De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties in Amsterdam/Opvang doekje voor het bloeden/Voor permanent verblijfsrecht

Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties in Amsterdam/Opvang doekje voor het bloeden/Voor permanent verblijfsrecht

woensdag 17 december 2014 00:47
Spread the love

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/OPVANG DOEKJE VOOR HET BLOEDEN/VOOR BLIJVENDE OPVANG EN PERMANENT VERBLIJFSRECHT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/winteropvang-voor-135-asielzoekers-op-twee-locatiesopvang-doekje-voor-het-bloedenvoor-blijvende-opvang-en-permanent-verblijfsrecht/

De tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds2012 in Amsterdam actie voeren voor de normaalste zaak van dewereld, de kans om een leven in veiligheid en relatieve welvaart opte bouwen, sleept zich voort.Ontruimd uit het Tentenkamp Notweg [1], van hot naar her verdreven[2],levend in door Amnesty International  en het College voor de Rechten van de Menstot mensonwaardig verklaarde locaties als de Vluchtgarage, waarvoorhet Stadsdeel Zuid-Oost niet eens basisvoorzieningen wilderegelen [3], het is ten hemelschreiend, evenals de hypocriete rolvan burgemeester van der Laan, die beweert een ”vriend van de vluchtelingen” [4]te zijn, maar ze vervolgens geen enkele Gemeentelijke opvang biedt en wanneerhij dat tenslotte wel doet met de ”Vluchthaven”  locatie, er de eis totterugkeer aan verbindt, wetend, dat deze mensen niet terug KUNNEN. (5)Chantage dus. (6)
A friend indeed, dat is van der Laan.Toen de vluchtelingen,ongeveer 159 [de door Vluchtelingenwerk geregistreerde] in de Vluchthaven uiteraard ”niet meewerkten aanterugkeer”, dreigde de Gemeente met een keiharde ontruiming, waarbijgedreigd werd, de kosten op de vluchtelingen te verhalen. [7]Ze hebben de ontruiming niet afgewacht en begonnen te lopen,op zoek naar onderdak.Nadat de politie [natuurlijk in opdracht van de burgemeester] hadgedreigd, de in der haast opgezette tentjes in het Oosterparkte ontruimen liepen ze door in de stromende regen tot de Muiderkerk haar deuren opende. [8]Daarna een tijdelijk onderkomen gevonden [9], maar steeds weerverdreven [10] totdat ze neerstreken in het Vluchtgebouw waar ze voorlopig mogen blijven zitten. [11]

VLUCHTGARAGE
Maar dat was niet de hele groep.
Eerder noemde ik al de Vluchtgarage. Daar zit een groep uitgeprocedeerden, die niet opde lijst van Vluchtelingenwerk staan [die Vluchtelingenwerk lijst bestaat uit  de voormaligeTentenkamp Notweg/Vluchtkerk groep] en dus niet in aanmerkingkwamen voor de Gemeentelijke opvang Vluchthaven. [12]
Volgens informatie bestaat de hele groep uitgeprocedeerdenuit zo’n 250 vluchtelingen. [13]

SITUATIE UITGEPROCEDEERDEN/TUSSEN WAL EN SCHIP
Ik heb het al eerder benoemd.De uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen niet terug naarhun land vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie. [14]Toch maken ze hier in Nederland geen aanspraak op demeest elementaire basisvoorzieningen zoals eten, drinken,een dak boven je hoofd. [14]Los van het feit, dat in internationale Verdragen [artikel11, Internationaal Verdrag voor Economische, Socialeen Culturele Rechten] [16] dat recht op basisvoorzieningenligt verankerd, zou het in een land, dat zich een rechtsstaatnoemt, vanzelfsprekend zijn, dat iedereen eten, drinken eneen behuizing heeft, zolang hij/zij in dat land vertoeft.
Maar neen, er moest een uitspraak van het Europees Comitevoor Sociale Rechten aan te pas komen om Nederland op haarverantwoordelijkheid, mensen menswaardig te behandelen, te wijzen. [17]

Maar Staatssecretaris Teeven, alias Fred de Vluchtelingenjager [18]is niet voor een blijk van menselijkheid te vangen.Hij weigert de uitspraak van het ECSR, die niet bindend, maarwel gezaghebbend is vooralsnog uit te voeren en wacht debijeenkomst van het Comite van Ministers af, dat infebruari bij elkaar komt, af. (19)Tsja, tegen die tijd zijn die uitgeprocedeerden allang doodgevroren…….
Want de nachtopvang, die nu door de Gemeente Amsterdam isgeregeld, biedt wel een slaapplaats ‘s nachts, maar hoe zitdat met overdag, in de kou? (20)

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OPTWEE LOCATIES
Het is dan ook geen wonder, dat de uitgeprocedeerden het metde winteropvang, vanaf het einde van de middag totde volgende ochtend niet eens zijn. [21]
De groep op te vangen asielzoekers is te klein [er is voor135 plaats, terwijl er 250 zijn], zij moeten overdag toch de kou in,zonder voorzieningen,zonder locatie waar ze heen kunnen, dreigen te worden gearresteerd [ze hebben immersgeen papieren] en voor getraumatiseerde mensen is het iederedag op straat zwerven een chaotische en onrustige situatie.
Maar vooral ook:
Het lost het probleem niet op, want nu hebben mensennog geen recht op een permanente verblijfplaats.Die winteropvang duurt immers maar drie maanden.
En wat dan?Wat als zij de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw ookuit moeten.Dit is toch een weerzinwekkend gesol met mensen.
Die evenveel recht op een goed bestaan hebben als ”mensen met papieren”
Als er een prijs voor inhumaniteit zou bestaan, zou ikdie aan Teeven en co toekennen.

TENSLOTTE
Mensen hebben recht op een humane en behoorlijke behandeling.Dat zou niet afhankelijk moeten zijn van het bezit van wel of geenpapieren.Weerzinwekkend genoeg gebeurt dat met het asielbeleid wel en nietalleen in Nederland, maar in de gehele EU.
Kijk maar de vluchtelingendoden in de Middellandse Zee als gevolgvan een beleid van onmenselijkheid en uitsluiting. [21]
De uitgeprocedeerden verdienen een permanente opvang in Nederland,in veiligheid en de kans, een behoorlijk bestaan op te bouwen.Iedere vluchteling verdient zo’n kans.
En zo lang dat niet zo is, gaat de strijd door.

Astrid Essed

NOTEN

(1)

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEIDOVERHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/

(2)

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

(3)
AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY/GEMEENTE, ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN13 JUNI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-gemeente-zorg-voor-opvang-mensen-vluchtgarage-en-vluchthaven

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS/SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG18 JUNI 2014
http://www.mensenrechten.nl/berichten/situatie-vluchtgarage-mensonwaardig

HET PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/3564352/2013/12/18/Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgarage.dhtml

(4)
AT5FELLE BURGEMEESTER/´´IK BEN ER VOOR DE VLUCHTELINGEN´´2 MAART 2014
http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1%5C

(5)
´´Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.´´
AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

(6)

ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHTJOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
https://www.jokekaviaar.nl/ontruiming-vluchthaven.html

(7)

´´ In totaal worden 159 vluchtelingen, zij die geregisteerd staan bij Vluchtelingenwerk Nederland, opgevangen.´´
AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

´´Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.´´AT5GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN6 JUNI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/128978/gemeente-wil-razendsnelle-ontruiming-vluchthaven

(8)

AT5POLITIE ZAL VLUCHTELINGEN WEGSTUREN UIT PARK9 JULI 2014
http://www.at5.nl/artikelen/130941/politie-zal-vluchtelingen-wegsturen-uit-park

´´VLUCHTOPVANG´´ GEOPEND/WIJ ZIJN HIER KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

(9)
´´VLUCHTOPVANG´´ GEOPEND/WIJ ZIJN HIER KRAAKTLINNAEUSHOF 4
https://no-border.nl/vluchtopvang-geopend-wij-zijn-hier-kraakt-linnaeushof-4/

(10)

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

(11)

WIJ ZIJN HIER VINDT NIEUW ONDERKOMEN INVLUCHTGEBOUW24 AUGUSTUS 2014
http://wijzijnhier.org/2014/08/wij-zijn-hier-vindt-nieuw-onderkomen-in-vluchtgebouw/

HET PAROOLVLUCHTGEBOUW VOORLOPIG NIET ONTRUIMD27 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4060/AMSTERDAM-NIEUW-WEST/article/detail/3726269/2014/08/27/Vluchtgebouw-voorlopig-niet-ontruimd.dhtml

(12)

AT5VLUCHTELINGEN BLIJ MET VLUCHTBAJES23 NOVEMBER 2013
http://www.at5.nl/artikelen/116190/vluchtelingen-blij-met-vluchtbajes

(13)

´´De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die al twee jaar protesteert, breidt zich nog altijd uit. De groep van 250 is inmiddels verdeeld over vijf plekken in de stad, de omstandigheden op de ene plek zijn nog slechter dan de andere.´´
AT5´´SITUATIE VLUCHTGARAGE TE ONVEILIG VOORVROUWELIJKE VLUCHTELINGEN´´
http://www.at5.nl/artikelen/135213/situatie-vluchtgarage-te-onveilig-voor-vrouwelijke-vluchtelingen


(14)

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten(15)

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten


(16)

Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIALAND CULTURAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

(17)

NRCRAAD VAN EUROPA/NEDERLAND MOET ILLEGALEN ONDERDAK BIEDEN10 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/10/raad-van-europa-nederland-moet-illegalen-onderdak-bieden/

(18)

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGERJOKE KAVIAAR9 JANUARI 2014

https://www.jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

(19)

NRCTEEVEN WIL GEMEENTEN GEEN GELD GEVEN VOOROPVANG ILLEGALEN20 NOVEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/20/teeven-wil-gemeenten-geen-geld-geven-voor-opvang-illegalen/

(20)

AT5WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OPTWEE LOCATIES4 DECEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/138081/winteropvang-voor-135-asielzoekers-op-twee-locaties

WIJ ZIJN HIERBRIEF AAN GEMEENTERAAD, BURGEMEESTER EN PERS
OVER PLANNEN NACHTOPVANG2 NOVEMBER 2014

http://wijzijnhier.org/2014/11/brief-aan-gemeenteraad-burgemeester-en-pers-over-plannen-nachtopvang/

(21)

TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUMGRENSDODEN EN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VUASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!