijk. Wellicht is een verklaring van deze negatieve conclusie de eenzijdigheid van de investeringen (namelijk in voetbalstadions) ten opzichte van bijvoorbeeld de investeringen voor de Olympische Zomerspelen, waarvoor wel een licht positieve extra groei van het inkomen per hoofd gevonden wordt. De economische aandacht dient derhalve naar de bedrijfseconomische netto winstgevendheid voor de organiserende instanties uit te gaan en niet zozeer naar de uitstralingseffecten op de macro-economie. Dit alles wil niet zeggen dat er andere, niet-economische, overwegingen kunnen zijn om toch de organisatie van de WK Voetbal naar België en Nederland te proberen te halen.

© Me Judice: Elmer Sterken, “Macro-economische baten WK voetbal zijn verwaarloosbaar”, Me Judice, jaargang 3, 9 augustus 2010.

Bron : Express.be

_______________________________________________________________

Een nieuwe dimensie van Big Brother: Google waarschuwt voor angstaanjagende toekomst

 

Volgens het Duitse magazine Wirtschaftswoche heeft Microdrones, een Duitse fabrikant van onbemande luchtvaartuigen, een van camera’s voorziene vliegende minidrone  geleverd aan het Amerikaanse technologiebedrijf Google. Volgens de ceo van Microdrones, Sven Juerss, maakt zijn bedrijf   ‘een goede kans om een langetermijn zakenrelatie aan te gaan met Google.’

Volgens Juerss zijn de dronen uitzonderlijk geschikt voor het actualiseren van de gegevens van Google Earth, de applicatie waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satellietfoto’s. Juerss zegt dat zijn minidronen ook kunnen worden ingezet om windmolenparken te inspecteren.

Maar volgens Wirtschaftswoche hebben privacygroeperingen met verstomming op het nieuws gereageerd. ‘De minidronen opereren bijna geluidloos en kunnen worden uitgerust met nachtzicht en warmtebeeldcamera’s, wat ze nog bedreigender maken dan de Google-auto’s die de beelden voor Google Street View maken. “

De CEO van Google, Eric Schmidt, wenste niet op het bericht te reageren. Toeval of niet, hij waarschuwde afgelopen weekeinde op de Techonomy-conferentie in Lake Tahoe voor een ‘angstaanjagende’ toekomst waarin een data-explosie zal ontstaan waardoor vrijwel ons gehele privéleven openbaar zal zijn’

“Als ik voldoende data van een individu bekijk, kan ik met behulp van kunstmatige intelligentie voorspellen waar die persoon heen gaat”, aldus Schmidt. Hij wilde niet ingaan op de rol van Google daarbij, maar wilde wel kwijt dat hij zich zorgen maakt over de toekomst.

Mensen vinden het handig wanneer apparaten dingen voor ze onthouden, zoals waar ze geweest zijn en wat ze willen doen, omdat je anders misschien zelf vergeet. Maar de maatschappij is er nog niet klaar voor dat apparaten die informatie opslaan.”

De uitlatingen van Schmidt zijn opmerkelijk. Eerder dit jaar sprak hij nog andere taal: `Als u niet wil dat anderen iets te weten komen, dan kunt u het om te beginnen misschien beter niet doen’, zei hij toen.

Google bevat een schat aan persoonlijke en privacygevoelige informatie en het is maar de vraag of het verstandig is om het beheer daarvan aan een commerciële partij over te laten.

t…

quam426 | 1 september 2008

This video shows our microdrone in action. It demonstrates its capabilities to fly autonomously and shows images captured from the drone. Moreover, it illustrates the basestation’s capabilities

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!