De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wij zijn moslims – “Voor een wereld waar goedheid, liefde, respect, rechtvaardigheid en vrede mogen zegevieren.”

Wij zijn moslims – “Voor een wereld waar goedheid, liefde, respect, rechtvaardigheid en vrede mogen zegevieren.”

maandag 25 juli 2016 08:41
Spread the love
Boekje uitgegeven door www.irespecthis.com

En wordt gratis verdeeld.

 

 

 

 

 

Wat heb ik weerhouden?:

P16: Islam is de naam van een godsdienst waarmede barmhartigheid naar de mensheid werd gezonden. De manier van preken en het uitnodigen tot de islam gaan gepaard met zachtheid, goede raad en wijze woorden. Geweld en terrorisme staan haaks op de principes van de islam.

De islam verkondigt het goede en roept op tot vrede en heeft als doel alle vormen van uitbundigheden en geweld uit de weg te ruimen.

P17: De islam: een godsdienst van vrede en welzijn

In het Arabisch betekent het woord “islam”, vrede. De islam is een godsdienst die geopenbaard werd om de mensheid aan te sporen een vredevol en sereen leven te leiden.

Allah heeft alle vormen van wanorde en corruptie verboden, met inbegrip van het terrorisme en het geweld.

Een moslim is iemand die als doel heeft de wereld op te bouwen en te verfraaien.

P19: Waarvoor staat de islam?

De individuele moraliteit

De islam draagt volgende principes op aan de moslims:

rechtschapenheid, oprechtheid, kuisheid, beheersing van woede, onthouding in geval van twijfel, respect voor aangegane verbintenissen, weerstand tegen kwade neigingen, het verkiezen van de gulden middenweg, bescheidenheid, tolerantie, volharding in de beproeving, matigheid in het genieten.

De sociale moraliteit

De islam verbiedt het volgende aan de moslims: moord, diefstal, fraude, leningen met intrest, alle vormen van beroving, illegale toe-eigeningen, het vervreemden van goederen van weeskinderen in het bijzonder, verraad, misbruik van vertrouwen, beledigingen, onrechtvaardigheid, medeplichtigheid in het kwade, steun verlenen aan de onrechtvaardige, niet nakomen van verbintenissen, leugenachtigheid, bedrog, corruptie, valse getuigenissen, schelden, slechte behandeling van armen en wezen, spotten, minachting, spionage, kwaadsprekerij en laster, kwaadwilligheid, eerroof, onverschilligheid ten opzichte van onrechtvaardigheden.

P24: Het begrip goddelijkheid bij de moslims

Allah is:

Degene die zichzelf is;

Degene die op niemand lijkt dan zichzelf;

Degene die zichzelf het beste kent;

Degene die zichzelf het meest verheft.

Zijn zijn, is gelijk aan de werkelijkheid. (“Al-Haq”)

Zijn zijn, is de absolute waarheid zijn.

P27: Geloven in Allah is een keuze die moet voortvloeien uit de vrije keuze van personen.

P29:

  1. a) Essentiële kenmerken van Allah
  2. b) volmaakte en absolute kwaliteiten van Allah, die ook terug te vinden zijn bij zijn schepselen:
  3. het leven
  4. de kennis
  5. het gehoor
  6. het zicht
  7. de wil: zijn wil is absoluut. Al wat Allah wil bestaat en al wat Hij niet wilt bestaat niet. Allah leidt alles tot zijn bestemming.
  8. de almachtigheid – de soevereiniteit
  9. het woord
  10. de unieke schepper

P41: Mohammed (vrede zij met hem); barmhartigheid voor het universum…

P47: De boodschapper van Allah gaf geen kritiek op de anderen en herhaalde de fout niet aan de persoon die ze had begaan. Wanneer hij getuige was van slecht of onaangenaam gedrag, uitte hij zich aldus: “sommigen onder u handelen zus of zo…” teneinde degenen die hij hiermee bedoelde niet op stang te jagen. Zonder iemand te kwetsen corrigeerde hij ongepaste gedragingen. Hij ging ruzie uit de weg en sprak nooit meer dan nodig.

P48: “De moslim vervloekt (de anderen) niet.”

P49: “De ellendigste persoon is de persoon met twee gezichten (de hypocriet).”

P50: De profeet, Mohammed (vrede zij met hem) was de verpersoonlijking van uitzonderlijk respect en een uitzonderlijke beleefdheid ten opzichte van vrouwen.

P51: De profeet was een persoon met talrijke kwaliteiten, hij belichaamde een rolmodel voor iedereen, dit voor allerhande omstandigheden van het leven.

P53: Wanneer men hem vroeg: “Wat de meest vruchtgevende handeling is volgens de islam?”, antwoordde hij: “Te eten geven aan de behoeftige en iedereen op een respectvolle manier te begroeten, dit zonder onderscheid te maken van bekenden en onbekenden.”

P54: In de Koran wordt het menselijke leven een bijzondere plaats toegekend: ”(…..), wie ook een mens doodt (…..), het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken (…..).”

P56: Onderwijzen is een kwestie van liefde, enthousiasme, geduld en hartelijkheid. Het vereist veel talent en bekwaamheid. Een goede onderwijzer is iemand die het gevoel kan aanspreken. De menselijke geest kan zich niet verdiepen in het essentiële, wanneer het hart onaangeroerd blijft.

P59: Belangrijke concepten van de islam

P60: Verdraagzaamheid

P63: Rechtvaardigheid

P65: Liefde

P69: Respect

P73: Eerlijkheid

P77: Vertrouwen

P81: Zedelijkheid

P84: Vrijgevigheid

P87: Gastvrijheid

P89: Barmhartigheid

P92: Goedheid

P95: Respect en goedheid ten aanzien van de ouders

P93: Relaties met de naaste verwanten

P105: Het belang van een goede omgang met de buren

P108: Het gedrag ten opzichte van oudere mensen

P111: Het bezoek aan zieke mensen

P113: Het eergevoel

P115: De familie

P117: De vrouw

De islam hecht een grote waarde aan de vrouw.

P120: De menselijke relaties

P122: “En hij die geduldig is en vergeeft, – dat is voorzeker een (teken) van een sterk karakter.”

P124: De maatschappij

P126: De bescherming van de natuur en dierenrechten

P131: Vragen en antwoorden

Wat betekent het woord “islam”?

Het woord “islam” bestaat uit de letters “s-l-m”, deze opeenvolging van medeklinkers heeft in de Arabische taal betekenissen zoals: vrede stichten, tot vrede komen, zich overgeven, zich onderwerpen, gehoorzamen.

P133: De positie van de vrouw

De islam geeft de vrouw een elders ongeziene waardering.

P135: Waarom sluieren moslimvrouwen zich?

P136: Het vrijwillig en bewust dragen van de sluier door de moslimvrouw, getuigt van haar wil om haar spiritualiteit ten volle te beleven en is zeker niet het symbool van onderdrukking of haar onderdanigheid. Het dragen van een hoofddoek is een teken van individuele moed in een wereld waar zoveel druk bestaat om zich als vrouw zoveel te vergrijpen aan de materiële begeerten die door de huidige maatschappelijke tendensen worden ingegeven.

Belangrijk te vermelden is dat het dragen van een hoofddoek, een kwestie van persoonlijke keuze is, waarin niemand het recht heeft een ander op te leggen of te verplichten zich te kleden of te bedekken naar bepaalde normen.

P144: Welke plaats neemt woekerrente in binnen de islam?

De Koran herinnert de gelovigen eraan dat ze zich ver moeten houden van elk systeem waarbij het renteprincipe wordt toegepast.

“Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente.” Terwijl Allah de rente onwettig heeft verklaard.

Moslims mogen niet profiteren van activiteiten die gebaseerd zijn op rente-systemen. Banksystemen zonder intrestvoeten kunnen zonder beperking worden gebruikt.

P145: Wat zegt de islam over moorddaden?

Binnen de islam is iemand van het leven beroven één van de grootste zonden.

P18: Heeft de vrijheid van meningsuiting grenzen?

De vrijheid van meningsuiting is fundamenteel en universeel. Elke vrijheid heeft echter zijn eigen grenzen en onze vrijheid stopt daar waar deze van de andere begint. Beschuldigingen, aanvallen, haatgevoelens kunnen niet worden beschouwd als deel uitmakend van de vrijheid van meningsuiting. Extreme ideologieën hebben ertoe geleid en leiden er vandaag nog steeds toe dat mensen gemarteld of vermoord worden.

Leven in een maatschappij vereist wederzijds respect en aanvaarding van de vrijheid van elkeen zijn geloof en overtuigingen te beleven zoals hij dit zelf wenst, zonder echter de openbare orde te verstoren. Leven in vrede en in goede verstandhouding is een na streven doel binnen de islam.

P156: “Voor een wereld waar goedheid, liefde, respect, rechtvaardigheid en vrede mogen zegevieren.”

take down
the paywall
steun ons nu!